Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Масюк Олег Петрович. Патерналізм як об'єкт соціально-філософської рефлексії : Дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Запорізький національний ун-т. — Запоріжжя, 2006. — 190арк. — Бібліогр.: арк. 169-190.Анотація до роботи:

Масюк О.П. Патерналізм як об’єкт соціально-філософської рефлексії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2006.

Дисертація являє собою соціально-філософське дослідження патерналізму як владного феномена в його історичному й сучасному функціонуванні. Виявлено і проаналізовано категоріальний ряд, що відображає зміст патерналізму в процесі суспільного розвитку. З’ясовано сутність механізму його взаємодії з партнерством в сучасних суспільних відносинах, а також особливості відображення цих проявів в суспільній свідомості.

Встановлені детермінанти оптимізації взаємодії “патерналізм – партнерство”, які передбачають стимулювання процесів реорганізації конструкцій обміну ресурсами життєдіяльності та підтримку репрезентації моделі організації суспільних відносин на основі партнерства.

Соціально-філософський аналіз патерналізму дозволяє сформулювати такі положення:

1. Дослідження патерналізму в соціально-філософській думці включає окремі етапи генезису дослідження цього явища: латентний, в якому патерналізм відображається на основі метафори “відносини з батьками”; етап його термінологічного оформлення та обґрунтування; трансформаційний етап, що відображається в зміні механізму патерналізму у відносинах “держава – суспільство” в напрямку суспільного розвитку заради людини; а також етап розгалуження використання поняття “патерналізм” в різних сферах суспільного життя. Різноспрямованість досвіду дослідження патерналізму потребує його систематизації та подальшого соціально-філософського переосмислення.

2. Всебічний аналіз феномена патерналізму дозволив розширити методологічний статус поняття “патерналізм” як різновиду владних відносин, спрямованих на регулювання діяльності їх суб’єктів за допомогою надання матеріальних і духовних ресурсів, які забезпечують стабільне функціонування системи в обмін на визнання легітимності її владних представників і зменшують дистанцію між учасниками взаємодії. Форми і прояви патерналізму розрізняються за допомогою встановлення відмінності характеру обміну ресурсами життєдіяльності відповідно до встановленого вектора спрямованості дій в цих формах на “патрона” або “клієнта”. Розкриття сукупності форм і проявів патерналістських відносин вплинуло на обрання системного методологічного підходу в дослідженні патерналізму.

3. Генезис феномена патерналізму в процесі суспільно-історичного розвитку являє собою трансформацію форм регуляції суспільних відносин, що включає в себе розвиток патерналістських функцій регуляції та контролю, які передбачають стимуляцію та обмеження розвитку суспільних відносин, а також розгалужуються в сучасній життєдіяльності в умовах диференціації суспільних процесів. Із ходом суспільно-історичного розвитку у патерналістській взаємодії відбувається перехід від суспільства загалом до певної спільноти, що зумовлює зменшення дистанції між учасниками відносин та конкретизує обмін засобами життєдіяльності в ній.

4. Механізм функціонування патерналізму в сучасних суспільних відносинах розкривається через його взаємодію з партнерством. Патерналізм виступає як засіб підтримки та захисту суб’єктів суспільних відносин на шляху до становлення партнерства і, навпаки, партнерство є важливою умовою виховання суб’єктності в патерналістських відносинах. Ця взаємодія знаходить своє відображення в суспільній свідомості, а також визначає необхідність пошуку детермінант оптимізації між цими проявами владних відносин.

5. Спираючись на перенесення акцентів до суб’єкт-суб’єктного характеру сучасного міждержавного співіснування, виділяються два перспективні напрямки вдосконалення взаємодії “патерналізм – партнерство” в процесі світового розвитку: вироблення ідеологічної моделі організації світової взаємодії, спрямоване на рівноцінне регулювання обміну ресурсами життєдіяльності, та підтримка конкурентоспроможності суспільного розвитку кожного члена цієї взаємодії, яка повинна відбуватися на рівноправних засадах.

6. Визначені основні напрямки оптимізації взаємодії “патерналізм – партнерство” в українському суспільстві, які передбачають наближення патерналістських відносин до стану партнерства та патерналістського соціального захисту дезорієнтованих суб’єктів. Це:

– впровадження заходів досягнення рівноправної взаємодії за рахунок використання субсидіарності, трипартизму і солідаризму для гуманізації розвитку суспільних відносин;

– реорганізація нормативно-правової бази функціонування сучасного українського суспільства за допомогою гармонійного і збалансованого поєднання процесу розбудови системи соціальних гарантій та підтримки дієздатності громадян у напрямку розвитку суб’єкт-суб’єктних суспільних відносин;

– виховання та підтримка суб’єктності в суспільних відносинах у сучасному українському суспільстві має будуватися на засадах партнерства як засобу подальшого якісного розвитку організації суспільного життя.

Публікації автора:

Статті у фахових виданнях:

1. Масюк О.П. Роль патерналізму в суспільній свідомості сучасної України // Нова парадигма: Альманах наукових праць. – Запоріжжя: Видавництво ЗДУ, 2003. – Вип. 30. – С. 70-71.

2. Масюк О.П. Місце патерналізму в культових суспільних утвореннях // Нова парадигма: Альманах наукових праць – Запоріжжя: Видавництво ЗДУ, 2004. – Вип. 36. – С. 80-89.

3. Масюк О.П. Патерналізм у сучасній геополітичній системі // Збірник наукових праць Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2005. – Вип. 20. – С. 110-120.

4. Масюк О.П. Напрями оптимізації ідеї патерналізму в суспільній свідомості // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія “Теорія культури і філософія науки”. – Харків: Видавництво ХНУ, 2005. – № 660. – С. 176-181.

5. Масюк О.П. Патерналізм у системі виробництва суспільних благ в сучасних умовах // Нова парадигма: Альманах наукових праць – Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2005. – Вип. 45. – С. 50-59.

Публікації в інших виданнях:

6. Масюк О.П. Роль патерналізму в розвитку православ’я у сучасній Україні // Православ’я – наука – суспільство: проблеми взаємодії. Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції / За ред. В.В. Масненко. – Черкаси: ЧНУ, 2004. – С. 71-73.

7. Масюк О.П. Інформаційний патерналізм у суспільній свідомості сучасної України // Збірник матеріалів наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 13-16 квітня 2004 р. – Запоріжжя: ЗГУ, 2004. – С. 99-104.

8. Масюк О.П. Значення патерналізму в механізмі соціального пізнання // Методологія соціального пізнання: здобутки й проблеми. Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції 25 травня 2005 р. – Київ – Запоріжжя: Просвіта, 2005. – С. 78-80.

9. Масюк О.П. Патерналізм як ефективний засіб адаптації в сучасному українському суспільстві // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції “Людина, культура, техніка в новому тисячолітті” 26-27 квітня 2005 р. – Харків: НАУ ім. М.Є.Жуковського “ХАІ”, 2005. – С. 115-116.