Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Соціологічні науки / Соціальна структура, соціальні інститути та процеси


Сусак Віктор Іванович. Патерналістські установки і практики громадян України в умовах посткомуністичних трансформацій : Дис... канд. наук: 22.00.03 - 2009.Анотація до роботи:

Сусак В.І. Патерналістські установки і практики громадян України в умовах посткомуністичних трансформацій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини. – Інститут соціології Національної академії наук України. – Київ, 2009.

Дисертація присвячена опрацюванню поняття “патерналізм” і його емпіричній апробації на ґрунті мисленнєво-діяльнісних актів громадян сучасної України. Розроблено концептуальні шкали вимірювання ступеня прихильності-неприйняття патерналізму відповідно до концепту “загальний локус контролю”, а також традиційного й інноваційного аспектів посткомуністичних трансформацій. Виявлено загальну й контекстуальну динаміку в патерналістських установках і практиках громадян України протягом 1994-2006 рр., що дало підстави для висновку: антиінноваційний консерватизм в цілому переважав над креативним традиціоналізмом й прагненням до інноваційного розвитку, що є ознакою незавершеності посткомуністичних трансформацій в Україні.

У висновках підведені головні підсумки дослідження, узагальнено результати теоретичного аналізу та концептуалізації дослідницької стратегії щодо вивчення феномену патерналізму та його проявів в мисленнєво-діяльнісних актах індивідів за умов радикальних суспільних змін. Підсумовано результати емпіричної апробації робочих гіпотез дослідження щодо ступеня прихильності-неприйняття патерналізму в установках і практиках представників сучасного українського суспільства, яке проходить через фазу посткомуністичних трансформацій. Сформульовано науковий прогноз тенденцій розвитку українського соціуму на майбутнє в системі координат, окреслених об’єктом та предметом цього дослідження. Рекомендовано урядовим структурам та відповідним недержавним громадським організаціям сприяти розвитку “нової” політичної культури в середовищі сучасного українського суспільства, органічною складовою якої є “новий” патерналізм, що прискорюватиме процеси демократизації та побудови громадянського суспільства в сучасній Україні.

Публікації автора:

1. Susak V. Becoming an Agent of Change: Analyzing Narratives by Leaders in Post-Soviet Ukraine // Nationalities Papers. – 2005. – Vol. 33. – №3. – P. 369-386.

2. Сусак В. Регіональні особливості політичної культури українського суспільства: порівняльний аналіз міжпоколінських подібностей та відмінностей у політичних орієнтаціях населення Львова та Донецька // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2005. – С. 292-298.

3. Сусак В. Самоорганізація vs державний патерналізм: порівняльний аналіз установок жителів Львова і Донецька (1994-2004) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – №1. – С. 63-73.

4. Сусак В. Патерналізм // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – №3. – С. 76-94.

5. Сусак В. Типологія патерналізму // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка. 2007. – Вип. 1. – С. 64-78.

6. Сусак В. Українські гостьові робітники та іммігранти в Португалії (1997-2002 рр.) // Україна в сучасному світі. Конференція українських випускників програм наукового стажування у США, Ялта, 12-15 вересня 2002 р. – К.: Стилос, 2003. – С.194-207.

7. Сусак В. Фактор мови та зміни політичних постав: порівняльний аналіз Львова та Донецька (1994-2004 рр.) // Україна Модерна. Спеціяльний випуск – “Львів-Донецьк: соціяльні ідентичності в сучасній Україні / За редакцією Ярослава Грицака, Андрія Портнова і Віктора Сусака. – К.: Критика, 2007. – С. 137-159.