Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Левченюк Євгенія Вікторівна. Особистість за умов глобалізаційних конфліктів. : Дис... канд. наук: 09.00.03 - 2008.Анотація до роботи:

Левченюк Є.В. Особистість за умов глобалізаційних конфліктів. – Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ 2008.

Дисертаційне дослідження присвячено соціально-філософському аналізу формуванню, реалізації, адаптації особистості в умовах розгортання глобалізаційних конфліктів. В процесі дослідження з’ясовано, що глобалізація створює нові умови для формування і реалізації особистості. В розгортанні глобалізаційних явищ вона може розвиватись як на локальному рівні, так і на глобальному, що вимагає від особистості набуття нової ідентичності – глобальної. Формування глобальної ідентичності передбачає створення нового соціального явища – становлення “Людини світу”, або ж “Глобальної людини”, самостійного суб’єкта глобалізаційних процесів. Завдяки набуттю таких рис особистість здатна ефективно реалізовувати свої можливості, в динамічних умовах розвитку світу, які диктує глобалізація.

Визначено специфіку включення українського суспільства в глобалізаційні процеси та формування особистості в сучасній Україні. Запропоновані можливі шляхи інтеграції українського суспільства до світового співтовариства.

В дисертаційному дослідженні здійснено соціально-філософський аналіз адаптації, формування і реалізації особистості в умовах розгортання глобалізаційних конфліктів, а також виявленні особливості цього процесу, що дозволяє зробити наступні підсумки.

У сучасній соціально-філософській літературі особистість трактується з різних позицій, але визначальним і домінуючим є такий підхід, коли вона розглядається як соціалізований індивід, який поєднує в собі всі соціальні ролі і несе відповідальність за їх виконання. На сучасному етапі розвитку філософського мислення і розгортання глобалізаційних процесів особистість визначають як “Людину світу” або “Інтернаціональну людину”.

В дисертації визначено, що глобалізаційні процеси суттєво впливають на становлення і реалізацію особистості. Дослідження процесів глобалізації показує, що це явище не є однозначним, воно має суперечливий характер. Глобалізація несе в собі як процеси єднання світу, так і тенденції його фрагментації. Глобалізація не є сукупністю міфів, а це реально існуючий процес. Тут поруч присутні як нові перспективи розвитку світового співтовариства, так і нові небезпеки.

Слід вважати, що основною рушійною силою у формуванні нового світового порядку і особистості, зокрема, виступають конфлікти. На сучасному етапі розвитку світу вони мають не локальний характер, а планетарний. Тому в сучасній соціально-філософській літературі крім традиційно визначених типів конфліктів виокремлюються такі, які виникають в процесі розгортання глобалізації.

Характеристика глобалізаційних конфліктів дозволяє виокремити ряд їх зовнішніх і внутрішніх чинників. До зовнішніх відносяться рухи антиглобалістів. До внутрішніх чинників належить ціла низка суперечностей, які несе в собі глобалізація: конфлікт між природою і людиною, який опосередкований діяльністю людини, як основного рушія цього конфлікту; конфлікт між цивілізаціями, так звана “силова глобалізація”; уніфікація як загрозливий результат глобалізаційних процесів; дуальність світу: фізичний та віртуальний, що посилює внутрішньоособистісний конфлікт і породжує таке явище як “втеча від реальності”.

Необхідно підкреслити, що як людство в цілому, так і окрема особистість не може знаходитись в стані конфлікту постійно. Кожен конфлікт, як правило, вирішується, функціонуючи конструктивно чи деструктивно. Особливістю глобалізаційних конфліктів є те, що вони обов’язково повинні вирішуватись світовим співтовариством в цілому. Однак, становлення світового співтовариства знаходиться лише на початковому етапі. Тому для побудови спільного майбутнього людство повинно, насамперед, усвідомити себе як єдине світове, глобальне співтовариство, яке засноване на взаємоповазі, взаємозалежності і урахуванні неповторності і особливості кожної особистості, нації, держави, цивілізації.

Потрібно також наголосити, що при трансформації соціального середовища особистість звільняється від прихильності до конкретного суспільства. Це відкриває перед особистістю ряд додаткових можливостей для самореалізації та вибору різних життєвих стратегій. Отже, в глобальному суспільстві перед особистістю постає проблема внутрішньої самовизначенності. В той же час вона намагається створити нову ідентичність – глобальну. Але глобальна ідентичність не вимагає відмови від сутнісних і унікальних характеристик тієї спільноти, з якою себе ідентифікує особистість. Адже при відмові від характерних сутностей спільноти виникає таке загрозливе явище як уніфікація.

Реалізація особистості в сучасному українському суспільстві, яке знаходиться у перехідному періоді вимагає суттєвих корекцій в соціокультурній сфері. Така корекція спрямована на формування нової соціокультурної моделі особистості, адже нова соціокультурна реальність передбачає вибір нових пріоритетів, цінностей, методів адаптації до реальності, яка трансформується.

Публікації автора:

1. Левченюк Є.В. Особистість в умовах розгортання соціального конфлікту / Є.В.Левченюк // Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2006. - №8-9. – С. 203 – 208.

2. Левченюк Є.В. Глобалізація: особливості соціально-філософського аналізу змісту поняття / Є.В.Левченюк// Науковий вісник Чернівецького університету. – 2006. Випуск 309 – 310. Філософія. – С.110 – 114.

3. Левченюк Є.В. Роль глобалізаційних конфліктів у формуванні світового співтовариства / Є.В.Левченюк // Практична філософія. – 2007. – №3. – С. 122 – 128.

4. Левченюк Є.В. Внутрішньоособистісний конфлікт як основа соціалізації людини / Є.В.Левченюк // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: Збірник наукових праць. – 2007. Випуск XVIII. – С.41 – 48.

5. Левченюк Є.В. Вплив глобалізаційних процесів на інтеграцію України до світового співтовариства / Є.В.Левченюк // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності. – 2007. Випуск 20. – С.116 – 122.

6. Соціальна мобільність – один з аспектів процесу глобалізації: матеріали доповідей та виступів міжнародної наукової конференції [“Дні науки філософського факультету – 2006”], (Київ, 12 – 13 квітня 2006 р.) / К.: ВПЦ «Київський університет», Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, 2006. – 149.

7. Перспективи розвитку особистості в умовах глобалізації: матеріали наукової конференції [“Філософія гуманітарних наук: актуальність і перспективи розвитку”], (Чернівці, 5 – 6 жовтня 2006 р.) / «Рута», Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича, 2006. – С.263.

8. Реалізація особистості в умовах глобалізаційних процесів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [“Шевченківська весна. Сучасний стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку”], (Київ, 2 – 3 березня 2007) / К.: ВЦ “Принт-центр”, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2007. – 354.

9. Загроза уніфікації особистості в умовах глобалізації: матеріали доповідей та виступів міжнародної наукової конференції [“Дні науки філософського факультету – 2007”], (Київ, 18 – 19 квітня 2007 р.) К.: ВПЦ «Київський університет», Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, 2007. – 142.

10. Влияние современных коммуникативных технологий на становление личности в информационном обществе: труды международной научно-теоретической конференции [“Коммуникативные стратегии информационного общества”], (Санкт-Петербург, 9 – 11 октября 2007 г.) Издательство политехнического университета, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2007. – 266.