Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Ваховський Максим Леонідович. Педагогічні ідеї Г. Манна та К. Ушинського: порівняльний аналіз. : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Ваховський М. Л. Педагогічні ідеї Г. Манна та К. Ушинського: порівняльний аналіз. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009.

У дисертації обґрунтовано методологічні підходи до порівняльного аналізу педагогічних ідей видатних американського й вітчизняного дослідників ХІХ ст., розкрито в порівняльному плані соціально-історичний і педагогічний контекст формування їхніх поглядів, здійснено контекстний дискурс-аналіз педагогічної термінології в спадщині Г. Манна та К. Ушинського.

На основі зіставлення й порівняльного аналізу ідеї громадської школи Г. Манна та ідеї народності виховання К. Ушинського, педагогічних ідей, які стосуються теорії навчання та теорії виховання, проблем організації й управління школою, виявлено спільні й особливі характеристики в поглядах видатних педагогів.

Публікації автора:

  1. Ваховский М. Л. Проблема морального воспитания в педагогическом наследии Горация Манна / М. Л. Ваховский // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2006. – № 6 (101). – С. 163 – 168.

  2. Ваховський М. Л. Горацій Манн – організатор шкільної освіти в штаті Массачусетс / М. Л. Ваховський // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2006. – № 19 (114). – Ч. 2. – С. 111 – 114.

  3. Ваховський М. Л. Горацій Манн про соціальну сутність освіти / М. Л. Ваховський // Вісн. Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2007. – № 17 (133). – С. 82 – 87.

  4. Ваховський М. Л. Ідея народності виховання К. Ушинського та ідея громадської школи Г. Манна: загальне та відмінне / М. Л. Ваховський // Освіта Донбасу. – 2008. – № 5 – 6 (130 – 131). – С.102 –109.

  5. Ваховський М. Л. Методологічні аспекти порівняльного аналізу педагогічних ідей Г. Манна та К. Ушинського / М. Л. Ваховський // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту. – Х. : ХДАДМ, 2008. – № 10. – С. 26 – 31.

  6. Ваховський М. К. Ушинський про переваги та недоліки сімейного виховання / М. Ваховський // Вісн. Прикарп. ун-ту. Педагогіка. – 2008. – Вип. ХХІІ – ХХІІІ. – С. 18 – 21.

  7. Ваховский М. Л. Г. Манн о моральном воспитании детей как факторе предупреждения девиантности / М. Л. Ваховский // Укр. мед. альм. – 2008. – Т. 11, № 6. – С.104.

  8. Ваховский М. Л. Педагогические воззрения Горация Манна в контексте реформирования современного образования / М. Л. Ваховский // Materialy II Miedzynarodowej naukowe-praktycznej konferencji „Wyksztalcenie i nauka bez granic – 2005”. Tom 30. Pedagogiczne nauki. – Przemysl-Praha, 2005. – C. 83 – 85.