Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Географічні науки / Гідрологія суши, водні ресурси, гідрохімія


Чунарьов Олексій Васильович. Оцінка господарської діяльності та якості поверхневих вод в басейні Південного Бугу : Дис... канд. наук: 11.00.07 - 2008.Анотація до роботи:

Чунарьов О.В. Оцінка господарської діяльності та якості поверхневих вод в басейні Південного Бугу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія. – Географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2007

Дисертацію присвячено дослідженню умов формування якості води басейну Південного Бугу та впливу на неї господарської діяльності.

Досліджено просторово-часовий розподіл гідролого-гідрохімічних характеристик річок басейну Південного Бугу. Визначено основні показники впливу господарської діяльності на водні ресурси. За зонально-гідрологічним підходом з елементами басейнового принципу виділено 8 водогосподарських ділянок. Запропоновано схему оцінки впливу господарської діяльності на кількісні та якісні показники водних ресурсів. Виконано оцінку якості поверхневих вод басейну Південного Бугу. Доповнено системні уявлення щодо теоретичних і методичних засад басейнового принципу управління водними ресурсами. Розроблені конкретні рекомендації щодо управління водними ресурсами басейну з урахуванням особливостей кожної із виділених ділянок.

1. За останні півтора десятиріччя у басейні р. Південний Буг спостерігається чітка тенденція до зменшення забору та використання води, а також до зменшення обсягів скидів стічних вод і забруднюючих речовин. Незважаючи на певне зменшення антропогенного навантаження на басейн необхідно відзначити, що загальна гідроекологічна ситуація залишається напруженою, зокрема, за рахунок збільшення частки скидів неочищених стічних вод та значної зарегульованості стоку.

2. Розроблений підхід до оцінки впливу господарської діяльності на водні ресурси, дав змогу визначити частини (ділянки) басейну Південного Бугу з найбільшою антропогенною навантаженістю та розробити рекомендації стосовно подальшого впровадження басейнового принципу управління водними ресурсами басейну. В рамках стратегії розвитку водного господарства такий підхід дає змогу визначати пріоритетність водокористувачів, приймати оптимальні рішення щодо регламентації водокористування з урахуванням екологічних обмежень, обґрунтовувати адресне спрямування інвестицій у водогосподарську і водоохоронну діяльність.

3. Аналіз просторово-часових змін середньорічних та найгірших значень екологічних індексів (І1, І2, І3, ІЕ) якості води свідчить, що найгірша якість води спостерігається у межах першої, шостої та восьмої ділянок. Погіршення якості води зумовлено скидами забруднюючих речовин антропогенного походження, у першу чергу підприємствами житлово-комунальної галузі. У межах виділених ділянок спостерігаються значні скиди різних забруднюючих речовин – від 14 до 100 % від загальних скидів по басейну.

4. Аналіз водогосподарської діяльності, фактичного і розрахункового об’єму стоку у межах першої, другої та третьої ділянок показує, що за умови максимальних заборів поверхневої води (1990 р.) та розрахункового стоку 90-97% забезпеченості у межах цих ділянок необхідно корегувати режими заповнення рибогосподарських ставків у весняний період (перша та друга ділянки) та ліміти забору і використання води на період літньо-осінньої межені (третя ділянка).

5. Водогосподарську діяльність у межах п’ятої ділянки можна віднести до такої, що характеризується низьким рівнем антропогенної навантаженості. У межах ділянки відсутні великі водокористувачі, які можуть суттєво впливати на кількісні та якісні показники водних ресурсів. Тому вона має значний потенціал щодо розвитку різних галузей економіки.

6. Рішення щодо управління водними ресурсами у межах восьмої ділянки мають полягати у своєчасному корегуванні режиму перекидання стоку з басейну Дніпра водоводами Дніпро-Миколаїв, Дніпро-Кіровоград та Інгулецькою зрошувальною системою.

7. Вплив Південно-Українського енергокомплексу на кількісні та якісні показники водних ресурсів р.Південний Буг на фоні загального водокористування є незначним. Враховуючи значну залежність України від енергоносіїв інших держав, слабкий розвиток альтернативних видів енергії та поступове підключення української енергосистеми до єдиної європейської, пріоритетом на сучасному етапі розвитку господарської діяльності у басейні Південного Бугу має бути забезпечення водними ресурсами Південно-Українського енергокомплексу. Рішення щодо оптимального управління водними ресурсами у межах сьомої ділянки мають полягати у контролі дотримання режимів функціонування (регламентів) водних об’єктів енергокомплексу (Олександрівського водосховища та Ташлицького водоймища-охолоджувача Південно-Української АЕС).

Публікації автора:

1. Ромась М.І., Шевчук І.О., Чунарьов О.В., Ромась І.М До методики визначення мінімальних витрат води річок різної забезпеченості // Фізична географія і геоморфологія - 2003. – Вип. 44. – С. 221-227 (Особистий внесок автора – 30%, систематизація вихідної інформації, зведення її у табличну форму та основні узагальнення).

2. Ромась М.І., Чунарьов О.В. Про вплив Південно-Українського енергокомплексу на водний стік р.Південний Буг // Наук. праці УкрНДГМІ. – Вип. 252. – 2003 - С.27-33. (Особистий внесок автора – 50 %, опрацювання проектних даних, узагальнення гідрологічної інформації, розрахунок витрат води різної забезпеченості, оцінка умов формування стоку р.Південий Буг).

3. Ромась М.І., Чунарьов О.В. Про вплив Південно-Української АЕС на водний стік р.Південний Буг // Тези доповідей другої Всеукраїнської наукової конференції „Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія” К., 2003. - С.70-71. (Особистий внесок автора – 50 %, збір та опрацювання вихідної інформації, розрахунок витрат води різної забезпеченості).

4. Чунарьов О.В., Ромась М.І. Вплив водоймища-охолоджувача Південно-Української АЕС на кількісні та якісні характеристики р.Південний Буг //Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції студентів і аспірантів „Екологічні проблеми регіонів України”. Одеса: ОДЕКУ, 2003. – С.175-178. (Особистий внесок автора – 50 %, дослідження умов формування стоку, опрацювання проектних матеріалів та літературних джерел)

5. Чунарьов О.В., Ромась І.М. Порівняльний аналіз методів визначення витрат води різної забезпеченості // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія.- 2004. Т.6. – С. 39-47. (Особистий внесок автора – 50%, проведення аналізу попередніх досліджень, порівняння результатів, отриманих різними методами).

6. Хільчевський В.К., Савицький В.М., Хільчевська І.Г., Чунарьов О.В. Про вимоги до моніторингу вод згідно основних положень Водної Рамкової Директиви Європейського Союзу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. - 2004.- Т.7. - С. 54-68. (Особистий внесок автора – 25 %, опрацювання інформації щодо нормативно-правового забезпечення природоохоронної галузі України, систематизація та основні узагальнення).

7. Чунаьов О.В. Формування витрат води р.Південний Буг //Зб.Тез Міжнар. конф. „Молоді науковці – географічній науці”. – К., 2004 – С.92-93.

8. Ромась М.І., Чунарьов О.В. Формування стоку річки Південний Буг та прогноз впливу на нього Південно-Українського енергокомплексу // Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції студентів і аспірантів „Екологічні проблеми регіонів України” – Одеса: ОДЕКУ , 2004. – С.260-263. (Особистий внесок автора – 50 %, проведено кількісну та, частково, якісну оцінку впливу Південно-Українського енергокомплексу на формування витрат води різної забезпеченості).

9. Ромась М.І., Дезірон О.В., Чунарьов О.В. Прогноз мінералізації води у водних об’єктах Південно-Українського енергокомплексу при пуску Ташлицької ГАЕС // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія - 2005.- Т.8.- С.24-30. (Особистий внесок автора – 30%, опрацювання проектних даних, систематизація вихідної інформації та основні узагальнення).

10. Чунарьов О.В., Ромась М.І., Хільчевський В.К. Південний Буг – водогосподарська діяльність у басейні та оцінка впливу Південно-Української АЕС на водні ресурси // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія - 2006. - Т.10. - С. 58-65. (Особистий внесок автора – 40 %, узагальнення показників, що характеризують водогосподарську діяльність та оцінка впливу Південно-Української АЕС на стокові характеристики).

11. Чунарьов О.В., Ромась М.І., Хільчевський В.К. Водогосподарська обстановка в басейні р.Південний Буг та вплив на неї Південно-Українського енергокомплексу //Меліорація і водне господарство. - 2006. № 93-94 – С. 63-69. (Особистий внесок автора – 40%, досліджено особливості водокористування в басейні р.Південний Буг, виконані розрахунки впливу Південно-Українського енергокомплексу на кількісні показники водних ресурсів р.Південний Буг).

12. Ромась М.І., Чунарьов О.В., Шевчук І.О. До питання водозабезпечення атомних електростанцій України при введенні на них нових потужностей // Тези доповідей Третьої Всеукраїнської наукової конференції „Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія – К., 2006. - С.62-63. (Особистий внесок автора – 30 %, збір та опрацювання вихідної інформації, літературних джерел, розрахунок витрат води різної забезпеченості).

13. Чунарьов О.В., Хільчевський В.К., Ромась М.І. Особливості водокористування в басейні р.Південний Буг // Тези доповідей Третьої Всеукраїнської наукової конференції „Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія” - 2006. - С.74-75. (Особистий внесок автора – 30 %, збір та опрацювання вихідної інформації, що характеризує водогосподарську діяльність в басейні, виокремлення окремих водогосподарських ділянок).

14. Чунарьов О.В., Ромась М.І., Хільчевський В.К. Гідроекологічні умови Ташлицької водойми-охолоджувача // Тези доповідей третьої Всеукраїнської наукової конференції „Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія”, К., 2006. - С.142-143. (Особистий внесок автора – 30 %, збір та опрацювання вихідної інформації, оцінка якості води).

15. Чунарьов О.В Оцінка впливу господарської діяльності на водоресурний потенціал басейну Південного Бугу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія - 2007. - Т.12. - С. 114-122.

16. Чунарьов О.В. Екологічна оцінка якості річкових вод басейну Південного Бугу за відповідними категоріями // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія - 2007.- Т.13. - С.158-165.

17. Ромась М.І., Чунарьов О.В., Шевчук І.О. До визначення антропогенних складових іонного стоку річки Південний Буг // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія - 2007. - Т.13.- С. 118-123. (Особистий внесок автора – 40 %, систематизація, основні узагальнення, розрахунок та характеристика іонного стоку р.Південний Буг).

18. Ромась М.І., Чунарьов О.В. Особливості водокористування та гідроекологічні умови водних об’єктів Південно-Українського енергокомплексу // Вісник Харківського нац. ун-ту ім.В.Каразіна. – 2007. – Вип.758. – С. 53-62. (Особистий внесок автора – 50 %, розрахунок показників, що характеризують водогосподарську діяльність на окремих ділянках басейну, оцінка якості води водних об’єктів в районі Південно-Українського енергокомплексу).

19. Гідролого-гідрохімічна характеристика мінімального стоку річок басейну Дніпра / За ред. В.К. Хільчевського. К.: Ніка-центр – 2007. – 184 с. (Особистий внесок автора – 15%, участь у написанні розділів 3.2, 4.2).