Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Військові науки / Військово-спеціальні науки


Балашова Юлія Валеріївна. Педагогічні умови формування економічної культури у майбутніх офіцерів- прикордонників : Дис... канд. пед. наук: 20.02.02 / Національна академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2002. — 188арк. — Бібліогр.: арк. 165-184.Анотація до роботи:

Балашова Ю.В. Формування економічної культури у майбутніх офіцерів-прикордонників. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 20.02.02. – військова педагогіка та психологія. – Національна академія Прикордонних військ України імені Б. Хмельницького, м. Хмельницький, 2002.

Розкрито сутність і структуру економічної культури офіцера-прикордонника, визначено критерії, показники та рівні її розвитку, обґрунтовано педагогічні умови її формування в курсантів у процесі вивчення соціально-економічних дисциплін.

Розроблена програма формування економічної культури у курсантів. Отримані в дослідженні результати можуть бути використані з метою вдосконалення економічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників, формування у них потреби у професійному самовдосконаленні.

1. В умовах глибинних соціально-економічних перетворень у суспільстві, переходу до ринкових відносин, реформування Прикордонних військ України, їх перетворення у правоохоронний орган спеціального призначення суттєво зростають вимоги до економічної культури офіцерів-прикордонників. Лише офіцер з високим рівнем економічної культури здатний ефективно розв’язувати проблеми, що виникають у професійній діяльності.

2. Економічна культура офіцера-прикордонника – складна інтегральна якість, що синтезує економічні знання та уміння, творчий потенціал особистості, її мотиваційно-ціннісне ставлення до економічного аспекту професійної діяльності.

3. У структурі економічної культури офіцерів-прикордонників як цілісному, інтегральному утворенні, поєднуються дві тісно взаємозв’язані, але якісно своєрідні підструктури: інструментальна (економічні знання, уміння і навички) і ціннісно-орієнтаційна (економічні цінності, ставлення до економічної теорії, провідні орієнтації, потреби).

4. Критеріями сформованості економічної культури курсантів є: мотиваційно-ціннісний, який характеризує їх економічні орієнтації, цінності та ставлення до економічної освіти; інформаційно-пізнавальний, який відображає рівень засвоєння економічних знань; операційно-дійовий, який характеризує сформованість практичних умінь і навичок економічної поведінки, в тому числі у контексті професійної діяльності офіцера-прикордонника.

5. Сформованість економічної культури курсантів характеризується трьома рівнями: високим, середнім і низьким.

Високий рівень економічної культури характерний для курсантів, які добре усвідомлюють значущість економічної культури для майбутньої професійної діяльності, виявляють посилений інтерес до вивчення дисциплін соціально-економічного циклу, прагнуть до самовдосконалення економічної компетентності, глибоко розуміють економічні явища та їхній взаємозв’язок, досконало володіють системою необхідних для професійної діяльності економічних знань, вміють оцінювати свою поведінку та прийняті рішення з погляду їхньої економічної ефективності, розв’язувати складні розрахункові задачі економічного змісту, пов’язані з виконанням службових обов’язків, самостійно приймати рішення на основі аналізу й оцінки поточної та перспективної економічної ситуації, раціонально організовувати трудову діяльність, ефективно використовувати матеріально-фінансові ресурси та бюджет часу.

Курсанти з середнім рівнем економічної культури здебільшого усвідомлюють важливе значення економічної культури для майбутньої професійної діяльності, прагнуть до вдосконалення економічної компетентності, володіють основними економічними поняттями, необхідними для ефективного виконання професійної діяльності, здатні у більшості випадків критично осмислювати економічну інформацію, приймати рішення на основі аналізу поточної економічної ситуації, оцінювати свою поведінку з погляду її економічної ефективності, виконувати прості розрахункові задачі економічного змісту, пов’язані з виконанням службових обов’язків, ефективно використовувати матеріально-фінансові ресурси та бюджет часу.

Курсанти з низьким рівнем економічної культури поверхово орієнтуються у змісті основних економічних проблем, не завжди розуміють сутність економічних явищ, як правило, не здатні критично осмислювати економічну інформацію, не завжди можуть давати правильний економічний аналіз подій, не готові самостійно приймати рішення на основі аналізу поточної економічної ситуації, оцінювати свою поведінку з погляду її економічної ефективності, організовувати трудову діяльність, ефективно використовувати матеріально-фінансові ресурси та бюджет часу. Вони, як правило, некритично оцінюють рівень власної економічної культури, часто не усвідомлюють важливого значення економічної культури для майбутньої професійної діяльності, не виявляють інтересу до вивчення дисциплін соціально-економічного циклу.

6. Найважливішими педагогічними умовами формування економічної культури майбутніх офіцерів-прикордонників є: приведення змісту і структури дисциплін соціально-економічного циклу у відповідність з сучасними вимогами до економічної компетентності офіцера-прикордонника; формування ціннісного ставлення курсантів до економічних знань і мотивації їх навчально-пізнавальної діяльності; використання у педагогічному процесі форм і методів активного навчання, які моделюють економічний контекст професійної діяльності офіцера-прикордонника; здійснення постійного моніторингу рівня сформованості економічної культури курсантів.

7. Методичні рекомендації щодо формування економічної культури у майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення дисциплін соціально-економічного циклу включають:

1) визначення цілей і завдань розвитку економічної культури курсантів: вивчення вихідного рівня їх економічної підготовки, інтересу до професії офіцера-прикордонника, розробка програми формування економічної культури;

2) використання технології розвитку економічної культури курсантів: аналіз робочих планів і програм, вдосконалення змісту соціально-економічних дисциплін; уточнення методів, засобів і форм педагогічного керівництва формуванням економічної культури, конструювання методики використання активних методів навчання (ділових ігор, проблемних методів, кейс-методу та ін.);

3) реалізація наміченої програми дій щодо формування економічної культури, її коректування: проведення контрольних зрізів результатів педагогічних зусиль з формування економічної культури курсантів;

4) аналіз та узагальнення результатів формування економічної культури курсантів: визначення рівня її розвитку, стійкості, внесення необхідних коректив.

Формуючий експеримент підтвердив істинність сформульованої гіпотези щодо педагогічних умов формування економічної культури майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення соціально-економічних дисциплін.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розглянутої проблеми. Перспективними є такі напрямки подальших наукових пошуків: педагогічні умови формування економічної культури курсантів у процесі вивчення фахових дисциплін; розвиток економічного мислення курсантів; здійснення педагогічного моніторингу розвитку економічної культури майбутніх офіцерів-прикордонників тощо.

Публікації автора:

1. Балашова Ю.В. Засади формування економічної культури інформаційної комунікації у вищій школі / у вищій школі /к. – Одеса: Вид-во ПДПУ ім. К.Д. Ушинського. – №1-2. – 2002. – С. 110-118.

2. Балашова Ю.В. Інноваційний підхід до обґрунтування педагогічних формування економічної культури // Науковий вісник. Педагогіка та психологія. – Чернівці: “Рута”. – №137. – 2002. – С. 3-8.

3. Балашова Ю.В. Економічна освіта курсантів як процес активізації пізнавальної діяльності // Збірник наукових праць Ч. ІІ. – Хмельницький: Вид-во НАПВУ. – №17. – 2001. – С. 3-8.

4. Балашова Ю.В. Економічна освіта як засіб підвищення кваліфікації офіцера-прикордонника // Збірник наукових праць Ч. ІІ. – Хмельницький: Вид-во НАПВУ. – №5. – 2001. – С. 139-145.

5. Балашова Ю.В. Засади формування економічної культури у вищій школі в умовах інформаційного суспільства // Науковий вісник. Педагогіка та психологія. – Чернівці: “Рута”. – №128. – 2001. – С. 12-21.

6. Балашова Ю.В. Педагогічні закономірності формування пізнавального інтересу до навчання // Збірник наукових праць Ч. ІІ. – Хмельницький: Вид-во НАПВУ. – №16. – 2001. – С. 178-181.

7. Балашова Ю.В. Роль ціннісних настанов в процесі формування економічної культури засобами економічної теорії // Збірник наукових праць. – Хмельницький: Вид-во НАПВУ. – №18. – 2001.

8. Балашова Ю.В. Сучасні вимоги до самоменеджменту викладача вищого навчального закладу // Сучасні вимоги до професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів і шляхи підвищення їх професійного та наукового рівня: Матеріали науково-методичної конференції. – Хмельницький: Видавництво Національної академії ПВУ, 2002. – С. 80-85.