Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Ветеринарні науки / Патологія, онкологія і морфологія тварин


Свєтлічна Людмила Ігорівна. Патоморфологичні зміни при парвовірусній інфекції свиней : Дис... канд. наук: 16.00.02 - 2007.Анотація до роботи:

Свєтлічна Л.І. Патоморфологичні зміни при парвовірусній інфекції свиней. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин. – Національний аграрний університет, Київ, 2007.

Дисертаційна робота присвячена вивченню патоморфологичніх змін у тканинах свиней при парвовірусній інфекції. Проведено клініко-епізоотологічне обстеження господарства, вивчені патолого-анатомічні, гістологічні і гістохімічні зміни в органах інфікованих парвовірусом свиноматок, макроскопічні і гістологічні зміни в плодових оболонках поросят, що загинули внутрішньоутробно від парвовірусної інфекції, а також патолого-анатомічні, гістологічні і гістохімічні зміни в тканинах мертвонароджених поросят, інфікованих парвовірусом.

Сформований комплекс патогномонічних для парвовірусної інфекції свиней гістологічних змін в органах і тканинах мертвонароджених поросят. Він включає: сладж-феномен; зменшення кількості й часткове руйнування лімфоцитів у всіх імунокомпетентних органах; катарально-геморагічне запалення в шлунково-кишковому тракті; серозно-геморагічний гепатит; зернисту дистрофію і руйнування клітин панкреатичних острівців у підшлунковій залозі; серозний гломеруліт; розростання і набряк міжчасточкової й перибронхіальної сполучної тканини в легенях; розростання сполучної тканини в підслизовій основі і руйнування гладких м’язових клітин у бронхах; ділянки інтенсивної дифузної інфільтрації сірої речовини головного і спинного мозку лімфоцитами. Характерна також наявність у клітинах більшості органів і тканин, особливо в ендотеліоцитах судин і лімфоцитах, базофільних внутрішньоядерних тілець-включень, які являють собою віропласт і складаються з білка й нуклеїнової кислоти.

В усіх органах мертвонароджених поросят при парвовірусній інфекції спостерігається порушення обміну білків, вуглеводів і нуклеїнових кислот.

У роботі представлені таблиці, що містять результати морфометричних досліджень різних органів і тканин інфікованих парвовірусом свиноматок і мертвонароджених поросят.

1. У дисертаційній роботі на основі результатів епізоотологічних, клінічних, патолого-анатомічних, гістологічних, гістохімічних і морфометричних досліджень проведено теоретичне узагальнення й експериментальне обґрунтування патоморфологічних змін при парвовірусній інфекції свиней, на основі чого розроблені критерії патоморфологічної діагностики цієї хвороби.

2. На свинокомплексі СВАТ АК “Калита” протягом усього року реєструються перегули, аборти у свиноматок, малоплідність, дрібноплідність, народження муміфікованих, повністю сформованих мертвих та нежиттєздатних слабких поросят. У 10,42% свиноматок після опоросу реєструються ендометрити.

3. В органах і тканинах свиноматок-вірусоносіїв виражені макроскопічні зміни відсутні. При гістологічних дослідженнях у слизовій і м’язовій оболонках матки реєструються вогнища набряку та скупчення лімфоцитів, окремих моноцитів, макрофагів, еозинофілів і плазматичних клітин, а в м’язовій оболонці, крім того, – розриви частини пучків міоцитів і мікровогнища коагуляційного ареактивного некрозу.

4. У плодових оболонках виявляються інфільтрація частини ворсинок еритроцитами, набряк хоріальної пластинки з базофільними вогнищами руйнування тканини та вогнища крововиливів. У великих артеріях – руйнування ендотелію, медії й адвентиції. В судинах мікроциркуляторного русла – гіалінові тромби.

5. На розтині мертвонароджених поросят, що загинули від парвовірусної інфекції, виявляють серозний або серозно-геморагічний лімфаденіт, набряк тимуса з крапковими крововиливами в паренхімі. В шлунку й тонкому відділі кишечнику – катаральне або катарально-геморагічне запалення, в печінці – вогнищеві крововиливи, а в головному та спинному мозку – гіперемію, набряк сірої й білої мозкової речовин. Виявлені мікроскопічні зміни є статистично достовірними.

6. На основі проведених досліджень встановлено комплекс патогномонічних для парвовірусної інфекції свиней гістологічних змін в органах і тканинах мертвонароджених поросят і вперше в Україні сформульовані критерії патоморфологічної діагностики парвовірусної інфекції свиней, які слугували основою при написанні «Методичних рекомендацій з патоморфологічної діагностики парвовірусної інфекції свиней».

7. Встановлена імуносупресивна дія парвовіруса, яка морфологічно проявляється статистично достовірним зменшенням кількості лімфоцитів, ураженням всіх імунокомпетентних органів та відсутністю помітної трансформації В-лімфоцитів у плазматичні клітини. Інфільтрація різних органів і тканин еозинофілами свідчить про алергізацію організму. Морфологічні зміни в плодових оболонках зумовлені реплікацією в її тканинах парвовірусу, що підтверджується наявністю в її клітинах внутрішньоядерних базофільних тілець-включень.

8. В усіх органах і тканинах мертвонароджених поросят при парвовірусній інфекції гістохімічними методами встановлені порушення обміну білків, вуглеводів і нуклеїнових кислот.

Публікації автора:

  1. Борисевич Б.В., Мазуркевич Л.И. Патоморфологические изменения в иммунокомпетентных органах новорожденных поросят, погибших от парвовирусной инфекции // Наукові праці Кримського державного агротехнологічного університету. Серія: Ветеринарні науки. Актуальні проблеми ветеринарної медицини.- Сімферополь.- 2004.- Вип.85.-С.17-21 (автор провела гістологічні дослідження, підготувала статтю до друку).

  2. Борисевич Б.В., Мазуркевич Л.И. Гистологические изменения в желудочно-кишечном тракте у мёртворожденных поросят, инфицированных парвовирусом // Науковий вісник Національного аграрного університету.- Київ.- 2004.- Вип.75.- С.24-27 (автор провела гістологічні дослідження, підготувала статтю до друку).

  3. Мазуркевич Л.И., Борисевич Б.В. Патоморфологические изменения в центральной нервной системе у мёртворожденных поросят и в матке свиноматок, инфицированных парвовирусом свиней // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького.- Львів.- 2004.-Т. 6 (№3).- Ч. 2.- С.49-53 (автор провела гістологічні дослідження, підготувала статтю до друку).

  4. Методичні рекомендації з патоморфологічної діагностики парвовірусної інфекції свиней: Затв. наук.-метод. радою Департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України 20.12.2006 / Уклад. Б.В.Борисевич, М.К.Потоцький, В.В.Лісова, Я.К.Сердюков, С.Є.Гаркуша, М.М.Омеляненко, Л.І.Свєтлічна. - К., 2006.- 13 с. (автор провела гістологічні дослідження, підготувала розділи- С.7-11).

  5. Борисевич Б.В., Мазуркевич Л.И. Гистологические изменения в некоторых органах у поросят, инфицированных парвовирусом свиней // Тези доповіді Міжнародної науково-практичної конференції «Епізоотологія і профілактика інфекційних хвороб великої рогатої худоби» Навчально-наукового інституту ветеринарної медицини, якості і безпеки продукції тваринництва.- Київ, 2006.-С.9-10.

  1. Борисевич Б.В., Мазуркевич Л.І. Патологоанатомічні зміни у інфікованих парвовірусом поросят, які загинули відразу після народження // ІІІ конференція всеукраїнського товариства ветеринарних патологів.- Харків.- 2004.- Ч. І.- С.68-69.