Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Національна безпека / Екологічна безпека


Коробейникова Ярослава Степанівна. Оцінка екологічного стану геологічного середовища та рекреаційних можливостей Долинського району Карпат : Дис... канд. геолог. наук: 21.06.01 / Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2002. — 152арк. : іл. — Бібліогр.: арк. 121-134.Анотація до роботи:

Коробейникова Я.С. Оцінка екологічного стану геологічного середовища та рекреаційних можливостей Долинського району Карпат — рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 21.06.01 — екологічна безпека — Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України, Київ, 2002 р.

В роботі обґрунтовані методичні принципи оцінки екологічного стану геологічного середовища в межах адміністративних районів Карпат (на прикладі Долинського району). Проаналізовані природні фактори екологічних змін геологічного середовища досліджуваного району, виділені в його межах основні типи геологічного середовища. Проаналізовано та класифіковано техногенні чинники змін геологічного середовища за характером та масштабами впливу. Результати екологічних досліджень показали, що в межах геологічного середовища проходять зміни інженерно-геологічного, геохімічного характеру. Вони досліджувались шляхом проведення інженерно-геологічних, геохімічних, радіоекологічних робіт. Для оцінки екологічних змін геологічного середовища запропонований метод факторного аналізу - матрицю незалежних ознак для множин точок геологічного простору. Обґрунтовано основні складові екологічних спостережень (моніторингу) геологічного середовища. Розроблені заходи оптимізації використання геологічного середовища в межах Долинського району, які полягають в розвитку рекреаційної галузі та використання енергії рік (будівництво бездамбових енергетичних установок).

Еколого-геологічні роботи як складова частина екологічних досліджень особливо актуальні в районах високої концентрації гірничо-видобувних робіт. В дисертації зроблена спроба комплексно оцінити екологічний стан геологічного середовища Долинського району, на цій базі науково обгрунтувати та розробити методику оцінки екологічного стану геологічного середовища в межах адміністративних районів Карпатського регіону, де поєднуються активна господарська діяльність і єдині в Україні гірські природні ландшафти з багатими рекреаційними ресурсами. Головні результати та висновки зводяться до наступного:

1. В роботі показано, що в природному розвитку геологічне середовище підлягає впливу зонально-кліматичних, екзодинамічних та інших умов і факторів, протікання яких змінює його екологічний стан. Серед найважливіших — тектонічні умови, літологічний склад корінних і четвертинних відкладів, розчленування рельєфу, крутизна схилів та характер рослинного покриву. В результаті їх взаємодії з зонально-кліматичними факторами в межах території Долинського району сформувалось геологічне середовище типу Передкарпатського прогину і типу Скибових Карпат.

2. Методичні принципи оцінки стану геологічного середовища адміністративних районів Карпатського регіону полягають в покомпонентній оцінці інженерно-геологічних, геохімічних, гідрогеохімічних, радіоекологічних змін в окремих типах геологічного середовища та мають таку послідовність:

-з урахуванням умов і факторів екологічних змін геологічного середовища проводиться диференціація адміністративного району на типи геологічного середовища,

-проводиться комплекс еколого-геологічних робіт, що має такі складові: інженерно-геологічні та геохімічні грунтів та донних відкладів рік, гідрогеохімічні, та радіоекологічні дослідження.

3. Результати покомпонентної екологічної оцінки геологічного середовища території досліджень відображають зміну інженерно-геологічних, гідрогеологічних, геохімічних умов в зв’язку з функціонуванням НГВУ“Долинанафтогаз”, Долинського солезаводу, компресорної станції, АК “Живиця”, Болехівського шкірзаводу, лісорозробних підприємств.Таким чином, техногенні чинники екологічних змін геологічного середовища є домінуючими у формуванні екологічної ситуації в межах передкарпатської частини району.

4. Комплексним показником інженерно-геологічних змін геологічного середовища є величина ураженості екзогенними геологічними процесами. Розрахована ураженість території екзогенними геологічними процесами—0,23 та 0,47 відповідно в передкарпатській та карпатській частинах району.

  1. Результати геохімічних досліджень грунтів та донних відкладів рік Долинського району виявили такі закономірності: значення концентрації досліджуваних елементів корелюється з вмістом останніх в материнських породах, локальні ареали забруднення пов’язані з техногенними джерелами, аналіз характеру розподілу досліджуваних важких металів в грунтах та донних відкладах рік підтвердив процес міграції речовин з карпатської частини району до передкарпатської.

  2. Ландшафти передкарпатської частини району мають акумулюючу здатність до накопичення екологічно небезпечних елементів, що мігрують з Карпат, тому можуть розглядатись як регіональне “депо” забруднюючих речовин. Таким чином, геохімічні аномалії в ґрунтах та донних відкладах рік, в силу природних та техногенних факторів, спостерігаються в межах передкарпатської частини району.

  3. Радіоекологічні дослідження території не виявили відхилень фонових значень потужності експозиційної дози та вмісту цезію-137 в грунтах району. Радіоекологічна ситуація території Долинського району є безпечна.

  4. Для комплексної оцінки змін геологічного середовища використаний метод багатофакторного аналізу, який базується на формуванні матриці незалежних інженерно-геологічних, геохімічних, радіоекологічних характеристик. Результати розрахунків показали, що екологічний стан геологічного середовища передкарпатської частини району є несприятливий , карпатської частини району-сприятливий .

  5. Вибрані об’єкти спостережень для підсистем моніторингу в зонах впливу підприємств-забрудників. Спостережний комплекс складається з 4 взаємопов’язаних блоків інженерно-геологічного моніторингу; геохімічного моніторингу грунтів та донних відкладів; гідрогеохімічного, радіоекологічного моніторингу. Об’єкти моніторингу – зони впливу підприємств НГВУ“Долинанафтогаз”, Долинського солезаводу, АК “Живиця”, Болехівського шкірзаводу, лісорозробних підприємств . Для обробки моніторингової інформації запропоновано використання геоінформаційної системи “Геологічне середовище” з відповідними базами даних.

  6. На основі оцінки екологічного стану геологічного середовища розроблені заходи екологічно безпечного його використання, які полягають в розширенні рекреаційної галузі та будівництві бездамбових гідротехнічних споруд для локального енергозабезпечення. В районі виділено 5 точкових рекреаційних зон, розраховане потенційне антропогенне рекреаційне навантаження становить біля 150 тис. чол. щорічно. Розраховані потенційні запаси гідравлічної потужності та потенційні запаси гідравлічної енергії рік Свіча, Сукіль, Мізунька. На базі аналізу гідрологічних та інженерно-геологічних умов річок району виділені сприятливі ділянки рік для будівництва малих гідроелектростанцій.

Публікації автора:

1. Рудько Г.І., Губко М.Д., Челяк Д.Ф., Коробейникова Я.С., Кучма М.П., Винничук О.М. Геоекологічний аналіз та екологічний моніторинг адміністративного району (на прикладі Долинського району Івано-Франківської області). — Київ: “Знання”, 1997. — 88 с.

2. Рудько Г.І., Коробейникова Я.С. Перспективи використання гідроресурсів Долинського району Івано-Франківської області і методика підходу до обґрунтування техніко-економічних параметрів малих ГЕС // Розробка корисних копалин, машини нафтової і газової промисловості, техногенна безпека, прилади, автоматизація: Збірник наукових праць Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу — Київ: “Манускрипт”.-- 1996.-- C. 52-58 .

3. Коробейникова Я.С. Оцінка рекреаційних ресурсів з метою розширення рекреації в Долинському районі Карпатського регіону // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. Серія: Геологія, геофізика, екологія: Збірник наукових праць Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу. Випуск 33. — Івано-Франківськ.-- 1996.-- C. 112-118.

4. Коробейникова Я.С. Організація екологічних спостережень геологічного середовища в межах Долинського району // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ: Збірник наукових праць Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу. Серія: Геологія, геофізика, екологія.-- Випуск 33. — Івано-Франківськ.—1996.-- C. 118-125.

5. Коробейникова Я.С. Аналіз природних та техногенних факторів екологічних змін геологічного середовища в межах Долинського району Карпатського району // Геоекологічні проблеми Івано-Франківщини та Карпатського регіону: Збірник наукових праць ІФДТУНГ. — Івано-Франківськ.—1998.-- C. 6-11.

  1. Коробейникова Я.С. Методичні основи еколого-геологічних досліджень адміністративних районів Карпат (інженерно-геологічні аспекти на прикладі Долинського району) // Геоекологічні проблеми Івано-Франківщини та Карпатського регіону: Збірник наукових праць ІФДТУНГ. — Івано-Франківськ.—1998.-- C. 11-17.

  2. Мельник О.Д., Коробейникова Я.С. Дослідження природних і техногенних чинників надходження Cr в екосистеми Передкарпаття. // Науковий вісник Івано-Франківського накціонального технічного університету нафти в газу.—Івано-Франківськ .-- №1-- 2002.-- C.81-82.

8. Рудько Г.І., Коробейникова Я.С. Методичні засади комплексного полігону для проходження навчальної практики студентами спеціальностей “Прикладна екологія” та “Екологічна геологія” // Матеріали наукової конференції “Проблеми геологічної науки та освіти в Україні”. — Львів.—1995.-- C. 53-54 .

9. Коробейникова Я.С. Методичні основи екологічних досліджень геологічного середовища в межах адміністративних районів Карпат (на прикладі Долинського району) // Збірка наукових праць науково методичної конференції “Людина та навколишнє середовище — проблеми безперервної екологічної освіти у вузах”. — Одесса.—1996.-- C. 35.

10. Коробейникова Я.С. Оцінка стану геологічного середовища адміністративного району // Тези міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми екологічної безпеки та керованого контролю динамічних ПТС” — Львів, 1996, C. 67.

11. Коробейникова Я.С. Оптимізація використання геологічного середовища на прикладі Долинського району //Тези міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми екологічної безпеки та керованого контролю динамічних ПТС”.— Львів.—1996.-- C. 69.

12. Коробейникова Я.С. Класифікація техногенних навантажень на геологічне середовище в межах Долинського району // Тези міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми екологічної безпеки та керованого контролю динамічних ПТС”. — Львів.—1996.-- C. 70.

13. Коробейникова Я.С. Вибір об’єктів еколого-геохімічних досліджень геологічного середовища // Тези наукової конференції професорсько-викладацького складу ІФДТУНГ. — м. Івано-Франківськ.—1998.-- C. 145.

  1. Коробейникова Я.С., Долгопола Г.Є Рекреаційні ресурси Долинського району //Тези міжнародної конференції, присвяченої 20 річчю Карпатського національного парку. – Яремче.—2000.--. C.161-163.

15. Коробейникова Я.С. Еколого-хімічні дослідження території Долинського району // Тези наукової конференції професорсько-викладацького складу ІФДТУНГ. — м. Івано-Франківськ.—2001.-- С. 157--159.