Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки




Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Вишневська Олена Олегівна. Педагогічні умови формування ділової культури студентів бізнес-коледжу в ситемі соціалізації особистості : Дис... канд. наук: 13. . - 2002.



Анотація до роботи:

Вишневська О.О. Педагогічні умови формування ділової культури студентів бізнес-коледжу в системі соціалізації особистості. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Харків, 2002.

Дисертаційна робота присвячена проблемі формування ділової культури студентів бізнес-коледжу в системі соціалізації особистості. На основі вивчення теоретико-методологічних джерел, документів про нові заклади вищої освіти, досвіду підготовки менеджерів з метою можливості досягнення ними успіху й самореалізації у професійній діяльності було з’ясовано, що в процесі соціалізації студенти переживають низку труднощів, які стають причиною незадоволення, зневіри, песимізму. З метою підготовки студентів до подолання перешкод на шляху до успіху була розроблена наукова гіпотеза про те, що рівень соціалізації особистості буде підвищуватись, якщо в процесі навчально-виховної роботи в умовах бізнес-коледжу озброювати студентів знаннями про місце й значення особистісної, загальної і ділової культури, формувати на основі їх відповідні вміння професійної і громадської діяльності, в ході якої відбувається саморегуляція і самореалізація особистості. Розроблена модель ділової культури студента бізнес-коледжу, педагогічні умови її формування в системі соціалізації особистості забезпечили необхідний рівень професіоналізму й готовності до соціалізації.

Вперше в педагогічних пошуках окремим питанням розглядається проблема формування ділової культури студентів бізнес-коледжу з метою соціалізації особистості.

Підприємництво як новий процес створення потрібних товарів, видів робіт й послуг, як і процес задоволення їх потреб, вимагає використання різних ресурсів, зокрема й новітніх, щоб домогтися найвищих результатів. Досягнення прибутку вимагає і знань, і фізичних та розумових зусиль, і високої фахової та загальної культури. У цьому контексті нами й досліджувалась проблема формування ділової культури з погляду її впливу на процес соціалізації студента. У ході дослідження виникали питання, які підтверджували її актуальність.

Розв’язання питання щодо формування ділової культури студентів спирається на здобутки світової, зарубіжної і вітчизняної науки про культуру: матеріальну й духовну, загальну й конкретно-індивідуальну, фахову й індивідуально-особистісну. Дослідження проводилось на основі запитів соціальної дійсності та особливостей підприємницько-менеджерської діяльності, спрямовувалось на задоволення матеріальних і морально–психологічних потреб студента. В результаті можна зробити висновки, що в дисертації:

1. З’ясовано ефективність і теоретичну цінність змісту, методів і прийомів навчання студентів бізнес-коледжу з метою формування в них ділової культури та визначено такі напрямки (складники):

створення власного іміджу;

оволодіння правилами й прийомами культури мовленнєвої діяльності;

поведінка та спілкування.

Модель культури зовнішнього вигляду (імідж), опанування нормами літературного мовлення й ділового спілкування, загальної, професійної і ділової культури стали результатом спланованого й здійсненого наукового дослідження на базі Харківського бізнес-коледжу. Ділова культура розглядається як синтетичне (комплексне) морально-психологічне, професійно-соціальне утворення, яке стосується всіх основних структурних елементів особистості.

Таким чином, у теоретичному плані значення дослідження полягає в постановці та з’ясуванні сутності ділової культури студента бізнес-коледжу з погляду його соціалізації.

2. Визначено на основі розробленої моделі ділової культури студента основні складники:

оволодіння інформацією про сутність і значення ділової культури та усвідомлення соціально-професійного й морально–психологічного місця її у процесі самореалізації та вибору особистістю методів досягнення успіхів у життєдіяльності;

наявність відповідних мотивів вибору поведінки;

опанування основами культури ділового спілкування;

досконалість мовленнєвої культури;

визначеність індивідуально-особистісного іміджу;

культура поведінки;

юридична й правова грамотність;

почуття емпатії.

3. Розроблено принципи відбору педагогічних умов для ефективного здійснення процесу формування ділової культури студента, а саме: оптимізм, опора на загальнолюдські вічні моральні цінності, обов’язковість і чіткість у виконанні всіх взятих на себе зобов’язань, дотримання вимог закону й правових актів, відповідальність за очікувані результати, передбачливість поведінки клієнта, плюралізм у виборі засобів досягнення успіху, варіативність у виборі способів розв’язання проблеми, раціональність і справедливість у розподілі прибутків, принцип прогнозування.

4. Відібрано інформацію для визначення змісту ділової культури студента та реалізовано в методичних рекомендаціях "Студентський етикет".

5. Визначено взаємодію інтелектуально-пізнавальної, мотиваційної і поведінкової діяльності студента та вплив на неї морально-психологічного фактора.

6. Розроблено й перевірено методику формування ділової культури студентів, спрямованої на адаптацію їх у соціальних ситуаціях.

У систему педагогічних умов формування ділової культури студента включено такі:

врахування вікових і соціальних особливостей студентів;

поєднання колективних, групових та індивідуальних форм організації занять і виховних заходів;

єдність теоретичних положень з конкретним виконанням реальних професійних завдань;

індивідуально-особистісна зорієнтованість навчально-виховного процесу;

дотримання всіх вимог культури поведінки й етикету учасниками освітнього процесу..

7. Сформовано систему критеріїв і показників ділової культури, яка дає можливість визначити слабкі ланки в підготовці студентів та методи впливу на їх подолання.

Ефективність розробленої системи з соціалізації особистості студента в процесі формування ділової культури наочно представлено в текстовій таблиці (див. табл. 1).

Таблиця 1

Рівень ділової культури студентів
(до і після проведення формуючого експерименту)

Публікації автора:

  1. Вишневська О.О. Студентський етикет. Методичні рекомендації: – Харків: ХНУ, 2000. – 20 с.

  2. Вишневська О.О. Культура поведінки менеджера //Наукові записки кафедри педагогіки. – Харків: Основа, 1999. – Вип. ІV. – С. 89-93.

  3. Вишневська О.О. Формування ділової культури учнівської молоді як умова її адаптації в соціумі //Наукові записки кафедри педагогіки. – Вип. V. – Харків: Константа, 2000. – С. 28-34.

  4. Вишневская Е.О. Психолого-педагогические основы обучения будущих менеджеров //Професійна підготовка фахівців вищої школи в умовах оновленої парадигми освіти: Зб. наук. пр. – Харків: 1999. – 8-12 с.

  5. Вишневська О.О. Педагогічні засоби впливу на соціально-економічний розвиток держави //Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія Педагогіка і психологія. Ч. 2. – К: Педагогічна преса, 2000. – С. 10-11.

  6. Вишневська О.О. Педагогічні умови поліпшення підготовки майбутніх менеджерів у бізнес-коледжі //Наукові записки кафедри педагогіки. – Харків: Константа, 2001. – Вип.VI. – С. 26-32.

  7. Вишневська О.О. Формування умінь ділової культури студентів у бізнес-коледжі //Наукові записки кафедри педагогіки. – Харків: 2001. Вип. VIІ. – С. 32-39.

  8. Вишневська О.О. До питання про виховання та формування ділової культури учнівської молоді // Професійна підготовка бакалаврів. Гуманізація і гуманітарізація навчального процесу: Зб. наук. пр. – Харків: 2000. – С. 21-26.