Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Нагачевська Зіновія Іванівна. Педагогічна думка і просвітництво у жіночому русі Західної України (ІІ половина ХІХ ст. - 1939 р.) : Дис... д-ра наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Нагачевська З.І. Педагогічна думка і просвітництво у жіночому русі Західної України (ІІ половина ХІХ ст. – 1939 р.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2009.

У дисертації в контексті національних культурно-освітніх процесів другої половини ХІХ – 30-х рр. ХХ ст. вперше здійснено цілісний аналіз педагогічно-просвітницької складової ідеології українського жіночого руху Західної України і розкрито шляхи її практичної реалізації у межах австро-угорської, польської, румунської та чехословацької держав.

На основі аналізу архівних джерел та опублікованих матеріалів встановлено, що організоване західноукраїнське жіноцтво створило самобутню концепцію освіти і формування національно-громадянської свідомості жінки-українки, піднесення авторитету в родині й суспільстві жінки-матері та відповідну їй систему форм, методів і засобів освітньо-виховної діяльності.

Виявлено, систематизовано і теоретично обґрунтовано найважливіші положення творчої спадщини педагогів – активних учасниць жіночого руху, які визначали мету, завдання, зміст роботи жіночих культурно-освітніх організацій регіону в галузі родинного та громадського дошкільного виховання, розвитку національної школи, позашкільних опікунсько-виховних закладів, забезпечували утвердження духовних, гуманістичних, демократичних цінностей освіти й виховання дітей і молоді.

Публікації автора:

Монографія

1. Нагачевська З.І. Педагогічна думка і просвітництво у жіночому русі Західної України (друга половина ХІХ ст. – 1939 р.) / Зіновія Іванівна Нагачевська. – Ів.-Франківськ: Підприємець Третяк І.Я., 2007. – 764 с.

Навчальні та навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, навчальні програми

2. Антологія педагогічної думки Східної Галичини та українського зарубіжжя ХХ століття: навчальний посібник / Т.К.Завгородня, З.І.Нагачевська, Н.М.Салига [та ін.]. – Івано-Франківськ: Вид-во “Плай” ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – 480 с. (Гриф МОН України).

3. Софія Русова. З маловідомого і невідомого. Ч. 1: “Несторка української педагогічної літератури…” / упоряд. О.Джус, З.Нагачевська; вступ. стаття З.Нагачевської. – Ів.-Франківськ: Гостинець, 2006. – 456 с.

4. Софія Русова. З маловідомого і невідомого. Ч. 2: “Сеньйорка українського жіноцтва…” / упоряд. З.Нагачевська, О.Джус; вступ. стаття З.Нагачевської. – Ів.-Франківськ: Гостинець, 2007. – 364 с.

5. Нагачевська З.І. Педагогічна думка і просвітництво в жіночому русі (західноукраїнський контекст ІІ пол. ХІХ ст. – 1939 р.): програма і методичні рекомендації до спецкурсу / Зіновія Нагачевська. – Ів.-Франківськ: Плай, 2003. – 136 с.

6. Софія Русова і Галичина: [зб. статей і матеріалів / упоряд. текстів, вступ. стаття, прим. і дод. З.І.Нагачевської]. – Івано-Франківськ: Вік, 1996. – 127 с.

7. Нагачевська З.І. Становлення і розвиток суспільного дошкільного виховання в Галичині (ХІХ –перша третина ХХ ст.): програма і методичні рекомендації до спецкурсу / Зіновія Іванівна Нагачевська. – Ів.-Франківськ: Плай, 1997. – 44 с.

Статті у виданнях, які включені до переліку ВАК України

 1. Нагачевська З.І. Виховна роль жінки у сім’ї та в суспільстві в оцінці Мілени Рудницької / Зіновія Нагачевська // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2002. – Вип. 137. – С. 132-140.

 2. Нагачевська З.І. Виховно-освітній потенціал “жіночої” Шевченкіани (західноукраїнські землі кінця ХІХ ст. – 1930-х рр.) / З.І.Нагачевська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія: Педагогічні науки. – Житомир, 2007. – Вип. 33. – С. 30-34.

 3. Нагачевська З.І. Жіноча освіта у Станіславові: витоки, становлення (кінець XVIII – початок XX століття) / Зіновія Нагачевська, Галина Маслій // Джерела: науково-методичний вісник. – Ів.-Франківськ, 2006. – № 3-4. – С. 3-11.

 4. Нагачевська З.І. “Жіноче слово” на Першому українському просвітньо-економічному конгресі / З.І.Нагачевська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2003. – Вип. 8. – С. 150-154.

 5. Нагачевська З.І. Жіночий гурток ім. Ганни Барвінок Українського педагогічного товариства: становлення й зміст діяльності / Зіновія Нагачевська // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2002. – Вип. 7. – С. 148-157.

 6. Нагачевська З.І. Івано-Франківськ та Івано-Франківщина в жіночому русі Західної України: історико-педагогічний аспект / Зіновія Нагачевська // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 11. – С. 162-173.

 7. Нагачевська З.І. Костянтина Малицька: жінка в педагогіці, педагог у жіночому русі / Зіновія Нагачевська // Обрії: науково-педагогічний журнал. – Ів.-Франківськ, 2002. – № 1. – С. 18-28.

 8. Нагачевська З.І. Освітні програми перших західноукраїнських жіночих віч і зборів / Зіновія Нагачевська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2002. – № 4. – С. 110-116.

 9. Нагачевська З.І. Освітньо-виховний потенціал українських жіночих з’їздів 1920-х – 1930-х рр. / З.І.Нагачевська // Вісник Житомирського педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Житомир, 2003. – Вип. 12. – С. 262-265.

 10. Нагачевська З.І. Перше українське дошкільне товариство у Галичині (до 100-річчя заснування) / Зіновія Нагачевська // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. – Ів.-Франківськ, 2000. – Вип. 4. – С. 161-170.

 11. Нагачевська З.І. Питання освіти в теорії українського фемінізму: інтерпретація Н.Кобринської / Зіновія Нагачевська // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2002. – Вип. 138. – С. 118-125.

 12. Нагачевська З.І. Питання освіти і виховання у діяльності товариства “Союз українок” / Зіновія Нагачевська // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. – Ів.-Франківськ, 2003. – Вип. 8. – С. 154-165.

 13. Нагачевська З.І. Питання української школи в парламентській діяльності жінок Галичини (1920-і – 1930-і рр.) / З.І.Нагачевська // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Ізмаїл, 2002. – Вип. 13. – С. 61-65.

 14. Нагачевська З.І. Проблема змісту навчальної літератури у творчій спадщині жінок-педагогів Східної Галичини (1900-і -1930-і рр.) / Зіновія Нагачевська // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. – Ів.-Франківськ, 2008. – Вип. XХV. – С. 186-193.

 1. Нагачевська З.І. Проблеми “домашньої педагогії” в публікаціях організаторів західноукраїнського жіночого руху / Зіновія Нагачевська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2002. – № 2. – С. 62-67.

 2. Нагачевська З.І. Проблеми національного виховання в документах і матеріалах Українського жіночого конгресу (Станиславів, 1934) / З.І.Нагачевська // Збірник наукових праць: Педагогічні науки. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2003. – Вип. 34. – С. 51-55.

 3. Нагачевська З.І. Проблеми національного виховання у жіночій періодиці Західної України (1920-1930 рр.) / Зіновія Нагачевська // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. – Ів.-Франківськ, 2004. – Вип. 10. – С. 181-187.

 4. Нагачевська З.І. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди Іванни Блажкевич / Зіновія Нагачевська // Наука і освіта. – Одеса, 2003. – № 1. – С. 79-83.

 5. Нагачевська З.І. “Рідна школа” і громадське дошкільне виховання Галичини / Зіновія Нагачевська // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. – Ів.-Франківськ, 1998. – С. 90-99.

 6. Нагачевська З.І. Свято матері – важлива виховна ініціатива жінок Галичини / Зіновія Нагачевська // Обрії: науково-педагогічний журнал. – Івано-Франківськ, 2001. – № 2. – С. 42-45.

 7. Нагачевська З.І. Софія Русова і педагогічно-просвітницька діяльність західноукраїнського жіноцтва / Зіновія Нагачевська // Вісник Прикарпатського університету: Серія: Педагогіка. – Ів.-Франківськ, 2001. – Вип. 5. – С. 31-37.

 8. Нагачевська З.І. Суспільна опіка в теорії та практиці жіночого руху (західноукраїнські землі кінця ХІХ ст. – 1939 р.) / З.Нагачевська // Ідеї опіки дітей і молоді в історико-педагогічній науці: збірник наукових праць. – Ів.-Франківськ, 2005. – С. 135-139.

 9. Нагачевська З.І. Учителі – організатори українського жіночого руху в Галичині кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.: творчий портрет / З.І.Нагачевська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – К., 2004. – Вип. 1 (11). – С. 97-110.

 10. Нагачевська З.І. Учитель і вчительська праця у творчій спадщині педагогів – репрезентантів жіночого руху Західної України (кінець XIX – перша третина XX століть) / Зіновія Нагачевська // Джерела: науково-методичний вісник. – Ів., 2003. – № 3. – С. 3-12.

 11. Нагачевська З.І. Ясна зоря її життя... (До 150-річчя від дня народження Софії Русової) / З.І.Нагачевська // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2006. – Вип. 39. –С. 19-24.

Статті у наукових і науково-методичних виданнях, збірниках наукових праць і матеріалів науково-практичних конференцій

 1. Нагачевська З.І. Громадсько-педагогічна думка Галичини про завдання, зміст діяльності та вимоги до особистості педагога-вихователя / Зіновія Нагачевська // Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: [зб. наук. праць / редкол.: Н.В.Гузій [та ін.]. – К.: УДП, 1997. – С. 158-161.

 2. Нагачевська З.І. Жіночі імена педагогічної думки і просвітництва (західноукраїнський контекст 1920-х -1930-х рр.) / З.Нагачевська // Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Третьої Міжнародної наук.-практ. конф. “Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє” та Другої Міжнародної наук.-практ. конф. “Гендерний компонент у структурі вищої технічної освіти і природничих наук” (Київ, 3-5 листопада 2005 р.). – К., 2005. – С. 323-324.

 3. Нагачевська З.І. Жіночі постаті в українській педагогіці на межі століть: ретроспектива і сучасність / Зіновія Нагачевська // Українська педагогіка на межі тисячоліть: матеріали пед. читань. – Ів.-Франківськ, 2003. – С. 133-137.

 4. Нагачевська З.І. Загальнолюдське і національне в жіночому русі Західної України другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.: педагогічно-просвітницький аспект / Зіновія Нагачевська // Єдність національного і загальнолюдського у формуванні морально-духовних цінностей: зб. наук. праць. – Ів.-Франківськ, 2002. – С. 111-116.

 5. Нагачевська З.І. Іван Франко і феміністична традиція в Галичині / Зіновія Нагачевська // Інформаційний бюлетень кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика. – Ів.-Франківськ, 2006. – № 1. – С. 15-18.

 6. Нагачевська З.І. Материнство і дитинство в жіночому русі Галичини: досвід минулого / З.І.Нагачевська // Формування ґендерного паритету в контексті сучасних соціально-економічних перетворень: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 5-7 грудня 2002 р.). – К., 2002. – С. 137-139.

 7. Нагачевська З.І. М.Стельмахович як історик педагогіки / Зіновія Нагачевська // Сподвижник української етнопедагогіки (на пошану дійсного члена АПН України Мирослава Стельмаховича): зб. Серія: Педагогіка і етнопедагогіка. – Ів.-Франківськ, 1999. – Вип. 25. – С. 59-65.

 8. Нагачевська З.І. Неоніла Селезінка й еволюція виховно-освітньої програми українського жіночого руху в Галичині / Зіновія Нагачевська // Товариство “Рідна школа”: історія і сучасність: [науковий альманах / упоряд. і наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський]. – Львів, 2007. – Ч.4. – С. 187-195.

 9. Нагачевська З.І. Практика підготовки вихователів для українських дошкільних закладів Галичини та використання її позитивних елементів у сучасних мовах / З.Нагачевська // Удосконалення професійної підготовки спеціалістів дошкільного профілю: [зб. матеріалів / упоряд. Л.В.Артемова, Н.В.Лисенко]. – К., 1996. – С.136-141.

 10. Нагачевська З.І. Проблеми “охорони людської одиниці” в жіночому русі Західної України (кінець XIX – перша третина XX ст.) / Зіновія Нагачевська // Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки і перспективи розвитку: зб. наук. праць Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Винниченка. – Кіровоград, 2003. – С. 183-189.

 11. Нагачевська З.І. “Просвіта” і формування освітніх пріоритетів жіночого руху Західної України (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) / Зіновія Нагачевська // “Просвіта” в духовно-культурному піднесенні України: [зб. наук. праць / за ред. В.П.Мацька]. – Хмельницький: Просвіта, 2005. – С. 100-106.

 12. Нагачевська З.І. “Рідна школа” як чинник освітнього зростання та національного освідомлення жінки-українки / Зіновія Нагачевська // Інформаційний бюлетень кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика. – Ів.-Франківськ, 2007. – № 2. – С. 14-19.

 13. Нагачевська З.І. Українська педагогічна думка ХХ ст. про соціалізацію особистості / Зіновія Нагачевська // Українська система виховання: проблеми, перспективи. Серія: Педагогіка, етнопедагогіка. – Ів.-Франківськ, 1999. – Вип. 27. – С. 254-261.