Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Іванко Андрій Борисович. Освітня діяльність та педагогічна спадщина І.Г.Ткаченка (1919-1994 рр.) : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. — Кіровоград, 2006. — 222арк. — Бібліогр.: арк. 176-198.Анотація до роботи:

Іванко А.Б. Освітня діяльність та педагогічна спадщина І.Г.Ткаченка (1919 - 1994) - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки. - Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2006.

У дисертаційному дослідженні на основі вивчення історико-педагогічної літератури, архівних матеріалів проаналізовано становлення І.Г. Ткаченка як педагога і науковця в конкретних історичних умовах, здійснено періодизацію його діяльності. Досліджено педагогічну систему І.Г.Ткаченка в органічному зв’язку з педагогікою В.О.Сухомлинського, розкрито сутність його новаторських педагогічних ідей, гуманістичні засади навчання і виховання.

У роботі визначено внесок вченого-педагога в створення власної оригінальної моделі управління сільською школою. Її стратегічне завдання він вбачав у вихованні високоосвіченого, всебічно розвиненого молодого покоління, здатного у своїй практичній діяльності ефективно використовувати новітні досягнення науково-технічного прогресу.

Узагальнено досвід роботи І.Г.Ткаченка з організації навчально-виховного процесу, багатоаспектну діяльність у сфері підвищення кваліфікації управлінських кадрів загальноосвітніх шкіл. Розкрито значення діяльності І.Г.Ткаченка для розвитку педагогічної думки в області і в Україні.

Висвітлено досвід використання педагогічних ідей та досвіду І.Г. Ткаченка в практиці роботи сучасних закладів освіти Кіровоградщини.

Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки:

Вперше на засадах теорії наукового пізнання, в умовах деполітизації педагогічної науки дано комплексну характеристику освітньої діяльності і педагогічної спадщини І.Г.Ткаченка, виявлено провідні ідеї, розкрито роль вченого-педагога у розвитку освіти в Україні, його внесок у розвиток теорії і практики навчання і виховання. Простежено шлях становлення І.Г.Ткаченка як педагога-новатора, творця продуктивної педагогіки, здійснено періодизацію його педагогічної діяльності.

Педагог-новатор, І.Г.Ткаченко створив власну педагогічну систему, яка акумулювала досвід Богданівської середньої школи №1 з організації навчально-виховного процесу, трудового навчання і виховання учнівської молоді, специфіку діяльності, проблеми і перспективи сільської школи. Він здійснив подальше удосконалення системи управлінської діяльності в умовах сільської школи, проводив значну роботу з директорським корпусом області в системі післядипломної педагогічної освіти. Органічними складовими цілісної і багатогранної педагогічної системи І.Г.Ткаченка є дослідження ним науково-методичних підходів до викладання базових дисциплін, зокрема, математики, напрацьовані в Богданівській школі різні аспекти формування наукового світогляду учнівської молоді, зокрема, діяльність учнівських наукових товариств, шкільного табору праці і відпочинку тощо.

Важливим результатом дослідження є з’ясування новаторського внеску І.Г.Ткаченка в становлення і розвиток сухомлиністики в 1970-1994 рр. Досі цього аспекту діяльності І.Г.Ткаченка не торкався жоден дослідник. Протягом майже чверті століття І.Г.Ткаченко написав книгу та понад 30 статей, рецензій, спогадів, присвячених глибокому науковому аналізу різних аспектів педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського. Вперше зроблено глибокий аналіз праць І.Г.Ткаченка, вміщених у періодичних виданнях 50-90-х рр., у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій та тих, що знаходяться у фондах обласного державного архіву, у фондах Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, в сімейному архіві І.Г.Ткаченка.

Розкрито актуальність для сучасної школи розробленої І.Г.Ткаченком теорії і практики трудового навчання і виховання, її основні принципи, форми та методи. Теоретичні розробки І.Г.Ткаченка як учителя-гуманіста, присвячувались виявленню і впровадженню науково обґрунтованого змісту навчального матеріалу і організаційних форм та методів передачі його учням у сфері поєднання знань з основ наук і трудового навчання. Все це може і на сучасному етапі розвитку системи освіти в Україні служити надійною основою трудової, інтелектуальної, моральної підготовки випускників сільських шкіл на рівні вимог часу.

Досліджено внесок І.Г.Ткаченка в розробку різноманітних аспектів внутрішкільної управлінської діяльності. Ним була втілена в життя система організаційних і науково-методичних заходів, спрямованих на формування дієздатного, творчого педагогічного колективу.

Розкрито діяльність І.Г.Ткаченка з формування педагогічної культури вчителя, яку він розглядав як органічну складову загальної культури особистості.

Висвітлено внесок І.Г.Ткаченка в післядипломну освіту директорів шкіл Кіровоградської області, досвід керівництва ним протягом двох десятиріч обласною школою передового педагогічного досвіду керівників опорних шкіл. Ним було обґрунтовано складні проблеми психолого-педагогічної науки, відпрацьовувалися уміння виявляти, вивчати і поширювати перспективний педагогічний досвід, майстерне володіння прогностичними, організаційно-регулятивними, контрольно-коригуючими уміннями.

Розкрито актуальність у сучасних умовах розвитку українського суспільства поглядів і практичної діяльності педагога на проблеми і перспективи сільської школи, стратегічне завдання якої І.Г.Ткаченко вбачав у вихованні високоосвіченого, всебічно розвиненого молодого покоління, спроможного у своїй практичній діяльності використовувати найновіші досягнен-ня науки і техніки, ефективно працювати в умовах науково-технічного прогресу у сфері оновлюваного сільськогосподарського виробництва.

Дисертація не вичерпує всіх аспектів освітньої діяльності і педагогічної спадщини І.Г.Ткаченка. Подальшого дослідження потребують вивчення системи трудового навчання, виховання і соціалізації учнівської молоді в спадщині І.Г.Ткаченка; взаємозв'язок трудового і морального виховання особистості в рамках учнівської виробничої бригади і табору праці та відпочинку; досвід інтернаціонального виховання молоді в процесі трудової діяльності, що набуває особливої актуальності в умовах все більше глобалізованого світу; діяльність І.Г.Ткаченка як учителя і викладача кафедри педагогіки вищого навчального закладу тощо.

Основні результати дисертаційного дослідження відображені у таких публікаціях автора:

1. Іванко А.Б. Освітня діяльність і педагогічна спадщина І.Г.Ткаченка. - Кіровоград: ПП Поліграф-Терція, 2004.- 188 с.

2.Іванко А.Б. В.О.Сухомлинський, І.Г.Ткаченко: діалог самодостатніх педагогічних систем. 2-е видання, - Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2003.- 60 с.

3. Іванко А.Б. Педагогічні системи В.О.Сухомлинського та І.Г.Ткаченка: взаємодія і взаєморозвиток // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім.В.Винниченка. Серія: педагогічні науки. Випуск 24.- Кіровоград,2000.- С.96-103.

4. Іванко А.Б. Педагогічна спадщина І.Г.Ткаченка і актуальні проблеми сучасної сільської школи // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка. Серія: педагогічні науки. Випуск 26. – Кіровоград,- 2000. - С.25-28.

5. Іванко А.Б. Педагогічна спадщина І.Г.Ткаченка і актуальні проблеми управління школою //Рідна школа.- 2001.- №3.- С.47-49.

6. Іванко А.Б. Невідомі факти з життя директора Богданівської школи Івана Ткаченка //Директор школи, ліцею, гімназії.- 2001.- №5-6.- С.136-140.

7. Іванко А.Б. Педагогічні системи В.О.Сухомлинського та І.Г.Ткаченка на тлі епохи: взаємодія і взаєморозвиток (1950-1970 рр.) //Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім.В.Винниченка. Серія: педагогічні науки. Випуск 52, ч.ІІ.- Кіровоград, 2003.- С.82-87.

8. Іванко А.Б. І.Г.Ткаченко про учнівську виробничу бригаду як одну з найважливіших ланок системи трудового виховання учнівської молоді // Імідж сучасного педагога. – 2004. - №2-3.- С.107-111.

9. Іванко А.Б. І.Г.Ткаченко про педагогічну культуру вчителя // Педагогіка толерантності.- 2004.- №1.- С.54-59.