Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Власенко Федір Павлович. Особливості соціалізації індивіда в умовах інформаційного суспільства (соціально-філософський аналіз) : Дис... канд. наук: 09.00.03 - 2008.Анотація до роботи:

Власенко Ф.П. Особливості соціалізації індивіда в умовах інформаційного суспільства (соціально-філософський аналіз). – Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.- Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007.

Дисертаційне дослідження присвячено соціально-філософському аналізу соціалізації індивіда в умовах інформаційного суспільства та виявленню особливостей означеного процесу. На підставі аналізу основних концептуальних підходів до проблеми соціалізації останню визначено як складний, багатоаспектний процес засвоєння індивідом соціально-культурного досвіду шляхом його багаторівневого включення в суспільні відносини з метою формування індивідуальності як суб’єкта подальшого розвитку соціальної системи. У дисертації обґрунтовується, що культурно-історичний тип суспільства визначає специфіку процесу соціалізації. В інформаційному суспільстві особливості соціалізації пов’язані із кризою традиційних інститутів соціалізації, а включення індивіда в систему суспільних відносин доповнюється використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що породжує тенденції переходу як до креативної моделі соціалізації, так і до збільшення можливостей маніпуляції свідомістю людей. Визначено специфіку і суперечності соціалізації індивіда в сучасному українському суспільстві та запропоновано можливі шляхи оптимізації зазначеного процесу.

Дисертаційне дослідження, у якому здійснено соціально-філософський аналіз соціалізації індивіда в умовах інформаційного суспільства та виявлено особливості означеного процесу, дозволяє зробити наступні підсумки.

У сучасній науковій літературі соціалізація як соціальне явище трактується з різних позицій, що відображають ті чи інші його суттєві ознаки, природу, змістовні компоненти. Ряд дослідників розглядає процес соціалізації як аналог формування особистості, причому лише з позицій набуття властивостей і якостей позитивного характеру в результаті активного впливу з боку соціуму. Інша група учених визначає соціалізацію як явище, перманентно притаманне всій життєдіяльності людини. При цьому виділяються дві основні якісно відмінні стадії: первинна і вторинна соціалізації. Розглянувши основні теоретико-методологічні дослідження означеного соціального явища, автор визначає соціалізацію як складний, суперечливий процес засвоєння індивідом соціально-культурного досвіду; багаторівневого включення особистості в суспільні відносини; формування індивідуальності як суб’єкта подальшого розвитку соціальної системи.

Зміст процесу соціалізації визначається через основні соціалізаційні механізми: ідентифікацію як спосіб усвідомлення людиною приналежності до певної спільноти; інтеріоризацію як процес включення соціальних норм і цінностей у внутрішній світ людини; екстеріоризацію як діяльність індивіда у ході якої він конструює соціальну реальність і робить її значущою для себе та інших.

Культурно-історичний тип суспільства обумовлює специфіку процесу соціалізації. Становлення інформаційної епохи і пов’язані з цим зміни в соціальному просторі суттєво впливають на включення індивіда в систему нових суспільних відносин, обумовлюють особливості соціалізаційного процесу і породжують нові тенденції, зокрема зміни у його змісті (в сучасних умовах соціалізація не вичерпується формуванням лише соціальної установки, а включає в себе формування нових моделей, ролей поведінки, інноваційної дії). Індивід, що соціалізується в умовах поглиблення інформаційно-комунікаційної революції, вже не є пасивним спостерігачем соціальної дії, а активно включається в конструювання соціальної реальності. За таких умов спостерігається зменшення ролі традиційних інститутів соціалізації, а включення індивіда в систему суспільних відносин здійснюється, насамперед, завдяки використанню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що породжує тенденції переходу як до креативної моделі соціалізації, так і до збільшення можливостей маніпулювання свідомістю людей.

Метою соціалізаційного впливу суспільства на особистість є формування і розвиток історично обумовленої сукупності соціально-типових якостей, властивостей, які забезпечують функціонування і розвиток самого суспільства. Серед них можна виділити професіоналізм (у напрямку використання сучасних технологій); духовність як домінування у людини духовно-моральних, інтелектуальних якостей (цінностей) над матеріальними; соціальна відповідальність як міра відповідності дій соціальних суб’єктів взаємним вимогам, діючим правовим та іншим соціальним нормам і загальним інтересам; здатність до творчої побудови і реалізації власного життєвого проекту на основі культури і загальносоціальних норм.

Аналіз сучасного українського соціуму, який переживає в умовах формування інформаційного суспільства перехід до демократичної політичної системи, показує, що соціалізація індивіда відбувається під одночасною дією системи чинників. При цьому визначальними факторами виступають політико-економічні й соціокультурні процеси загальноцивілізаційного (за змістом) і глобального (за масштабами) характеру. Вони передбачають урахування щонайменше трьох ключових векторів: інноваційності, ідентичності й самоактуалізації. Ці вектори відображають сучасні цивілізаційні вимоги щодо особистості і є, на наш погляд, важливими критеріями ефективного засвоєння та подальшого розвитку індивідом соціального і культурного досвіду, трудових навичок, знань, норм, цінностей, традицій, які необхідні для формування соціальних якостей та розвитку його індивідуальності.

Зміни соціально-економічних умов, утвердження ринкових відносин вимагають від особистості готовності до переходу в нові ситуації соціального розвитку або такого „вторинного” входження особистості в суспільні відносини, що обумовлює дію ресоціалізації як механізму безперервної адаптації індивіда до швидкоплинних умов зовнішнього середовища.

Нові реалії українського суспільства вимагають вдосконалення процесу соціалізації індивіда, оскільки, по-перше, відсутні чіткі норми соціалізованості в українському соціумі, що пов'язано, передовсім, з втратою ідеалів радянського суспільства і розмитістю нових орієнтирів суспільного розвитку. По-друге, форми, норми і механізми соціалізації суттєво трансформуються у зв'язку з переорієнтацією на цінності інформаційного суспільства. Відтак, соціалізаційні процеси в українському суспільстві протікають специфічно: з одного боку, існує сформована (за попередній період) система включення особистості в суспільні відносини, з іншого – означена система суперечить уявленням, ідеалам і цінностям нинішнього молодого покоління, яке активно включається в інформаційні процеси.

Прогнозуючи перспективи соціалізації індивіда в умовах сучасної України, необхідно враховувати не тільки аспекти динаміки, інноваційності й відкритості змінам. Не менше значення мають питання спадкоємності, інкультурації, культурної ідентичності, включення в сферу національного буття й національних цінностей. У контексті зазначеного соціалізація індивіда в українському суспільстві має відбуватися на основі чітко визначених пріоритетів і цінностей національного виховання з урахуванням світового досвіду, а інтегруючим підгрунтям оптимізації означеного процесу може і повинна виступати концепція державницької ідеології.

Публікації автора:

1. Власенко Ф.П. Соціокультурні та природні чинники соціалізації людини // Практична філософія. – 2005. – № 4 . – С. 119–126.

2. Власенко Ф.П Два підходи до розуміння процесу соціалізації людини // Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2006. – № 8–9. – С. 84–89.

3. Власенко Ф.П Соціалізаційна функція сучасної сім’ї // Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Науково-теоретичний збірник. – Т.: Видавництво Астон, 2006. – С. 535-541.

4. Власенко Ф.П. Теорія соціалізації як методологічна основа формування творчої особистості // Творчість та освіта у вимірах ХХІ століття: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2005 р., м. Київ) / Уклад. Б.В. Новіков, І.І. Федорова. – К.: ІВЦ „Видавництво „Екмо”, 2005. - С. 18–20.

5. Зелінський М.Ю., Власенко Ф.П. Майбутнє як соціальна цінність особистості і суспільства // Творчість та освіта у вимірах ХХІ століття: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2005 р., м. Київ) / Уклад. Б.В. Новіков, І.І. Федорова. – К.: ІВЦ „Видавництво „Екмо”, 2005. - С. 155-156.

6. Власенко Ф.П. Зміни пріоритетів навчання та виховання в контексті положень Болонського процесу // Реформування системи вищої фінансово-економічної освіти в Україні в контексті положень Болонської декларації: Матеріали науково-практичної конференції – К.: УДУЕФ, 9-10 грудня 2005. - С. 127-130.

7. Власенко Ф.П. Роль ідеології в соціалізації людини // Дні науки філософського факультету – 2006. Міжнародна наукова конференція (12-13 квітня 2006 року, м. Київ): Матеріали доповідей та виступів. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2006. – Ч. V. – С. 10-12.