Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів


Кушнірук Юрій Степанович. Оцінка медико-екологічного ризику території : дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / Національний ун-т водного господарства та природокористування. — Рівне, 2007. — 184арк. : табл., рис. — Бібліогр.: арк. 170-184.Анотація до роботи:

Кушнірук Юрій Степанович. Оцінка медико-екологічного ризику території. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 - конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів. - Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 2007.

Дисертація присвячена дослідженню проблем медико-екологічного стану території. Розроблено алгоритм медико-екологічного дослідження території. Визначені домінантні чинники, що визначають стан здоров'я населення Рівненської області з урахуванням впливу зовнішнього середовища. Розроблена методика порівняльного аналізу території за медико-екологічним ризиком. Запропонована шкала ранжування районів за медико-екологічним ризиком. Виконане ранжування районів Рівненської області за: медико-демографічними показниками, еколого-радіологічними та інтегрованими (медико-екологічними). Створені тематичні карти рейтингової оцінки районів Рівненської області за медико-екологічним ризиком.

В дисертації обґрунтовані теоретичні засади і розроблений алгоритм медико-екологічного дослідження території, здійснена медико-екологічна оцінка об'єкту дослідження та отримані такі головні результати:

1. На основі проведеного аналізу динаміки медико-демографічних та екологічних факторів і розподілу їх у просторі визначені домінуючі фактори, що визначають стан здоров'я населення Рівненської області з урахуванням впливу зовнішнього середовища. Головна закономірність – це відповідність формування здоров'я населення у просторово-часовому вимірі екологічним факторам. Роль окремих груп факторів є не однаковою. Вони впливають не лише на сучасний стан здоров'я населення, але й визначають динаміку захворюваності за різними класами хвороб, структуру та динаміку смертності. Так, забруднення атмосферного повітря впливає на динаміку смертності зумовлену захворюваннями органів дихання, забруднення ґрунтів радіонуклідами впливає на ендокринологічну захворюваність, поширеність хвороб крові, онкозахворюваність тощо.

2. Вперше проведений кореляційний аналіз екологічних факторів з станом здоров'я населення на території Рівненської області, виділено групи показників для визначення медико-екологічного ризику, а саме екологічні (забрудненість атмосферного повітря, радіологічний стан ґрунтів, якість питної води, лісистість території) та медико-демографічні (динаміка смертності та її структура, поширеність захворювань в розрізі нозологічних одиниць, первинна захворюваність та її динаміка).

4. Проведена оцінка медико-екологічного ризику адміністративних районів показала, що у північних районах області існує підвищений ризик для населення захворіти на ендокринологічні захворювання, хвороби крові, рак щитовидної залози, що обумовлено радіологічним станом та недостачею йоду в питній воді даної території. Центральні райони та м.Рівне мають вищий ризик для населення захворіти на хвороби органів дихання, серцево-судинні захворювання, що обумовлено вищою концентрацією тут промислових підприємств області.

5. Методика ранжування розроблена на основі порівняльного принципу між адміністративними районами за їх медико-географічними та екологічними показниками. Використовується п'ятибальна шкала: від -2 до 2 в порядку покращення стану району за медико-екологічним ризиком (0 – приймається за умовно нейтральний стан території району). Дана методика не є трудомісткою, не вимагає безпосереднього проведення аналізів екологічних чинників та визначення показників захворюваності на місцях завдяки існуванню баз даних медико-географічних показників та екологічних чинників в областях, тому носить універсальний характер, тобто, може бути застосована для медико-екологічних досліджень будь-якої території.

6. Набула подальшого розвитку концепція медико-екологічного ризику захворюваності населення, доцільність якої обґрунтована у дисертаційній роботі. Вона дає можливість визначати ймовірність зміни стану здоров'я населення у конкретних адміністративних районах залежно від динаміки екологічних чинників.

7. Результатом всієї роботи є представлене інтегральне медико-екологічне ранжування території області, в якому максимально враховані усі виявлені у процесі дослідження закономірності.

Публікації автора:

статті у фахових виданнях:

1. Волкова Л.А., Кушнірук Ю.С. Географо-екологічні дослідження території при визначенні факторів екологічного ризику в східній частині Північно-Західного регіону України //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету, серія “Географія”. Вінниця – 2004, №7. с. 90-96. Автору належить виявлення кореляцій та їх розрахунок між сумарною дозою радіації, накопленої населенням, забрудненням ґрунтів на радіонукліди та захворюваністю на ендокринні хвороби.

2. Волкова Л.А., Кушнірук Ю.С. Географо-математичний аналіз екостану в східній частині Північно-Західного регіону України за медико-демографічними критеріями ризику //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету, серія „Географія” Тернопіль – 2004, №2, ч. ІІ. с. 43-49. Автору належить проведення кореляційного та регресивного аналізу динаміки кількості викидів в атмосферне повітря, смертності з причин хвороб органів дихання та рівнем захворюваності населення на хвороби органів дихання.

3. Волкова Л.А., Кушнірук Ю.С. Екологічний аспект в медичній географії на прикладі Рівненської області //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету, серія “Географія”. Вінниця – 2005, № 9. с.61-68. Автору належить дослідження динаміки загальної та онкозахворюваності, висновок про темпоральне зміщення відклику в показниках здоров'я населення на зміни в зовнішньому середовищі, розроблення картосхеми “Поширеність хвороб крові на фоні радіаційного забруднення”.

4. Волкова Л.А., Кушнірук Ю.С. Шляхи управління екологічним ризиком для керування стану навколишнього середовища //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету, серія „Географія” Тернопіль – 2005, №1 (7). с.233-240. Автору належить проведення аналізу стану вивчення аспектів медико-екологічного ризику, огляд методик визначення медико-екологічного ризику, розроблення картосхеми “Первинна захворюваність на вроджені аномалії у дітей на фоні радіологічного забруднення ґрунту”, проведення розрахунку кореляції вперше виявлених аномалій розвитку у дітей та рівня забрудненості ґрунту радіонуклідами.

5. Кушнірук Ю.С. Позитивні природні чинники при визначенні медико-екологічного ризику //Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету, серія “Географія”. Вінниця – 2006, № 12. с.81-87.

6. Кушнірук Ю.С. Оцінка медико-екологічного ризику за станом навколишнього середовища на прикладі Рівненської області //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету, серія „Географія” Тернопіль – 2006, № 2. с.172-179.

7. Кушнірук Ю.С. Застосування оцінки медико-екологічного ризику для ранжування районів на прикладі Рівненської області // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету, серія “Географія”. –– Вінниця – 2007, № 13. с.127-134.

статті в інших виданнях:

8. Кушнірук Ю.С., Скрипчук П.М. Еколого-демографічні проблеми Рівненської області //Вісник Рівненського Державного технічного університету. № 3 (5) ч.1 Рівне – 2000. с. 53-61. Автору належить аналіз демографічної ситуації та дослідження динаміки демографічних процесів в Рівненській області.

9. Волкова Л.А., Кушнірук Ю.С. Географо-математичний аналіз екологічного стану повітряного басейну Рівненської області за медико-демографічними критеріями ризику //Вісник Рівненського державного технічного університету. № 1 (14) Рівне – 2002. с. 3-10. Автору належить розрахунок динаміки викидів в атмосферне повітря та динаміки смертності з причин хвороб органів дихання, кореляційний аналіз.

10. Волкова Л.А., Кушнірук Ю.С. Географо-екологічне районування Рівненської області за комплексом екологічних та медико-демографічних факторів ризику //Вісник Рівненського державного технічного університету. № 3 (16) Рівне – 2002. с. 3-9. Автору належить розрахунок інтегральних показників медико-екологічного ризику, розроблення картосхеми “Ранжування території Рівненської області за комплексом екологічних та медико-демографічних показників”.

опубліковані тези:

1. Волкова Л.А., Кушнірук Ю.С. Екологічні та медико-демографічні фактори ризику в комплексній оцінці географо-екологічної ситуації території на прикладі Рівненської області //Матеріали І міжнародної наукової конференція “Проблеми екології та екологічної освіти”. Кривий Ріг – 2002. с. 75-77. Автору належить проведення кореляційного та регресивного аналізу екологічних та медико-демографічних показників.

2. Волкова Л.А., Кушнірук Ю.С. Географо-математичний аналіз екостану в східній частині Північно-Західного регіону України //Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції “Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика”. Тернопіль – 2004. с. 115-118. Автору належить побудова картосхем та кореляційно-статистичний аналіз.

3. Волкова Л.А., Кушнірук Ю.С. Використання методів конструктивної географії при визначенні екологічного ризику в східній частині Північно-Західного регіону України //Матеріали ІХ з'їзду Географічного Товариства України „Україна: Географічні проблеми сталого розвитку”. Київ – 2004, т.3. с. 211-214. Автору належать розрахунки коефіцієнтів кореляції та побудова картосхем.

4. Волкова Л.А., Кушнірук Ю.С. Оцінка екологічного ризику в контексті екологічної географії //Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференція “Проблеми екології та екологічної освіти”. Кривий Ріг – 2004. с. 20-24. Автору належить огляд методик еколого-географічного аналізу території.

5. Волкова Л.А., Кушнірук Ю.С. Оцінка сучасного медико-екологічного ризику території північних районів Рівненської області // Матеріали конференції “Природно-ресурсний комплекс Західного Полісся: історія, стан, перспективи розвитку”. Березно – 2007, с.75-76. Автору належить розрахунок коефіцієнтів кореляції між медико-демографічними показниками та забрудненням ґрунту радіонуклідами.