Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Пожежна безпека


Корнієнко Руслан Валерійович. Оцінка пожежовибухонебезпеки систем зберігання та подання водню на основі гідрореагуючих сполук та розробка рекомендацій щодо її зниження : Дис... канд. наук: 21.06.02 - 2005.Анотація до роботи:

Корнієнко Р.В. Оцінка пожежовибухонебезпеки систем зберігання та подання водню на основі гідрореагуючих сполук та розробка рекомендацій щодо її зниження. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02 – Пожежна безпека. – Академія цивільного захисту України, Харків, 2004.

Для системи зберігання та подання водню на основі гідрореагуючих сполук на основі експериментальних даних та термодинамічного розрахунку одержано характеристики технологічного процесу газовиділення та визначені основні параметри, які зумовлюють рівень пожежовибухонебезпеки СЗП.

З використанням методу “нульмірної балістики”, згідно з законами збереження маси та енергії, одержана модель, яка описує процеси генерації водню і дозволяє отримувати характеристики СЗП як в штатному, так і в аварійному режимах роботи.

Визначено умови виникнення теплового вибуху в газогенераторі. Розглянуто реакцію системи на виникнення в ній аварійної ситуації, а саме випадок розгерметизації СЗП та неконтрольоване потрапляння води в порожнину газогенератора.

Здійснено оцінку рівня пожежовибухонебезпеки СЗП даного типу для різних режимів експлуатації з урахуванням параметрів технологічного процесу генерації.

Розроблені рекомендації по зниженню рівня ПВН СЗП водню на основі ГРС.

У роботі отримані нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності забезпечують рішення науково-практичної задачі стосовно оцінки пожежовибухонебезпеки систем зберігання і подання водню на основі сполук, що реагують з водою, та її зниження шляхом регулювання термодинамічних характеристик процесу генерації та використання схемотехнічних рішень.

1. З метою вияву впливу параметрів технологічного процесу газогенерації на рівень пожежної небезпеки СЗП, з використанням універсального термодинамічного методу, визначені основні термодинамічні параметри генерації водню. Зокрема показано, що найбільший вплив на вихід водню оказує коефіцієнт співвідношення компонентів, а початкова температура води практично не впливає на цю характеристику. Вплив тиску не є суттєвим та, приблизно, на порядок менший, ніж вплив співвідношення компонентів.

2. Встановлено, що продукти реакції гідролізу найбільш перспективних ГРС, наприклад, на основі алюмогідріда натрію (АГН) та композитної суміші алюмінію та гідриду натрію (АГНК), є пожежовибухобезпечними та можуть бути використані у СЗП у якості піноутворюючого компоненту.

3. Для отримання оцінок часу досягнення пожежовибухонебезпечної концентрації водню у приміщенні, а також вивчення поведінки газогенератора водню у аварійних режимах, експериментальним шляхом, з використанням теорії планування експерименту, отримані математичні моделі для швидкості генерації водню у СЗП для ГРС на основі АГН та АГНК в залежності від тиску в системі, а також від просторової орієнтації поверхонь, що реагують. Аналіз цих залежностей свідчить про те, що основний вплив на швидкість газогенерації оказує тиск в системі, при цьому для обох типів ГРС швидкість газовиділення для поверхні, що орієнтована вертикально, більше, ніж для горизонтальної верхньої поверхні.

4. Визначені умови виникнення в газогенераторі СЗП теплового вибуху. Показано, що в умовах експериментів, що проводилися, при тиску, який не перевищує 25 МПа, та різницею температур між зоною реакції та внутрішньою стінкою газогенератора не менш 10 градусів, тепловий вибух неможливий.

5. З використанням методів “нульмірної” балістики побудовані математичні моделі генераторів водню, які описують процеси у аварійних режимах, які зумовлені розгерметизацією СЗП або неконтрольованим потраплянням води у газогенератор. Показано, що у разі неконтрольованого потрапляння води, найбільша зміна відносного тиску в газогенераторі відбувається при прирості води за миттєвим законом.

6. Для визначення рівня пожежовибухонебезпеки системи зберігання та подання водню на основі гідрореагуючих сполук в залежності від режиму її експлуатації та параметрів технологічного процесу генерації обґрунтовано використання методу, особливістю якого є поєднання властивостей граф-схем алгоритмів та схем древа подій.

7. Показано, що мінімальний рівень пожежовибухонебезпеки СЗП на основі ГРС забезпечується при температурі в газогенераторі, величина якої не перевищує значення 523 К, а співвідношення компонентів, що реагують, дорівнює трьом.

8. Запропонований ряд схемотехнічних рішень, спрямованих на зниження у СЗП ймовірності виникнення ПВН ситуації, до числа яких відноситься введення нових конструктивних елементів, резервування ЕМК та контроль за станом елементів системи. Показано, що введення до складу СЗП патрону з інтерметалідом для зниження тиску водню в системі шляхом його поглинання (сорбції) з газогенератора приводить до зниження ймовірності виникнення ПВН ситуації у декілька разів, а забезпечення контролю за роботою ДТ та величиною струму споживання ЕМК, резервування пускового ЕМК, а також заземлення та встановлення антистатичних зйомників приводить до зниження рівня ПВН на два порядки.

9. Показано, що ефективний захист від виникнення ПВН ситуації в технологічному приміщенні забезпечується за рахунок моніторингу газового складу приміщення, різниці температур стінки газогенератора та поверхні ГРС, що реагує, а також вологості у порожнині газогенератора у режимі зберігання.

10. Розроблені рекомендації щодо синтезу систем технологічної та пожежної автоматики, які забезпечують мінімальний рівень ПВН у СЗП водню і в основі яких лежить врахування динамічних характеристик газогенератора, а також геометричних характеристик робочого тіла ГРС та приміщення, в якому знаходиться СЗП водню.

11. Моделі поведінки гідридних систем у аварійних режимах роботи, алгоритм визначення ймовірності виникнення пожежовибухонебезпечної ситуації у СЗП на основі ГРС, рекомендації стосовно зниження рівня ПВН СЗП такого типу (конструктивні та організаційно-технічні), а також розроблений перелік пожежно-профілактичних заходів впроваджені в навчальному процесі АЦЗУ, Інституті проблем машинобудування ім. А.Н. Подгорного НАН України та ЗАТ НТП «Котлоенергопром», що дозволило забезпечити необхідний рівень пожежовибухонебезпеки при експлуатації систем такого типу.

Публікації автора:

1. Абрамов Ю.А., Кривцова В.И., Корниенко Р.В. Оценка уровня пожарной опасности системы хранения и подачи водорода на основе гидрореагирующих составов // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. АПБ Украины. – Вып. 12. – Харьков: Фолио, 2002. – С.3 – 9.

2. Абрамов Ю.А., Кривцова В.И., Корниенко Р.В., Соловей О.И. Определение основных характеристик систем хранения и подачи водорода на основе гидридов металлов и интерметаллидов // Інтегровані технології та енергозбереження: Сб. науч. тр. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2003. – № 1. – С.79 – 85.

3. Абрамов Ю.А., Кривцова В.И., Корниенко Р.В. Характеристики систем хранения и подачи водорода на основе гидрореагирующих составов. Условия возникновения пожаровзрывоопасных режимов их работы // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – Юбилейный выпуск. – Харьков: Фолио, 2003. – С. 101 – 122.

4. Абрамов Ю.А., Кривцова В.И., Корниенко Р.В. Анализ особенностей работы системы хранения и подачи водорода на основе гидрореагирующих составов при отказе клапана системы подачи воды // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. АПБ Украины. – Вып. 14. – Харьков: Фолио, 2003. – С. 118 – 126.

5. Кривцова В.И., Абрамов Ю.А., Корниенко Р.В. Влияние параметров технологического процесса газогенерации водорода на уровень пожарной опасности СХП водорода // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. АПБ Украины. – Вып. 13. – Харьков: Фолио, 2003. – С.75 – 82.

6. Абрамов Ю.А., Кривцова В.И., Корниенко Р.В. Пожарная опасность систем хранения и подачи водорода на основе гидрореагирующих составов и пути ее снижения // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. АГЗ Украины. – Спец. вып. – Харьков: Фолио, 2004. – С. 90 – 113.

7. Абрамов Ю.А., Кривцова В.И., Корниенко Р.В. Анализ особенностей работы газогенераторов водорода на основе гидрореагирующих составов при их разгерметизации // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. АГЗ Украины. – Вып. 15. – Харьков: Фолио, 2004. – С. 120 – 130.

8. Спосіб зберігання водню Абрамов Ю.О., Кривцова В.І., Росоха В.О., Корнієнко Р.В., Соловей О.І. Деклараційний патент на винахід № 47939, опубл. в Бюл. №7. – 2002 р.

9. Абрамов Ю.А., Кривцова В.И., Корниенко Р.В. Стохастический подход к оценке уровня пожарной опасности систем хранения и подачи водорода // Труды Междунар. науч.-практ. конф. «Проблемы пожарной безопасности. Ликвидация аварий и их последствий» – Донецк: НИИГД, 2002. – С. 5 – 6.

10. Абрамов Ю.А., Кривцова В.И., Корниенко Р.В. Определение условий возникновения теплового взрыва в генераторах водорода на основе гидрореагирующих составов // Тезисы докладов ІІ Межд. науч.-практич. конф. «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация». – Минск. – 2003. – С. 159 – 161.

11. Абрамов Ю.А., Кривцова В.И., Корниенко Р.В. Моделирование процессов генерации водорода в условиях разгерметизации систем хранения и подачи // II научно-техническая конференция «Живучесть корабля и безопасность на море». – Севастополь: СВМИ им. П.С. Нахимова. – 2003. – С. 45 – 47.

12. Кривцова В.И., Корниенко Р.В. Снижение уровня пожарной опасности систем хранения и подачи водорода на основе гидрореагирующих составов // Материалы VI науч.-практ. конф. «Пожарная безопасность – 2003» – Харьков: АПБУ, 2003. – С.102 – 105.