Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика професійної освіти


Сенча Ірина Анатоліївна. Педагогічні умови формування дослідницької культури майбутніх менеджерів у процесі фахової підготовки. : Дис... канд. наук: 13.00.04 - 2008.Анотація до роботи:

Сенча І.А. Педагогічні умови формування дослідницької культури майбутніх менеджерів у процесі фахової підготовки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. - Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського. – Одеса, 2008.

Досліджувалася проблема формування дослідницької культури майбутніх менеджерів у процесі фахової підготовки у ВНЗ. Визначено дослідницьку культуру спеціаліста як такого цілісного утворення, що формується і розвивається у процесі діяльності в певній професійно визначеній сфері та об’єктивується як сукупність норм і методів пізнання її сутності, способів реалізації та вдосконалення. Уточнено функції (креативна, сигніфікативна, імперативна, адаптивна і розвивальна) дослідницької культури у професійній діяльності спеціаліста. Визначено структуру дослідницької культури спеціалістів-менеджерів. Теоретично обґрунтовано й експериментально апробовано педагогічні умови, що забезпечують формування дослідницької культури майбутніх менеджерів у процесі фахової підготовки, розроблено методику їх реалізації. Визначено критерії (суб’єктність, спрямованість та унікальність дослідницької діяльності у сфері менеджменту), показники та охарактеризовано рівні сформованості (високий, середній і низький) дослідницької культури майбутніх менеджерів.

Публікації автора:

 1. Сенча І.А. Виявлення стану сформованості дослідницької культури майбутніх менеджерів // Наука і освіта. – 2007. – № 3. – С.104-106.

 2. Сенча І.А. Грамотність, освіченість і ментальність як рівні дослідницької культури спеціаліста // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2006. – № 4. – С.266-267.

 3. Сенча І.А. Дослідницька діяльність студентів як педагогічна проблема // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2006. – Вип.300.– С. 127-132.

 4. Сенча І.А. Дослідницька культура як складова професійної культури спеціаліста // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2006. – № 9. – С. 42-46.

 5. Сенча І.А. Критеріальний підхід до діагностування дослідницької культури спеціаліста // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. – 2007. – № 3-4. – С. 112-116.

 6. Сенча І.А. Педагогічні умови формування дослідницької культури сучасного спеціаліста // Наука і освіта. – 2007. – № 1-2. – С.180-182.

 7. Сенча І.А. Результати експериментальної роботи з формування дослідницької культури майбутніх менеджерів // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. – 2007. – № 5-6. – С. 128-133.

 8. Сенча І.А. Характеристика базових понять дослідницької підготовки сучасного спеціаліста // Наука і освіта. – 2006. – № 3-4. – С.122-124.

 9. Сенча І.А. Дидактичні засади формування особистості дослідника // Матеріали Всеукраїнської науково-практ. конф. молодих науковців “Соціалізація молоді в умовах розбудови демократичної правової держави”, 16 лютого 2007 р. – Одеса: Одеський юридичний інститут ХНУВС, 2007. – С. 172-174.

 10. Сенча І.А. Діагностика емоційного відношення студентів до дослідницької діяльності // Сб. науч. тр. по материалам междунар. научно-практ. конф. „Современные направления теоретических и прикладных исследований – 2007”, 15-25 марта 2007 г. Педагогика, психология и социология. – Одесса: Черноморье, 2007. – Т. 8. – С.41-43.

 11. Сенча І.А. Дослідницька культура спеціаліста та її структура // Матеріали V міжнар. науково-практ. конф. „Динаміка наукових досліджень – 2006”, 17-28 липня 2006 р. –– Педагогічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – Т. 8. – С.24-26.

 12. Сенча І.А. Дослідницьке мислення як підґрунтя для формування дослідницької культури спеціаліста // Материалы междунар. научно-практ. конф. “Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития – 2006”, 01-15 октября 2006 г. Педагогика, психология и социология. – Одесса: Черноморье, 2006. – Т.4. – С. 88-89.

 13. Сенча І.А. Механізми передачі культурного досвіду в процесі підготовки спеціалістів // Материалы междунар. научно-практ. конф. “Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании – 2006”, 15-25 декабря 2006 г. – Педагогика, психология и социология. – Одесса: Черноморье, 2006. – Т.9. – С. 63-65.

 1. Сенча І.А. Мотивація дослідницької поведінки спеціаліста // Матеріали ІІІ науково-практ. конф. “Науковий потенціал світу – 2006”, 18-29 вересня 2006 р. –Педагогічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – Т. 16. – С. 48-49.

 2. Сенча І.А. Формування культури сучасного спеціаліста в процесі професійної освіти // Матеріали І міжнар. науково-практ. конф. “Європейська наука ХХI століття: стратегія і перспективи розвитку – 2006”, 22-31 травня 2006 р. – Проблеми підготовки спеціалістів. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – Т. 13. – С.94-96.