Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів


30. Соловей Тетяна Василівна. Оцінка впливу гідрологічних чинників на якість води річок басейну верхнього Пруту в маловодний період року: дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2004.Анотація до роботи:

Соловей Т.В. Оцінка впливу гідрологічних чинників на якість води річок басейну верхнього Пруту в маловодний період року. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 2004.

У дисертації доповнено і детальніше розроблено ряд аспектів теорії і методики досліджень впливу водного стоку на якість річкових вод. Опрацьовано алгоритм оцінки впливу гідрологічних чинників на якість води річки. З’ясовано і досліджено основні чинники формування якості річкових вод у маловодний період року – гідрологічні, гідрохімічні, гідробіологічні, фізико-географічні і антропогенні – та закономірності їх прояву у річках досліджуваної території. Розглянуто головні гідрологічні процеси і характеристики формування гідрохімічного режиму і якості води річок басейну верхнього Пруту, виявлено закономірності залежності якості води від мінливості водного стоку. Досліджено вплив локальних умов турбулентного обміну на розподіл розчинених речовин у районах скидання стічних вод. Розглянуто окремі аспекти практичного використання результатів виконаного дослідження.

1. Узгодженість вимог раціонального використання водних ресурсів з охороною водних об’єктів від забруднення визначає необхідність комплексного вивчення процесів формування якості води. У складній сукупності цих процесів важливу роль відіграють гідрологічні чинники. Вплив водного стоку на якість води найвиразніше проявляється у характері розподілу розчинених речовин у річці, ефективності процесів самоочищення і характеристиках мінливості гідрохімічних показників. Гідрохімічний режим річки є результатом прояву фазових змін генетичних складових річкового стоку протягом року.

2. Основними гідрологічними чинниками формування якості води річок є: водний режим, умови живлення і водообмін. Вплив цих чинників на якість води оцінюється за двома групами інтегральних гідролого-гідродинамічних показників. Перша – показники, що визначають мінливість загального навантаження річкового потоку розчиненими речовинами. До них належать витрата води і швидкість течії. Друга група – показники, що визначають просторовий розподіл розчинених речовин у водотоці. Вони включають коефіцієнти поперечної та поздовжньої турбулентної дифузії.

3. У маловодний період року основним чинником, що впливає на винесення розчинених речовин у річки басейну Пруту і, відповідно, формування якості їх вод, є підземний стік. Активне живлення річки підземними водами зумовлює підвищення мінералізації річкових вод, уповільнення швидкості течії призводить до інтенсифікації процесів акумуляції, що сприяє збагаченню води органічними і біогенними речовинами. Просторові закономірності зміни хімічного складу річкових вод визначаються специфікою надходження розчинених речовин із підземним стоком. На території басейну Пруту виділено та обґрунтовано чотири гідрохімічних райони річкових вод в маловодний період.

4. Просторовий розподіл неконсервативних речовин у річкових водах басейну Пруту, певним чином, зумовлений гідродинамічними характеристиками потоку. Зростання швидкості течії спричиняє активізацію процесів трансформації розчинених речовин. Сукупність гідролого-гідродинамічних чинників проявляється у процесах перенесення і перемішування розчинених речовин у локальних районах скидання стічних вод. Розміри ареалів забруднення і характеристики поля концентрацій визначаються, насамперед, швидкістю турбулентної дифузії та початковим розбавленням стічних вод.

5. Вплив водного режиму на мінливість показників якості води проявляється у зменшенні концентрацій головних іонів і мінералізації зі збільшенням водності річки. Антропогенний вплив змінює типові природні риси гідрохімічного режиму, обумовлені водністю. Водний і гідробіологічний режими визначають характер сезонних коливань концентрацій біогенних та органічних речовин. Досліджуваним річкам території у цілому притаманна тенденція погіршення якості води зі зменшенням водності.

6. Проведені дослідження створюють основу для розробки розрахункових методів, що дозволяють визначити ступінь можливої зміни якості води річки при надходженні забруднених вод в залежності від їх хімічного складу, концентрації і кількості при відповідних гідрологічних, гідродинамічних і гідрохімічних умовах водного об’єкту. На основі цих методів можна найбільш обґрунтовано оцінити величину ЕДВ, яку необхідно підтримувати у річці для забезпечення належної якості води.

Публікації автора:

1. Соловей Т.В. До питання оцінки екологічної витрати гірської річки // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип.138: Географія. –Чернівці: ЧНУ, 2002. – С.18-25.

2. Соловей Т.В. Гідрохімічне районування річкових вод Прутського басейну // Гідрологія, гідрохімія та гідроекологія: Наук. зб. – К.: Ніка-Центр, 2003. – Том 5. – С.275-281.

3. Руденко В.П., Вацеба В.Я., Соловей Т.В. Природно-ресурсний потенціал природних регіонів України. – Чернівці: Рута, 2001. – 268 с. Особистий внесок: визначений та оцінений природно-ресурсний потенціал природних районів Чернівецької області.

4. Соловей Т.В. Структуризація водного потенціалу річки з позицій екологічно нормованого водокористування // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип.120: Географія. –Чернівці: ЧНУ, 2001. – С.34-42.

5. Соловей Т.В. Іхтіофауна Пруту як інтегральний показник антропогенної сукцесії водної екосистеми // Гідрологія, гідрохімія та гідроекологія: Наук. зб. – К.: Ніка-Центр, 2002. – Том 3. – С.192-196.

6. Руденко В.П., Соловей Т.В., Мандрик Л.В., Чернюх О.І. Сучасні проблеми еколого-економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу України // Гідрологія, гідрохімія та гідроекологія: Наук. зб. – Київ-Луцьк: РВВ Луцького ДТУ, 2002. – Том 4. – С.50-53. Особистий внесок: проаналізовані сучасні проблеми еколого-економічної оцінки водно-ресурсного потенціалу України.

7. Соловей Т.В. Математичне моделювання вмісту розчиненого у воді кисню зони забруднення річки стічними водами // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип.158: Географія. – Чернівці: ЧНУ, 2002. – С.14-25.

8. Соловей Т.В. Детермінованість просторово-функціональних змін іхтіокомплексів Прута якістю води // Матеріали міжнарод. наук. конф. “Гори і люди (у контексті сталого розвитку)”, 14-18 жовтня 2002. – Рахів, 2002. – Том 2. – С.487-491.

9. Соловей Т.В. Екологічні проблеми використання ресурсів підземних вод агропоселенських територій // Проблеми раціонального використання, охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу України: Тези доповідей Другої всеукр. наук.-метод. конф. (Чернівці, квітень 2000 р.) – Чернівці: Рута, 2000. – С.158-159.

10. Соловей Т.В. Характеристика мінімального стоку річок басейну Прута // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – Тези доповідей Другої всеукр. наук. конф. – Київ, 2003. – С.76-77.

11. Руденко В.П., Соловей Т.В. Виявлення територіальних закономірностей розвитку природно-ресурсного потенціалу природних регіонів України як інноваційний засіб ресурсно-екологічної безпеки // Інноваційні фактори ресурсно-екологічної безпеки Карпатського регіону. – Тези доповідей міжнарод. наук.-практ. конф. – Чернівці: “Рута”, 2001. – С.7-11. Особистий внесок: висвітлені територіальні закономірності величини водно-ресурсного потенціалу природних регіонів України.

12. Соловей Т.В. Перспективна оцінка взаємозв’язку хімічного складу ґрунтових вод низькотерасових місцевостей долини р. Прут з режимом їх рівнів // Науковий вісник Чернів. ун-ту: Зб. наук. праць. Вип. 104: Географія. – Чернівці: ЧДУ, 2001. – С.9-14.