Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Фтизіатрія


Гусарова Аліна Юріївна. Особливості порушень деяких факторів місцевого захисту та їх корекція при лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень : Дис... канд. наук: 14.01.26 - 2008.Анотація до роботи:

Гусарова А.Ю. Особливості порушень деяких факторів місцевого захисту та їх корекція при лікуванні хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень. - Рукопис.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спецiальнiстю 14.01.26-фтизiатрiя. – Державна установа “Iнститут фтизіатрії i пульмонології iм. Ф.Г. Яновського АМН України”, Київ, 2007.

Робота присвячена вивченню стану місцевого захисту у хворих на туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень та підвищенню ефективності лікування цієї категорії пацієнтів.

Виявлені особливості змін показників місцевого імунітету та сурфактантної системи легень у хворих на поєднану патологію і встановлено позитивний вплив препарату фенспірид на визначені порушення. Доведено, що застосування фенспіриду на тлі комплексної терапії у хворих на туберкульоз легень у поєднанні з ХОЗЛ сприяє достовірному підвищенню ефективності лікування за рахунок виразної позитивної динаміки з боку основних клінічних симптомів, бронхоскопічних проявів і рентгенологічної картини.

У дисертації наведено нове вирішення актуальної задачі сучасної фтизіатрії - виявлення особливостей порушень факторів місцевого захисту у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень та їх корекція шляхом застосування препарату фенспірид, що суттєвого зменшує прояви респіраторних симптомів, підвищує показники функції зовнішнього дихання, зменшує явища запалення трахеобронхіального дерева і, таким чином, позитивно впливаючи на перебіг супутнього захворювання, призводить до підвищення ефективності лікування хворих на туберкульоз легень.

1. Особливістю поєднання туберкульозу легень і хронічного обструктивного захворювання легень є більш тяжка клінічна картина, порушення вентиляційної функції легень переважно за обструктивним типом, має місце значна кількість катаральних (65,0 %) гнійних (15,0 %) та катарально-гнійних (12,5 %) форм ендобронхіту при ендоскопічному дослідженні.

2. При туберкульозі легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень виявлені суттєві порушення місцевого імунітету, які проявляються зниженням життєздатності клітин бронхоальвеолярного змиву до (51,4 ± 3,1) % на тлі підвищення їх кількості - (1,01 ± 0,01x106); порушенням співвідношення клітин у БАЗ - зменшення числа АМ до 68,6 % та підвищення проценту Лф до 20,6 %; дисфункцією альвеолярних макрофагів - зниженням їх адгезивної (26,4 ± 2,6) % та поглинальної здатності - ПФ склав (33,9 ± 2,4) %, ФЧ – (2,0 ± 0,4) ум. од.

3. У хворих на туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень відмічається зниження поверхневої активності сурфактанту, що проявилось підвищенням поверхневого натягу - (39,6 ± 0,9) мН/м і зниженням індексу стабільності - (0,50 ± 0,03) ум. од.

4. Виявлена кореляційна залежність між показниками сурфактантної системи легень і клітинним складом бронхоальвеолярного змиву. Спостереження за характером та виразністю змін кореляційних зв’язків у процесі лікування може бути використано для оцінки тяжкості перебігу захворювання та ефективності терапії, що проводиться.

5. Фенспірид in vitro позитивно впливає на функціональну активність альвеолярних макрофагів, які виділені з бронхоальвеолярного змиву хворих на туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень – підвищує їх фагоцитарну активність (ПФ підвищився на 10,5 %). Ефективність стимуляції поглинальної здатності альвеолярних макрофагів може бути використана як прогностичний тест для оцінки доцільності призначення цього препарату та визначення ефективності його дії.

6. Використання патогенетичного препарату фенспірид у комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень вірогідно підвищує життєздатність (на 19,5 %) клітин, виділених з бронхоальвеолярного змиву, нормалізує їх кількість та співвідношення, значно підвищує функціональну активність альвеолярних макрофагів, а також впливає на кількість та виразність кореляційних зв’язків між показниками сурфактантної системи легень та клітинами БАЗ.

7. Тривале, протягом 3-х місяців, застосування препарату фенспірид у дозі 80 мг 2 рази на добу на тлі стандартної протитуберкульозної та бронхолітичної терапії є ефективним способом лікування хворих на туберкульоз легень із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень, який сприяє більш швидкому зникненню симптомів інтоксикації, зменшенню проявів бронхолегеневих симптомів, більш виразному підвищенню показників ФЗД, зменшеню явищ запалення трахеобронхіального дерева у більшості хворих та скороченню практично на місяць строків загоєння деструктивних змін у легенях, що підвищує ефективність лікування на 16,9 %.

Публікації автора:

  1. Изменения в бронхиальной патологии у больных легочным туберкулезом за десятилетие / Просветов Ю.В., Шальмин А.С., Растворов А.А., Курило С.Н., Кужко М.М., Спесивцев О.Г., Ахтырский А.И., Овчаренко В.Т., Басов П.В., Гусарова А.Ю., Разнатовская Е.Н. // Запорожский мед. журн. – 2004. - №5. – С. 81-85.

Автору належить: робота з архівом, заповнення тематичних карт, участь у написанні статті. Просвєтов Ю.В., Кужко М.М., Спєсівцев О.Г. Басов П.В. – ідея дослідження, консультативна допомога. Шальмін О.С., Куріло С.М. – бронхологічне обстеження хворих, консультативна допомога. Растворов О.А. - написання статті. Ахтирський О.І., Овчаренко В.Т. – аналіз та статистична обробка матеріалів. Разнатовська О.М. – робота з електронною базою данних.

  1. Деякі можливості корекції місцевого імунітету та стану слизової оболонки бронхів при туберкульозі легень у поєднанні з хронічними обструктивними захворюваннями легень / Кужко М.М., Куріло С.М., Загаба Л.М., Гусарова А.Ю., Закревська С.О. // Український терапевтичний журн. – 2005. - №1. – С. 73-76.

Автору належить: курація хворих, участь у написанні і оформленні статті. Кужко М.М. - консультативна допомога. Куріло С.М. - написання статті. Загаба Л.М. - заповнення тематичних карт, статистичні обрахунки. Закревська С.О. - курація частини хворих, робота з електронною базою данних.

  1. До питання про особливості стану деяких місцевих захисних механізмів при туберкульозі легень у поєднанні з хронічними обструктивними захворюваннями легень / Куріло С.М., Загаба Л.М., Гусарова А.Ю., Закревська С.О., Миронченко С.В. // Запорожский мед. журн. – 2005. - №2. – С. 73-75.

Автору належить: курація хворих, написання і оформлення статті. Куріло С.М. - консультативна допомога. Загаба Л.М. - заповнення тематичних карт, участь у написанні статті. Закревська С.О. - курація частини хворих. Миронченко С.В. - статистичні обрахунки.

  1. Удосконалення лікування хворих на туберкульоз легень у поєднанні з хронічними обструктивними захворюваннями легень / Куріло С.М., Кужко М.М., Гусарова А.Ю., Загаба Л.М., Закревська С.О. // Актуальні питання медичної науки та практики (збірник наукових праць ЗМАПО). Вип. 68, кн.2. – Запоріжжя, 2005. – С. 152-159.

Автору належить: курація хворих, заповнення тематичних карт, аналіз та обробка матеріалів, висновки, написання статті. Куріло С.М., Кужко М.М. - консультативна допомога. Загаба Л.М. - заповнення тематичних карт. Закревська С.О. - курація хворих, статистична обробка данних.

  1. Гусарова А.Ю. Стан деяких показників сурфактантної системи у хворих на туберкульоз легень у поєднанні із хронічними обструктивними захворюваннями легень // Актуальні питання медичної науки та практики (збірник наукових праць ЗМАПО). Вип. 69, ювілейний. – Запоріжжя, 2006. – С. 86-90.

  2. Гусарова А.Ю. Ефективність лікування туберкульозу легень у хворих із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень при застосуванні в комплексній терапії препарату фенспірид // Актуальні питання медичної науки та практики (збірник наукових праць ЗМАПО). Вип. 71, том 1. – Запоріжжя, 2007. – С. 47-51.

  3. Динамика бронхиальной патологии у больных активным туберкулезом легких / Просветов Ю.В., Растворов А.А., Спесивцев О.Г., Ахтырский А.И., Овчаренко В.Т., Басов П.В., Гусарова А.Ю., Шаповалова А.В. // XV з’їзд терапевтів України: тези доп. – Київ, 2004. – С. 240-242.

  4. Особенности проявлений туберкулеза легких с сопутствующей патологией бронхов / Просветов Ю.В., Растворов А.А., Шальмин А.С., Ахтырский А.И., Овчаренко В.Т., Басов П.В., Гусарова А.Ю. // Імунологічні аспекти туберкульозу і неспецифічних захворювань органів дихання: матеріали науково-методичної конференції з міжнародною участю. – Київ, 2005. – С. 178-182.

  5. Гусарова А.Ю. Вплив ереспалу на деякі показники місцевого захисту у хворих на туберкульоз легень у поєднанні із хронічними обструктивними захворюваннями легень // Медична наука: сучасні досягнення та інновації: матеріали науково-практичної конференції молодих вчених. – Харків, 2006. – С.21.