Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Ветеринарні науки / Патологія, онкологія і морфологія тварин


Ульяницька Анастасія Юріївна. Патоморфологічна характеристика афла (В1)- та Т-2 мікотоксикозної енцефалопатології великої рогатої худоби : Дис... канд. наук: 16.00.02 - 2009.Анотація до роботи:

Ульяницька А.Ю. Патоморфологічна характеристика афла (В1)- та Т-2 мікотоксикозної енцефалопатології великої рогатої худоби. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.00 – патологія, онкологія і морфологія тварин. Харківська державна зооветеринарна академія, Харків, 2008.

Дисертація виконана з метою визначити патоморфологічну основу і патогенез нервових розладів, які спостерігаються у хворої на афлатоксикоз та Т-2 токсикоз великої рогатої худоби. Було висунуто припущення, що ці розлади можуть бути наслідком дії на мозок не тільки печінкових ендопатогенів, які утворюються при даних та при інших печінкових захворюваннях, але й самих токсинів.

Проведене клініко-патоморфологічне дослідження показало, що у хворої на афлатоксикоз чи Т-2 токсикоз великої рогатої худоби розвивається енцефальна патологія, складовими частинами якої є набряк-набухання головного мозку, його оболонок та енцефалопатія.

Вказані складові являються наслідком дії відповідних токсинів на судини, які формують хоріоїдальне сплетіння і які живлять мозок кров’ю.

Субарахноїдальним і інтракаротікоартеріальним введенням мікотоксинів у експерименті були отримані енцефальні патології ідентичні до тих, які реєструються у хворої на афлатоксикоз та Т-2 токсикоз великої рогатої худоби.

Застосування гістокристалооптичного методу, який ідентифікує афлатоксин і Т-2 токсин, дозволило прослідкувати шляхи розподілу цих токсинів у процесі розвитку відповідних енцефальних патологій.

1. У дисертації наведені результати даних клінічних і патоморфологічних досліджень, які характеризують невральні розлади у великої рогатої худоби у польових випадках афлатоксикозу і Т-2 токсикозу та у відтворених в експерименті, визначено, що головною причиною цих розладів є не гепаральні фактори, а самі токсини, які здатні руйнувати стінки судин, що живлять головний мозок кров’ю та потрапляти у сам мозок, викликати його набряк-набухання і енцефалопатію.

2. Основою характерних для афлатоксикозу і Т-2 токсикозу великої рогатої худоби невральних розладів є енцефальна патологія, яка розвивається у хворих тварин у формі набряку-набухання головного мозку та енцефалопатії як наслідку дії відповідних мікотоксинів безпосередньо на головний мозок.

3. Афлатоксикозний або Т-2 мікотоксикозний набряк-набухання головного мозку у великої рогатої худоби розвивається у випадку проникнення відповідних токсинів у мозок через судини, які живлять кров’ю судинне сплетіння шлуночків мозку.

4. Характерна для афлатоксикозу або Т-2 мікотоксикозу енцефалопатія розвивається внаслідок проникнення безпосередньо у мозок відповідних мікотоксинів через судини, які живлять мозок кров’ю.

5. Афлатоксин і Т-2 токсин викликають у стінках церебральних судин атрофії, дегенерації і некрози, стінка судин становиться підвищено проникливою.

6. Енцефальний набряк-набухання у хворої на афлатоксикоз і Т-2 токсикоз великої рогатої худоби розвивається ступінчасто знизу уверх, у формі патологій, які йдуть одна за одною: руйнування стінки й конгестія судин сплетіння набряк його основи водянка мозкових бічних шлуночків набряк павутинної оболонки в поєднанні з конгестією її судин скупчення рідини у субарахноїдальному просторі набряк м’якої мозкової оболонки і самого мозку.

7. У зоні розвитку енцефального афлатоксикозного або Т-2 токсикозного набряку реєструються: десквамації і некрози ендотелію судин, тигроліз і гідропічні дегенерації нейроцитів, мукоїдне набухання, колікваційні некрози, гіперемії, периваскулярні і перицелюлярні набряки.

8. Афлатоксикозна і Т-2 токсикозна енцефалопатія розвиваються безпосередньо під впливом відповідних токсинів, у формі «важкого захворювання нейроцитів» та фрагментації глії.

9. Характерним для Т-2 токсикозного набряку-набухання і енцефалопатії є зникнення з багатьох нейроцитів зони патології тигроїдної субстанції, РНК, а для афлатоксикозного ще й ДНК та білків.

Публікації автора:

1. Ульяницька А.Ю. Про патогенез деяких варіантів отруєнь великої рогатої худоби афлатоксином / А.Ю. Ульяницька // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. – Х., 2006. – Вип. 13 (38): Ветеринарні науки. – С. 250-256.

2. Ульяницька А.Ю. Патологоанатомічна диференціація афлатоксикозної і Т-2 токсикозної енцефалопатії / А.Ю. Ульяницька // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького. – Львів. 2006.– Том 8, № 4 (31), частина 2. – С. 283-289.

3. Ульяницька А.Ю. Енцефалопатія гострого та підгострого афлатоксикозу телят / А.Ю. Ульяницька // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії: матеріали міжнародної наукової конференції [«Актуальні питання боротьби з інфекційними захворюваннями у гуманній та ветеринарній медицині»]. – Харків, 2006. – Вип.13., ч.2.: Ветеринарні науки. – С. 271-275.

4. Ульяницька А.Ю. Варіантні форми афлатоксикозних і Т-2 токсикозних гепаральних енцефалопатій телят / А.Ю. Ульяницька // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. – Харків, 2007. – Вип.14 (39), ч.2.: Ветеринарні науки. – С. 110-121.

5. Ульяницкая А.Ю. Афлатоксикозная и Т-2 токсикогенная энцефалопатии, возникновение, развитие и патологоанатомическая характеристика / А.Ю.

Ульяницкая // Ветеринарна медицина: міжвідомчій тематичний науковий збірник. – Харків, 2008. – № 89. – С. 376-381.

6. Ульяницкая А.Ю. Клетки Кольмера и их роль в норме и патологии крупного рогатого скота / А.Ю. Ульяницкая // Актуальные вопросы эволюционной, возрастной и экологической морфологии: материалы Всерос. науч. конференции с международным участием, посвященной 10-летию медицинского факультета и кафедры анатомии и гистологии человека БелГУ. – Белгород, 2006. – С. 172.

7. Ульяницкая А.Ю. Об особенностях отека-набухания головного мозга у животных, больных афлатоксикозом / А.Ю. Ульяницкая // Материалы Х международной научно-практической конференции «Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения». – Белгород, 2006. – Т. 2. – С. 59.

8. Щетинский И.М. О сравнительной патологоанатомической характеристике отравлений пирролизидиновыми алкалоидами и афлатоксинами / И.М. Щетинский, А.Ю. Ульяницкая // Материалы Х международной научно-практической конференции «Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения». – Белгород, 2006. – Т. 2. – С. 67. (Дисертант дослідила афлатоксикозну патологію великої рогатої худоби в порівнянні з піролізидиналкалоїдною).

9. Ulyanitskaya A.Y. Differens betwееn intoxications caused by aflatoxins and pyrrolyzidine alkaloids / A.Y.Ulyanitskaya, I.M. Shchetinskiy // Simpozium materials of symposium wifh international participation “Animal husbandry, veterinary and agroeconomy in transitional processes”: proc. abstracts. – Univer. of Hovi Sad, 2006. – P. 194. (Дисертант дослідила афлатоксикозну патологію великої рогатої худоби в порівнянні з піролізидиналкалоїдною).

10. Ульяницкая А.Ю. Об афлатоксикозной и Т-2 токсикозной энцефалопатии крупного рогатого скота / А.Ю. Ульяницкая // Современные проблемы патологической анатомии, патогенеза и диагностики болезней животных: сборник научных трудов. – Ставрополь, 2007. – С. 224-226.