Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Екологічна безпека


Адаменко Ярослав Олегович. Оцінка впливів техногенно небезпечних об'єктів на навколишнє середовище: науково-теоретичні основи, практична реалізація : дис... д-ра техн. наук: 21.06.01 / Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2006. — 425арк. : карт., табл. — Бібліогр.: арк. 405-425.Анотація до роботи:

Адаменко Я.О. Оцінка впливів техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище: науково-теоретичні основи, практична реалізація. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2006.

На основі порівняльного аналізу процедур оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) у провідних країнах Європи, Азії, Північної та Південної Америк, Африки і Австралії вперше науково обгрунтовані етапи виконання ОВНС для України: скринінг, скоупінг, альтернатива, участь громадськості, оцінка екологічної ситуації, які повинні виконуватись до початку проектування техногенного об’єкту і супроводжувати процес його будівництва та експлуатації. Запропонована нова методологія визначення сучасної екологічної ситуації території і об’єкту шляхом геоінформаційного еколого-техногеохімічного моделювання та прогнозування стану довкілля. Теоретично обгрунтовані структури баз даних екологічної інформації для десяти компонентів екосистем, що дозволило вдосконалити методологію їх картографування на основі новітніх ГІС-технологій. Вперше розроблена найбільш повна геоінформаційна система екологічної безпеки для нафтогазового, енергетичного та рекреаційно-туристичного комплексів на прикладі різних інвестиційних проектів в Україні.

Процедура ОВНС повинна передувати запроектованій діяльності – цей теоретичний висновок дисертанта впроваджено на нафтогазових родовищах, при проектуванні золошлаковідвалів на Бурштинській тепловій електростанції, будівництві ліній електропередач, малих гідроелектростанцій та створенні нових гірськолижних курортів «Буковель» і «Бистриця» у Карпатах.

У дисертаційній роботі вирішена важлива науково-технічна проблема підвищення екологічної безпеки техногенно небезпечних об’єктів та запропонована нова стратегія прийняття рішення в системі оцінки впливів на навколишнє середовище планованої діяльності. Розроблена дисертантом стратегія ОВНС грунтується на принципі превентивності та складається з послідовних і взаємопов’язаних етапів, що дозволяє впливати на інвестиційні проекти щодо охорони довкілля до виконання проектних робіт. Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи дозволили розвинути і поглибити уявлення щодо необхідності екологічного обгрунтування інвестиційної діяльності та функціонування техногенно небезпечних об’єктів, а також запровадити науково-теоретичні основи процедур екологічної оцінки в Україні для її сталого розвитку та гармонізації взаємовідносини між економікою, навколишнім середовищем та розвитком суспільства.

Внаслідок розв’язання цього комплексу завдань отримано такі нові науково-теоретичні та практичні результати:

 1. Базуючись на аналізі методологій екологічної оцінки у провідних країнах світу та досвіду дисертанта у проведенні процедур оцінки впливів техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище, виконане наукове обгрунтування послідовних процедур та процесуальних етапів екологічної оцінки при проведенні ОВНС в Україні:

 2. теоретично обгрунтовані та знайшли подальший розвиток такі етапи ОВНС, як скринінг, скоупінг, оцінка та порівняння альтернатив, а також для цих етапів розроблені їх покрокові моделі;

 3. доведено, що процедура оцінки впливів техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище повинна починатися як можна раніше, а саме до початку відведення земельної ділянки під будівництво, тобто під час інвестиційного задуму, при цьому необхідно залучати всі зацікавлені сторони (в тому числі й громадськість), й тільки після здійснення усіх запропонованих автором кроків з ОВНС проводити проектування об’єкту;

 4. досліджені загальні фактори структуризації процедур екологічної оцінки, що мають логічно послідовний характер проведення оцінок впливів на навколишнє середовище.

 5. Запропонована і розроблена методологія екологічної оцінки для техногенно небезпечних інвестиційних проектів, яка здійснює перетворення множини усіх можливих альтернатив у чітку множину доцільних альтернатив з використанням технології Делфі та методу парних порівнянь:

  1. знайшла подальший розвиток методологія оцінки екологічної ситуації та прогнозу стану складових навколишнього середовища для процедури ОВНС шляхом використання експертних математичних моделей;

  2. обгрунтований механізм формування мети запропонованої діяльності в рамках проведення ОВНС.

  Теоретично обгрунтована методологія процедури залучення громадськості до ОВНС на всіх етапах інвестиційного процесу будівництва:

  запропонована автором методологія залучення громадськості до екологічних оцінок проектованої діяльності опублікована у «Посібнику до державних будівельних норм ДБН А.2.2-1-2003»;

  на прикладі «Демонстраційного проекту ОВНС розробки Пасічнянського нафтогазоконденсатного родовища» і «Проекту ОВНС будівництва нового золовідвалу Бурштинської ТЕС» показано, як думка зацікавлених сторін інвестиційної діяльності, в тому числі й громадськості, може впливати на проектні рішення.

  Науково обгрунтована комп’ютерна система екологічної безпеки інвестиційної діяльності, в якій виділено чотири взаємопов’язаних блоки: оцінка впливів на навколишнє середовище; екологічний моніторинг об’єкту або діяльності в зоні його впливу; екологічний аудит функціонування запланованої діяльності; екологічний менеджмент.

  Використовуючи системний аналіз функціонування комп’ютерної системи екологічної безпеки, запропонована та розроблена детальна структура усіх компонентів навколишнього середовища та баз даних екологічної інформації для оцінки змін довкілля під впливом запроектованої діяльності в залежності від альтернатив.

  Запропонована і розроблена методологія оцінки екологічної ситуації та прогнозу стану компонентів навколишнього середовища на базі використання сучасних ГІС-технологій:

  розроблена нова експертна технологія прийняття рішення для процедури ОВНС, яка базується на багатокритеріальній теорії корисності та містить блок-схему і математичний апарат з визначенням функції корисності залежно від переваг експертів, а одержані результати дозволяють оцінювати будь-які альтернативи, у тому числі і ті, що можуть виникати при подальшому їх розгляді;

  дістали подальший розвиток методи комп’ютерного картографічного моделювання стану компонентів навколишнього природного середовища на базі ГІС-технологій, як інструмент порівняння альтернативних технічних рішень при проведенні екологічної оцінки проектованої діяльності;

  обгрунтовані категорії оцінки стану складових навколишнього середовища та визначення впливів на них техногенно-небезпечних об’єктів з використанням картографічних моделей;

  розроблена класифікація впливів та наслідків за чинниками навколишнього середовища та методами пом’якшення цих впливів та наслідків.

  Науково обгрунтована ГІС-технологія екологічної безпеки та прийняття рішення, яку рекомендується використовувати не тільки для окремих техногенно-небезпечних об’єктів, а й для адміністративно-територіальних та фізико-географічних одиниць. Запропонована експертна технологія прийняття рішення щодо екологічно небезпечних об’єктів інвестиційної діяльності, які базуються на експертних оцінках запропонованих альтернативних рішень з перетворенням їх у функції багатокритеріальної теорії корисності за критеріями інженерних можливостей, економічної доцільності та екологічної безпеки з врахуванням всієї множини регіональних, локальних і нормативних показників за чинниками впливу на природне, техногенне та соціальне середовища.

  Вперше для України були реалізовані та практично впроваджені основні етапи процедури ОВНС для різних інвестиційних проектів господарської діяльності – нафтогазовидобувна промисловість, поводження з відходами теплоелектростанцій, туристично-рекреаційна та гідроенергетична галузі, енергопостачання промислових об’єктів та інші:

  практично доведено, що процедури ЕО західного типу не суперечать діючому в Україні законодавству для умов ОВНС в складі інвестиційного процесу будівництва техногенно небезпечних об’єктів, а їх застосування на ранніх стадіях проектування – є превентивним інструментом захисту навколишнього середовища;

  для всіх проектів ОВНС практично реалізовані методи залучення громадськості, результати яких позитивно впливають не тільки на проектування екологічно небезпечних господарських об’єктів, але й формують громадську думку по відношенню до цих об’єктів;

  вперше, для об’єктів туристично-рекреаційної галузі розроблена ОВНС – раніше вважалось, що ці об’єкти не є екологічно небезпечними;

  вперше практично реалізований принцип альтернативності, який базується на забезпеченні оптимізації екологічної безпеки запропонованого наміру інвестиційної діяльності, при цьому ОВНС є ключовим фактором при прийняті рішення, щодо впровадження запропонованих рішень. Для всіх проектів ОВНС обов’язково розглядалась альтернатива «Відмова від діяльності», яка є фоновою для порівняння з іншими альтернативами, а також для збереження інформації щодо існуючого стану навколишнього середовища до початку впровадження запропонованої діяльності.

  у всіх проектах ОВНС були запропоновані конкретні інженерно-технічні рішення щодо зменшення навантаження та мінімізації негативних впливів на навколишнє середовище, а також обгрунтовані місця розташування запроектованих споруд та комунікацій з врахуванням очікуваних впливів та нормативних показників охорони навколишнього середовища, що забезпечує екологічну безпеку територій та рівновагу зв’язків у природно-антропогенній геосистемі, а звідси й сталий розвиток держави.

Публікації автора:

Монографії

 1. Природничі основи екологічного моніторингу Карпатського регіону: Монографія / О.Адаменко, Я.Адаменко, В.Булмасов та ін. – К.: Манускрипт, 1996. – 207 с.

 2. Адаменко Я.О. Структура будови баз даних екологічної інформації // О.М.Адаменко, Г.І.Рудько. Екологічна геологія: Підручник для ВНЗ – К.: Манускрипт. – 1998. – С. 237-249.

 3. Екологія міста Івано-Франківська: Монографія / О.М.Адаменко, Є.І.Крижанівський, Я.О.Адаменко та ін. – Івано-Франківськ: Сіверсія МВ, 2004.–200с.

Брошури

 1. Посібник до розроблення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (до ДБН А.2.2-1-2003) / І.Б.Абрамов, Я.О.Адаменко, В.Г.Левчій та ін. – Харків: Харківське державне відділення комплексних досліджень і оцінки впливу на навколишнє середовище інституту „УкрНДІІНТВ” Держбуду України, 2002. – Ч. 1. – 156 с.; Ч. 2. – 220 с.

 2. Екологічна модель Дністра / Г.Плахтер, О.М.Адаменко, Я.О.Адаменко та ін. – К.: 3нання, 1995. – 30 с.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Адаменко Я.О., Консевич Л.М. Розвиток екоенергетики в Карпатському регіоні // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ: Держ. міжвідомч. наук.-техн. зб. Сер.: Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ. Розвідувальна та промислова геологія. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1998. – Вип. 35. – Т. I. – С. 88-96.

 2. Адаменко Я.О., Консевич Л.М. Практичні аспекти викладання курсу «Оцінка впливу на навколишнє середовище» // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ: Держ. міжвідомч. наук.-техн. зб. Сер.: Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ. Розвідувальна та промислова геофізика. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1999. – Вип. 36. – Т. I. – С. 334-342.

 3. Адаменко Я.О., Калінкін О.Г. До процесу оцінки впливів на навколишнє середовище // Нафтова і газова промисловість. – 1999. – № 1. – С. 60-62.

 4. Соціально-екологічні аспекти спорудження гідравлічної електричної станції «Меандр» на р.Дністер / М.Путько, Я.Адаменко, М.Михайлів, А.Грабчук // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ: Держ. міжвідомч. наук.-техн. зб. Сер.: Технічна кібернетика та електрифікація об’єктів паливно-енергетичного комплексу. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1999. – Вип. 36. – Т. 6. – С. 161-164.

 5. Адаменко Я.О., Знак М.С., Лопушняк Я.І. Екологічний аудит газогеохімічних аномалій нафтогазових родовищ // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ: Держ. міжвідомч. наук.-техн. зб. Сер.: Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ. Розвідувальна та промислова геофізика. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 2000. – Вип. 37. – Т. I. – С. 93-98.

 6. Вплив експлуатації Бориславського нафтового родовища на довкілля / Я.О.Адаменко, А.А.Пилипенко, Л.М.Консевич, О.М.Журавель // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ: Держ. міжвідомч. наук.-техн. зб. Сер.: Геологія та розвідка нафтових і газових родовищ. Розвідувальна та промислова геологія. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 2000. – Вип. 37. – Ч.1. – С. 153-156.

 7. Адаменко Я.О. Техногенне засолонення грунтових вод нафтових промислів // Розвідка і розробка нафтових и газових родовищ: Держ. міжвідомч. наук.-техн. зб. Сер.: Енергетика. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 2000. – Вип. 37. – Т. 9. – С. 161-167.

 8. Демонстраційний проект оцінки впливів на навколишнє середовище розробки Пасічнянського нафтогазоконденсатного родовища / Я.О.Адаменко, Г.Є.Долгопола, Ч.Брешер та ін. // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Держ. міжвідомч. наук.-техн. зб. Сер.: Техногенна безпека. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 2000. – Вип. 37. – Т. 10. – С. 29-33.

 1. Адаменко Я.О., Знак М.С., Лопушняк Я.І. Застосування газогеохімічних досліджень при оцінюванні впливів на навколишнє середовище процесу розробки нафтогазових родовищ // Нафтова і газова промисловість. – 2001. – № 2. – С. 55-62.

 2. Адаменко Я.О., Трубенко О.М. Порівняння альтернатив при екологічних оцінках // Науковий вісник Івано-Франківського націон. техн. ун-ту нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2002. – № 1(2). – С. 78-80.

 3. Адаменко Я.О., Стельмах О.Р. Будова та можливості господарського використання покривного комплексу високогір’я Карпат // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ, 2002.– № 1(2). – С. 49-50.

 4. Адаменко Я.О., Калінкін О.Г., Кундельська Т.В. Формування напрямків стандартизації екологічної діяльності ВАТ “Укрнафта” // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ, 2002. – № 1(2). – С. 68-70.

 5. Адаменко Я.О., Консевич Л.М., Кундельська Т.В. Визначення кількісної складової гідрологічного потенціалу біля підніжжя гори Говерла // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ, 2003. – № 2(7). – С. 80-84.

 6. Адаменко Я.О. Стан техногенно-екологічної безпеки довкілля та подолання складної екологічної ситуації на Прикарпатті // Геологія і геохімія горючих копалин. – Львів, 2003. – № 1. – С. 140-146.

 7. Оцінка антропогенного навантаження на навколишнє середовище гори Говерла / Я.О.Адаменко, О.Р.Стельмах, О.М.Карпаш та ін. // Наук. вісник Івано-Франківського націон. техн. ун-ту нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2003. – № 2(6). – С. 60-65.

 8. Адаменко Я.О., Карпаш О.М. Управління природними ресурсами та екологічною безпекою паливно-енергетичного комплексу в Карпатському та інших регіонах // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ, 2003. – № 4(9). – С. 122-126.

 9. Адаменко Я.О. Вплив експлуатації Космацького газоконденсатного родовища в Карпатах на основні компоненти навколишнього природного середовища // Наук. вісник Івано-Франківського націон. техн. ун-ту нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2004. – № 1(7). – С. 109-116.

 10. ГІС-технології оцінки екологічної ситуації для управління екологічною безпекою / О.М.Адаменко, Я.О.Адаменко, З.М.Лободіна та ін. // Вісник Кременчуцького держ. політехн. ун-ту. – Кременчук, 2004. – Випуск 5(28). – С. 149-152.

 11. Адаменко Я.О., Консевич Л.М. Прогноз екологічних наслідків побудови МГЕС на р.Прут // Наукові записки. Сер.: Географія, екологічна географія. – Тернопіль: Тернопільський держ. педагогічн. ун-т ім. В.Гнатюка. –2004. – № 2. – С. 104-110.

 12. Методика екологічної оцінки техногенного впливу на трансформацію ландшафтів / О.М.Адаменко, Я.О.Адаменко, Л.В.Міщенко та ін. // Український географічний журнал. – 2004. – № 2(46). – С. 22-33.

 13. Ієрархія геоінформаційних систем екологічної безпеки Центральної і Східної Європи, Карпатського Єврорегіону, адміністративної області, районів та міст Західного регіону України / О.М.Адаменко, Я.О.Адаменко, О.М.Журавель та ін. // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Сер.: Геологія. Географія. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський ун-т, 2003. – Вип. 5. – С. 131-133.

 14. Адаменко Я., Косевич Л., Кундельська Т. Оцінка впливів антропогенного навантаження на атмосферне повітря гори Говерла // Вісник Львівського ун-ту. Серія географічна. – Львів: Львів. націон. ун-т ім. Ів.Франка. – 2004. – Вип. 30. – С. 3-8.

 15. Адаменко Я.О., Кундельська Т.В., Николик М.М. Оцінка впливів освоєння нафтогазоконденсатних родовищ на навколишнє середовище // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ, 2005. – № 3(16). – С. 53-58.

 16. Адаменко Я.О., Кундельська Т.В., Николик М.М. Система екологічно прийнятних методів освоєння нафтогазоконденсатних родовищ // Наук. вісник Івано-Франківського націон. техн. ун-ту нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2005. – № 3(12). – С. 137-142.

Статті у наукових журналах та збірниках наукових праць

 1. Смоленський І.М., Адаменко Я.О. Стан атмосферного повітря м. Надвірна Івано-Франківської області // Геоекологія України: Зб. наук. праць. – К.: Манускрипт, 1993. – С. 70-73.

 2. Смоленський І.М., Адаменко Я.О., Тимчишин Т.В. Фізико-хімічний контроль атмосфери на підприємствах деревообробної промисловості // Дослідження передкризових екологічних ситуацій в Україні: Зб. наук. праць. – К.: Манускрипт, 1994. – С. 89-92.

 3. Адаменко Я., Михайлів М., Долгополий В. Вітроенергетичні ресурси Карпатського регіону // Нетрадиційні енергоресурси та екологія України: Зб. наук. праць. – К.: Манускрипт, 1996. – С. 23-26.

 4. Адаменко Я.О. Стан атмосферного повітря в рекреаційних зонах Українських Карпат // Нетрадиційні енергоресурси та екологія України: Зб. наук. праць. – К.: Манускрипт, 1996. – С. 148-158.

 5. Адаменко Я.О. Структура будови баз даних екологічної інформації // Нетрадиційні енергоресурси та екологія України: Зб. наук. праць. – К.: Манускрипт, 1996. – С. 111-123.

 6. Адаменко Я.О. Кліматичні ресурси Українських Карпат // Геоекологічні дослідження екосистем України: Зб.наук. праць. – К.: Манускрипт, 1996. – С. 68-72.

 7. Адаменко Я.О. Структура баз екологічних даних для створення системи екологічної безпеки басейну Дністра // Геоекологічні проблеми Івано-Франківщини та Карпатського регіону: Зб. наук. праць. – Івано-Франківськ: ЕКОР, 1998. – С. 108.

 8. Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при експлуатації Новосхідницького нафтового родовища / Г.І.Рудько, Я.О.Адаменко, А.А.Пилипенко та ін. // Геоекологічні проблеми Івано-Франківщини та Карпатського регіону: Зб. наук. праць. – Івано-Франківськ: ЕКОР, 1998. – С. 149-196.

 9. Адаменко Я.О. Досвід проведення демонстраційного проекту ОВНС в Івано-Франківській області // Нормативні та практичні аспекти виконання оцінки впливу на навколишнє середовище: Збірник матеріалів. – К.: Веселка. – 2002. – С. 99-128.

 10. Адаменко Я.О., Долгопола Г.Є. Участь громадськості в інвестиційних процесах // Нормативні та практичні аспекти виконання оцінки впливу на навколишнє середовище: Збірник матеріалів. – К.: Веселка. – 2002. – С. 128-134.

 11. Адаменко Я.О., Стельмах О.Р. Особливості оцінки впливу на навколишнє середовище об’єктів туристично-рекреаційної діяльності у високогір’ї Карпат // Нормативні та практичні аспекти виконання оцінки впливу на навколишнє середовище: Збірник матеріалів. – К.: Веселка. – 2002. – С. 136-143.

 12. Адаменко Я.О., Консевич Л.М. Оцінка впливу антропогенного комплексу «Буковель» на водне середовище // Наукові вісті інституту менеджменту та економіки «Галицька Академія». – Івано-Франківськ, 2004. – №2(6). – С. 158-167.

Тези доповідей

 1. Адаменко Я.О. Оценка влияния нефтедобычи на окружающую среду в пределах нефтепромыслов Прикарпатья // Доклады III Всерос. научно-практ. конф. с международ. участием “Новое в экологии и безопасности жизнедеятельности” (16-18 июня 1998 г.). – Санкт-Петербург, 1998. – С. 97-100.

 2. Адаменко Я.О., Долгополий В.О., Долгопола Г.Є. Дальні рекреаційні зони // Тези допов. наук.-практ. конференції професорсько-викладацького складу ІФДТУНГ. – Івано-Франківськ, 1995. – С. 120.

 3. Адаменко Я.О. Деревообробна промисловість в рекреаційних зонах // Тези допов. наук.-практ. конференції професорсько-викладацького складу ІФДТУНГ. – Івано-Франківськ, 1995. – С. 121.

 4. Адаменко Я.О. Концепція техногенно-екологічної безпеки, прогнозу і попередження надзвичайних ситуацій // Екологічна культура та хімічна екологія в умовах радіації і техногенного забруднення: Матеріали конференції (18-20 березня 1997 р.). – Трускавець, 1997. – С. 5-6.

 5. Нова комп’ютерна інформаційна технологія екологічної безпеки / О.М.Адаменко, Я.О.Адаменко, Л.М.Консевич та ін. // Екологічна культура та хімічна екологія в умовах радіації і техногенного забруднення: Матеріали конференції (18-20 березня 1997 р.). – Трускавець, 1997. – С. 6-7.

 6. Адаменко Я.О., Журавель О.М. Комп’ютерне моделювання наслідків радіаційного забруднення // Екологічна культура та хімічна екологія в умовах радіації і техногенного забруднення: Матеріали конференції (18-20 березня 1997 р.). – Трускавець, 1997. – С. 7-8.

 7. Адаменко Я.О. Стан атмосферного повітря в рекреаційних зонах Українських Карпат // Тези наук.-техн. конференції професорсько-викладацького складу університету. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1997. – С. 108.

 8. Адаменко Я.О., Пилипенко А.А., Журавель О.М. Нафтопродукти в поверхневих водах території діяльності підприємства «Бориславнафтогаз» // Тези наук.-техн. конференції ІФДТУНГ. – Івано-Франківськ, 1998. – С. 173.

 9. Адаменко Я., Пилипенко А., Стельмах О. Значення практичних навичок наукових досліджень для підготовки спеціалістів-екологів // Вплив наукових досліджень на підвищення якості підготовки фахівців: Зб. матеріалів наук.-метод. конференції. – Івано-Франківськ: ІФДТУНГ, 1998. – С. 125-126.

 10. Адаменко Я.О., Трубенко О.М. Екологічна оцінка грунтових вод при проектуванні золовідвалів // Ресурси природних вод Карпатського регіону: Зб. наук.-практ. конференції (4-5 квітня 2002 р.). – Львів, ЦНТіЕІ, 2002. – С. 6-10.

 11. Адаменко Я.О., Стельмах О.Р. Особливості оцінки впливу на навколишнє середовище об’єктів туристично-рекреаційної діяльності у високогір’ї Карпат // Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) об’єктів будівництва. Регіональні, галузеві проблеми; практика проведення ОВНС: Матеріали III наук.-практ. конференції (27-31 травня 2002 р.). – Коктебель, 2002. – С. 62-64.

 12. Адаменко Я.О., Кундельська Т.В. Система прийняття альтернативних рішень як інструмент екологічної оцінки // Екологічні проблеми міст і промислових зон: шляхи їх вирішення: Матеріали Міжнародної конференції студентів і молодих вчених (11-13 квітня 2003 р.). – Львів: СПОЛОМ, 2003. – С. 157-160.

 13. Адаменко Я.О., Стельмах О.Р. Можливості та доцільність комплексної оцінки впливу на довкілля розробки родовищ корисних копалин // Проблемы комплексного освоения горнодобывающих регионов: Материалы международной научно-практической конференции (15-20 вересня, 2003 р.). – Дніпропетровськ, 2003. – С. 55.

 14. Стельмах О.Р., Адаменко Я.О. Геоекологічні проблеми розробки нафтогазових родовищ Прикарпаття // Стан і перспективи розробки родовищ нафти і газу України: Зб. наукових праць наук.-практ. конференції (18-21 листопада 2003 р.). – Івано-Франківськ: Факел, 2003. – С. 200-202.

 1. В турботі про ріку Прут / А.І.Нєвєнченко, Я.О.Адаменко, М.Я.Магас та ін. // Вісник Харківського інституту соціального прогресу. Сер.: Екологія, техногенна безпека і соціальний прогрес. – Харків, 2004. – Вип. 1(6). – С. 16-22.

 2. Проблеми раціонального водокористування в Україні / О.М.Адаменко, Я.О.Адаменко, Л.В.Міщенко та ін. // Ресурси природних вод Карпатського регіону: Збірник наук. статей. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (15-16 червня 2004 р.). – Львів, 2004. – С. 7-15.

 3. ГІС-технології екологічного аудиту та екологічного моніторингу урбоекосистем / О.М.Адаменко, Я.О.Адаменко, Л.В.Міщенко та ін. // Экологические проблемы индустриальных мегаполисов: Материалы международной научно-практической конференции (01-04 червня 2004 р.). – Донецьк, 2004. – Т. ІІ. – С. 175-176.

 4. Адаменко Я.О. Інженерія туризму // Інформаційні технології в управлінні туристичною і курортно-рекреаційною економікою та проблеми підготовки фахівців: Матеріали доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (15-16 вересня 2005 р.). – Бердянськ: Академія управління та інформаційних технологій, 2005. – С. 45-46.

 5. Пропозиції по створенню геоінформаційної системи екологічної безпеки ієрархічних рівнів Східної Європи, України, Карпатського регіону, області, районів і населених пунктів / О.М.Адаменко, Я.О.Адаменко, О.В.Пендерецький та ін. // Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного ун-ту імені Ю.Федьковича та 60-річчю створення кафедри фізичної географії (15-18 грудня 2005 р.). – Чернівці, 2005. – С. 4-5.