Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Релігієзнавство, філософська антропологія, та філософія культури


136. Стародубцева Лідія Володимирівна. Пам'ять і забуття в історії ідей: мнемонічна герменевтика культури: дис... д-ра філос. наук: 09.00.04 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2004.Анотація до роботи:

Стародубцева Л. В. Пам'ять і забуття в історії ідей: мнемонічна герменевтика культури. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Харків, 2003.

Дисертацію присвячено проблемі взаємодії ідей пам'яті й забуття в історії культур. Досліджено роль пам’яті й забуття в архаїчних ритуалах, міфопоетичній картині світу, античних філософських школах та різних релігійних доктринах: єгипетській, зороастрійській, брахмано-буддійській, даоській, іудаїстській, християнській, ісламській. На основі міждисциплінарного компаративного аналізу створено теоретичну модель порога пам'яті й концепцію мнемонічного кола, виявлено мнемонічний парадокс (збіг протилежностей пам'яті й забуття) у свідомості людини й історичному бутті культур; розроблено нову систему понять, що розкривають діалектику ідей пам'яті й забуття («мнезис», «мнемон», «мнема»); уведено до наукового обігу концепт «мнема культури»; запропоновано мнемонічну типологію культур; обгрунтовано необхідність формування нової сфери перспективних філософсько-культурологічних досліджень: мнемонічної герменевтики культури.

Публікації автора:

Монографії

1. Стародубцева Л. В. Лики памяти. Культура эпохи «пост». – X.: ХГАК, 1999. – 266 с.: ил. – Библиогр.: С. 251-256 (187 назв.).

2. Стародубцева Л. В. Метафизика лабиринта. – М.: Весть-ВИМО, 1998. – 126 с.: ил.

3. Стародубцева Л. В. Мнемозина и Лета. Память и забвение в истории культуры: Монография. – Х.: ХГАК, 2003. – 696 с.: ил. – Библиогр.: С. 671-686 (355 назв.).

Навчальні посібники

1. Память и забвение. Древо истории идей: Собрание текстов в 2 т. / Сост., подгот. текстов, предисл. Л. В. Стародубцевой; под общ. ред. Н. Ф. Колосовой. – X.: Контакт, 2000. – Т. 1. – 686 с.

2. Стародубцева Л. В. Архітектура постмодернізму: Історія. Теорія. Практика: Посібн. для студ apxiт. спец. вищ. навч. закл. – К.: Спалах, 1998. – 208 с.

Статті в наукових виданнях

1. Стародубцева Л. В. Анти-Лукиан, или Как не следует писать историю // Схід-3ахід: Іст.-культурол. зб. / Харк. держ. акад. культури. – Х.: Майдан, 1998. – Вип. 1. – С. 22-40.

2. Стародубцева Л. В. Башня Науки, или «Падшая Премудрость» // Наука в культуре / Рос. акад. наук; Ин-т философии. – М.: Эдиториал УРСС, 1998. – С. 309-349.

3. Стародубцева Л. В. В лабиринтах сознания // Человек. – 1999. – № 1. – С. 60-71; № 2. – С. 73-100; № 3. – С. 135-147;

Альтернативные миры знания / Рос. акад. наук; Ин-т философии. – СПб.: Изд-во РГГУ, 2000. – С. 238-296.

4. Стародубцева Л. В. В метафизических ландшафтах города // Философская и социологическая мысль. – 1993. – № 9-10. – С. 213-226;

Человек. – 1994. – № 4. – С. 32-45.

5. Стародубцева Л. В. Выход из времени как мнемонический парадокс // Collegium. – 2002. – № 13. – С. 4-17;

Метаморфози свободи: спадщина Бердяєва у сучасному дискурсі: Українськ. часопис російської філософії при українському філософському фонді. Вип. 1. – К.: ПАРАПАН, 2003. – С. 410-426.

6. Стародубцева Л. В. Двуликое за-бытие // Вісн. Харк. нац. ун-ту iм. В. Н. Каразiна. Сер. Фiлософiя. – № 474: Фiлософські перипетiї. – Х., 2000. – С. 12-19.

7. Стародубцева Л. В. Завеса и покров: Опыт эпистемологической интерпретации // Вiсн. Харк. нац. ун-ту iм. В. Н. Каразiна. Сер. Фiлософiя. – № 486: Фiлософські перипетiї. – Х., 2000. – С. 16-24.

8. Стародубцева Л. В. Звернення до минулого: про етичний вимір понять «пам’ять» та забуття // Культура України: Зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури. – Х., 2000. – Вип. 6. Мистецтвознавство. – С. 23-33.

9. Стародубцева Л. В. Излишки памяти, или Грезы старческой культуры // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – № 464. Сер. Теорія культури i філософія науки: Постмодернізм у філософії, науці та культурі. – X., 2000. – С. 51-57.

10. Стародубцева Л. В. Міфологічні сюжети пам’яті та забуття і структура мнемонічного міфу // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: Зб. наук. праць Київськ. держ. лінгвістичн. ун-ту. – К., 2000. – С. 204-212.

11. Стародубцева Л. В. Мнемозина и Лета: два пути бегства из времени // Вестн. Харьк. нац. ун-та им. В. Н. Каразина. – № 484: Сер. Теория культуры и философия науки: Post-office. Образы времени-образы мира. – Х., 2000. – С. 22-35.

12. Стародубцева Л. В. Нон-сенс веры // Вторая навигация. Альманах. – Запорожье: Дикое поле, 2003. – С. 164-175.

13. Стародубцева Л. В. Орфічні мотиви вшанування пам’яті // Мультиверсум. Філософський альманах / Нац. акад. наук України; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. – К.: Укр. Центр дух. культури, 2001. – Вип. 20. – С. 149-159.

14. Стародубцева Л. В. Память-божество и «пространство забвения» // Віра і Розум: Богослов.-філософ. журн. – 2002. – № 3. – С. 212-232.

15. Стародубцева Л. В. Память в ритуале и ритуалы памяти // Мир психологии / Рос. Акад. пед. и социальн. наук. – 2003. – № 2 (34). – С. 121-134.

16. Стародубцева Л. В. Память и гениальность: три концепции // Вiсн. Харк. нац. ун-ту iм. В. Н. Каразiна. – № 465: Сер. Фiлософські науки. Теорія культури та філософія науки. – Х., 2000. – Вип. 29. – С. 13-27;

Человек. – 2001. – № 3. – C. 36-49.

17. Стародубцева Л. В. Пам’ять і самоідентичність // Культура України: Зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури. – Х., 2002. – Вип. 11.

18. Стародубцева Л. В. Пауза в культуре или переход: заметки о культурной «мнеме» // Вестн. Нац. техн. ун-та «Харьк. политехн. ин-т». Сб. науч. тр. – Вып. 15. Философская антропология и философия культуры. – Х., 2002. – С. 23-33.

19. Стародубцева Л. В. Перевернутое зеркало и сознание перехода: мотивы памяти в тибетской книге мертвых «Бардо Тхедоль» // Вiсн. Харк. нац. ун-ту iм. В. Н. Каразiна. Сер. Фiлософiя. – № 509: Фiлософські перипетiї. – Х., 2001. – С. 28-35.

20. Стародубцева Л. В. По ту сторону памяти и забвения // Вiсн. Харк. нац. ун-ту iм. В. Н. Каразiна. Сер. Фiлософiя. – № 531: Фiлософські перипетiї. – Х., 2001. – С. 22-29.

21. Стародубцева Л. В. Повернення до тексту: Герменевтичний етюд // Схід-Захід: Іст.-культуролог. зб. – X., 1999. – Вип. 2. – С. 147-159.

22. Стародубцева Л. В. Поэтика воображаемого города // Город и искусство: субъекты социокультурного диалога / Рос. акад. наук; Науч. совет по комплексн. проблеме «История мировой культуры». – М.: Наука, 1996. – С. 48-60.

23. Стародубцева Л. В. Ритуал без ритуала // Вестн. Харьк. нац. ун-та им. В. Н. Каразина. – Сер. Философия. – № 407: Быт. Ритуал. Традиция. – Х.: Лествица Марии, 1998. – С. 22-26.

24. Стародубцева Л. В. Скитальцы и странники // Вторая навигация: Философия. Культурология. Литературоведение: Альманах. Вып. 1. – Харьков: Ксилон, 1997. – С. 94-113.

25. Стародубцева Л. В. Философия «от фонаря» // Вопросы философии. – 2003. – № 2. – С. 171-180.

26. Стародубцева Л. В. Философский нарциссизм и припоминание // Вопросы философии. – 2001. – № 11. – С. 40-50.

27. Стародубцева Л. В. Христианские концепции памяти и забвения // Страницы. Богословие, культура, образование. – 2003. – Т. 8. – № 3. – С. 391-418.

28. Starodubtseva L. Memory and Culture // Social Science and Political Change. Promoting Innovative Research in Post-Socialist Countries. – Philosophy & Politics Series. – No. 9. – Brusseles: P.I.E.-Petr Lang S.A. Presses Interuniversitaries Europeennes, 2003. – P. 185-192.

Матеріали і тези доповідей
на наукових конгресах,
конференціях

1. Стародубцева Л. В. Алкивиадов Силен и метаморфозы забытого символа // Символы, образы, стереотипы современной культуры / Философ.-культуролог. исслед. центр «Эйдос». Междунар. чтения по теории, истории и философии культуры. – СПб.: Эйдос, 2000. – Вып. 7. – С. 338-354.

2. Стародубцева Л. В. В пространстве не-общения // Проблемы общения в пространстве тотальной коммуникации / Филос.-культурологич. исслед. центр «Эйдос». Международные чтения по теории, истории и философии культуры. – СПб.: Эйдос, 1998. – Вып. 6. – С. 262-272.

3. Стародубцева Л. В. Історична пам’ять у просторі культури // Проблеми збереження та відновлення icторичної пам’яті: Тези доп. третьої наук. конф. з питань музеєзнавства та краєзнавства, 23-24 трав. 1995 р. / Харк. держ. акад. культури. – Х., 1995. – С. 5-6.

4. Стародубцева Л. В. О парадоксах культурологического образования // Iнформацiйна та культурологiчна освiта на зламi тисячолiть: Матерiали мiжнар. конф. до 70-рiччя ХДАК / Харк. держ. акад. культури. – Х., 1999. – Ч. 1. – С. 20-30.

5. Стародубцева Л. В. Память и забвение в религиозном сознании: опыт сравнительного исследования // Онтология диалога: метафизический и религиозный опыт / Философ.-культуролог. исслед. центр «Эйдос». Междунар. чтения по теории, истории и философии культуры. – СПб.: Эйдос, 2002. – Вып. 12. – С. 275-303.

6. Стародубцева Л. В. Россия и Европа: По обе стороны «ускользающей границы» // Философский век. Альманах 16: Европейская идентичность и российская ментальность: Материалы 4-ой междунар. летней школы по истории идей 8-22 июля 2001 г. – СПб., 2001. – С.227-240.

7. Starodubtseva L. Architectural Tradition as a Reminiscence // West-East: Antique Tradition in Architecture / Abstract of Papers. – Moscow, 1993. – P. 20-21.

8. Starodubtseva L. Metaphysics of Labyrinth // Paideia. Twentieth World Congress of Philosophy. Abstracts. – Boston, Mass., 1998. – P. 190.