Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Спеціальна психологія


Карімова Раушан Бейдаліївна. Особливості порушення психічного розвитку дошкільників із церебрально-орагнічною патологією та основи їх комплексної корекції : Дис... д-ра наук: 19.00.08 - 2002.Анотація до роботи:

Карімова Р.Б. Особливості порушень психічного розвитку дошкільників із церебрально-органічною патологією та основи їх комплексної корекції.

Дисертація у вигляді рукопису на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.08 – спеціальна психологія. Інститут спеціальної педагогіки АПН України. Київ, 2002.

Концепція досліджень специфіки порушень психічного розвитку дошкільників із церебрально-органічною патологією ґрунтується на міждисциплінарному синтезі наукових положень про взаємозв’язок психологічних, нейрофізіологічних та нейровізуальних особливостей розвитку. Основою дослідження став розроблений “Алгоритм комплексного обстеження дітей із порушеннями психічного розвитку”. Авторська модель комплексної корекції включала використання методики сімейної реабілітації, лікувальної педагогіки та інтеграції громадських організацій в реабілітаційну систему. Розроблено модель служби психолого-педагогічної корекції психічного розвитку у дітей.

Отримано дані про роль негативних біологічних чинників, вплив соціальних факторів на особливості порушень розвитку дошкільників. Розроблено організаційно-технологічну модель комплексної корекції досліджуваних дітей, яка охоплює служби комплексної лікувально-психологічної корекції, соціально-педагогічної допомоги.

 1. Системний аналіз теоретичних і практичних матеріалів досліджень вітчизняних і зарубіжних учених в історичному аспекті підтвердив актуальність проблеми вивчення порушень психічного розвитку дошкільників із церебрально-органічною патологією, значимість якої особливо зростає з урахуванням національних особливостей, соціальних, демографічних та економічних змін, сімейного статусу. Тенденція зросту порушень розвитку у дітей в Казахстані (понад 7 тисяч на рік) переконливо підтверджує необхідність наукового обґрунтування моделі та пріоритетів розвитку системи корекційно-педагогічної допомоги в межах єдиного освітнього простору.

 1. Наша гіпотеза дослідження підтвердилася результатами проведених експериментів, які виявили нові дані про закономірності та особливості психічного розвитку дошкільників різної етіології із церебрально-органічною патологією, що доповнюють і розширюють теоретичні дослідження спеціальної психології, корекційної педагогіки та інших суміжних наук у питаннях вивчення сучасних біосоціальних чинників розвитку, особливостей структурно-функціонального дефекту психіки. Отримані дані щодо біосоціальної дезінтеграції розвитку дошкільників складають основу дослідження генезису його порушень при церебрально-органічній патології.

 2. Необхідність дослідження особливостей порушень психічного розвитку у дошкільників та порівняння результатів діагностичного тестування при різних варіантах церебрально-органічної патології потребували теоретичного обґрунтування та розробки моделі психолого-діагностичного обстеження. Розроблена, апробована та впроваджена нами теоретико-методологічна платформа дослідження ґрунтувалася на базі спеціально створеного “Алгоритму комплексного обстеження дітей із церебрально-органічною патологією”, що дало змогу поглиблено оцінити структуру первинного дефекту психічного розвитку та запобігти вторинним порушенням.

 3. Біологічні фактори відіграють надзвичайно важливу роль у порушенні психічного розвитку дітей дошкільного віку, зокрема найбільш значимі чинники перинатального ураження головного мозку (54%), зумовлені впливом шкідливих факторів на ранньому (перинатальному) етапі життя, включно патологія вагітності – 61%, анемія вагітних – 74%, вірусні інфекції – 37%, внутрішньоутробна гіпоксія – 45%.

 4. Вплив соціальних чинників пов’язаний, найперше, із несприятливим мікросоціальним середовищем, підтвердженням чого є виявлення значного відсотку сімей медико-соціального ризику: Багатодітні –7%, самотні матері –19%; родини з дитиною-інвалідом –36%; сім’ї, проблеми яких ускладнюються соціальними труднощами 70% (батьки не мають постійної роботи); у 54% сімей спостерігалася конфліктна внутрішньосімейна ситуація; у 41% у дітей виявлено поєднання біологічних та соціальних чинників.

 5. Результати проведеного дослідження підтвердили, що порушення психічного розвитку у дошкільників при церебрально-органічній патології мають складну психологічну структуру, зумовлену порушення функції мозкових структур, незрілістю коркової регуляції психічних процесів, затримкою розвитку загального електрогенезу (41%), недиференційованими дифузними порушеннями електричної активності мозку(64%), загальним структурно-функціональним дефектом мозку – атрофія півкуль головного мозку (78%), дві третини яких складають коркові атрофії лобно-скронево-тім’яних відділів півкуль, що підтверджено нейровізуальними та нейрофізіологічними даними.

 6. Проведене комплексне обстеження, що охоплювало власне психологічне, нейровізуальне, нейрофізіологічне дослідження, дало змогу з’ясувати загальні та специфічні особливості психічного розвитку дошкільників із церебрально-органічною патологією, пов’язані з дифузним недорозвитком кори головного мозку, інертністю нервових процесів, які полягають у порушенні темпів психічного розвитку, сповільненні темпів формування психічних функцій, а також зі зниженням рівня та утрудненням розумового розвитку та мовлення.

 7. Специфічні закономірності психічного розвитку дошкільників цієї категорії зумовлені глибиною та локалізацією структурно-функціонального дефекту. Вплив патологічних чинників на ранніх етапах розвитку призвів до ураження (атрофії) лобних та тім’яно-скроневих відділів півкуль, що й зумовило частоту порушень сформованості емоційно-пізнавальної, рухової та мовленнєвої функцій, а також поліморфізм вторинних порушень, що досі не було предметом дослідження і не відображено у класифікації причин, які зумовлюють порушення психічного розвитку у дошкільників. Так, при епілепсії у дошкільників спостерігалася, найперше, сповільненість всіх психічних процесів у вигляді порушень стійкості та переключення уваги, застряганні чи “зісковзуванні” на другорядні деталі у поєднанні із підвищеною афективною збудливістю та агресивністю поведінки.

 8. Особливості формування пізнавальної діяльності у дітей дошкільного віку із церебрально-органічною патологією характеризуються недорозвитком як окремих функцій (предметні дії, формування образів предметів, просторова орієнтація, моторика, емоційно-вольова сфера, спілкування), так і загальною затримкою психічного розвитку, до того ж легка ступінь характеризується достатньо сприятливим емоційним станом та помірним зниженням функції пам’яті. При більш глибоких порушеннях психічного розвитку посилюється стомлюваність, частіше спостерігаються негативні емоційні прояви, порушення мнемічних процесів.

 9. Порушення функцій психомоторики переважали у дошкільників із церебрально-органічною патологією (87%). В їх основі лежали первинні дефекти рухової сфери різних рівнів при загальній незрілості коркової регуляції моторики, що визначало зниження показників сформованості рецепрокної координації у 42%, синкінезій у 37% дітей. Вторинні дефекти характеризувалися затримкою розвитку моторики, формуванням патологічного рухового стереотипу, що особливо виражено при ДЦП.

 10. Результати дослідження мовленнєвої функції дошкільників при церебрально-органічній патології виявили різний рівень сформованості основних компонентів мовлення. Водночас глибокий загальний недорозвиток мовлення (перший рівень) спостерігався у дітей із ДЦП (34%), мікроцефалією (59%), спадкових захворюваннях (61%). Найбільш глибокі та специфічні порушення мовлення спостерігалися при ДЦП, що пов’язано із органічними вадами розвитку артикуляційної мускулатури (14%), псевдобульбарними порушеннями (37%). Мовленнєва моторика мала вади у 49% дітей, словниковий запас значно обмежений при ДЦП, мікроцефалії, спадковій патології, однак значно залежав і від мікросоціального середовища. Часто вербально-сенсорний дефіцит та брак спілкування в сім’ї призводили до мовленнєвої недостатності дитини.

 11. Оцінка сформованості емоційних станів виявила, що загальне тло настрою, контактність дитини залежать від психосоматичного стану, глибини дефекту, вторинних енцефалопатичних порушень, що найбільше виражено при ДЦП, мікроцефалії, спадкових захворюваннях. Своєрідність порушень емоційно-вольової сфери у дошкільників виявляється у нестабільності настрою, підвищеній емоційній лабільності, афективній збудливості, що найглибше проявлялися при епілепсії (56%), мікроцефалії (74%), синдромі гіперактивності (34%). Несформованість рівня активності та пізнавального інтересу відбивало глибину дефекту психіки (мікроцефалія), а різка нестійкість і зміни настрою, бурхливі емоційні реакції, що переходили в афективні спалахи, найбільш характерні при епілепсії.

 12. Науково-методологічною основою комплексної корекційної роботи став синтез досягнень сучасної психологічної науки, дефектології та дидактики, який дає змогу науково обґрунтувати модель психолого-педагогічної корекції відхилень у дошкільників, що охоплює теоретичний, організаційно-методичний та практичний розділи. Її застосування при корекції порушень психічного розвитку у дошкільників показало, що психокорекцій ний вплив є чинником більш високого психосоціального рівня, спрямованого на оптимальний розвиток дітей із церебрально-органічною патологією.

 13. Розроблена організаційно-технологічна модель реабілітації дітей із церебрально-органічною патологією охоплює, в якості основних своїх компонентів, службу комплексної лікувально-психологічної корекції, засновану на принципах сімейної реабілітації, інтеграції родини в реабілітаційну систему, а також служби медико-соціально-педагогічної допомоги дитині із порушеннями розвитку та її сім’ї, як основних пріоритетів у системі спеціальної освіти.

 14. Теоретично обґрунтована система комплексної корекції порушень психічного розвитку передбачає формування різних видів діяльності – ігрової, продуктивної, пошукової, лікувально-фізкультурної та ін., спрямованих на розвиток уваги, пізнавальної діяльності та психомоторики, що опосередковано впливають на становлення емоційно-вольової сфери в усіх видах діяльності дошкільника. Реалізація психолого-педагогічної корекції дошкільників відбувалася у формі сюжетно-дидактичної гри, яка виконує розвивально-пізнавальну функцію, що значно полегшувало розвиток сприймання програмного матеріалу, зменшувало стомлюваність та покращувало емоційний стан дітей.

 15. Оцінка результативності комплексної корекції психічного розвитку дітей виявила найбільшу ефективність комплексної психолого-медико-педагогічної корекції (86%), застосування психолого-педагогічної корекції було ефективним у 75%, проти контрольної групи, ефективність якої спостерігалася лише у 43% дітей. Апробація комплексної системи корекції у формуючих психологічних експериментах показала, що вона дає змогу значно підвищити активність, сформованість уваги, покращити самопочуття та настрій дітей із церебрально-органічною патологією. Аналіз більш ніж двадцятирічного реабілітаційного досвіду роботи із аномальними дітьми довів значну результативність запровадження ранньої діагностики та реабілітації дітей із порушеннями розвитку, її економічність, зважаючи на значне скорочення витрат на вартісну систему спеціальної освіти.

 16. Програма корекційно-педагогічної допомоги дітям з особливими потребами у Казахстані ґрунтується на превентивному втручанні, як основному принципі корекційної системи, що дає змогу запобігати виникненню подальших відхилень у розвитку дитини, скоригувати ті, які вже є, значно знизити ступінь соціальної недостатності дітей. Водночас важливо максимально наблизити початок цілеспрямованої корекційної допомоги з метою залучення дітей до загального освітнього потоку, залучити батьків до реалізації корекційно-розвивальної допомоги на основі активізації реабілітаційного потенціалу сім’ї, активної профілактики психічного здоров’я дитини та формування здорового способу життя в родині.

Публікації автора:

Монографії:

Каримова Р.Б. Системные нарушения психического развития детей и их комплексная коррекция. - Алматы, 1999. -178 с.(14 авт. л.).

Каримова Р.Б. Нарушение психики у дошкольников с церебрально-органической патологией. – Алматы, 2001.-271с. (15,8 авт. л.).

Методичні посібники:

Каримова Р.Б., Сисекенова Р.М., Исаева Д.С. Семейная реабилитация детей с психофизическими отклонениями: Учебно-методическое пособие. – Алматы. – 1997. - 58 с. (58 авт.л.).

Каримова Р.Б., Намазбаева Ж.И., Исаева Д.С. Психо-сексуальное развитие ребенка и его особенности при нервно-психических заболеваниях детского возраста: Методическое пособие. – Алматы. – 1998. - 76 с. (76 авт.л.).

Каримова Р.Б. Психо-социальные и клинические аспекты ментальной недостаточности у детей: Методическое пособие. – Алматы. – 1998. - 53 с.(87 авт.л.).

Каримова Р.Б. Интегральная оценка психо-социального развития детей дошкольного возраста: Методическое пособие. – Алматы. – 1999. - 19с. (19 авт.л.).

Каримова Р.Б. Медико-социальная реабилитация детей с детским церебральным параличом: Методическое пособие. – Алматы. – 1999. -15с.

Статті в наукових журналах та збірниках наукових праць:

Каримова Р.Б., Лоскутова В.Н., Юсумбаева Б.И. Социально-трудовая адаптация больных с детским церебральным параличом // Здравоохр. Казахстана. - Алма-Ата. - 1985. - № 4. - С. 59-61.

Каримова Р.Б. Интегральная оценка психо-социального развития детей раннего возраста// Проблемы социальной медицины и управления здравоохранением/ Ежеквартальный научно-практ. бюллетень. – Алматы. – 1997. - № 2 (6). - С. 88-91.

Каримова Р.Б., Сисекенова P.M., Исаев Д.С. Стратегия развития системы реабилитации детей с нарушениями психофизического развития в Республике Казахстан// Проблемы социальной медицины и управления здравоохранением/ Ежеквартальный научно-практ. бюллетень. – Алматы. – 1997. - № 2(6). - С. 91-95.

Каримова Р.Б. Социальные и психогигиенические аспекты сексуального развития и полового воспитания// Проблемы социальной медицины и управления здравоохранением/ Ежеквартальный научно-практ. бюллетень. – Алматы. – 1998. - № 8. - С. 74-77.

Каримова Р.Б., Исаев Д.С. Психо-социальные аспекты раннего детства и их значение в системе превентивной коррекции психических нарушений// Проблемы социальной медицины и управления здравоохранением/ Ежеквартальный научно-практ. бюллетень. – Алматы. – 1998. - № 8. - С. 77-80.

Каримова Р.Б., Исаев Д.С., Жукабаева С.С. Медико-экологические проблемы психического здоровья детей Аральского района// Проблемы социальной медицины и управления здравоохранением/ Ежеквартальный научно-практ. бюллетень. – Алматы. – 1998. - № 9. - С. 133-138.

Каримова Р.Б., Брежнева И.В. Программа охраны психического здоровья матери и ребенка в действии// Проблемы социальной медицины и управления здравоохранением/ Ежеквартальный научно-практ. бюллетень. – Алматы. – 1998. - № 9.- С. 141-143.

Каримова Р.Б. Концепция медико-социальной поддержки семьи в аспекте охраны психического здоровья// Проблемы социальной медицины и управления здравоохранением/ Ежеквартальный научно-практ. бюллетень. – Алматы. – 1998. - № 10. - С. 131-133.

Каримова Р.Б. Психо-социальные аспекты агрессивности в детском возрасте// Проблемы социальной медицины и управления здравоохранением/ Ежеквартальный научно-практ. бюллетень. – Алматы. – 1998. - № 10. - С. 133-136.

Каримова Р.Б., Исаев Д.С., Плеханов Г.А., Дуйсенов Н.Б. Медико-социальные аспекты нейроортопедической патологии у детей// Проблемы социальной медицины и управления здравоохранением/ Ежеквартальный научно-практ. бюллетень. – Алматы. – 1998. -№ 10. - С. 136-140.

Каримова Р.Б. Почему дети становятся агрессивными?// Эскулап о здоровье, красоте, долголетии/ Республиканский ежемесячный журнал. - Алматы. - 1998. - № 5. - С. 9.

Каримова Р.Б. Онанизм - только вредная привычка?// Эскулап о здоровье, красоте, долголетии/ Республиканский ежемесячный журнал. - Алматы. - 1999. - № 1(8). - С. 6-7.

Каримова Р.Б. Психопрофилактика аффективных и поведенческих расстройств у детей дошкольного возраста// Проблемы социальной медицины и управления здравоохранением/ Ежеквартальный научно-практ. бюллетень. – Алматы. – 1999. - № 12. - С. 102-104.

Каримова Р.Б., Блакбаева А.З. Проблемы медико-социальной реабилитации детей с нервно-психическими заболеваниями в сельских условиях// Проблемы социальной медицины и управления здравоохранением/ Ежеквартальный научно-практ. бюллетень. – Алматы. –1999. -№ 12. - С. 104-107.

Каримова Р.Б. Социогенез и вопросы психического здоровья детей// Микрососудистое русло в условиях патологии и эксперименте. Вопросы морфологии и клиники/ Ежеквартальный научно-практ. сборник статей под ред. академика АМН РК, проф. Идрисова А.А. - 1999. - Вып. №3. -С. 329-322.

Каримова Р.Б., Сисекенова P.M., Имажанова З.М. Проблемы интеграции общественных организаций в систему комплексной реабилитации детей с психоневрологическими отклонениями// Проблемы социальной медицины и управления здравоохранением/ Ежеквартальный научно-практ. бюллетень. – Алматы. – 1999. - № 14. - С. 143-146.

Каримова Р.Б. Новые реабилитационные технологии в коррекции психоневрологических нарушений у детей// Проблемы социальной медицины и управления здравоохранением/ Ежеквартальный научно-практ. бюллетень. – Алматы. – 1999. - № 14. - С. 146-149.

Каримова Р.Б., Исаев Д.С. Организационные аспекты реабилитации детей с церебральными параличами в условиях реформирования здравоохранения// Проблемы социальной медицины и управления здравоохранением/ Ежеквартальный научно-практ. бюллетень. – Алматы. – 1999. -№ 15. С. 42-44.

 1. Каримова Р.Б. Современные аспекты синдрома гиперактивности и дефицита внимания у детей// Проблемы социальной медицины и управления здравоохранением/ Ежеквартальный научно-практ. бюллетень. – Алматы. – 2000. -№ 16.-С. 74-77.

 2. Каримова Р.Б. Факторы риска нарушения психического здоровья у детей. Проблемы социальной медицины и управления здравоохранением/ Ежеквартальный научно-практ. бюллетень. – Алматы. – 2000. – №17. – С.101 – 104.

 3. Karimova R., Mukhambetova G. (Kazakhstan) Clinicopsychological pattern of ecological-dependent neuropsychic pathology in children// Психофармакология и биологическая наркология. -12.2001. - С. 144.

Матеріали, тези конференцій та ін.:

 1. Каримова Р.Б. Актуальные вопросы организации медико-психологической помощи детям младшего возраста// Тез. докл. I (V) съезда врачей Казахстана. - Алматы. - 1997. - С. 243.

 2. Каримова Р.Б., Брежнева И.В., Плеханов Г.А. Проблемы медико-социальной реабилитации детей с церебральными параличами в условиях реформирования здравоохранения// Тез. докл. научно-практ. Конферен., посвящ. 50-летию санатория "Калуга-Бор". - Калуга. - 1998. -С. 5-8.

 3. Каримова Р.Б. Перспективные возможности медикаментозной коррекции психоорганических нарушений при детских церебральных параличах// Тез. докл. научно-практ. конферен., посвящ. 50-летию санатория "Калуга-Бор". - Калуга. - 1998. - С. 47-48.

 4. Каримова Р.Б., Мажитова С.А. Оценка клинико-функциональной структуры психических нарушений у детей раннего возраста// Тез. докл. 1-ой Междунар. конферен. детских неврологов. - Алматы. - 1998. - С. 29.

 5. Каримова Р.Б., Исаев Д.С., Брежнева И.В. Роль медико-социальной помощи в системе охраны психологического здоровья детей//Актуальные проблемы и перспективы формирования здорового образа жизни в рамках Стратегии «Казахстан-2030». Материалы нац. конферен. - Алматы. - 1998. - С. 151-152.

 6. Каримова Р.Б. Актуальные перспективы развития медико-социальной реабилитации детей с психоневрологическими нарушениями//Дети и подростки - инвалиды: вопросы развития, реабилитации, адаптации и интеграции их в обществе/ Тез. докл. научно-практ. конферен. - Павлодар. - 1999. - С. 10-13.

 7. Каримова Р.Б. Социально-психологические факторы формирования психического здоровья детей в современных условиях//Дети и подростки-инвалиды: вопросы развития, реабилитации, адаптации и интеграции их в обществе/ Тез. докл. научно-практ. конферен. - Павлодар. - 1999. - С.14-19.

 8. Каримова Р.Б. Комплексная медико-социальная коррекция семьи в системе реабилитации детей с психосоциальными нарушениями//Опыт, проблемы и перспективы реформирования здравоохранения в Республике Казахстан/ Материал. I Республ. научно-практ. конферен. 26-28 июня 1998 г. - Алматы. - 1999. - С. 238-242.

 9. Каримова Р.Б., Сотникова Т.В. Роль лечебно-педагогической коррекции в системе реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями/Сб. трудов научно-практ. конферен. Республиканского института повышения квалификации системы образования. - Алматы. - 2000. - С. 21-24.

 10. Каримова Р.Б. Клинико-психологические особенности экологической зависимости патологии ЦНС у детей. Актуальные проблемы клинической и экспериментальной неврологии. Международный симпозиум. 3-4 ноября 2000 г. – Алматы. – 2000. – С. 186-188.

 11. Каримова Р.Б., Кадржанова Г.Б. Новые подходы к лечению двигательных нарушений у детей. Международный симпозиум. 3-4 ноября 2000 г. – Алматы. – 2000. – С. 188-191.

 12. Каримова Р.Б. Современные аспекты ранней диагностики пограничных нервно-психологических нарушений у детей. Современные подходы к диагностике и лечению в медицине: нейрофизиологические методы исследования нового поколения. Сб. докладов Республиканской научно-практ. конференц. 6-7 апреля 2001 г. – Алматы. – 2000. – С. 37-38.

 13. Каримова Р.Б., Игумнова Н.В., Мажитова С.А. Клиника функциональная характеристика токсоплазмоза у детей. Сб. докл. Республиканской научно-практ. конферен. 6-7 апреля 2001 г. – Алматы. – 2000. – С. 38.

 14. Каримова Р.Б., Сафина С.Г. Актуальные вопросы диагностики нейро-моторных нарушений у детей. Сб. докл. Республиканской научно-практ. конферен. 6-7 апреля 2001 г. – Алматы. – 2000. – С. 39.

 15. Каримова Р.Б. Хлорпротиксен в лечении поведенческих нарушений у детей. Материалы VIII Всероссийского съезда неврологов. 21-24 мая 2001 г. – Казань. – 2000. – С. 18-19.

 16. Каримова Р.Б., Исаев Д.С., Блакбаева А.З. Клинико-психологические аспекты синдрома гиперактивности и дефицита внимания. Материалы VIII Всероссийского съезда неврологов. 21-24 мая 2001 г. – Казань. – 2000. – С. 18-19.

 17. Каримова Р.Б. Психологическая коррекция детей из зоны СИЯП/ Сб. докл. конферен. Дети полигонов. – Алматы. – 2001. - С.31-32. Изд. "Мальвина".

 18. Каримова Р.Б. Социальная значимость охраны психического здоровья детей на современном этапе/ Материалы международной научно-практ. конферен. посвящ. 10-летию независимости Республики Казахстан. Алматы. – 2001.-С. 545-548.

Анотації