Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Екологічна безпека


Пендерецький Орест Володимирович. Оцінка екологічної ситуації в зоні впливу Бурштинської теплової електростанції : дис... канд. техн. наук: 21.06.01 / Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2005. — 202арк.+ 115арк. (дод.) — Дві кн. одиниці. — Бібліогр.: арк. 188-202.Анотація до роботи:

Пендерецький О.В. Оцінка екологічної ситуації в зоні впливу Бурштинської теплової електростанції. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, 2005.

Розроблені науково-методичні основи визначення екологічної ситуації або екологічного аудиту територій на рівні адміністративного району, що зазнає потужного техногенного впливу від енергетичного об’єкту. Для цього була обґрунтована раціональна мережа екологічного моніторингу на площі 722 км2 із 220 геоекологічних полігонів, де були відібрані проби ґрунтів, поверхневих і підземних вод, донних відкладів, атмосферного повітря та снігу. Аналіз проб атомно – адсорбційним, рентгенофлюоресцентним та хроматографічним методами на 12 токсичних хімічних елементів – забруднювачів та комп’ютерна обробка результатів дозволили побудувати відповідні бази даних екологічної інформації, які включають 7010 параметрів. Вони стали основою 40 комп’ютерних (електронних) еколого – техногеохімічних карт, що характеризують забруднення кожного компоненту ландшафту відповідним токсичним елементом. Розрахунки геохімічних коефіцієнтів і показників – регіонального фону, кларків концентрації, коефіцієнтів концентрації, сумарних показників забруднення – дозволили провести оцінку екологічного стану кожного компоненту і ландшафту в цілому та визначити екологічну ситуацію в її динаміці на території обраного полігону. Після цього був здійснений прогноз розвитку екологічної ситуації у залежності від того чи іншого сценарію соціально – економічного розвитку району, що дозволило розробити організаційні та технічні заходи щодо охорони довкілля

На основі теоретичного узагальнення результатів аналітичних та експериментальних досліджень запропоновано нове вирішення наукової задачі – виконана оцінка сучасної екологічної ситуації в зоні впливу потужного енергетичного об’єкту.

1. Порівняльний аналіз існуючих методів визначення такої ситуації дозволив вперше науково обґрунтувати метод екологічного аудиту територій, який відповідає міжнародним і державним стандартам серії ISO 14 000 та прийнятому у 2004р. Закону України «Про екологічний аудит».

2. В зв’язку з відсутністю єдиного підходу до оцінки техногенного впливу на довкілля, дисертантом вперше розроблено натурну і математичну моделі такого впливу. Вони відрізняються від існуючих врахуванням усіх дев’яти, а не тільки трьох, компонентів геоекосистеми, а також транскордонних і регіональних переносів полютантів на усіх ієрархічних рівнях – від біосфери Землі і континенту до регіону, області, району і конкретної геоекосистеми.

3. Вперше розроблений новий розрахунково-графічний метод визначення регіонального і локального геохімічних фонів, який відрізняється від багатьох існуючих методів варіаційної статистики простотою застосування при масових техногеохімічних дослідженнях територій.

4. Вперше показано, що розповсюдження забруднень важкими металами, нафтопродуктами та іншими токсикантами у середовищах ґрунтів, ґрунтових вод і атмосферного повітря не залежить від ландшафтної структури, якщо ми маємо потужне джерело викидів. Розроблений автором метод геохімічної діагностики ґрунтів дозволив виявити землі, де можна вирощувати екологічно чисту сільськогосподарську продукцію.

5. Аналіз отриманих дисертантом баз даних, які включають 7010 параметрів, методами варіаційної статистики (регресивний аналіз та ін) виявив тісні кореляційні зв’язки між хімічними елементами у ґрунтах (коефіцієнти кореляції 0,62-0,85) та інших середовищах, що дозволяє, користуючись одним елементом-індикатором, визначити вміст інших елементів. Найбільш високі коефіцієнти кореляції (0,85-0,95) характерні для інтервалів вмісту їх від 0 до фонових значень, що свідчить про природній парагенезис цих елементів. Вище фону різко зростає дисперсія, що вказує на техногенне походження аномалій.

6. Вперше побудована детальна (масштабу 1 : 50 000) карта сучасної екологічної ситуації адміністративного району власним методом екологічного аудиту території, на якій виділено 24 геоекологічні смуги. Автором здійснений прогноз розвитку екологічної ситуації, метод якого також розроблений вперше.

7. Розроблені та захищені авторськими свідоцтвами технічні засоби для зменшення викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря та скидів недостатньо очищених стоків у водне середовище. Це – дозатор багатокомпонентних сумішей рідин та пристрій для регулювання змішування забруднених вод. Обидва винаходи впроваджені у виробництво. Це – конкретний практичний внесок дисертанта у покращення стану довкілля у зоні впливу Бурштинської ТЕС.

Публікації автора:

1. Пендерецький О.В. Екологія Галицького району. Наукова монографія. Івано-Франківськ: Нова зоря, 2004. – 152 с. + 46 кольор. вкладок.

2. Пендерецький О.В. Екологічний контроль стану ландшафтів методами моніторингу території регіону, області, району, міста. Методи та прилади контролю якості, № 11, 2003. – С.101-105.

3. Пендерецький О.В. Проблема деградації земельних ресурсів в нафтогазовидобувних районах Прикарпаття і України. Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ, № 2 (11), 2004. – С. 85-88.

4. Пендерецький О.В. Оцінка антропогенного впливу енергетичного об’єкту на ландшафти. Науковий вісник Івано-Франк. нац. техн. ун-ту нафти і газу, № 1 (7), 2004. - с. 99-106.

5. Пендерецький О.В. Вплив Бурштинської ТЕС на екологічний стан атмосферного повітря Прикарпаття. Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету, вип.4 (27), 2004. - С. 158-161.

6. Пендерецький О.В. Визначення забруднення ґрунтового покриву від Бурштинської ТЕС для оцінки можливості вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності, №6, 2004. – С.62-69.

7. Пендерецький О.В. Забруднення гідросфери та інших компонентів довкілля в зоні впливу Бурштинської ТЕС. В кн.: Ресурси природних вод Карпатського регіону. Львів, ЦНТЕІ, 2004. – С.48-55.

8. Пендерецький О.В. Екологічна оцінка впливу на довкілля крупного енергетичного об’єкту (на прикладі Бурштинської ТЕС). Вісник Харківського інституту соціального прогресу. Серія: екологія, техногенна безпека і соціальний прогрес, вип. 1 (6), 2004. - С. 62-71.

9. Адаменко О.М., Адаменко Я.О., Міщенко Л.В., Журавель О.М., Пендерецький О.В., Триснюк В.М., Здинянчин А.Б., Зорін Д.О., Зоріна Н.О., Плаксій Л.В., Луценко А.С., Лободіна З.М., Приходько М.М., Абушева І.А., Потравич Л.Д., Скрипник В.С. Методика екологічної оцінки техногенного впливу на трансформацію ландшафтів. Український географічний журнал, № 2, 2004. - С. 22-32.

10. Адаменко О., Пендерецький О., Лободіна З., Зоріна Н., Зорін Д., Скрипник В. Еколого-географічні дослідження на Прикарпатті та шляхи подолання складних екологічних ситуацій в Західному регіоні України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, серія: Географія, № 2, частина II, 2004. - С.3-7.

11. Адаменко О.М., Пендерецький О.В., Міщенко Л.В., Зоріна Н.О., Зорін Д.О. Оцінка природно-ресурсного потенціалу Івано-Франківської області для розробки стратегії просторового планування. В кн.: Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Збірник наук. праць ін-ту регіональних досліджень НАНУ, вип. 2 (XLVI). Львів, 2004. - С.113-122.

12. Кузьмин В.Н., Петренко В.П., Пендерецкий О.В., Верес Ю.В. Дозатор многокомпонентной жидкой смеси. Авторское свидетельство СССР № 1622770 SU А 1. 22.09.1990, М. – 6с.

13. Кузьмин В.Н., Петренко В.П., Пендерецкий О.В. Устройство для дозирования многокомпонентных жидких смесей. Авторское свидетельство СССР № 1657965 SU А1 22.02.1991, М. – 10с.

14. Пендерецький О.В. Вплив нафтогазовидобування на деградацію земель на Прикарпатті і в Україні. Матеріали конференції: Екологічні проблеми нафтогазового комплексу. Київ, Знання, 2003. - С. 57-58.

15. Адаменко О.М., Міщенко Л.В., Триснюк В.М., Сінгалевич О.В., Пендерецький О.В., Плаксій Л.В. Проблеми підтоплення та шляхи його попередження на території Тернопільської області. Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції «Підтоплення - 2003», Київ, Знання, 2003. - С. 26-28.

16. Адаменко О., Адаменко Я., Триснюк В., Журавель О., Лободіна З., Луценко А., Міщенко Л., Скрипник В., Абушева І., Пендерецький О., Потравич Л., Плаксій Л., Приходько М., Зоріна Н., Зорін Д. Використання географічних інформаційних систем для визначення екостанів та екоситуацій адміністративних областей та районів, населених пунктів Західного регіону України. Матеріали конференції: Екологічна географія: історія, теорія, методи, практика. Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2004. - С. 114-115.

17. Адаменко О.М., Пендерецький О.В. Оцінка впливу золошлаковідвалів Бурштинської ТЕС на довкілля. Матеріали конференції: Сучасні геологічні процеси. Вплив на довкілля. Нові технології прогнозування та захисту. Київ, Знання, 2004. - С.76-77.

18. Зорина Н.О., Плаксий Л.В., Пендерецкий О.В. Методика оценки состояния экосистем при экологическом аудите территорий. Материалы международной конференции 14-16 апреля 2004г.: Экология: образование, наука, промышленность и здоровье. Белгород, Россия. 2004. – С. 71-73.

19. Зоріна Н., Плаксій Л., Пендерецький О., Триснюк В. Методика оцінки екосистем при екологічному аудиті території. Матеріали конференції: Ландшафтознавство: традиції та тенденції. Вид-во Львівськ. нац. ун-ту ім. І.Франка, 2004. – С. 91-92.