Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Фтизіатрія


Луцишин Тарас Володимирович. Особливості перебігу та діагностики поєднаного туберкульозу легень і нирок : дис... канд. мед. наук: 14.01.26 / Львівський національний медичний ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2007. — 168арк. — Бібліогр.: арк. 141-168.Анотація до роботи:

Луцишин Т. В. Особливості перебігу та діагностики поєднаного туберкульозу легень і нирок. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.26 – фтизіатрія. – Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, Київ, 2007.

Дисертація присвячена підвищенню ефективності діагностики поєднаного туберкульозу легень та нирок. У роботі представлено результати комплексного клінічного, рентгенотомографічого обстеження легень, рентгеноконтрастної урографії та ультразвукового сканування нирок, мікробіологічних, імунологічних, біохімічних, імунопровокаційних та туберкуліно-термографічних методів дослідження з визначенням їх діагностичної інформативності.

На підставі одержаних даних розроблено алгоритм поетапної лікарської тактики діагностики поєднаного туберкульозу легень та нирок. Впровадження розробленого алгоритму з використанням клініко-рентгенологічних, мікробіологічних, імунологічних, біохімічних, імунопровокаційних та туберкуліно-термографічних методів дослідження сприяло підвищенню ефективності діагностики поєднаного ураження туберкульозом легень і нирок на 27,0 % (з 68,5 % до 95,5 %).

У дисертації наведено нове рішення наукової задачі сучасної фтизіатрії – підвищення ефективності діагностики поєднаного туберкульозу легень та нирок із застосуванням комплексного клініко-рентгенологічного, рентгеноконтрастного, ультразвукового, мікробіологічного, імунологічного та біохімічного обстеження, визначення діагностичного їх мінімуму і встановлення особливостей перебігу туберкульозу легень.

1. Поступовий початок специфічного процесу при поєднаному туберкульозі легень та нирок спостерігався в 2,0 рази частіше, ніж гострий. На час поступлення в стаціонар більшість пацієнтів (76,9 %) мали стан середньої важкості за рахунок симптомів туберкульозної інтоксикації та ураження легень і в 1,8 раза рідше – симптомів ураження нирок. Туберкульоз легень проявлявся інфільтративною, фіброзно-кавернозною або дисемінованою формами і в 3,9 раза рідше – вогнищевою (8,6 %). Одночасно в них у 8,6 раза частіше виявляли паренхіматозну форму туберкульозу нирок, ніж кавернозну і в 5,5 раза частіше, ніж фіброзно-кавернозну форми. У 35,7 % хворих розвинувся фіброзно-кавернозний туберкульоз як в легенях, так і в нирках. Деструктивні зміни у легенях виявляли у 1,8 раза частіше, ніж у нирках.

2. Застосування рентгеноконтрастної урографії або ультразвукового сканування, в порівнянні з оглядовою рентгенографією нирок, підвищило частоту верифікації процесу в нирках в 1,6 раза. При поєднаному туберкульозі легень та нирок 44,7 % хворих виділяли МБТ в харкотинні, а 34,3 % – в сечі. Помірне бактеріовиділення в 1,5 раза частіше констатовано у харкотинні, ніж масивне, а в сечі переважало масивне бактеріовиділення. Загальні клініко-рентгено-томографічні, рентгеноконтрастні, ультразвукові і лабораторні методи обстеження сприяли верифікації поєднаного туберкульозу легень та нирок у 67,1 % хворих.

3. Поєднане ураження туберкульозом легень та нирок в 81,4 % випадків супроводжувалося зниженням кількості та пригніченням функціональної активності Т-лімфоцитів, активацією В-системи імунітету та Т-лімфоцитів, сенсибілізованих до туберкуліну.

4. Застосування комплексу імунологічних досліджень підвищило ефективність діагностики поєднаного туберкульозу легень та нирок на 13,3 % (з 67,1 % до 81,4 %). Дворазове визначення показників імунної системи і термографії до і після проби Коха з 20 ТО ППД-Л підвищило діагностичну інформативність цих методів на 24,9 % (з 67,1 % до 96,0 %).

5. У більшості хворих (87,5 %) на поєднаний туберкульоз легень та нирок виявляли підвищення рівня протеолітичної активності та “гострофазних” білків у сироватці крові (гаптоглобіну, трансферину, церулоплазміну). Інформативність комплексу клініко-рентгенологічних та біохімічних досліджень становила 87,5 %.

6. Впровадження опрацьованого алгоритму поетапної діагностики з використанням клініко-рентгенологічних, мікробіологічних, імунологічних та біохімічних методів дослідження сприяло підвищенню ефективності верифікації поєднаного туберкульозу легень і нирок на 27,0 % (з 68,5 % до 95,5 %).

Публікації автора:

1. Луцишин Т. В. Деякі епідеміологічні та клінічні аспекти туберкульозу органів дихання в поєднанні з сечостатевим туберкульозом // Укр. пульмон. журнал. – 2003. – № 3 (41). – С. 14 – 16.

2. Сахелашвілі М. І., Луцишин Т. В. Поєднання клінічних форм легеневого та позалегеневого туберкульозу // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2004. – № 2. – С. 58 – 61.

Автором виконано: збирання матеріалу, аналіз та обробка матеріалу, висновки, написання статті. Сахелашвілі М.І. належить консультативна допомога.

3. Сахелашвілі М. І., Луцишин Т. В. Клініка і діагностика поєднаного туберкульозу легень та нирок // Практична медицина. – 2005. – № 2 (том ХІ). – С. 6 – 9.

Автором виконано:збирання матеріалу, аналіз та обробка матеріалу, висновки, написання статті. Сахелашвілі М.І. належить консультативна допомога.

4. Особливості епідеміології та перебігу туберкульозу в західному регіоні України / Ільницький І.Г., Костик О.П., Сахелашвілі М.І., Павленко М.Л., Чуловська У.Б., Мельничук Я.В., Городенчук Г.Я., Ткач О.А., Ільницька Л.І., Луцишин Т.В., Вівчар І.С., Пурська М.Б. // Укр. пульмон. журнал. – 2005. – № 1 (47). – С. 8 – 11.

Автором виконано: збирання матеріалу, аналіз та обробка матеріалу, висновки, написання статті. Ільницькому І.Г., Костик О.П.,Сахелашвілі М.І. Павленко М.Л., Чуловській У.Б. належить консультативна допомога. Мельничук Я.В., Городенчук Г.Я., Ткач О.А., Ільницька Л.І., Вівчар І.С., Пурська М.Б. здійснювали курацію частини хворих.

5. Характеристика метаболічних процесів у хворих з поєднаним туберкульозом легень та сечових шляхів / Сахелашвілі М.І., Ільницький І.Г., Платонова І.Л., Костик О.П., Луцишин Т.В., Павленко М.Л. // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2005. – № 3 (31). – С. 68 – 72.

Автором виконано: курація хворих, збирання матеріалу, аналіз та обробка матеріалу, написання статті. Сахелашвілі М.І, Ільницькому І.Г належить ідея дослідження; Платоновій І.Л., Костик О.П., Павленко М.Л. консультативна допомога.

6. Імунологічні особливості туберкульозу органів дихання у фтизіоурологічних хворих / Сахелашвілі М.І., Луцишин Т.В., Платонова І.Л., Костик О.П., Павленко М.Л. // Практична медицина. – 2005. – № 3 (том ХІ). – С. 3 – 6.

Автором виконано: збирання матеріалу, аналіз та обробка матеріалу, висновки, написання статті. Сахелашвілі М.І, Платоновій І.Л., Костик О.П., Павленко М.Л. належить ідея дослідження, консультативна допомога.

7. Луцишин Т.В. Поетапна лікарська тактика діагностики поєднаного туберкульозу легень і нирок // Практична медицина. – 2006. – № 4 (том ХІІ). – С. 49 – 54.

8. Матвіїв Я.І., Сахелашвілі М.І., Луцишин Т.В. Актуальні питання туберкульозу органів дихання у хворих фтизіоурологічного профілю // Укр. пульмон. журнал. – 2003. – № 2 (40). – С. 255.

Автором виконано: курація хворих, збирання матеріалу, аналіз та обробка матеріалу, написання тез. Матвіїву Я.І., Сахелашвілі М.І належить консультативна допомога.

9. Луцишин Т.В. Позалегеневий туберкульоз у фтизіопульмонологічних хворих // Матеріали Х Конгресу світової федерації українських лікарських товариств. Чернівці - Київ - Чікаго, 2004. – С. 255 – 256.

10. Луцишин Т.В. Туберкульоз сечостатевих органів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “Вчені майбутнього”. Одеса, 2004. – С. 70 – 71.

11. Туберкульоз в західному регіоні України: основні проблеми, особливості епідеміології та перебігу / Ільницький І.Г., Костик О.П., Сахелашвілі М.І., Павленко М.Л., Ільницька Л.І., Луцишин Т.В., Вівчар І.С., Пурська М.Б. // Наукові записки. Академія наук вищої школи України (випуск сьомий). – Київ. – 2005. – С. 102 – 110.

Автором виконано: курація хворих, збирання матеріалу, аналіз та обробка матеріалу, висновки, написання статті. Ільницькому І.Г., Костик О.П., Сахелашвілі М.І. належить ідея дослідження. Павленко М.Л., Ільницькій Л.І., Вівчар І.С, Пурській М.Б. консультативна допомога.

12. Сахелашвілі М.І., Платонова І.Л., Луцишин Т.В. Показники імунної системи при туберкульозі органів дихання у фтизіоурологічних хворих // Матеріали наукового симпозіуму “Актуальні проблеми фтизіатрії і пульмонології”. Тернопіль, 2005. – С. 46 – 47.

Автором виконано: курація хворих, збирання матеріалу, аналіз та обробка матеріалу, висновки, написання тез. Сахелашвілі М.І, Платоновій І.Л. належить консультативна допомога.

13. Сахелашвілі М.І., Ільницький І.Г., Луцишин Т.В. Особливості патоморфозу туберкульозу легеневої та позалегеневої локалізації // Матеріали ювілейного УІІІ з'їзду ВУЛТ. Івано-Франківськ, 2005. – С.113.

Автором виконано: курація хворих, збирання матеріалу, аналіз та обробка матеріалу, написання тез. Сахелашвілі М.І, Ільницькому І.Г. належить ідея дослідження, консультативна допомога.