Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Добош Олена Михайлівна. Педагогічна просвіта батьків у полікультурному середовищі Закарпаття (остання чверть ХХ століття). : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Добош О.М. Педагогічна просвіта батьків у полікультурному середовищі Закарпаття (остання чверть ХХ століття).— Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 — „Загальна педагогіка та історія педагогіки”. – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Київ, 2008.

У дисертації досліджено проблеми просвіти батьків у полікультурному середовищі Закарпаття, обґрунтовано її дидактико-методологічні основи в умовах сучасного поліетнічного регіону, з’ясовано шляхи її реалізації.

На основі вивчення джерел проаналізовано теорію і практику підготовки батьків до виховання дітей в українській народній педагогіці, у російській педагогічній думці, охарактеризовано вплив здобутків західноєвропейської педагогічної думки на батьківську просвіту в регіоні і в Україні, виявлено соціокультурні чинники визначення мети, змісту, форм і методів батьківської просвіти та обґрунтовано педагогічний контекст батьківської просвіти в поліетнічному Закарпатті в сучасних умовах.

Публікації автора:

  1. Добош О. Поступ національного дошкілля на Закарпатті: ретроспективний аспект / Олена Добош // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Вип. ІХ. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 142–147.

  2. Добош О. Етнонаціональний аспект діяльності жіночих організацій Закарпаття в царині дошкільної освіти / Олена Добош // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Вип. ІХ. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – С. 109–113.

  3. Добош О. Функції навчального простору ДНЗ в умовах співпраці з родинами вихованців у поліетнічному Закарпатті / Олена Добош // Обрії. – № 2(23). – Івано-Франківськ, 2006. – С. 112–114.

  4. Добош О. Полікультурне середовище як умова формування толерантності у дітей дошкільного віку в навчальних закладах Закарпатського регіону / Олена Добош // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: Вип. 11. Ч. 1. – Ялта: РВВ КГУ, 2006. – С. 281–284.

  5. Добош О. Виховання батьків як педагогів у руслі зарубіжної педагогіки ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ сторіччя / Олена Добош // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Вип. ХІІІ-ХІV. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 69–74.

  6. Добош О. Педагогічний всеобуч для батьків дітей дошкільного віку: сучасний стан і перспективи розвитку / Олена Добош // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2007. – № 5. – С. 30–35.

  7. Добош О. Підготовка майбутніх педагогів до роботи з об’єднаннями дітей за інтересами / Олена Добош // Актуальні проблеми гуманітарної освіти: Зб. наук. праць / За заг. ред. д.п.н., проф. Оникович Г.В. та канд. фіз.-мат.н., проф. Ломаковича А.М. – Вип. І. – Київ – Кременець: РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2004. – С. 207–209.

  8. Добош О. Використання засобів національної культури в організації навчального простору ДНЗ в поліетнічному середовищі Закарпаття / Олена Добош // 85 років освітнього шляху. Сторінки історії Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (5-6 жовтня 2006 р.). – Хмельницький: РВВ ХГПА, 2006. – С. 159–163.

  9. Добош О. Педагогічно-просвітницький аспект пропедевтичної роботи з батьками майбутніх вихованців дошкільного навчального закладу / Олена Добош // Народознавча компетентність дітей і молоді: принципи і методи дослідження: Зб. наук. праць / За ред. проф. Н. Лисенко. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 178–192.