Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Карпенчук Світлана Григорівна. Педагогічна технологія А.С.Макаренка в контексті сучасної педагогіки: дисертація д-ра пед. наук: 13.00.01 / Інститут педагогіки АПН України. - К., 2003. : табл.Анотація до роботи:

Карпенчук С.Г. Педагогічна технологія А.С.Макаренка в контексті сучасної педагогіки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2003.

У дисертації розкрито сутність педагогічної технології в контексті еволюції розвитку цього поняття як інтегрованого механізму педагогічного системотворення та сучасних інтерпретацій.

На основі історичного та порівняльного аналізу розкрито методологічну платформу теоретичних поглядів А.С.Макаренка, систематизовано його позиції щодо педагогічної науки, розкрито провідні системотвірні механізми його педагогічної технології.

Особливу увагу звернено на джерельну базу, що дозволила встановити першооснову його теоретичних переконань та практичного досвіду – дорадянський період його педагогічного становлення.

Запропоновано варіанти інтегрування його педагогічного досвіду в контекст сучасного системотворення, зокрема в процес загальнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя та діяльність колективу сучасного загальноосвітнього закладу.

Публікації автора:

Монографії:

    1. Карпенчук С.Г. Педагогічна технологія А.С.Макаренка і сучасність. Монографія /Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне, 2000. –
     340 с.

    2. Карпенчук С.Г., Окса М.М. На зорі макаренкознавства: Монографія. –Мелітополь, 2001. – 97 с. (Теоретична розробка та обґрунтування проблеми, систематизація та упорядкування матеріалів).

    Навчальні посібники:

    3. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1997. – 304 с.

    4. Карпенчук С.Г. Самовиховання особистості: Науково-методичний
    посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 216 с.

    5. Карпенчук С.Г., Процюк В.К. Години спілкування з проблем морально-етичного самоформування особистості. – Рівне, 1998. – 143 с. (Розробка технології морально-етичного самовдосконалення особистості, теоретичне та методичне упорядкування матеріалу).

    6. Програма для педагогічних інститутів: Методика виховної роботи для спеціальності “Методика виховної роботи ” /Укл. С.Г. Карпенчук:. – К., 1993. – 32 с.

    7. Пріоритетні напрями та основні види діяльності педагогів-кураторів, наставників-консультантів у студентських академічних групах: Метод. реком. /Упоряд.: Т.Д. Дем’янюк, С.Г. Карпенчук, Г.Й. Шенгера. – Рівне, 1995. – 40 с. (Розроблено напрям, пов’язаний із самоудосконаленням майбутнього вчителя на основі програми “Я – студент”).

    8. Карпенчук С.Г. Методичні рекомендації по впровадженню в практику роботи сучасної школи методики А.С. Макаренка. – Вінниця, 1987. – 25 с.

    9. Карпенчук С.Г. Самовиховання - процес самоформування особистості: В 3-х частинах. (Самопізнання. Самооцінка. Саморегуляція). – Рівне, 1995. – 56 с.

    10. Карпенчук С.Г. Психолого-педагогічне вивчення учнів - провідна функція класного керівника: Метод. реком. – Рівне, 1990. – 20 с.

    11. Карпенчук С.Г. Удосконалення діяльності дитячих організацій в умовах сільської школи. Метод. реком. – Рівне, 1996. – 20 с.

    12. Карпенчук С.Г., Ситник Г.І. Вивчення рівнів вихованості школярів: Метод. реком. на допомогу класним керівникам, заступникам директорів шкіл, вихователям. – Рівне, 1996. – 42 с. (Наукове обґрунтування та систематизація рівнів та показників вихованості школярів).

    13. Карпенчук С.Г. Вивчення особистості школяра – провідна функція в діяльності класного керівника: Метод. реком. для класних керівників шкіл, студентів педагогічного інституту. – 2-е вид., доповн. – Рівне, 1992. – 40 с.

    Статті у наукових фахових виданнях:

    14. Карпенчук С.Г. Самоуправление - основа социального возмужания //Школа на путях реформи. – Одесса, 1986. – С. 69 – 74.

    15. Коломінський Н.Л., Карпенчук С.Г. Психолого-педагогічне вивчення учнів //Радянська школа. – 1988. – № 5. – С. 19–26. (На основі наукових поглядів співавтора розроблено програму вивчення учня).

    16. Карпенчук С.Г. Удосконалення структури шкільного колективу на основі ідей А.С. Макаренка //Педагогіка: Респ. наук.-метод. зб. – К.,1988.– Вип.27. – С.30-35.

    17. Карпенчук С.Г. А.С.Макаренко і сучасна педагогіка //Нова педагогічна думка. –1995. – № 2-3. – С. 57 – 62.

    18. Карпенчук С.Г. Християнський ідеал як основа суспільних норм моральності //Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Острог 1995. – Острог, 1996.– кн.2. – С. 141 – 148.

    19. Карпенчук С.Г. Новий погляд на педагогічну спадщину А.С.Макаренка //Педагогіка і психологія. – 1996. – № 2. – С. 19 –27.

    20. Карпенчук С.Г. Володіти розумом, почуттями і волею. Моральний ідеал і самовдосконалення особистості //Рідна школа. – 1997. – № 5. – С. 22-25.

    21. Карпенчук С.Г. Антропологічний підхід до формування особистості в педагогічній спадщині К.Д.Ушинського //Дидактичні системи К.Д.Ушинського в сучасній загальноосвітній школі: Наукові записки Рівненського державного педагогічного інституту. – Рівне, 1998. – С. 28 – 33.

    22. Карпенчук С.Г. Моральний ідеал і самовдосконалення особистості //Нова педагогічна думка. – 1998. – № 14. – С. 82. – 88.

    23. Карпенчук С.Г. Етнічно-національна основа педагогічної технології А.С.Макаренка //Педагогічні ідеї А.С.Макаренка й сучасність: проблеми та перспективи: Збірник наукових праць. – Переяслав–Хмельницький, 1999. – С. 66– 70.

    24. Карпенчук С.Г. Аспекти християнської моралі в контексті сучасної педагогіки //Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України: Наук. записки. – Острог, 2000. – Т.ІІІ.– С. 333 – 339.

    25. Карпенчук С.Г. В.О.Сухомлинський як пропагандист ідей А.С.Макаренка //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наукові записки РДГУ. – Рівне, 2000. – Вип. 9. – С. 219 – 224.

    26. Карпенчук С.Г. Самофінансування як важливий аспект трудового виховання А.С.Макаренка //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць РДГУ. – Рівне, 2000. –Вип.11.– С. 22 – 25.

    27. Карпенчук С.Г. А.С.Макаренко і соціометричне дослідження //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць РДГУ. – Рівне, 2001. – Вип.15.– С. 9 - 13.

    1. Карпенчук С.Г. Ідеї А.С.Макаренка в контексті вивчення предмета дослідження сучасної педагогіки //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць РДГУ. – Рівне, 2000. – Вип. 12/1. – С. 83 - 86.

    2. Карпенчук С.Г. Шлях до далекої перспективи //Дивослово. – 2000. – № 12. – С. 49 – 53.

    3. Карпенчук С.Г. Сподвижник А.С.Макаренка М.Довгополюк //Нова педагогічна думка. – 2000. – № 3-4. – С. 3 - 15.

    4. Карпенчук С.Г. Педагогічна технологія: антропологічний підхід //Рідна школа. – 2001.–№12. – С. 20-21.

    5. Карпенчук С.Г. Сходження до Макаренка //Пост Методика. –2001. –№4 (36). – С. 2-12.

    6. Карпенчук С.Г. Орієнтація на вищу досконалість у процесі морального самовдосконалення людини. //Християнські цінності: історія і погляд у третє тисячоліття. Збірник наукових записок Національного університету “Острозька академія” – Острог, 2002. – Том.IV.– С. 284 - 289.

    7. Карпенчук С. Г. Сутність педагогічної технології // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наукові записки РДГУ. – Рівне,2001. – Вип. 17. – С.112-119.

    8. Карпенчук С.Г. Педагогічна майстерність як інтегрована система педагогічного досвіду А.С.Макаренка //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Наукові записи РДГУ. – 2002. – Вип.. 19.– С. 41-50.

    9. Карпенчук С.Г. Технологія в контексті антропології та сучасного системотворення //Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі. – Рівне: Волинські обереги, 2002. – Вип. 3. – С. 256-259.

    10. Карпенчук С.Г.Синтез прогрессивных идей мировой педагогики в опыте А.С.Макаренко //Імідж сучасного педагога. Педагогічна концепція А.С.Макаренка і Європа. – Полтава, 2002.– №4-5. – С 3-9.

    11. Карпенчук С.Г., Новоселецький М.Ю. Від “школи майбутнього” до “школи сучасної” //Рідна школа. – 2002. – №10. – С.62-64. (Систематизація поглядів щодо “школи майбутнього” та моделювання освітньо-виховних цілей сучасного загальноосвітнього закладу).

    39. Карпенчук С.Г. Путь к Макаренко //Советская педагогика. – 1988. – № 4. –

    С. 98 –100.

    Тези доповідей у збірниках наукових конференцій:

    40. Карпенчук С.Г. Развитие идей А.С. Макаренко о коллективе и личности в практике средней школы. //Творческое наследие А.С.Макаренко в современной школе: Тезисы докладов и сообщений на Респуб. науч.-практ. конф., посв. 100-летию со дня рождения выдающегося советского педагога.

    – Сумы, 1988. – С. 84 – 85.

    41. Карпенчук С.Г. А.С.Макаренко про педагогічну майстерність. //Історичні аспекти розвитку освіти в Україні і становлення творчої особистості вчителя.

    Тези наук.-прак. конф., присвяченої 80-річчю проф., доктора пед. наук

    Мітюрова Б.Н. – Рівне, 1990. – С. 35 – 36.

    42. Карпенчук С.Г. Формування творчого вчителя – одна із важливих проблем у працях педагогів-класиків //Історичні аспекти розвитку освіти в Україні і становлення творчої особистості вчителя: Тези наук.-прак. конф., присвяченої 80-річчю проф., доктора пед. наук Мітюрова Б.Н. – Рівне, 1990. – С. 60 – 61.

    43. Карпенчук С.Г. Формування педагогічної спрямованості – одна із важливих умов підготовки майбутнього вчителя //Формування і становлення сучасного вчителя: Тези наук.-прак. конф., присвяченої 50-річчю Рівненського державного педінституту. – Рівне, 1990. – С. 6–8.

    44. Карпенчук С.Г. Вплив традицій народної педагогіки на формування мети виховання //Актуальні проблеми вищої педагогічної і загальноосвітньої школи: Збірник матеріалів конференції, присвяченої 85-й річниці з дня народження проф., доктора пед. наук Мітюрова Б.Н. – Рівне, 1995. – С. 51 – 53.

    45. Карпенчук С.Г. Проблема народності в педагогічній спадщині А.С.Макаренка //Традиції виховання в світовій народній педагогіці: Матеріали доповідей і повідомлень Міжнар. наук.-практ. конф. 6-8 червня 1995 р. м. Рівне .– Рівне, 1995. – ч.2.– С. 191-194.

    46. Карпенчук С.Г. Самоставлення учня як фактор гуманних відносин у нав-чально-виховному процесі //Психолого-педагогічні проблеми гуманізації шкільної освіти: Збірник матеріалів міжрег. наук.-практ. семінару 28–30 березня 1996 р. – Київ–Рівне, 1997.– С. 61- 64.

    47. Карпенчук С.Г. Самоудосконалення як важливий фактор самореалізації молоді в сучасних умовах //Проблеми реалізації духовно-творчого потенціалу молоді. Пошуки. Перспективи: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Рівне, 17-18 жовтня 1996 р.) – Рівне, 1996. – Вип. 1. – С. 80-82.

    48. Карпенчук С.Г., Ямницький М.Н. Самоудосконалення – важливий фактор формування особистості //Образование в современном обществе: проблемы, теория, практика: Докл. и сообщ. Междунар. науч.-практ. конф. (25-27 сентября 1996 г.). – Одесса, 1996. – С. 143-145.

    49. Карпенчук С.Г. А.С.Макаренко і педагогічна технологія //Навчально-виховний процес у вузі і школі та шляхи його розвитку і удосконалення: Збірник праць Міжнар. практ. конф. РЕГІ . – Рівне, 1999. – ч.3. – С. 109-112.

    50. Карпенчук С.Г. Антропоцентризм у контексті методології сучасної педагогіки. Актуалізація ідей антропоцентризму в умовах реформування загальноосвітньої і вищої школи. //Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Секції І, ІІ. – Полтава, 2001. – С. 12-16.

    51. Педагогическая технология А.С.Макаренко и современная школа //Новаторство как традиция отечественной педагогики: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. 13-14 октября 1998. Российская Академия образования. Гос. научн.-исследов. Институт семьи и воспитания. – М., 1998. – С. 97-99.

    52. Карпенчук С.Г. Самоотношение студента как фактор формирования гуманистической направленности будущего педагога //Педагогическое образование в классическом университете: проблемы и перспективы: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. 12 октября 2000. Минск – Мн.: БГУ, 2000. – ч. 1. – С. 40-43.