Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Екологічна безпека


Фесенко Ігор Миколайович. Оцінка якості відходів буріння та контроль за станом грунтів в районах спорудження нафтових та газових свердловин (на прикладі ДДЗ) : Дис... канд. техн. наук: 21.06.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 167арк. — Бібліогр.: арк. 124-137.Анотація до роботи:

Фесенко І.М. Оцінка якості відходів буріння та контроль за станом ґрунтів в районах спорудження нафтових та газових свердловин (на прикладі ДДЗ).- Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01– техногенна безпека держави. Український науково – дослідний інститут екологічних проблем, Харків, 2002.

Дисертацію присвячено питанням підвищення техногенної безпеки при спорудженні свердловин на нафту та газ. В дисертації науково обґрунтовано підхід по оцінці класу небезпеки відходів буріння. Підхід базується на використанні гранично допустимих концентрацій у ґрунті хімічних речовин, що входять до складу відходів, їх концентрації в загальній масі відходів та їх розчинності у воді. Метод оцінки класу небезпеки відходів буріння включено в галузевий стандарт України. На основі дослідження впливу інградієнтів відходів буріння на ріст і розвиток сільськогосподарських рослин визначено допустимі концентрації таких реагентів у ґрунті. Обґрунтовано обмежену кількість пріоритетних показників оцінки стану ґрунту в районі проведення бурових робіт з урахуванням складу хімічних реагентів та якості відходів, інтегрального характеру показників забруднюючих речовин. На основі визначених пріоритетних показників оцінки якості ґрунту розроблено керівний нормативний документ по визначенню забруднення ґрунтів в районі бурових площадок. З урахуванням визначення класу небезпеки відходів буріння та оцінки стану ґрунтів в районі бурових площадок розроблено та рекомендовано технічні заходи по підвищенню техногенної безпеки проведення робіт під час спорудження свердловин на нафту та газ.

1. Сучасний стан навколишнього середовища України ставить все більш складні вимоги до оцінки промислових відходів, і бурових відходів зокрема. Проведення бурових робіт супроводжується утворенням значних об’ємів відходів буріння, також ці роботи проводяться без належного екологічного контролю. У зв’язку з цим однією із задач техногенної безпеки держави є розробка природоохоронних заходів по оцінюванню небезпечності відходів буріння та контролю забруднення ґрунтів в районі проведення бурових робіт, котрі дозволили б приймати ефективні технічні рішення по ліквідації або суттєвому зниженню розмірів техногенного забруднення, прогнозуванню та попередженню забруднення буровими відходами території ДДЗ, місця найбільш інтенсивного сільськогосподарського виробництва на території держави.

2. Проведено аналіз та вивчено джерела техногенних забруднень відходами буріння, досліджено властивості відходів буріння та їх склад. Проведена оцінка існуючих технологій по роботі з відходами буріння, визначені місця техногенного забруднення на буровій площадці.

3. Запропоновано метод оцінки класу небезпеки відходів буріння. Метод базується на використанні гранично (орієнтовно) допустимих концентрацій у ґрунті хімічних речовин, що входять до складу бурових відходів, їх концентрації в загальній масі відходів та їх розчинності у воді.

4. На основі дослідження впливу інгредієнтів (хімічних реагентів), що входять до складу відходів буріння, на ріст і розвиток сільськогосподарських рослин визначено допустимі концентрації таких реагентів у ґрунті. Гранично допустимі концентрації хімічних реагентів використовуються для оцінки класу небезпеки відходів буріння. Визначено ОДК у ґрунті для 36 реагентів – складових промивальних бурових рідин.

5. Розроблено алгоритм розрахунку класу небезпеки системи відходів буріння на ПЕОМ. Виконано оцінку класу небезпеки відходів буріння з урахуванням 36 інгредієнтів відходів буріння. Серед усіх компонентів бурових відходів програма проводить вибір трьох найбільш небезпечних і серед них робить розрахунок класу небезпеки усієї системи. Метод оцінки класу небезпеки відходів буріння включено в галузевий стандарт України.

6. Досліджено та вивчено процеси міграції забруднювачів з амбарів – шламонакопичувачів. На основі специфіки джерел забруднення, умов накопичення, очищення, нейтралізації відходів буріння запропонована модель з обмеженою кількістю показників для оцінки стану ґрунтів в районі проведення бурових робіт з урахуванням складу хімічних реагентів та якості відходів, інтегрального характеру показників забруднюючих речовин. Головні з них це загальна мінералізація, рівень рН, кількість нафтопродуктів, вміст органічних речовин, загальна кількість іонів залізу та хрому.

7. Розроблено керівний нормативний документ по визначенню забруднення ґрунтів в районі бурових площадок та галузевий стандарт України по рекультивації порушених земель під час спорудження нафтогазових свердловин. В документах приведено необхідний мінімум пріоритетних показників по оцінці забруднення ґрунтів відходами буріння, основні вимоги щодо проведення технічної та біологічної рекультивації земель з урахуванням рівня забруднення ґрунтів. Методи визначення цих показників забруднення та засоби їх вимірювання сертифіковані і мають державну атестацію.

8. Промисловими впровадженнями розроблених методу оцінки класу небезпеки відходів буріння та моделі по оцінці забруднення ґрунтів при спорудженні свердловин на нафтогазових родовищах ВАТ “Укрнафта” та розвідувальних площах ДГП Держкомгеології України в техногенно - небезпечних умовах ДДЗ підтверджена їх екологічна ефективність, як на стадії складання матеріалів ОВНС, так і при розробці та реалізації природоохоронних заходів по облаштуванню систем збору та зберігання відходів буріння, по технічній та біологічній рекультивації порушених земель.

9. Впровадження запропонованого методу оцінки небезпеки відходів буріння дозволило вперше системно підійти до відходів буріння та упорядкувати плату за їх розміщення. Це дозволяє геологорозвідувальним та нафтогазовидобувним підприємствам України заздалегідь планувати виплати за забруднення та розміщення відходів буріння, а власникам землі та землекористувачам своєчасно отримувати гроші на відновлення порушених земель.

Публікації автора:

  1. Фесенко І.М. Контроль навколишнього середовища в районі бурової площадки // Вісник Українського Будинку економічних та науково – технічних знань. – Київ: Знання. - 1998. - №7.- С.10-12.

  2. Фесенко М.М., Коваленко В.І., Дорош М.М., Фесенко І.М., Екологічний моніторинг ґрунтів в районі розташування бурових амбарів // Вісник Українського Будинку економічних та науково – технічних знань. – Київ: Знання. – 1999. - №3.- С.72-74.

  3. Фесенко М.М., Коваленко В.І., Плахетко І.В., Фесенко І.М. Техногенно – екологічна безпека при бурінні свердловин на нафту і газ // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Державний міжвідомчий науково-технічний збірник. – Івано-Франківськ. – 2000. – Вип. 37, том 1. – С. 100-102.

  4. Фесенко І.М., Решетов І.К., Фесенко М.М. Оцінка рівня небезпеки та контроль впливу відходів буріння нафтогазових свердловин на ґрунти // Вісник Національного технічного університету "ХПІ": Тематичний випуск "Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2001. - №. 23. – С.13-19.

  5. Фесенко І.М., Решетов І.К., Фесенко М.М. Удосконалення природоохоронних заходів, пов’язаних із експлуатацією нафтогазових свердловин // Вісник Харківського національного університету. – 1999. - №455.- С. 140-143.

  6. Фесенко М.М., Коваленко В.І., Фесенко І.М., Дорош М.М. Про метод прогнозування класу небезпеки відходів буріння // Мінеральні ресурси України. -–1996. - №3. – С.37.

  7. Фесенко М.М., Фесенко І.М., Дорош М.М., Коваленко В.І. Навколишнє середовище в районі бурової // Мінеральні ресурси України. -–1998. - №2. – С.39-40.

  8. Фесенко М.М, Коваленко В.І., Фесенко І.М. Особливості моніторингу вод та ґрунтів при бурінні нафтогазових свердловин // Матеріали 6-ої Міжнародної науково-практичної конференції "Нафта і газ України – 2000". Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 2000. – т.3. - С. 347-348.

  9. Фесенко М.М., Дорош М.М., Коваленко В.І., Фесенко І.М. Оцінка класу небезпеки твердих та рідких відходів розрахунковим методом // Тези доповідей науково-практичної конф. “Стан, проблеми і перспективи розвитку нафтогазового комплексу західного регіону України”. – Львів. – 1995. – С. 159.

  10. Фесенко М.М., Коваленко В.І., Фесенко І.М. Удосконалення природоохоронних заходів щодо захисту та відновленню родючості порушених земель під час спорудження нафтогазових свердловин // Матеріали науково – практичної конференції "Земельна реформа в Україні. Сучасний стан та перспективи подальшого удосконалення земельних відносин". – Київ: Знання. - 2001. – С. 88-89.