Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Попельнюх Олександр Іванович. Педагогічна і просвітницька діяльність М.О. Корфа в контексті розвитку вітчизняної школи : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Попельнюх О.І. Педагогічна і просвітницька діяльність М.О. Корфа в контексті розвитку вітчизняної школи. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки. – Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2009.

У дисертаційному дослідженні вперше здійснено науково-теоретичне обґрунтування педагогічної і просвітницької діяльності М.О. Корфа, виявлено методологічні основи та дидактичні принципи його педагогічної і просвітницької діяльності. Визначено, що головною рисою діяльності М.О. Корфа є органічне поєднання та взаємовплив теорії й практики освіти. Схарактеризовано модель земської народної школи, проаналізовано принципи загальнопедагогічних і дидактичних праць ученого. Уточнено комплекс сформульованих М.О. Корфом гуманістичних ідей виховання й навчання особистості. Подальшого розвитку набули наукові положення про втілення в творчості педагога кращих досягнень європейської педагогічної думки в поєднанні з традиціями української народної педагогіки і поглядами вітчизняних педагогів-класиків. У науковий обіг уведено маловідомі та невідомі архівні документи й матеріали, пов’язані з життям і творчістю М.О. Корфа та розвитком вітчизняної школи досліджуваного періоду.

Публікації автора:

Статті в наукових фахових виданнях:

1. Попельнюх О.І. Педагогічна діяльність М.О. Корфа в Україні / О.І. Попельнюх // Вісник Харківського університету. Педагогіка. – Вип. 1. – Х. : ХДУ, 1995. – С. 77-81.

2. Попельнюх О.І. Чи потрібна професійна підготовка у початковій школі (до історії питання) / Попельнюх О.І. // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. праць Української інженерно-педагогічної академії. – Х. : УІПА. – 2005. – Вип. 9. – С. 122-125.

3. Попельнюх О.І. Сучасний погляд на творчу спадщину М.О. Корфа / Попельнюх О.І. // Наукові записки кафедри педагогіки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Вип. ХІХ. – Х. : Видавничий центр ХНУ, 2007. – С. 170-177.

4. Попельнюх О.І. М.О. Корф — послідовник гуманістичної методології національної педагогіки / Попельнюх О. // Гуманізація навчально-виховного процесу : [зб. наук праць / за заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Вип. XL. – Слов’янськ : Видавничий центр СДПУ, 2008. – С. 159-162.

5. Попельнюх О.І. Внесок М.О. Корфа в скарбницю освіти / Попельнюх О.І. // Наукові записки кафедри педагогіки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Вип. ХХ. – Х. : Видавничий центр ХНУ, 2008. – С. 222-228.

Матеріали конференцій:

1. Попельнюх О.І. М.О. Корф про вчителя народної земської школи / О.І. Попельнюх // Високі технології виховання : матеріали І Міжнародної наук.-практ. конф. (Харків, 29-31 трав. 1995 р.) – Ч. 1. – Х.,1995. – С. 210-212.

2. Попельнюх О.І. М.О. Корф про місце української мови в народній школі в Україні /Олександр Попельнюх // Українська мова: з минулого в майбутнє : матеріали наук. конф. (Київ, 26-27 лют. 1998 р.) – К., 1998. – С. 105-106.

3. Попельнюх О.І. Розвиток ідей Г.С. Сковороди в педагогічній концепції просвітника ХІХ ст. М.О. Корфа / Попельнюх О.І. // Г.С. Сковорода та проблеми формування особистості : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 18-19 жовт. 2007 р.) – Х., 2007. – С. 21-25.

4. Попельнюх О.І. До історії питання про місце та зміст народознавства в розбудові національної школи / Олександр Іванович Попельнюх // Українська освіта у світовому часопросторі: матеріали Другого міжнародного конгресу (Київ, 25-27 жовт. 2007 р.) – К. : Українське агентство інформації та друку „Рада”, 2007. – С. 426-427.