Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Нестреляй Алла Миколаївна. Педагогічні погляди та викладацька діяльність С.С.Гогоцького у вищих навчальних закладах України (1837-1886 рр.) : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Нестреляй А.М. Педагогічні погляди та викладацька діяльність С.С.Гогоцького у вищих навчальних закладах України (1837-1886 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Інститут вищої освіти АПН України. – Київ, 2009.

У роботі вперше систематизовано й узагальнено науково-педагогічні ідеї С.С.Гогоцького, досліджено його викладацьку діяльність у Київській духовній академії (1837-1851 рр.), в Університеті Св. Володимира (1845-1886 рр.), на Київських вищих жіночих курсах (1878-1886 рр.), охарактеризовано її зміст і провідні напрями, з’ясовано ключові чинники формування і розвитку світоглядних позицій ученого, розроблено періодизацію творчого шляху педагога в єдності науково-викладацького (1837 – 1851 рр.), організаційно-адміністративного (1852 – 1865 рр.), освітньо-благодійницького (1866 – 1886 рр.) етапів. Обґрунтовано науково-педагогічну концепцію С.С.Гогоцького через три складові (методологічну, теоретичну і методичну), визначено його внесок у становлення педагогіки як навчальної дисципліни. Актуалізовано педагогічний досвід ученого в сучасних умовах модернізації університетської освіти.

У дисертаційній роботі здійснено обґрунтування педагогічних поглядів і виявлено провідні напрями викладацької діяльності С.С.Гогоцького у вищих навчальних закладах України (1837 – 1886 рр.), актуалізовано творчий доробок ученого в сучасних умовах модернізації університетської освіти. Реалізовані мета й завдання дали змогу засвідчити такі результати.

1. Проаналізовано ступінь дослідження творчого доробку С.С.Гогоцького (1813 – 1889 рр.) у науковій літературі. Відповідно, опрацьовану літературу класифіковано за шістьма групами: 1) праці вченого, 2) довідниково-енциклопедичні видання, 3) мемуаристика, 4) монографії, підручники, навчальні посібники, 5) наукові статті, 6) дисертаційні дослідження.

Архівні матеріали умовно розподілено за трьома напрямами: 1) офіційна документація (урядові циркуляри, міністерські розпорядження, університетські накази, послужні списки С.С. Гогоцького), 2) авторські навчальні програми та лекційні курси з педагогіки, історії виховання, дидактики і прикладної педагогіки, психології, 3) листування С.С.Гогоцького (з Д.І.Бібіковим, М.Х.Бунге, В.С.Іконніковим, І.М.Корольковим, О.Ф.Кістяківським, М.О.Максимовичем).

Установлено, що цілеспрямоване системне вивчення науково-педагогічного доробку С.С.Гогоцького не було предметом спеціальної уваги науковців. Це зумовило вибір основних напрямів дослідження (обґрунтування науково-педагогічної концепції С.С.Гогоцького; визначення провідних спрямувань науково-педагогічної діяльності вченого та розроблення її періодизації, актуалізація його педагогічних ідей і викладацького досвіду в сучасних умовах модернізації університетської освіти), а також методів їхньої реалізації (пошуково-бібліографічного, ретроспективного логіко-системного аналізу, хронологічного, біографічного, соціологічного, структурного узагальнення, прогностичного).

2. Виявлено основні чинники формування педагогічних поглядів С.С.Гогоцького: 1) родинне виховання на православних традиціях, 2) приклад діда і батька-священиків, 3) система і зміст навчання у закладах освіти, які закінчив С.С.Гогоцький (Кам’янець-Подільських духовного училища та семінарії, Київської духовної академії), 4) авторитет професорсько-викладацького складу КДА та Університету Св. Володимира (П.С.Авсенєв, І.О.Борисов, Й.Г.Міхневич, О.М.Новицький, І.М.Скворцов), 5) уплив європейських просвітницьких ідей (Г.Гегель, А.Дістервег, Ж.Мішле та ін.).

3. Становлення С.С.Гогоцького як науковця і викладача розкрито в контексті дослідження процесу розвитку вищої школи в Україні ХІХ ст. (освітньої реформи 1802-1804 рр., заснування Міністерства народної освіти (1802 р.), відкриття університетів у Харкові (1804 р.), Києві (1834 р.), Одесі (1865 р.), виходу статутів імператорських університетів (1804, 1835, 1863, 1884 рр.), реформ освіти кінця 1820-х – 1830-х рр. та лібералізації суспільного життя й освітньої галузі у період 1860-х рр., освітніх контрреформ 1870-х – початку 1880-х рр., формування вищої педагогічної освіти на базі університетів, започаткування загальноуніверситетських кафедр педагогіки (1850 р.), вищої жіночої освіти (Київські вищі жіночі курси, 1878 р.) та ін.).

4. Проаналізовано зміст педагогічних поглядів і визначено основні напрями творчої діяльності С.С.Гогоцького (1837 – 1886 рр.):

- науково-викладацький (посади екстраординарного та ординарного професора у Київській духовній академії (1842 – 1848 рр.), в Університеті Св. Володимира (1850 – 1886 рр.), підготовка матеріалів „Філософського лексикону” (1857 – 1873 рр.), розроблення лекційних курсів з історії філософії (1872 р.), педагогіки, дидактики та прикладної педагогіки, історії виховання, психології (1850 – 1886 рр.), написання науково-педагогічних праць: „Про історичний розвиток виховання у найвагоміших народів стародавнього світу” (1854 р.), „Вступ до педагогіки” (1855 р.), „Про розвиток пізнавальних здібностей у педагогічному відношенні” (1857 р.), „Короткий огляд педагогіки або науки виховної освіти” (1879 р.) та ін.;

- організаційно-адміністративний (членство у Тимчасовій комісії з розбору стародавніх актів, перебування на посаді декана історико-філологічного факультету Університету Св. Володимира (1862 – 1863, 1878 – 1879 рр.), започаткування і керівництво Київськими вищими жіночими курсами (1878 – 1886 рр.);

- освітньо-благодійницький (участь у діяльності опікунської ради Товариства допомоги малозабезпеченим студентам Університету Св. Володимира (1868 р.), Видавничого комітету „Университетских известий” (1877 р.), читання лекцій на благодійних засадах у середніх і вищих навчальних закладах м. Києва (Київській духовній семінарії, 1864 р.; Університеті Св. Володимира, 1868, 1874 рр.), причетність до вагомих освітніх проектів (відкриття Тимчасової педагогічної школи, 1862 р.; Гімназії ім. П.Г.Галагана, 1871 р.; Київських вищих жіночих курсів, 1878 р.).

Розроблено періодизацію творчого шляху С.С.Гогоцького у єдності трьох етапів (за переважанням одного із зазначених напрямів): науково-викладацького (1837 – 1851 рр.), організаційно-адміністративного (1852 – 1865 рр.), освітньо-благодійницького (1866 – 1886 рр.).

5. Обґрунтовано науково-педагогічну концепцію С.С.Гогоцького, представлену трьома складовими: методологічною (обґрунтування категоріального апарату педагогіки, ідея єдності теорії і практики в навчальному процесі, дотримання православних виховних традицій, базування на релігійно-гуманістичних принципах виховання, підтримка ідеї формування всебічно розвиненої особистості, основоположної ролі наставника в процесі розвитку самосвідомості вихованця, домінування морального, розумового, фізичного й естетичного виховних напрямів тощо), теоретичною (розроблення змісту навчальних дисциплін: „Наука виховної освіти”, „Дидактика і прикладна педагогіка”, „Історія виховання”) і методичною (технологія викладання педагогічних дисциплін – лекційних курсів, семінарських, практичних занять, організації і проведення педагогічної практики).

6. Здійснено актуалізацію в умовах сучасного вищого навчального закладу: 1) викладацького досвіду С.С.Гогоцького: обґрунтування теоретичної педагогічної підготовки через три основні складові: „Наука виховної освіти”, „Дидактика і прикладна педагогіка”, „Історія виховання” (на той час вони викладалися як окремі навчальні дисципліни з тенденцією до взаємоузгодження змісту); інтеграція філософських, психологічних і педагогічних знань у змісті педагогічних дисциплін, оформлення їх як нормативних та доведення ключового значення у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів; прагнення до структурування єдиного навчального курсу „Педагогіка” та ін.; 2) виявлених педагогічних ідей ученого: наголошення на розвитку природних здібностей, творчого потенціалу, самореалізації особистості у суспільному середовищі; базування на православних виховних традиціях; переважання розумового і релігійно-морального виховних напрямів; дотримання принципу єдності навчання і виховання; надання педагогові ключової ролі у процесі самовдосконалення особистості та ін.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів і напрямів даної проблеми. Подальшого вивчення потребує, наприклад, період зарубіжної діяльності С.С.Гогоцького (Бельгія, Німеччина, Польща, 1861 р.), наукова школа вченого, обґрунтовані ним напрями фундаменталізації професійно-педагогічної підготовки вчителя.

Публікації автора:

1. Нестреляй А.М. Православні виховні засади в педагогічній спадщині С.С.Гогоцького (1813-1889) / А.М.Нестреляй // Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Наук.-теорет. зб. – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди, 2006. – Вип. 11. – С. 85-88.

2. Нестреляй А.М. Педагогічні ідеї С.С.Гогоцького у творчій спадщині вченого (1837-1886 рр.) / А.М.Нестреляй // Наукові записки: Зб. наук. статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – Вип. LХІХ. – С. 138-150.

3. Нестреляй А.М. Викладацька діяльність С.С.Гогоцького в університеті св. Володимира (1845-1886 рр.) / А.М.Нестреляй // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. - Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2008. – Вип. 22. – С. 291-297.

4. Нестреляй А.М. Науково-педагогічна спадщина С.С.Гогоцького (1837-1886 рр.) / А.М.Нестреляй // Вища школа. – 2008. – С. 75 – 85.

5. Нестреляй А.М. Суспільно-педагогічні погляди С.С.Гогоцького у вітчизняній періодиці другої половини ХІХ ст. / А.М.Нестреляй // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: РВЦ „Софія”, 2008. – Вип. 26. – С. 148-155.

6. Нестреляй А.М. Роль С.С.Гогоцького (1813-1889 рр.) у становленні педагогіки як навчальної дисципліни в Університеті св. Володимира / А.М.Нестреляй // Історико-педагогічні студії: Наук. часопис. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – Вип. 1. – С. 58 – 61.

7. Нестреляй А.М. Релігійно-гуманістичні основи практичної діяльності вчителя у творчій спадщині С.С.Гогоцького (1813-1889 рр.) / А.М.Нестреляй // Підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності: Наук.-теорет. зб.– Переяслав-Хмельницький: СКД, 2008. – Вип. 1: Формування професійних цінностей майбутніх педагогів та шляхи їх реалізації у професійній діяльності. - С. 86-88.

8. Нестреляй А.М. Релігійно-гуманістичні основи наукового світогляду С.С.Гогоцького / А.М.Нестреляй // Історико-педагогічні студії: Наук. часопис. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – Вип. 2 – С. 85 – 88.

9. Нестреляй А.М. Громадсько-благодійний напрям викладацької діяльності С.С.Гогоцького (1813-1889) / А.М.Нестреляй // Україна наукова: Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. – К., 2006. – Ч. 4. – С. 37-41.