Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Щербяк Юрій Адамович. Освітня доктрина Української Греко-Католицької Церкви та її впровадження в Україні (середина ХІХ -ХХ століття) : Дис... д-ра наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Щербяк Ю. А. Освітня доктрина Української Греко- Католицької Церкви та її впровадження в Україні (середина ХІХ–ХХ століття). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2009.

У дисертації виявлено суспільно-політичні та соціокультурні передумови розвитку освітньої доктрини Української Греко-Католицької Церкви в період національно-культурного відродження України в середині ХІХ–ХХ ст.; здійснено періодизацію та простежено еволюцію головних тенденцій розвитку теоретико-методичних основ християнського виховання в досліджуваний період; виокремлено і теоретично обґрунтовано концептуальні положення теорії й практики морально-релігійного виховання, розроблені у процесі науково-педагогічної діяльності духовенства в Галичині; розкрито основні ідеї, зміст, форми, методи та засоби морально-релігійного виховання українців у церковних братствах, молодіжно-релігійних об’єднаннях та визначено можливості їхнього використання в сучасних умовах; схарактеризовано особливості освітньо-виховної діяльності зарубіжних релігійних центрів та організацій української діаспори; досліджено закономірності розвитку просвітницької роботи УГКЦ в радянський період; проаналізовано освітні напрями діяльності Української Греко-Католицької Церкви в умовах сучасного державотворчого процесу в Україні; обґрунтовано шляхи творчого використання прогресивних ідей національного досвіду просвітницької діяльності церкви в сучасних умовах реформування української освітньої системи й політики.

Публікації автора:

Монографії

 1. Щербяк Ю. А. Концептуальні засади освітньої доктрини Української Греко-Католицької Церкви в ХХ столітті : монограф. / Ю. А. Щербяк. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2006. – 588 с.

 2. Тхоржевська Т. Д. Теоретико-методичні основи християнської педагогіки. Історико-педагогічний аспект : монограф. / Т. Д. Тхоржевська, І. Я. Мищишин, Ю. А. Щербяк. – Тернопіль : Підруч. і посіб., 2002. – 479 с. (Автору належать розділи ІІ, ІІІ, ІV).

Навчально-методичні посібники

 1. Лазарович М. В. Історія України : навч.-метод. посіб. / М. В. Лазарович, Ю. А. Щербяк. – Тернопіль : Астон, 2007. – 61 с.

 2. Щербяк Ю. А. Культурологія : метод. реком. / Ю. А. Щербяк. – Тернопіль : Астон, 2007. – 94 с.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Щербяк Ю. А. Значення діяльності А. Шептицького для національно-культурного відродження Галичини / Ю. А. Щербяк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2002. – № 3. – С. 149–153. – (Серія : Педагогіка).

 2. Щербяк Ю. А. Діяльність товариства “Скала” у справі релігійно-морального виховання галичан (1900–1939 рр.) / Ю. А. Щербяк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2002. – № 9. – С. 58–64. – (Серія : Педагогіка).

 3. Щербяк Ю. А. Значення греко-католицького обряду та критерії релігійності українських галичан у національно-культурному житті краю (перша половина ХХ ст.) / Ю. А. Щербяк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2002. – № 11. – С. 120–125. – (Серія : Педагогіка).

 4. Щербяк Ю. А. Вплив ідей абстинентського руху на розв’язання морально-етичних проблем галицьких українців у першій половині ХХ ст. / Ю. А. Щербяк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2003. – № 3. – С. 91–98. – (Серія : Педагогіка).

 5. Щербяк Ю. А. Практика релігійно-морального виховання галичан у церковних братствах у 1-й пол. ХХ ст. / Ю. А. Щербяк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2003. – № 4. – С. 51–56. – (Серія : Педагогіка).

 6. Щербяк Ю. А. Особливості душпастирської діяльності священиків у справі релігійно-морального виховання галичан (початок ХХ ст.) / Ю. А. Щербяк // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 190 / наук. ред. Г. Г. Філіпчук. – Чернівці : Рута, 2003. – С. 200–205. – (Серія : Педагогіка і психологія).

 7. Щербяк Ю. А. Провідна роль українського католицького університету в освітньо-виховній діяльності Церкви (друга пол. ХХ ст.) / Ю. А. Щербяк // Збірник наукових праць Бердянського державного університету. – 2007. – № 1. – С. 27–33.

 8. Щербяк Ю. А. Значення української богословської школи в науково-педагогічній спадщині духовенства в Галичині (перша половина ХХ ст.) / Ю. А. Щербяк // Збірник наукових праць Херсонського державного університету. – Вип. 44. – Херсон : ХДУ, 2007. – С. 54–59. (Серія : Педагогічні науки).

 9. Щербяк Ю. А. Культурно-просвітницька діяльність української Церкви в Польщі (друга пол. ХХ ст.) / Ю. А. Щербяк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2007. – № 2. – С. 71–76. – (Серія : Педагогіка).

 10. Щербяк Ю. А. Діяльність ЛКСМУ в системі атеїстичного виховання населення в УРСР / Ю. А. Щербяк // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини / наук. ред. М. Т. Мартинюк. – К. : Наук. світ, 2007. – С. 170–177.

 11. Щербяк Ю. А. Практика просвітницької діяльності греко-католицьких монастирів у період десталінізації (1954–1964 рр.) / Ю. А. Щербяк // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка. – 2007. – № 12. – С. 124–132.

 12. Щербяк Ю. А. Специфіка навчально-виховного процесу на уроках релігії в школах Галичини (перша половина ХХ ст.) / Ю. А. Щербяк // Вісник Черкаського університету ім. Б. Хмельницького. Вип. 104 / відп. за вип. Н. А. Тарасенкова. – Черкаси, 2007. – С. 140–147.

 13. Щербяк Ю. А. Католицька Акція як чинник релігійно-морального виховання української молоді / Ю. А. Щербяк // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили. Т. 71, – Вип. 58 / наук. ред. М. М. Букач. – Миколаїв : МДГУ ім. П. Могили, 2007. – С. 103–108. – (Серія : Педагогічні науки).

 14. Щербяк Ю. А. Українська еміграція: причини, проблеми і перспективи збереження національної ідентичності / Ю. А. Щербяк // Вісник Київського міжнародного університету. – Вип. 10 / голов. ред. Л. В. Артемова. – К. : КиМУ, 2007. –С. 287–298. – (Серія : Педагогічні науки).

 15. Щербяк Ю. А. Формування системи релігієзнавчої освіти в незалежній Україні (1991–2000 рр.). / Ю. А. Щербяк // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – 2007. – Вип. 5. – С. 131–138. – (Серія : Педагогічні науки).

 16. Щербяк Ю. А. Культурно-освітня діяльність Ставропігійського інституту в другій половині ХІХ – початку ХХ століття / Ю. А. Щербяк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – 2007. – № 9. – С. 139–142. – (Серія : Педагогіка).

 17. Щербяк Ю. А. Науково-педагогічна діяльність Йосифа Сліпого /
  Ю. А. Щербяк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2008. – № 1. – С. 71–75. – (Серія : Педагогіка).

 18. Щербяк Ю. А. Науково-видавнича діяльність Української Греко-Католицької Церкви (середина ХІХ – перша третина ХХ ст.) / Ю. А. Щербяк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2008. – № 3. – С. 90–95. – (Серія : Педагогіка).

 19. Щербяк Ю. А. Cуспільно-педагогічна діяльність митрополитів Української Греко-Католицької Церкви у ХІХ столітті / Ю. А. Щербяк // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 406 / наук. ред. Г. Г. Філіпчук. – Чернівці, 2008. – С. 191–199. – (Серія : Педагогіка і психологія).

 20. Щербяк Ю. А. Освітньо-виховна діяльність митрополита Андрея Шептицького (перша половина ХХ ст.) / Ю. А. Щербяк // Освіта Донбасу – 2008. – № 5–6. – С. 109–133.

 21. Щербяк Ю. А. Розвиток богословської освіти і шкільництва в Галичині у період Другої світової війни (1939–1946 рр.). / Ю. А. Щербяк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2008. – № 4. – С. 77–83. – (Серія : Педагогіка).

 22. Щербяк Ю. А. Методика та практика навчально-виховного процесу учнівської молоді в Марійських дружинах у першій третині ХХ ст. / Ю. А. Щербяк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2008. – № 5. – С. 105–113. – (Серія : Педагогіка).

Тези доповідей у збірниках наукових конференцій

 1. Щербяк Ю. А. Особливості катехитичної діяльності духовенства у процесі релігійно-морального виховання галичан (поч. ХХ ст.) / Ю. А. Щербяк // Розвиток змісту освіти як історико-педагогічна проблема : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Чернівці, 30–31 жовт. 2003 р.). / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича [та ін.]. – Чернівці, 2003. – С. 41–43.

 2. Щербяк Ю. А. Освітньо-культурна діяльність релігійних центрів та організацій української діаспори в Північній і Південній Америці та в Австралії / Ю. А. Щербяк // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : тези доп. за матеріалами Першої міжнар. наук. конф., (Львів, 8–10 берез. 2006 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т “Львівська політехніка” [та ін.]. – Львів : Сполом, 2006. – С. 123–125.

 3. Щербяк Ю. А. Специфіка релігійно-духовного життя української діаспори на Латиноамериканському континенті (друга пол. ХХ ст.) /
  Ю. А. Щербяк // Культура народів України (література, мистецтво, релігія, народні традиції) : матеріали міжнар. наук. конф., (Тернопіль, 18–19 трав. 2007 р.). – Тернопіль : ТЕІПО, 2007. – С. 21–23.

 4. Щербяк Ю. А. Проблема патріархального статусу Української Греко-Католицької Церкви : соціально-педагогічний аспект / Ю. А. Щербяк // Українська діаспора : історичні пошуки, еміграційні явища, культурно-мистецькі набутки, функціонування наукових установ : матеріали III міжнар. наук. конф., (Ніжин, 30–31 трав. 2007 р.) / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя, Центр гуманіт. співпраці з укр. діасп. – Ніжин, 2007. – С. 107–110.

 5. Щербяк Ю. А. Соціально-педагогічна діяльність Української Греко-Католицької Церкви в УРСР (1939–1989 рр.) / Ю. А. Щербяк // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості : матеріали ХХIII міжнар. наук.-практ. конф., (Донецьк, 16 трав. 2008 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інфор. і штуч. інтелекту [та ін.]. – Донецьк : Наука і освіта, 2008. – С. 321–323.