Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Корекційна педагогіка (сурдопедагогіка та тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка та логопедія)


Колупаєва Алла Анатоліївна. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади : Дис... д-ра наук: 13.00.03 - 2007.Анотація до роботи:

Колупаєва А.А.Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади.Монографія.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03- корекційна педагогіка. - Інститут спеціальної педагогіки АПН України, Київ,2007.

У дисертаційному дослідженні обґрунтовано теоретико-методологічні підходи до інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади. Викладено результати аналізу й узагальнення відповідних психологічних і педагогічних досліджень; систематизовано наукові дані з проблем інтеграції дітей з особливостями розвитку загальноосвітній простір; розкрито сучасні наукові підходи до цього процесу та системно проаналізовано міжнародне законодавче, нормативно-правове його забезпечення.

У дослідженні наведено результати вивчення і системного аналізу практики залучення дітей з особливостями психофізичного розвитку до загальноосвітніх навчальних закладів у найрозвиненіших країнах світу (країни Західної Європи та Північної Америки), а також розкрито науково-організаційні засади такого залучення у країнах, що виникли на теренах пострадянського простору.

Наводяться матеріали щодо узагальнення наявного в Україні теоретичного і практичного досвіду інтегрованого навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку; аналізується законодавча база забезпечення такого навчання та визначаються наукові засади її розбудови; подано результати причинно-системного аналізу ставлення до інклюзії учасників освітнього процесу на основі експериментальної перевірки запропонованих концептуальних підходів і методичних розробок.

Обґрунтовуються теоретичні основи та організаційно-педагогічні умови залучення дітей з особливостями психофізичного розвитку до загальноосвітніх навчальних закладів на основі одержаних експериментальних даних. Як результат, пропонується цілісна модель інклюзивного навчання означеної категорії дітей, яка на сучасному етапі є стрижнем процесу їхньої інтеграції в соціум.

Багатоетапне і різноаспектне вивчення проблеми інтегрування дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітні навчальні заклади, системний аналіз і експериментальна перевірка основних науково-теоретичних положень і методичних підходів, а також широке обговорення одержаних результатів дали змогу визначити основні тенденції вирішення означеної проблеми й окреслити коло конкретних питань, пов’язаних із цим процесом.

Відтак, є всі підстави стверджувати, що:

 1. Інтегрування дітей з порушеннями психофізичного розвитку у загальноосвітні заклади – це світовий процес, до якого залучені всі високорозвинені країни. В основі концепції інтеграції лежить принцип дотримання прав дитини на здобуття якісної освіти. Водночас, це закономірний етап розвитку системи спеціальної освіти, пов’язаний з переосмисленням суспільством і державою ставлення до неповносправних, з визначенням їхнього права на одержання рівних з іншими можливостей в різних галузях життя, в тому числі й освіті.

 2. Означений педагогічно керований процес набуває специфічних ознак і форм реалізації в окремих спільнотах, країнах і регіонах, маючи при цьому всезагальні гуманітарні витоки і спрямованість. Цей висновок є методологічно важливим для педагогічної компаративістики – науки, яка, з одного боку, покликана виявляти найзагальніші тенденції і закономірності педагогічних явищ і процесів, а з другого – з’ясовувати особливість їх перебігу в умовах конкретної країни. З такої точки зору, інтеграція, як наукова категорія і як педагогічний процес, що практично розпочався, позначена суттєвим науково-пошуковим змістом і значенням для педагогіки.

 3. Соціально-інтеграційні процеси стосовно дітей з обмеженими можливостями на початкових етапах розвитку суспільства мали стихійний, неформальний характер. Основними етапами еволюції соціального ставлення до процесу інтеграції дітей з обмеженими можливостями є:

   • перший етап – від байдужості та зневаги до соціального визнання дітей з відхиленнями розвитку;

   • другий етап – від соціального визнання до усвідомлення можливості соціальної інтеграції й адаптації дітей з відхиленнями розвитку шляхом освіти;

третій етап – від соціальної адаптації шляхом освіти, диференціації та сегрегації до інтеграції дітей з відхиленнями розвитку в загальноосвітній простір через впровадження інклюзивного навчання.;

 1. Цілісна модель інклюзивного навчання, яка ґрунтується на системно-комплексному і особистісно орієнтованому підходах, відображає умови ефективності інтеграції в цілому, структурно-функціональну і соціальну спрямованість освітнього процесу, організацію навчання з урахуванням пізнавальних можливостей, оточуючого середовища і перспектив життєдіяльності інтегрованих учнів, забезпечує усталеність об’єктивних стосунків між людьми.

Структурно-змістовими особливостями сумісного навчання є:

використання адекватних і специфічних форм організації освітньої інтеграції;

забезпечення спільності середовища і дій;

посилення диференціації й індивідуалізації змісту навчання;

спрямування навчання на формування життєвих компетенцій учнів і гармонізацію міжособистісних стосунків в дитячому колективі.

Важливою умовою ефективності освітнього інтегрування є педагогічна робота, спрямована на формування у здорових учнів адекватних уявлень про однолітків з порушеннями психофізичного розвитку, на нівелювання наслідків пізнавальної, соціальної та емоційної депривації.

 1. Інклюзивне навчання, що є закономірним і логічним варіантом трансформації інститутів загальної і спеціальної освіти, виступає одним із основних інститутів соціальної інтеграції. Реалізація технологій освітньої інтеграції дає змогу узгодити протиріччя між рівними правами осіб з обмеженими можливостями у виборі життєвого шляху, форми освіти, освітніх послуг і фактичною нерівністю можливостей різних соціальних груп (здорових людей і людей з відхиленнями розвитку) в реалізації цих прав.

Результати окремих аспектів дослідження питань соціальної інтеграції дітей з обмеженими можливостями дають підстави виділити систему факторів, що безпосередньо впливають на цей процес:

онтогенетичний потенціал особистості;

власна активність індивідуума;

сім’я;

середовище неформального спілкування;

місце проживання, географія регіону;

соціокультурна взаємодія;

соціальне ставлення до інвалідності;

економічний фактор.

 1. Важлива роль у процесі освітньої інтеграції дитини з порушеннями психофізичного розвитку відводиться сім’ї, яка є одним із основних факторів її залучення до системи суспільних відносин. Аналіз результатів спеціально проведеного етапу дослідження засвідчив, що сучасна сім’я дитини з порушеннями психофізичного розвитку досить рідко може виступати в якості дієвого фактора її інтегрування в загальноосвітній простір. Основними причина такої ситуації є:

      • низький економічний статус багатьох сімей;

      • відсутність будь-якої дієвої підтримки з боку держави (в тому числі просвітницької);

      • негативне соціальне ставлення.

 2. Фактори, що ускладнюють реалізацію практик соціальної й освітньої інтеграції, здебільшого, зводяться до недостатнього фінансування системи сучасної загальної освіти, а також негативного або байдужого ставлення до проблем осіб з відхиленнями розвитку. Втім, аналіз економічного підгрунтя сумісного навчання здорових дітей і дітей з порушеннями психофізичного розвитку засвідчує, що значні фінансові асигнування мають, переважно, одноразовий характер і необхідні на початкових етапах становлення такого соціального інституту.

В цілому, для розвитку практик соціальної й освітньої інтеграції дітей з порушеннями психофізичного розвитку важливою є трансформація державної соціальної політики в напрямі беззаперечного визнання їхніх прав і свобод, розвитку різнобічної підтримки і включення у суспільство.

 1. Інтеграційні процеси основуються на дотриманні загальнолюдських прав, зокрема щодо здобуття освіти. Зважаючи на це, можна окреслити коло умов, які є визначальними для їх успішності :

  • стійка соціальна державна політика, зорієнтована на інтеграцію всіх без винятку членів суспільства;

  • реалізація практик ранньої інтервенції і проведення корекційно-розвивальних заходів;

  • соціальна підтримка і допомога сім’ям дітей з обмеженими можливостями;

  • обмеження практики навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку в умовах сегрегації;

  • розробка законодавчої бази інтегрованого та інклюзивного навчання осіб з порушеннями психофізичного розвитку;

  • створення і розширення системи освітньої і професійно-трудової підготовки й інтеграції осіб з порушеннями розвитку в державні і недержавні структури;

  • формування толерантного ставлення до осіб з порушеннями психофізичного розвитку.

 2. Результати дослідження дали змогу визначити нові підходи до змісту освіти в умовах інтеграції:

    • Особистісно - діяльнісний підхід до навчання;

    • корекційно-розвивальне навчання, спрямоване на засвоєння змісту освіти;

    • оптимізація соціальної ситуації розвитку;

    • орієнтація на антропологічну концепцію освітніх послуг, що надаються.

Інтегроване та інклюзивне навчання передбачає комплексний системний особистісно орієнтований та індивідуалізований характер роботи, що проводиться. Подолання девіацій поведінки, соціалізація учнів, подолання дефіцитарності розвитку потребують вивчення і знання не лише структури наявного порушення розвитку, а й рівня життєвих компетенцій, комунікативно-пізнавальної діяльності кожного учня. У процесі навчальних і корекційно-розвивальних занять мають враховуватися перспективи майбутнього розвитку, соціальної поведінки, індивідуальні уподобання і наміри дітей.

Результати дослідження дають змогу захистити цілісну модель інклюзивного навчання, що відбиває сучасне бачення учбової повсякденності, системну роботу з ампліфікації соціального досвіду учнів, підготовки до незалежного, самостійного способу життя.

 1. Реалізація ідеї інтеграції, як однієї з провідних тенденцій сучасного етапу розвитку національної системи спеціальної освіти, жодною мірою не означає згортання існуючої диференційованої системи спеціальної освіти. Ефективна інтеграція можлива лише в умовах постійного удосконалення систем загальної і спеціальної освіти. В цій галузі принципово важливою є виважена державна політика, яка не допускає крайнощів у вирішенні будь-яких питань.

 2. Вивчення, осмислення та узагальнення теоретичного і практичного світового й вітчизняного досвіду, а також одержаних експериментальних результатів дає змогу визначити коло питань рекомендаційного спрямування щодо оптимізації процесу інтегрування учнів означеної категорії до загальноосвітнього простору:

  • ефективність інтегрованого та інклюзивного навчання суттєво підвищиться за умови своєчасної та кваліфікованої діагностики психофізичного розвитку дитини, а також при наданні консультативно-інформаційної підтримки педагогам і адміністрації загальноосвітнього закладу, в якому вона навчається, і її батькам;

  • інтегроване та інклюзивне навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку передбачає відповідний супровід різних фахівців (дефектолог – асистент вчителя, психолог, медичний працівник, соціальний працівник, помічник вчителя та ін.);

інтегроване та інклюзивне навчання потребує створення відповідної нормативно-правової бази, що закріплює правові засади здобуття освіти в різних формах особами з порушеннями психофізичного розвитку;

необхідними є розробка і подальше удосконалення спеціальних навчальних планів, програм, підручників і дидактичних засобів з урахуванням вимог особистісно-діяльнісного підходу в освіті дітей з особливостями психофізичного розвитку;

- ефективне інтегроване та інклюзивне навчання можливе лише за умови спеціальної підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів. Спеціальні школи доцільно використовувати в якості навчально-методичних ресурсних центрів.

широке запровадження інтегрованого та інклюзивного навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку має здійснюватися поступово, у міру підготовки кваліфікованих кадрів і зміни ставлення суспільства до дітей означеної категорії.

Подальше вивчення проблеми ми пов’язуємо з дослідженням і уточненням особливостей інтегрованого та інклюзивного навчання на різних вікових етапах, насамперед, в дошкільному і старшому шкільному віці; подальшою розробкою та вдосконаленням корекційно-розвивальних занять в умовах інтеграції та їх навчально-методичного забезпечення.

Континуум підходів, наведених у роботі, може стати основою подальших досліджень за означеною проблемою, а також внеском у розвиток перспективного напряму сучасної вітчизняної педагогіки – педагогіки інтегрованого навчання.

Публікації автора:

Монографія

 1. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади: Монографія. – К.: Педагогічна думка, 2007. – 457 с.

Підручники

 1. Савченко М.А., Колупаєва А.А., Калатало Л.С. Буквар для дітей з важкими порушеннями мови. – К.: Форум, 2001. – 174 с.

 2. Колупаєва А.А., Ляшенко Н.В. Рідна мова. Підручник для 3 класу спеціальної загальноосвітньої школи інтенсивної педагогічної корекції. – К.: Благовіст, 2004. – 239 с.

 3. Колупаєва А.А., Ляшенко Н.В. Рідна мова. Підручник для 4 класу спеціальної загальноосвітньої школи інтенсивної педагогічної корекції. – К.: Благовіст, 2005. – 286 с.

Навчальні програми, науково і навчально-методичні матеріали

 1. Колупаєва А.А., Романенко О.В. Державний стандарт спеціальної освіти дітей із ЗПР (початкова школа). Освітня галузь „Мови і література: – К., 2004, С. 79-86.

 2. Колупаєва А.А., Романенко О.В Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів спеціальної загальноосвітньої школи інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із ЗПР). – К., 2002. – С. 12-38.

 3. Колупаєва А.А. Освітня галузь „Мови і література” // Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка. – К., 2004. – С. 8-47.

 4. Колупаєва А.А. Інтеграція: за і проти / Діти з особливими потребами: поради батькам. – К., 2004. – С. 209-214.

 5. Колупаєва А.А. Програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції „Українська мова” підготовчий, перший, другий класи. – К.: Генеза., 2005. – С. 3-22.

 1. Колупаєва А.А. Підготовка дітей до навчання в школі // Підготовка до школи дітей з особливими потребами в умовах сім’ї: поради батькам. – К.: Науковий світ, 2005. – С. 51-68.

 2. Марчук Т.Ф., Колупаєва А.А. Програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції „Читання” підготовчий, перший, другий класи. – К.: Генеза, 2005. – С. 23-45.

 3. Колупаєва А.А. Теоретичне обґрунтування програми розвитку творчих здібностей дітей-інвалідів в умовах навчального закладу // Соціально-педагогічна підтримка дітей-інвалідів: Збірка матеріалів – К.: Наук. світ, 2005. – С. 58-69.

 4. Колупаєва А.А. На шляху до порозуміння та взаємодії // Діти з особливими потребами у початковій школі: поради батькам. Книга 3. – К.: Науковий світ, 2006. – С. 195-200.

 5. Колупаєва А.А Програми для спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції „Українська мова” другий-четвертий класи. – К.: Неопалима купина, 2006. – Ч.1. – С. 5-57.

Навчальні посібники

 1. Колупаєва А.А., Компанець Н.В. Зошит для дошкільника №1 // Дитячий садок № 39, 10. – 2001. – С. 1-10.

 2. Колупаєва А.А., Компанець Н.В. .Зошит для дошкільника №2. – К., 2002 – 24 с.

 3. Колупаєва А.А., Козлова В.А. Дидактичний матеріал для виправлення порушень письма у першокласників: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2005. – 101 с.

 4. Колупаєва А.А. Готуємось до школи. – К., 2004. – 24 с.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Колупаєва А.А. Вивчення стану фонематичних процесів у першокласників з вадами мовлення // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук. метод. зб. Вип.1. – 2000. – С. 99-102.

 2. Колупаєва А.А Проблеми державної підтримки дітей з особливими потребами в Україні // Актуальні проблеми виховання та навчання студентів із особливими потребами. – К., 2001. – С. 27-29.

 3. Колупаєва А.А Інтегроване навчання: реалії, перспективи // Дефектологія. – 2001. – № 3 – С. 55-57.

 4. Колупаєва А.А. Інтегроване навчання – сучасна тенденція розвитку спеціальної освіти // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі. Вип. 2. – К.: Науковий світ, 2001. – С. 17-19.

 5. Колупаєва А.А. До проблеми інтегрованого навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку // Дефектологія. – 2001. – № 4. – С. 2-3.

 6. Колупаєва А.А. Використання ТЗН – неодмінна умова навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі. Сучасні технічні засоби реабілітації й навчання дітей з вадами слуху та мовлення. – К., 2002. – С. 119-125.

 7. Колупаєва А.А Проблеми сьогодення в центрі уваги дефектологів // Дефектологія. – № 2. – 2002. – С. 39-43.

 8. Колупаєва А.А. Психолого-педагогічні аспекти формування писемного мовлення у молодших школярів // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти роботи у спеціальній школі. – К., 2002. – С. 117-121.

 9. Колупаєва А.А. Навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітньому просторі // Актуальні проблеми виховання та навчання студентів із особливими потребами. – К., 2002. – с. 124-128.

 10. Колупаєва А.А. Інтегроване навчання: проблема кадрового забезпечення // Дефектологія. – 2002. – № 4. – С. 55-57.

 11. Колупаєва А.А. Актуальні питання вдосконалення змісту дітей з особливостями психофізичного розвитку та критерії оцінки їхніх навчальних досягнень // Дефектологія. – 2002. – № 3. – С. 13-16.

 12. Колупаєва А.А. Сучасна спеціальна освіта в Україні // Дефектологія. – 2003. – № 2. – С. 2-3.

 13. Колупаєва А.А. Організаційно-педагогічні умови інтегрування дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітній простір // Дефектологія. – 2003. – № 4. – С. 10-12.

 14. Колупаєва А.А. Актуальні питання інтегрованого навчання осіб з порушеннями слуху // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. – К.: Університет "Україна", 2003. – С. 51-52.

 15. Колупаєва А.А Спеціальна освіта в Україні: погляд в майбутнє // Дефектологія. – 2004. – №2. – С. 50-52.

 16. Колупаєва А.А. Інноваційні підходи до навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку // Нова педагогічна думка. – 2004. – №1. – С. 91-94.

 17. Колупаєва А.А. Вивчаємо досвід: пріоритети розвитку спеціальної освіти в республіці Бєларусь // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб. Випуск 5. – К., 2004. – С. 22-24.

 18. Колупаєва А.А., Назарина В.В. Особливості мовленнєвого розвитку дітей з порушеннями слуху, які навчаються в інтегрованих умовах // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб. Випуск 5. – К., 2004. – С. 115-118.

 19. Засенко В.В., Колупаєва А.А., Постовий В.М. Інтегроване навчання: вибір за батьками // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб. Виписк 5. – К.: Науковий світ. С. 153-156.

 20. Колупаєва А.А. Інтегративні тенденції в спеціальній освіті сучасної України // Імідж сучасного педагога. – Полтава, 2004. – №8-9. – С. 5-7.

 21. Колупаєва А.А. Проблеми, перспективи та інновації в освіті дітей з особливими потребами в Україні // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. – К.: Університет "Україна". – 2004. – С. 144-147.

 22. Колупаєва А.А. Від сегрегації до інклюзії // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб. Випуск 6. – К.: Науковий світ, 2005. – С. 52-56.

 23. Засенко В.В., Колупаєва А.А. Реформування спеціальної освіти у країнах пострадянського простору // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб. Випуск 6. – К.: Науковий світ, 2005 – С. 33-39.

 24. Колупаєва А.А. Інноваційні тенденції у здобутті освіти неповносправними // Імідж сучасного педагога. Спеціальна педагогіка: теорія і практика логопедії. – 2005. – С. 3-6.

 25. Колупаєва А.А. Сучасні тенденції здобуття освіти неповносправними дітьми: за та проти // Вісник Луганського Національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2005. – №13 (93). – С. 88-93.

 26. Колупаєва А.А. Від ексклюзії до інклюзії (канадський досвід) // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі –Наук.-метод. зб. Випуск 7. – К., 2006. – С. 39-45.

 27. Колупаєва А.А. До проблеми понятійно-термінологічних визначень у сучасній спеціальній педагогіці // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб. Випуск 8. – К., 2006. – С. 105-109.

 28. Колупаєва А.А. Проблеми інтегрування дітей з психофізичними особливостями у загальноосвітній простір України // Сучасні проблеми організації роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку Зб. праць Кам’янець-Подільського державного університету. Випуск 6. – К-Подільський, 2006. – С. 144-147.

 29. Колупаєва А.А. Правові основи здобуття освіти особами з обмеженими можливостями здоров’я // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. – К.: Університет „Україна”. – 2007. – С. 92-100.

Статті, матеріали та тези наукових конференцій

 1. Колупаєва А.А. „Особливі діти": стратегія розвитку // Дитячий садок. – 2001. – №4. – С. 6-7.

 2. Колупаєва А.А. Діти з порушеннями слуху: які вони // Дитячий садок. – 2001. – № 8. – С. 5-6.

 3. Колупаєва А.А. Учение с увлечением // Мир семьи. – 2000. – № 12. – С. 38-39.

 4. Засенко В.В., Колупаєва А.А. Інтеграція осіб з порушеннями слуху: проблеми, пошуки, перспективи / Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: Наук.-метод. зб. – К.: Контекст, 2000. – C. 61-63.

 5. Колупаєва А.А. Атака звуку. Український дефектологічний словник. – К: Милосердя України, 2001. – С. 17.

 6. Колупаєва А.А. Мовленнєвий апарат./Український дефектологічний словник. – К.: Милосердя України, 2001. – С. 112.

 7. Колупаєва А.А. Інтонація. /Український дефектологічний словник. – К: Милосердя України, 2001. – С. 83.

 8. Колупаєва А.А. Дисграфія. /Український дефектологічний словник. – К: Милосердя України, 2001. – С. 51.

 9. Колупаєва А.А. Інтегроване навчання – вимога часу // Кроки до демократичної освіти. – 2002. – № 2. С. 19-27.

 10. Колупаєва А.А. Кадрове забезпечення – вихідна успіху інтегрованого навчання // Кроки до демократичної освіти. – 2002. – № 3. – с. 8-16.

 11. Колупаєва А.А Підвищення ефективності логопедичного обстеження // Науково-психологічні проблеми дефектології. – Х., 2000. – с. 67-69.

 12. Колупаєва А.А. Як подолати "інтелектуальний расизм" // День. – 2002. – №103. – С. 5-6.

 13. Колупаєва А.А. Шляхи інтеграції дітей з порушеннями слуху у суспільство // Громадянська освіта і соціалізація дітей з вадами слуху. Українсько-канадський Альянс. – К., 2002. – С. 48-50.

 14. Колупаєва А.А. Кроки до демократичної освіти // Дитячий садок. – 2003. – №10. – С. 8-9.

 15. Колупаева А.А. Интегрированное обучение детей с особыми образовательными потребностями в Украине:поиски и перспективы / Интегративные тенденции современного специального образования. –Москва– ЮНЕСКО.- 2003. – С. 64-72.

 16. Колупаєва А.А Проблеми спеціальної освіти дітей з особливими потребами в Україні // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки. Зб. наукових праць Національного педагогічного університету. Випуск 2. – К., 2003. – С. 98-102.

 17. Колупаева А.А. Развитие речемыслительной деятельности учащихся с особыми потребностями в условиях интегрированного обучения // Психолого-педагогические проблемы развития речемыслительной деятельности детей с особенностями психофизического развития. – Минск: Национальный институт образования. – 2004. – С.99-101.

 18. Колупаєва А.А. Інтегративні тенденції в освіті дітей з особливими потребами в Україні // Сучасні тенденції розвитку спеціальної освіти (Українсько-Канадський досвід). – Київ-Едмонтон: Науковий світ. – 2004. -С. 45-50.

 19. Колупаєва А.А. До питання інтегрованого навчання слабочуючих дітей // Збірник матеріалів Всеукраїнської конференції з історії навчання глухих в Україні. – К., 2001. – С. 85-87.

 20. Колупаева А.А. Обучение детей с особенностями психофизического развития в Украине: проблемы, перспективы // Дефектологическое образование в республике Беларусь: состояние и перспективы (Материалы республиканской научно-практич. конференции 29-30 мая 2001 г. ч. 1. – Минск, 2001. – с. 140.

 1. Колупаева А.А. Интегрированное обучение детей с особыми образовательными потребностями // Материалы 2 международной конференции «Развитие инклюзивных школ», Москва, 19-20 ноября 2005г. – М.: Перспектива, UNICEF, USAID. – 2005. – С.6.

 2. Колупаєва А.А. Інтегрування дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітній простір як напрям гуманізації системи освіти // Інклюзивна освіта: стан і перспективи розвитку в Україні. – К.: Крок за кроком. – 2007. – С. 14-20.

 3. Колупаєва А.А. Психолого-педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання в європейських країнах // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. – К.: Університет „Україна”. – 2006. – С. 174-175.

Анотації