Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Спеціальна психологія


Артемчук Ірина Вячеславівна. Особливості усного зв'язного мовлення у комунікативно депривованих дітей- сиріт : дис... канд. психол. наук: 19.00.08 / Інститут спеціальної педагогіки АПН України. - К., 2005.Анотація до роботи:

Артемчук І.В. Особливості усного зв’язного мовлення у комунікативно депривованих дітей-сиріт. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.08. - спеціальна психологія. - Інститут спеціальної педагогіки АПН України. - Київ, 2005.

В дисертації здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення проблеми діагностики, формування і розвитку усного зв’язного мовлення комунікативно депривованих дітей-сиріт старшого дошкільного віку. На основі спеціально розроблених діагностичних комплексів визначено рівні сформованості усного зв’язного мовлення дітей-сиріт та стан сформованості їхнього комунікативного ядра; соціально-психологічні чинники, які зумовлюють ряд психологічних особливостей в оволодінні зв’язним мовленням вихованцями інтернатних установ (загальний недорозвиток мовлення; особливості комунікативної сфери; низький рівень сформованості комунікативного ядра; недостатня сформованість психолінгвістичних операцій: смислової організації висловлювання та його структурно-мовленнєвого оформлення). Обгрунтовано, розроблено та апробовано комплексну систему психолого-педагогічного розвитку усного зв’язного мовлення у процесі підготовки дітей-сиріт до шкільного навчання.

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення проблеми формування і розвитку усного зв’язного мовлення комунікативно депривованих дітей-сиріт старшого дошкільного віку, яке полягає у врахуванні соціально-психологічних чинників і психологічних особливостей усного зв’язного мовлення та у розробці системи його психолого-педагогічної корекції у процесі підготовки вказаної вікової категорії дітей-сиріт до шкільного навчання.

 1. У вивченні особливостей усного зв’язного мовлення ефективним є психолінгвістичний підхід, який дозволяє найбільш глибоко розкрити механізми мовленнєвих порушень у старших дошкільників, що виховуються в закладах інтернатного типу. Спираючись на аналіз психолінгвістичних наукових джерел, ми розглядаємо мовлення як складну ієрархічно організовану мовленнєво-мисленнєву діяльність, продуктом якої є висловлювання з його внутрішнім і зовнішнім планами, які характеризують його: а) цільність, яка забезпечується операцією смислової організації висловлювння; б) зв’язність, що передбачає сформованість операції структурно-мовленнєвого оформлення висловлювання. Процес породження мовленнєвого висловлювання в узагальненому вигляді базується на створенні внутрішньої смислової програми висловлювання, яка в подальшому розгортається і набуває граматичного оформлення. Аналіз психологічних даних, які характеризують процес смислового сприймання, показує, що його здійснення містить перехід від сприйнятого розгорнутого мовлення до його згорнутої форми, перехід від значення до смислу, від зовнішньої мовленнєвої структури повідомлення до смислового плану. Повне розуміння повідомлення можливе лише на основі членування з повідомлення двох видів інформації - лінгвістичної і семантичної.

 2. Застосування спеціально розробленої діагностичної методики дозволило встановити, що для дітей-сиріт характерним є недостатній рівень сформованості усного зв’язного мовлення, що виявляється в порушеннях цільності і зв’язності їхніх мовленнєвих висловлювань. Так, серед них не було виявлено дітей з високим рівнем зв’язного мовлення. На середньому рівні більшість дітей-сиріт при розпізнанні зв’язного висловлювання спираються на поодинокі ознаки його структурно-семантичної організації; при відтворенні смислової програми вихідного повідомлення допускають "малі смислові шпарини", порушуючи тим самим послідовність передачі смислових віх; при відтворенні заданого уривку; мають труднощі при скороченні основного висловлювання до опорних смислових віх; при конструюванні висловлювання, знаходженні і розвитку задуму у мовленнєве повідомлення. У дошкільників-сиріт з низьким рівнем розвитку усного зв’язного мовлення встановлено недостатньо розгорнуте фразове мовлення, складнощі розпізнання зв’язного висловлювання, наявність значної кількості "великих і малих смислових шпарин", що приводять до пропусків смислових віх при передачі заданого уривку та при скороченні основного висловлювання до його опорних смислових віх; при знаходженні і розвитку замислу в мовленнєве повідомлення та конструюванні висловлювання. Найнижчий рівень характеризується не розгорнутістю фразового мовлення; невмінням дітей-сиріт самостійно розпізнавати зв’язні висловлювання; значними труднощами при передачі смислової програми вихідного повідомлення і відтворенні послідовності подій (їх мовленнєві висловлювання містили лише окремі елементи смислової програми повідомлення); труднощами при здійсненні задуму і розвитку його у зв’язне мовленнєве повідомлення.

 3. Основними чинниками труднощів оволодіння усним зв’язним мовленням дітьми-сиротами є соціально-психологічні (негативні соціально-психологічні фактори та обумовлена ними комунікативна депривація). Під комунікативною депривацією дітей-сиріт старшого дошкільного віку ми розуміємо обмеженість міжособистісних контактів дитини з дорослими та однолітками, що зумовлюється постійним перебуванням в інтернатній установі. Так, комунікативна депривація, виникаючи внаслідок порушення процесу формування особистості дитини в цілому, особливо негативно позначається на мовленнєво-мисленнєвому її розвитку. Комунікативне ядро дитини-сироти розглядається нами як сукупність внутрішньоособистісних якостей особистості вихованця інтернатної установи, які сприяють її соціальній взаємодії з дорослими і однолітками. Встановлено, що негативний вплив комунікативної депривації на дітей-сиріт зумовлюється дією двох груп несприятливих соціально-психологічних факторів: а) зумовлених недоліками виховання в колишніх родинах та б) наслідками недосконалої системи виховання в інтернатних закладах.

 4. Вказані чинники зумовлюють психологічні особливості усного зв’язного мовлення комунікативно депривованих дітей-сиріт, а саме: а) загальний недорозвиток мовлення, що характеризується недостатньою сформованістю усіх сторін усного мовлення дитини, особливо лексичної системи; б) особливості комунікативної сфери особистості дітей-сиріт, які утруднюють успішне розв’язання ситуацій, що виникають у процесі спілкування з однолітками та дорослими; в) низький рівень сформованості у вихованців дитячих будинків комунікативного ядра, що виявляється в зниженні таких показників як, спрямованість на соціальну взаємодію, стійкість в умовах стресових ситуацій, терпимість до дискомфорту, експресивність, естетична чутливість та підвищенні інших показників - агресивності і вразливості. г) психолінгвістичні - недостатня сформованість операцій смислової організації висловлювання та операцій його структурно-мовленнєвого оформлення.

 5. Несформованість операцій, які здійснюють смислову організацію висловлювання і проявляються в складнощах при: впізнаванні зв’язного висловлювання; передачі смислової програми вихідного повідомлення; виділенні великої програми цілого зв’язного повідомлення; правильному відтворенні послідовності подій; знаходженні і розвитку замислу; сприйманні мовленнєвого повідомлення і виділенні його головної думки. Показниками несформованості операцій структурно-мовленнєвого оформлення є неправильне чергування комунікативно-сильних і комунікативно-слабких речень, труднощі у виборі необхідної лексики і відповідних засобів міжфразового зв’язку. Отже, недостатня сформованість цих операцій призводить до порушення цільності та зв’язності мовленнєвого висловлювання комунікативно депривованих дошкільників-сиріт.

 6. Інтенсифікації корекційно-розвивального процесу щодо розвитку усного зв’язного мовлення сприяє застосування: особистісно орієнтованого підходу до психічного розвитку дитини, ігротерапії, елементів соціально-психологічного тренінгу, ряду психогімнастичних вправ, що дозволяють покращити міжособистісну взаємодію у сферах спілкування "дитина-дорослий" і "дитина-дитина".

 7. При побудові комплексної системи корекційної роботи з розвитку усного зв’язного мовлення ефективною є трьохкомпонентна модель особистості дитини-сироти, в якій поведінковий, емоційно-вольовий і когнітивний компоненти виступають у цілісній єдності, забезпечуючи підгрунтя для успішного подолання психолінгвістичних труднощів в оволодінні усним зв’язним мовленням. Розроблена нами програма передбачає ряд послідовних за ускладненням занять, кожне з яких має бути спрямоване одночасно, як на корекцію комунікативного ядра так і на подолання психолінгвістичних труднощів.

Проведене дисертаційне дослідження є закінченою науково-дослідною роботою, проте не вичерпує всіх аспектів даної проблеми. Перспективи її подальшого вивчення пов’язані з поглибленим нейропсихологічним аналізом недорозвитку зв’язного мовлення дитини-сироти старшого дошкільного віку. Необхідна також подальша розробка адекватних методів діагностики і розвитку усного зв’язного мовлення у контексті цілісного особистісного розвитку дітей, що виховуються в умовах депривації дитячого інтернатного закладу.

Основні положення дослідження відображено у таких публікаціях автора:

 1. Артемчук І.В. Комунікативно депривовані діти: реалії та перспективи дослідження // Психологія: Зб. наук. праць. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. - 2002. - Вип.17- С. 186-192.

 2. Артемчук І.В. Методика діагностика стану сформованості усного зв’язного мовлення комунікативно депривованих дітей-сиріт // Дефектологія. - К., 2003. - № 4. - С. 41-44.

 3. Артемчук І.В. Провідні чинники труднощів оволодіння усним зв’язним мовленням комунікативно депривованими дітьми-сиротами // Психологія: Зб. наук. праць. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. - 2004. - Вип.23 - С. 154-162.

 1. Артемчук І.В. Стан сформованості комунікативного ядра у дітей-сиріт // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб.: Вип.5 / За ред В.І.Бондаря, В.В.Засенка. - К.:Науковий світ, 2004. - С. 182-185.

 2. Артемчук І.В. Обгрунтування системи формування зв’язного монологічного мовлення у комунікативно депривованих дітей-сиріт // Науковий часопис: Психологічні науки. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. - 2004. - Серія 12. - Вип. 1 (25). - С. 3-8.

 3. Артемчук І.В. Особливості психолого-педагогічної корекції усного зв’язного мовлення дітей-сиріт // Науковий часопис: Психологічні науки. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. - 2004. - Серія 12. - Вип.2 (26). - С.165-170.

 4. Артемчук І.В. Підходи до вивчення особливостей дитини-сироти // Науковий часопис: Корекційна педагогіка та психологія. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. - 2005. - Серія 19. - Вип. 2. - Ч.1. - С. 3-9.

 5. Артемчук І.В. Про особливості формування усного зв’язного мовлення у комунікативно депривованих дітей-сиріт // VII Всеукраїнська конференція молодих науковців "Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень". 28 жовтня 2004 року, м.Київ: Тези доповідей. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2005. - 239 с.

 6. Артемчук І.В. Психолого-педагогічна діагностика стану розвитку усного зв’язного мовлення дітей-сиріт: Методичні рекомендації для педагогів та логопедів загальноосвітніх спеціальних дитячих будинків / За наук. ред. В.В.Тарасун. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. - 2005. - 50 с.

Публікації автора:

 1. Артемчук І.В. Комунікативно депривовані діти: реалії та перспективи дослідження // Психологія: Зб. наук. праць. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. - 2002. - Вип.17- С. 186-192.

 2. Артемчук І.В. Методика діагностика стану сформованості усного зв’язного мовлення комунікативно депривованих дітей-сиріт // Дефектологія. - К., 2003. - № 4. - С. 41-44.

 3. Артемчук І.В. Провідні чинники труднощів оволодіння усним зв’язним мовленням комунікативно депривованими дітьми-сиротами // Психологія: Зб. наук. праць. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. - 2004. - Вип.23 - С. 154-162.

 1. Артемчук І.В. Стан сформованості комунікативного ядра у дітей-сиріт // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб.: Вип.5 / За ред В.І.Бондаря, В.В.Засенка. - К.:Науковий світ, 2004. - С. 182-185.

 2. Артемчук І.В. Обгрунтування системи формування зв’язного монологічного мовлення у комунікативно депривованих дітей-сиріт // Науковий часопис: Психологічні науки. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. - 2004. - Серія 12. - Вип. 1 (25). - С. 3-8.

 3. Артемчук І.В. Особливості психолого-педагогічної корекції усного зв’язного мовлення дітей-сиріт // Науковий часопис: Психологічні науки. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. - 2004. - Серія 12. - Вип.2 (26). - С.165-170.

 4. Артемчук І.В. Підходи до вивчення особливостей дитини-сироти // Науковий часопис: Корекційна педагогіка та психологія. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. - 2005. - Серія 19. - Вип. 2. - Ч.1. - С. 3-9.

 5. Артемчук І.В. Про особливості формування усного зв’язного мовлення у комунікативно депривованих дітей-сиріт // VII Всеукраїнська конференція молодих науковців "Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень". 28 жовтня 2004 року, м.Київ: Тези доповідей. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2005. - 239 с.

 6. Артемчук І.В. Психолого-педагогічна діагностика стану розвитку усного зв’язного мовлення дітей-сиріт: Методичні рекомендації для педагогів та логопедів загальноосвітніх спеціальних дитячих будинків / За наук. ред. В.В.Тарасун. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. - 2005. - 50 с.