Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Фтизіатрія


Сливка Віктор Іванович. Патогенетична роль і клінічне значення тахікінінів, ейкозаноїдів, локального протеолізу і фібринолізу в порушенні функції зовнішнього дихання при інфільтративному і дисемінованому туберкульозі легень: Дис... канд. мед. наук: 14.01.26 / Буковинська держ. медична академія. - Чернівці, 2002. - 199арк. - Бібліогр.: арк. 157-188.Анотація до роботи:

Сливка В.І. Патогенетична роль і клінічне значення тахікінінів, ейкозаноїдів, локального протеолізу і фібринолізу в порушенні функції зовнішнього дихання при інфільтративному і дисемінованому туберкульозі легень. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.26 - фтизіатрія. - Інститут фтизіатрії і пульмонології

ім. Ф.Г.Яновського АМН України, Київ, 2002.

На підставі комплексних клініко-лабораторних і біохімічних досліджень вмісту в плазмі крові та конденсаті повітря, що видихається (КПВ), бомбезину (BMB), субстанції Р (SP), вазоактивного інтестинального пептиду (VIP), простагландинів (PG) Е2, F2a, 6-кето-F1a, тромбоксану (TX) В2, лейкотрієну (LT) В4, продуктів ліпопероксидації та інтенсивності фібринолізу і протеолізу розроблено і патогенетично обґрунтовано спосіб корекції функції зовнішнього дихання при інфільтративному і дисемінованому туберкульозі легень.

Показано, що в нормі у плазмі крові переважає вміст VIP (VIP>SP>BMB), а у хворих на туберкульоз легень з рестриктивним типом дихальної недостатності - SP (SP>VIP>BMB), за обструктивного типу - BMB і VIP (BMBVIP>SP), за змішаного - SP (SP>VIP=BMB). Загальною закономірністю для всіх типів дихальної недостатності є зниження вмісту VIP у конденсаті повітря, що видихається. Встановлено, що зміни вмісту BMB, VIP і SP у конденсаті повітря, що видихається та в плазмі крові корелюють із порушеннями вентиляційно-перфузійних взаємовідношень, змінами параметрів ПОЛ, АОЗ, протеолізу і фібринолізу, окислювального метаболізму арахідонової кислоти та гемостазу. Вітамінно-мінеральні комплекси “Stress-X”, “CellEnergy” і “Adult Herbal & Mineral Nutritional Supplement” поліпшують бронхіальну прохідність та зменшують ступінь порушення еластичності легеневої тканини при нормалізації тахікінінової рівноваги, що дозволяє рекомендувати їх застосування для покращання результатів комплексного лікування у хворих на інфільтративний та десимінований туберкульоз легень.

У дисертації узагальнені уявлення про патогенетичні механізми розвитку різних типів дихальної недостатності за участі тахікінінів та запропоноване нове вирішення науково-практичної задачі оптимізації лікування хворих на інфільтративний і дисемінований туберкульоз легень шляхом розробки та обґрунтування способу корекції порушень функції зовнішнього дихання на підставі отриманих даних про те, що зміни вмісту тахікінінів BMB, VIP і SP у конденсаті повітря, що видихається, і в плазмі крові асоційовані з порушеннями вентиляційно-перфузійних взаємовідношень, зсувами параметрів перекисного окислення ліпідів, антиоксидантного захисту, протеолізу і фібринолізу, окислювального метаболізму арахідонової кислоти та гемостазу.

  1. У хворих на інфільтративний і дисемінований туберкульоз легень при рестриктивному типі дихальної недостатності в плазмі крові переважає вміст субстанції Р (SP>VIP>BMB), при обструктивному типі - бомбезину і вазоактивного інтестинального пептиду (BMBVIP>SP), при змішаному типі - субстанції Р (SP>VIP=BMB), тоді як у здорових осіб переважає вміст вазоактивного інтестинального пептиду (VIP>SP>BMB). Загальною закономірністю для всіх типів дихальної недостатності є зниження вмісту VIP в конденсаті повітря, що видихається.

  2. Максимальне збільшення інтенсивності утворення кисневих радикалів та продуктів ліпопероксидації за суттєвого пригнічення активності ферментів протирадикального захисту спостерігається у хворих на інфільтративний туберкульоз легень зі змішаним типом дихальної недостатності. У хворих на дисемінований туберкульоз легень накопичення в плазмі крові та в конденсаті повітря, що видихається, продуктів ліпопероксидації за рестриктивного типу дихальної недостатності супроводжується депресією ферментативних систем антиоксидантного захисту ішемічного генезу.

  3. У хворих на інфільтративний туберкульоз легень при всіх типах дихальної недостатності в плазмі крові зростає вміст PGF2a, тромбоксану В2 і лейкотрієну В4. У хворих на дисемінований туберкульоз легень при рестриктивному типі дихальної недостатності відбувається переважне підвищення вмісту PGЕ2 в плазмі крові та в конденсаті повітря, що видихається на тлі одночасного зростання тромбоксану В2 і лейкотрієну В4, а при обструктивному типі дихальної недостатності суттєво зростає рівень ейкозаноїдів, що володіють констрикторним ефектом на гладку мускулатуру судин та бронхів.

  4. При інфільтративному туберкульозі легень з рестриктивним типом дихальної недостатності спостерігається активація тромбіно- і фібриногенезу, зниження протизгортаючого потенціалу крові, підвищення функціональної активності тромбоцитів і гіперфібриногенемія. При обструктивному типі дихальної недостатності активуються зовнішній шлях згортання крові і первинний гемостаз. За всіх типів дихальної недостатності відбувається зменшення ферментативної фібринолітичної активності плазми крові та конденсату повітря, що видихається. У хворих на дисемінований туберкульоз легень пригнічення процесів тромбіно- і фібриногенезу, гіпофібриногенемія та зменшення активності антитромбіну ІІІ спостерігаються на тлі активації тромбоцитів, надмірного підвищення неферментативного і Хагеман-залежного фібринолізу, зниження потенційної активності плазміногену та внутрішньосудинної гемокоагуляції.

  5. Застосування вітамінно-мінеральних комплексів у комплексному лікуванні хворих на інфільтративний туберкульоз легень з обструктивним типом дихальної недостатності знижує вміст у конденсаті PGF2a і тромбоксану В2, нормалізує кількість лейкотрієну В4, активних форм кисню, дієнових кон’югатів і малонового діальдегіду, колагеноліз та неферментативну фібринолітичну активність, що відбувається при підвищенні активності супероксиддисмутази, глутатіонпероксидази і каталази, зростанні ферментативної фібринолітичної активності та пригніченні протеолізу. При рестриктивному типі дихальної недостатності підвищується вміст у конденсаті VIP і знижується рівень SP, PGЕ2, тромбоксану В2 і лейкотрієну В4, а також кількість кисневих радикалів і продуктів ліпопероксидації, нормалізується вміст PGF2a і 6-keto-PGF1a, неферментативний фібриноліз, лізис низькомолекулярних білків і колагену.

  6. У хворих на дисемінований туберкульоз легень з обструктивним типом дихальної недостатності застосування вітамінно-мінеральних комплексів зменшує вміст у конденсаті повітря, що видихається, BMB, тромбоксану В2 і МДА, знижує інтенсивність утворення кисневих радикалів, протеолізу і неферментативного фібринолізу, що відбувається за підвищення рівня VIP, ферментативного фібринолізу та активності супероксиддисмутази і супроводжується нормалізацією кількості PGЕ2, PGF2a і PGF1a, активності глутатіонпероксидази і каталази та інтенсивності колагенолізу. При рестриктивному типі дихальної недостатності вітамінно-мінеральні комплекси сприяють нормалізації вмісту в конденсаті повітря, що видихається BMB, PGF2a, 6-keto-PGF1a та лізису низькомолекулярних білків, підвищують рівень VIP, активність каталази і ферментативну фібринолітичну активність, зменшують кількість SP, PGЕ2, тромбоксану В2 і лейкотрієну В4, активних форм кисню і продуктів ліпопероксидації, знижують неферментативний фібриноліз, пригнічують лізис високомолекулярних білків і колагену.

  7. Ефективність комплексної терапії хворих на інфільтративний і дисемінований туберкульоз легень при застосуванні вітамінно-мінеральних комплексів підвищується, що проявлялося скороченням терміну детоксикації на (8,5±3,2) днів, прискоренням розсмоктування зон інфільтрації в легенях на (6,6±2,3) днів та скороченням терміну припинення бактеріовиділення в середньому на 0,9 міс. і терміну загоєння порожнин розпаду в легеневій тканині в середньому на 0,8 міс.

Публікації автора:

1. Кухарчук О.Л., Сливка В.І., Процюк Р.Г. Тахікініни і недостатність зов-нішнього дихання у хворих на туберкульоз легень // Укр. пульмон. журн. - 2000. - № 2. - С.32-34. (Дисертантом особисто проводився набір і аналіз клінічного матеріалу, статистична обробка та підготовка статті до друку).

2. Процюк Р.Г., Сливка В.І., Шаповалов В.П. Взаємозв’язок між рівнем ейкозаноїдів і тахікінінів у конденсаті видихуваного повітря при обструктивному типі дихальної недостатності у хворих на деструктивний туберкульоз легень // Лікар. справа. - 2000. - № 7-8. - С.27-30. (Дисертантом особисто проводився набір клінічного матеріалу, статистична обробка та підготовка статті до друку. Аналіз отриманих даних проведено разом із співавторами).

3. Процюк Р.Г., Сливка В.І. Застосування “Stress-X”, “CellEnergy” і “Adult Herbal & Mineral Nutritional Supplement” у комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень // Лікар. справа. - 2001. - № 5. - С.89-92. (Дисертантом особисто проводився набір клінічного матеріалу, статистична обробка та підготовка статті до друку. Аналіз отриманих даних проведено разом із науковим керівником).

4. Сливка В.І., Шаповалов В.П., Самараш В.С. Характеристика змін ліпопероксидації у хворих на туберкульоз легень за різних типів дихальної недостатності // Укр. журн. екстрем. мед. - 2001. - Т.2, № 3. - С.78-82. (Дисертантом особисто проводився набір клінічного матеріалу, статистична обробка та підготовка статті до друку. Аналіз отриманих даних проведено разом із співавторами).

5.Сливка В.І., Шаповалов В.П., Самараш В.С. Характеристика змін гемокоагуляції у хворих на туберкульоз легень за різних типів дихальної недостатності // Бук. мед. вісник. - 2001. - Т.5, № 4. - С.115-119. (Дисертантом особисто проводився набір клінічного матеріалу, статистична обробка та підготовка статті до друку).

6. Сливка В.І. Нейропептиди і ейкозаноїди при обструктивному типі дихальної недостатності у хворих на деструктивні форми туберкульозу легень // Праці міжнародн. симп. “Актуальні питання медичної допомоги населенню”. - Чернівці, 2000. - С.41-43.

7.Сливка В.І., Шаповалов В.П., Самараш В.С. Застосування “Stress-X”, “CellEnergy” і “Adult Herbal & Mineral Nutritional Supplement” у комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень: Праці VI з‘їзду Всеукраїнського лікарського товариства. Чернівці, 18-19 травня 2001 року // Укр. мед. вісті. - 2001. - Т.4, № 1. - С.96. (Дисертантом особисто проводився набір і аналіз клінічного матеріалу, статистична обробка та підготовка статті до друку).

8. Сливка В.І., Шаповалов В.П., Самараш В.С. Субстанція Р, бомбезин, вазоактивний інтестинальний пептид і простагландини у хворих на туберкульоз легень // Архив клин. и эксперим. мед. - 2001. - Т.10, № 2. - С.214. (Дисертантом особисто проводився набір клінічного матеріалу, статистична обробка та підготовка статті до друку. Аналіз даних проведено разом із співавторами).

9. Шаповалов В.П., Сливка В.І., Самараш В.С., Аніпко А.П., Квасницький Б.І., Масловський О.П. Характеристика змін в системі ейкозаноїдів у хворих на туберкульоз легень // Праці ІІ з’їзду фтизіатрів і пульмонологів України. - Київ, 1998. - С.124. (Дисертантом особисто проводився набір і аналіз клінічного матеріалу, статистична обробка та підготовка матеріалу до друку).

10. Шаповалов В.П., Самараш В.С., Сливка В.І., Масловський О.П. Застосування у фтизіатрії харчових домішок мінерально-рослинного походження (експериментально-клінічне дослідження) // Праці ІІ з’їзду фтизіатрів і пульмонологів України. - Київ, 1998. - С.218. (Участь у клінічному обстеженні хворих, статистична обробка матеріалу та підготовка тез до друку).

11. Самараш В.С., Шаповалов В.П., Сливка В.І., Квасницький Б.І. Особливості метаболізму арахідонової кислоти в конденсаті повітря, що видихається, у хворих на деструктивний туберкульоз легень // Праці науково-практичн. конф. “Актуальні питання ендокринології та імунології”. - Чернівці, 1998. - С.39. (Обстеження хворих, статистична обробка матеріалу, підготовка тез до друку).

12. Шаповалов В.П., Самараш В.С., Сливка В.І., Масловський О.П., Са-хацький В.П. Лейкотрієн В4 при різних типах запалення у хворих на туберкульоз легень // Праці науково-практичн. конф. “Актуальні питання ендокриноло-гії та імунології”. - Чернівці, 1998. - С.53-54. (Дисертантом особисто проводився набір клінічного матеріалу, статистична обробка та підготовка матеріалу до друку. Аналіз отриманих даних проведено разом із співавторами).

13. Аніпко А.П., Квасницький Б.І., Самараш В.С., Степаненко В.О., Шаповалов В.П., Сливка В.І. Застосування апаратних методів фізіотерапії в комплексному лікуванні хворих на деструктивний туберкульоз легень // Праці ІІ науков. симп. “Екологічні проблеми в хірургії та інших галузях медицини”. - Чернівці, 1998. - С.9. (Обстеження хворих, обробка та підготовка статті до друку).

14. Шаповалов В.П., Сливка В.І., Самараш В.С. Інтенсивність плазмового фібринолізу і протеолізу в ексудативну і проліферативну фази туберкульозу легень // Праці науков. конф. “Історія та сучасні досягнення фізіологів в Україні. - Київ, 2001. - С.51-52. (Дисертантом особисто проводився набір і аналіз клінічного матеріалу, статистична обробка, підготовка матеріалу до друку).

15. Сливка В.І., Шаповалов В.П., Самараш В.С. Ефективність застосування “Stress-X”, “CellEnergy” і “Adult Herbal & Mineral Nutritional Supplement” у комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень // Праці науков. конф. “Механізми фізіологічних функцій в експерименті та клініці” - Львів, 2001. - С.66. (Дисертантом особисто проводився набір клінічного матеріалу, статистична обробка, підготовка тез до друку. Аналіз даних проведено разом із співавторами).

16.Спосіб визначення тканинної фібринолітичної активності: Деклараційний патент на винахід України № 30727 А / Боднар Б.М., Магаляс В.М., Пенішкевич Я.І., Пішак О.В., Роговий Ю.Є., Сливка В.І., Шаповалов В.П. // Бюл. ПВ. - 1999. - №8. Бюл. ПВ. - 2000. - №7-ІІ. (Дисертантом особисто проводилася статистична обробка та підготовка матеріалів заявки на винахід).