Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Спеціальна психологія


37. Гаврилова Наталія Степанівна. Особливості засвоєння математичних знань молодшими школярами з порушеннями мовленнєвого розвитку: дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / Інститут спеціальної педагогіки АПН України. - К., 2004.Анотація до роботи:

Гаврилова Н.С. Особливості засвоєння математичниx знань молодшими школярами з ПМР. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.08 – спеціальна психологія. – Інститут спеціальної педагогіки АПН України, Київ, 2004.

Дисертація присвячена виявленню особливостей опанування математичним матеріалом молодшими школярами з ПМР та обгрунтуванню шляхів запобігання труднощів при вивченні цієї дисципліни. В роботі представлено аналіз психологічних механізмів процесу формування математичних знань, умінь і навичок у процесі онтогенетичного розвитку дитини та охарактеризовано фактори, що визначають її здатність до засвоєння математики у дітей; доповнено та розширено наукове уявлення про специфіку розвитку математичної діяльності у дітей з ПМР. На основі розробленого комплексу діагностичних завдань визначено рівні засвоєння молодшими школярами з ПМР математичних знань, умінь та навичок, охарактеризовано та систематизовано типи труднощів, що виникають у них під час засвоєння математики; виявлено характерні помилки, яких припускалися діти з ПМР у процесі виконання математичних завдань; охарактеризовано особливості розвитку пізнавальної діяльності в учнів з ПМР та визначено залежності між окремими її компонентами. Визначено причини виникнення труднощів у засвоєнні учнями з ПМР математичного матеріалу – недорозвиток у них пізнавальної діяльності. Обrрунтовано шляхи запобігання виникнення труднощів у засвоєнні знань, умінь та навичок з математики у дітей з ПМР.

1. Аналіз та узагальнення результатів наукових досліджень у галузі логопедії свідчить про їх переважну спрямованість на розв’язання важливої проблеми, пов’язаної з вивченням характерних порушень мовлення, їх структури і природи, виявленням особливостей психічного розвитку дітей з ПМР і забезпеченням корекційно спрямованого становлення їх мовлення. Проблема вивчення специфіки оволодіння ними математичним матеріалом, визначення характеру і причин труднощів його засвоєння не знайшли своєї достатньої науково-методичної реалізації.

 1. Застосування різних підходів (якісного, рівневого та поелементного) до оцінювання математичних знань дозволило виявити, що 34 % молодших школярів з ПМР опанували знаннями та вміннями з цієї дисципліни переважно на пасивно-репродуктивному рівні, частина (52 %) – на репродуктивному рівні, і лише 14% учнів оволоділи програмовим матеріалом на репродуктивно-продуктивному рівні; найвищого, продуктивного рівня засвоєння математичного матеріалу у цих дітей не визначено. Встановлено, що учні з ПМР оволоділи знаннями з цієї дисципліни нерівномірно, оскільки у переважної більшості з них рівень засвоєння знань з різних тем міг коливатися від пасивно-репродуктивного до репродуктивно-продуктивного рівня. Разом з тим узагальнення результатів констатуючого експерименту показало, що значна кількість учнів з ПМР мали серйозні труднощі у засвоєнні програмового матеріалу з математики.

 2. Аналіз експериментальних матеріалів, який характеризував особливості опанування учнями програмовими знаннями з математики, дозволив встановити, що у всіх учнів з ПМР спостерігалися труднощі в оволодінні відповідним рівнем абстракції понять та у формуванні складних програм математичної діяльності. У переважної більшості учнів з ПМР виявлено також труднощі в оволодінні термінами, фразами, текстами арифметичних задач, символами та схемами і деякими простішими математичними операціями та діями.

Систематизація та узагальнення виявлених особливостей засвоєння школярами з ПМР математичного матеріалу дозволили виділити загальні типи труднощів, що характеризувалися спільністю проявів. До них належать труднощі розпізнавання засвоєних знань, їх відтворення та застосування за зразком; труднощі конкретизації та вибору засобів і способів здійснення аналізу математичного матеріалу, планування складної математичної діяльності, застосування засвоєних знань у нових, нетрадиційних ситуаціях, а також у знаходженні необхідної інформації в умовах її недостатності чи надмірності та здійсненні контролю за процесом втілення програм математичної діяльності.

Встановлено, що вади розвитку усного мовлення у дітей, хоч і викликають специфічні труднощі формування математичних знань, однак для більшості учнів ці труднощі не були виражені прямо пропорційно складності порушень у них основних мовленнєвих засобів.

4. Аналіз та узагальнення результатів дослідження (проведеного за спеціально розробленою нейропсихологічною методикою) причин труднощів оволодіння програмовим математичним матеріалом дозволили встановити, що спільними причинами, які викликали труднощі у засвоєнні математики в учнів з ПМР є: недорозвиток у них сенсо-моторної функції мовлення, недостатня міцність запам’ятовування слухо-мовленнєвих стимулів, а також недостатня сформованість таких операцій мислення, як порівняння й умовивід. З достатнім рівнем сформованості в учнів з ПМР виявились такі психічні функції, як зорове сприймання та зорово-мовленнєва пам’ять.

Подальший порівняльний аналіз показників сформованості у дітей з ПМР психічних процесів, функцій та операцій дозволив виділити фактори, що зумовили різну структуру порушень пізнавальної діяльності в учнів з ПМР, спричиняючи виникнення у них специфічних труднощів засвоєння математики:

а) недорозвиток кінетичного праксису (на перцептивному рівні), недостатня сформованість функцій регулювання та контролю слухо-мовленнєвої пам’яті (на мнестичному рівні) і операцій встановлення причиново-наслідкових зв’язків (на інтелектуальному рівні) обумовили у частини школярів з ПМР значні труднощі опанування способами аналізу змісту текстів арифметичних задач і засвоєння простих та складних математичних операцій та дій.

б) недорозвиток кінестетичного праксису в учнів з ПМР спричинив недостатню сформованість у них швидкості запам’ятовування зорово-просторових та слухо-мовленнєвих стимулів, регуляції та контролю зорової пам’яті, а також мисленнєвих операцій порівняння та узагальнення. Виявлена структура недорозвитку пізнавальної діяльності у дітей призвела до значних труднощів у оволодінні цією групою дітей з ПМР математичними термінами (опорними словами, які визначають алгоритм вирішення арифметичних задач), символами та схемами.

в) значний рівень недорозвитку слухо-мовленнєвого та зорово-просторового видів пам’яті (за всіма її властивостями) спричинив труднощі оволодіння учнями з ПМР всіма видами математичних знань, що обумовило у цих дітей переважно низький, пасивно-репродуктивний, рівень засвоєння математики.

Таким чином, виявлено, що недорозвиток у школярів з ПМР мнестичних і гностико- праксичних процесів і функцій зумовлює виникнення у них труднощів розпізнавання, відтворення та репродуктивного застосування засвоєних знань. Інший тип труднощів засвоєння математики пов’язаний з недорозвитком у дітей з ПМР процесів, функцій та операцій на всіх трьох рівнях (перцептивному, мнестичному та інтелектуальному) пізнавальної діяльності. Встановлено, що ці труднощі проявляються складністю у виборі засобів і способів здійснення аналізу математичного матеріалу, у передбаченні та плануванні складної математичної діяльності; застосуванні засвоєних знань у нових ситуаціях.

5. Узагальнення результатів співставлення експериментальних матеріалів, спрямованих на вивчення особливостей пізнавальної діяльності учнів з ПМР і рівня засвоєння ними програмового матеріалу з математики, дозволяє стверджувати, що у частини школярів (14%) з низьким рівнем недорозвитку процесів та функцій пізнавальної діяльності виявлено переважно репродуктивно-продуктивний рівень засвоєння знань; в учнів (45%) з середнім рівнем недорозвитку пізнавальної діяльності – переважно репродуктивний рівень; у дітей (34%) зі значним рівнем недорозвитку пізнавальної діяльності виявлено пасивно-репродуктивний рівень опанування ними, і лише в окремих з них (7%) репродуктивний рівень засвоєння математичного матеріалу.

6. Доведено, що запобігання та подолання труднощів у засвоєнні молодшими школярами з ПМР математичних знань, умінь та навичок значною мірою забезпечує комплексний підхід до організації викладання математики, в якому враховується: 1) логіка засвоєння учнями з ПМР математичного матеріалу, що зумовлюється виявленими особливостями оволодіння ними знаннями з цієї дисципліни; 2) адекватність вибору корекційно-превентивних засобів, спрямованих на розвиток тих процесів, функцій та операцій пізнавальної діяльності, які сприяють опануванню учнями конкретними видами знань; 3) застосування прийомів та методів навчання, що активізують у дітей з ПМР достатньо зрілі процеси та функції пізнавальної діяльності та визначають оптимальний обсяг вербального матеріалу, що, в кінцевому результаті, сприяє до покращення розуміння ними навчального матеріалу та прискоренню згортання розумових дій, переведенню їх із зовнішнього у внутрішній план.

Як свідчать аналіз та узагальнення матеріалів формуючого експерименту, навчання, організоване таким чином, забезпечило не лише підвищення результативності засвоєння школярами з ПМР математичними знаннями, але й покращило оволодіння ними математичними термінами, логікою побудови самостійних висловлювань, сприяло корекції аграматизмів у їхньому усному та писемному мовленні.

Проведене дослідження особливостей засвоєння математичних знань молодшими школярами з ПМР не вичерпує всіх аспектів проблеми. Більшої уваги вимагає аспект розробки спеціальних методик, прийомів та методів формування математичних знань, умінь і навичок у дітей з ПМР, засобів розвитку їх пізнавальної діяльності в процесі засвоєння навчального матеріалу цими учнями. Ці та інші напрями проблеми і будуть предметом нашої подальшої роботи.

Публікації автора:

       1. Тести досягнень молодших школярів у математиці /Автори-укл. В.В.Тарасун, Н.С.Гаврилова.- К.: ІЗМН, 1998.- 160с.

       2. Гаврилова Н.С. Діагностичні технології оцінювання математичних знань, умінь і навичок // Дефектологія.- 1999.- №3.- С. 17-20.

       3. Гаврилова Н.С. Нейропсихологія як інтеграційний компонент у системі професійної підготовки соціального педагога // Змістові засади професійної підготовки соціально-педагогічних працівників: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. - Кам.-Под.: Інформаційно-видавничий відділ університету, 1999.- С. 89-93.

       4. Гаврилова Н.С. Можливості та перспективи нейропсихологічного дослідження дітей із неуспішністю //Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: Науково-методичний збірник. - К.: Контекст, 2000.- С. 268-270.

       5. Гаврилова Н.С. Проблема вивчення стану математичних знань, умінь та навичок у дітей з важкими вадами мовлення // Соціальна робота у сфері освіти: проблеми професійної підготовки та діяльності: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету.- Кам.-Под.: Інформаційно-видавничий відділ університету, 2000.- С. 31-36.

       6. Гаврилова Н.С. Особливості недорозвитку процесів та функцій пізнавальної діяльності у дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. - Кам.-Под.: Інформаційно-видавничий відділ університету, 2002.- С. 166-168.

       7. Гаврилова Н.С. Психологічні механізми формування основних математичних понять та навичок у дітей // Дефектологія.- 2003.- №2.- С. 17-20.

       8. Гаврилова Н.С. Структура недорозвитку пізнавальної діяльності у дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб.: Вип. 5 / За ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка. - К.: Наук. світ, 2004. - С. 197-201.