Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Суржикова Ірина Адольфівна. Педагогічні ідеї Василя Сухомлинського і Селестена Френе (порівняльний аналіз): Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2002. - 202арк. - Бібліогр.: арк. 184-202.Анотація до роботи:

Суржикова І.А.Педагогічні ідеї В.Сухомлинського і С.Френе(порівняльний аналіз).-Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, м.Київ,2003.

В дисертації дається об’єктивний цілісний аналіз педагогічних поглядів і концепцій В.Сухомлинського і С.Френе у їх зіставленні та порівнянні з виділенням спільних та відмінних рис.

Проведений порівняльний аналіз підтверджує положення про те, що В. Сухомлинський і С.Френе є представниками відповідно течій «педагогіки серця» і «прагматичної» педагогіки, яка викристалізувалася у так звану «френопедагогіку». В даному дослідженні зроблено висновок про те, що основні положення педагогічних концепцій В.Сухомлинського і С.Френе реалізуються в сучасній освітній практиці згідно з принципом природовідповідності навчання і виховання з опорою на працю як основу людського буття з урахуванням загальнолюдських цінностей у поєднанні з основними ціннісними положеннями народної педагогіки за умови демократизації та гуманізації взаємин між вчителем і учнем та розширення сфери нетрадиційних форм і методів навчання. Методом описово-компаративного аналізу здійснено зіставлення основних етапів життєвого шляху та наукових біографій В.Сухомлинського і С.Френе, філософії виховання, шляхи популяризації їхніх виховних ідей на батьківщині та у світовому освітньому просторі, визначено спільне та відмінне у їхніх педагогічних поглядах, описано педагогічні технології та напрями і шляхи реалізації педагогічних ідей В.Сухомлинського і С.Френе в сучасній школі України.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення зіставлення та порівняльного аналізу педагогічних ідей і теоретичних концепцій, покладених в основу моделей виховання, розроблених В. Сухомлинським та С. Френе, а також окреслені напрями їх реалізації в сучасній школі України.

В даному дослідженні дається об’єктивний цілісний аналіз педагогічних поглядів і концепцій В.Сухомлинського і С. Френе у їх зіставленні та порівнянні з виділенням спільних і відмінних рис. Проведене дослідження дозволяє сформулювати такі висновки:

- проаналізований та розглянутий історико-архівний фактичний матеріал підтверджує положення про те, що В.Сухомлинський і С.Френе є представниками відповідно течій "педагогіки серця" і прагматичної педагогіки, яка викристалізувалась у так звану "френопедагогіку". Вони є яскравими самобутніми особистостями в царині педагогічної науки України і Франції. В.Сухомлинський і С.Френе стали творцями реформаторських педагогічних концепцій, в яких у результаті компаративного аналізу виявлено значну кількість спільних рис при існуванні деяких принципових відмінностей;

реалізацію основних положень педагогічних концепцій В.Сухомлинського і С.Френе в сучасній освітній практиці знаходимо у втіленні принципу природовідповідності навчання і виховання, опорі на працю як основу людського буття, визначенні загальнолюдських цінностей у їх поєднанні з основними ціннісними положеннями народної педагогіки; демократизації та гуманізації взаємин між вчителем і учнем; підвищенні ролі учнівської молоді; розширенні сфери нетрадиційних форм і методів навчання;

- при порівнянні основних етапів життєвого шляху та наукових біографій брався до уваги той факт, що формування особистостей педагогів відбувалося в різних країнах, за різного суспільного ладу, в різних часових межах, що не завадило, однак, вичленити значну кількість спільних рис у генезі їхнього педагогічного становлення та розвитку науково-педагогічних поглядів;

- розгляд філософських засад педагогічних концепцій В.Сухомлинського і С.Френе засвідчив подібність їхнього ставлення до природи як основного чинника і засобу виховання. Поетизація і важливе значення краси навколишнього світу для процесу виховання всебічно розвиненої особистості об’єднує українського і французького педагогів, хоча слід зазначити більш емпіричний характер натуралістичних філософських позицій С.Френе, в той час як принцип природовідповідності в педагогічній концепції В.Сухомлинського можна охарактеризувати як науково- матеріалістичний;

- найголовнішою спільною рисою педагогічних концепцій В.Сухомлинського і С.Френе є дитиноцентризм, що виходить з принципу давньогрецького мислителя Протагора “Людина є міра всіх речей";

- поряд з подібністю філософських засад, на яких побудовані педагогічні концепції В.Сухомлинського і С.Френе, існують певні відмінності, що виходять з більш прагматичного характеру філософських ідей С.Френе, які базуються на принципах корисності, потрібності, доцільності. В жорсткі рамки потрібності і доцільності не вписуються основні принципи “педагогіки серця”, з якої виходив В.Сухомлинський, надаючи великого значення проблемам естетичного характеру, ідеям високого інтелектуалізму, вищим проявам духовності;

- аналіз напрямів популяризації і розповсюдження педагогічних ідей В.Сухомлинського і С.Френе як у них на батьківщині, так і в світовому освітньому просторі, дозволяє окреслити досить широкі масштаби поширення їхнього педагогічного доробку. За життя обидва педагоги приділяли значну увагу популяризації своїх ідей, їх обговоренню на сторінках педагогічної преси. Літературно-публіцистична діяльність В.Сухомлинського і С.Френе засвідчує серйозні спроби вчителів узагальнити свій педагогічний досвід, чітко окреслити і систематизувати елементи створених ними педагогічних систем. Після смерті педагогів їхня творча спадщина не була забута, що засвідчується створенням відповідних організацій (Асоціація В.Сухомлинського в Україні та “Сучасна школа" у Франції), а їхня активна і плідна діяльність підкреслюють життєвість ідей В.Сухомлинського і С.Френе, широку можливість і необхідність застосування в практичній площині сучасної школи. Крім того, їхні ідеї набули значного поширення і визнання на світовому рівні, що яскраво демонструє заснування Міжнародного товариства послідовників В.Сухомлинського та Міжнародної федерації Руху за сучасну школу (С.Френе);

- зіставлення та порівняння складових частин педагогічних технологій В.Сухомлинського і С.Френе привело до виділення комплексу прийомів і засобів для вільної експресії дитини, що полягає у написанні учнями школи В.Сухомлинського творів на вільну тему, казок, віршів, п’єс, а в школі С.Френе – це техніка "вільних текстів", яка також результує у вираженні дитячих ідей, інтересів, нахилів. Виховний вплив казки на юну особистість в однаковій мірі визнавався В.Сухомлинським і С.Френе, що підтверджується широким використанням казкового фольклорного матеріалу в навчально-виховній діяльності обох шкіл;

- аналіз напрямів і шляхів реалізації педагогічних ідей В.Сухомлинського і С.Френе в сучасній школі України засвідчує доцільність звернення до досвіду роботи Павлиської загальноосвітньої школи, яка з честю продовжує традиції, започатковані великим Педагогом, а також Олександрійського педагогічного коледжу ім. В.О.Сухомлинського та Українського колежу ім. В.О.Сухомлинського м. Києва. хоча педагогічні ідеї В.Сухомлинського втілюються не лише у вищеназваних закладах, які носять його ім’я, а й у десятках інших шкіл України, де працюють мислячі, обдаровані творчі вчителі. Педагогічна система великого Вчителя – це система добра, яке не можна обмежити певними заходами і традиціями, вкласти в рамки конкретних форм і методів роботи;

- педагогічна технологія С.Френе ще не набула широкого застосування в Україні, оскільки в неї попереду непростий шлях вивчення та апробації українською педагогічною громадськістю. Однак на даному етапі слід засвідчити те, що педагогічна техніка вільних текстів, міжшкільного листування, програмованого навчання, форми і методи шкільного самоврядування знаходять своє втілення в навчально-виховній діяльності багатьох українських шкіл, хоча і без посилань на ім’я С.Френе. Його педагогічна технологія "Друкарня в школі" на сучасному етапі модифікована з урахуванням комп’ютерних технологій, широке застосування знаходять і методи диференційованого навчання.

Основний зміст дисертації відображено в таких роботах автора:

1 . Суржикова І. Проблема виховання працею у педагогічних системах В.Сухомлинського та . С.Френе //Придніпровський науковий вісник. –Дніпропетровськ: Наука і освіта, 1998, №65-С.43-48

2. Суржикова І. Проблеми естетичного виховання дітей та молоді у спадщині В.Сухомлинського і С.Френе // Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру АПН України.-Одеса,2001.-с.109-111

3. Суржикова І. В.Сухомлинський і С.Френе про роль особистості вчителя у процесі соціалізації школярів // Збірник наукових праць.-К.: Науковий світ, 2002.-С.51-56

4. Суржикова І. Розвиток ідей родинного виховання у педагогічній спадщині В. Сухомлинського і С.Френе // Збірник наукових праць: Спеціальний випуск “До витоків становлення української педагогічної науки”. – К.: Наук. Світ, 2002. – С.148- 151

5. Суржикова І. Виховні та освітні ідеї С.Френе та В.Сухомлинського у світовій педагогічній думці // Вісник наукової лабораторії “В.Сухомлинський і школа ХХІ століття”. Випуск І.- Умань,, 1999.- С.50 –57

  1. Суржикова І. Виховання працею в педагогічних системах В.Сухомлинського і С.Френе// Мовознавство. Літературознавство. Методика: Збірник наукових і навчально-методичних праць. – К.,1999.- С. 214 -217

  2. Суржикова І. Педагогічні ідеї В.Сухомлинського як джерело компаративних досліджень// В.О.Сухомлинський і сучасні проблеми особистісно зорієнтованого виховання. - К., 2000,-С.113-115

  3. Суржикова І. В.Сухомлинський і С. Френе – вчителі сільської школи // Українська національна ідея: витоки і сьогодення / Редкол. В.Г.Кузь та ін.- К., 2000.- С.79 –81

  4. Суржикова І. Педагогічна діяльність В.Сухомлинського і С. Френе (порівняльний аналіз)// Вісник наукової лабораторії “В.Сухомлинський і школа ХХІ століття”.- Вип.ІІ.- 2000. – 83-90

  5. Surzhykova I. Vasil Soukhomlinsky et Celestin Freinet: leurs points de vue similaires // Amis de Freinet et de son mouvement. - N 73. -Juin 2000. - St Nazaire. - P.39-41

  6. Суржикова І. Школа як колективоутворююче середовище в педагогічній спадщині В.Сухомлинського і С.Френе// Вісник наукової лабораторії “В.О.Сухомлинський і школа ХХІ століття”.-Випуск ІV.- 2002. – С.107-112