Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Теорія і методика професійної освіти


Хатунцева Світлана Миколаївна. Педагогічні умови адаптації викладача-початківця до професійно- педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 2005.Анотація до роботи:

Хатунцева С.М. Педагогічні умови адаптації викладача-початківця до професійно-педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. –Харків, 2005.

Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми адаптації викладача-початківця до професійно-педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі.

Розкрито сутність адаптації викладача-початківця до професійно-педагогічної діяльності; вперше визначено, обґрунтовано та експериментально перевірено педагогічні умови, які забезпечують адаптацію викладача-початківця вищої школи до професійно-педагогічної діяльності, виявлено утруднення і недоліки в діяльності викладачів-початківців; уточнено критерії та рівні адаптації викладача до професійно-педагогічної діяльності; подальшого розвитку набули дефініції «адаптація», «адаптивність».

Результатами експериментальної роботи доведено ефективність реалізованих педагогічних умов.

1. Аналіз наукової літератури засвідчив, що адаптація є важливим і необхідним процесом, який допомагає викладачеві-початківцю ефективно здійснювати професійно-педагогічну діяльність, швидко орієнтуватися в мінливих умовах освітнього середовища.

2. Теоретично обґрунтовано, що адаптація викладача-початківця до професійно-педагогічної діяльності є процесом пристосування його знань, умінь, якостей і здібностей до компонентів діяльності, що забезпечує професійний розвиток педагога, ефективну взаємодію з суб‘єктами педагогічного процесу та освітнім середовищем.

Адаптація викладача є процесом переходу із зони актуального в зону потенційного особистісного і професійного розвитку. Адаптація викладача до професійно-педагогічної діяльності є процесом неперервним, який відбувається впродовж всього життя.

3. Теоретично обґрунтовано педагогічні умови, які забезпечують адаптацію викладача-початківця до професійно-педагогічної діяльності: здійснення інтеграції психолого-педагогічної і спеціальної підготовки на основі виявлення й подолання утруднень і недоліків у професійно-педагогічній діяльності; ліквідація утруднень і недоліків на основі цілеспрямованого розвитку професійних умінь і корекції власної діяльності у відповідності з отриманими знаннями й результатами аналізу власної роботи і роботи колег; цілеспрямоване формування й стимулювання потреби викладачів у вдосконаленні власної професійно-педагогічної діяльності.

4. Встановлено, що критеріями адаптації викладача-початківця до професійно-педагогічної діяльності є: характер утруднень, рівень сформованості професійних умінь, характер діяльності, активність і успішність студентів.

5. Здійснено експериментальну роботу, спрямовану на перевірку висунутої гіпотези, результати якої свідчать про її ефективність. Так, середній бал адаптації протягом експерименту збільшився в експериментальній групі на 0,63 бала, в той же час, як у контрольній – на 0,09. Можна говорити про збільшення швидкості процесу адаптації й, відповідно, про скорочення строків її тривалості в експериментальній групі в порівнянні з контрольною в п‘ять разів завдяки: освоєнню педагогічно орієнтованого освітнього середовища, що забезпечувало психолого-педагогічну й методичну підготовку викладачів-початківців; розвитку культури власної діяльності та педагогічного спілкування; високій творчій активності викладачів та студентів; заохоченню прагнення до самоосвіти і саморозвитку; діалогічності й багатоваріативності освітнього процесу. Знімали напругу адаптивних процесів за допомогою моніторингу досягнень і утруднень викладача; створення атмосфери доброзичливості й успішності з боку колег і адміністрації; розумною мінімізацією кількості підготовок; систематичним аналізом виконання плану професійного й особистісного розвитку й саморозвитку.

6. Підготовлено науково-методичне забезпечення процесу адаптації викладача-початківця до професійної педагогічної діяльності.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Перспективу її дослідження вбачаємо в теоретичному обґрунтуванні соціально-професійної адаптації викладача-початківця ВНЗ; адаптації викладача до науково-дослідної діяльності.