Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Педагогічні науки / Загальна педагогіка, історія педагогіки і освіти


Швидун Віктор Миколайович. Особливості педагогічних змін у діяльності загальноосвітніх шкіл України (1917-1941 рр.) : Дис... канд. наук: 13.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Швидун В.М. Особливості педагогічних змін у діяльності загальноосвітніх шкіл України (1917-1941 рр.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, 2008.

У дисертації наведено результати історико-педагогічного дихотомного аналізу педагогічних змін у діяльності загальноосвітніх шкіл України (1917-1941 рр.). Визначено внесок вітчизняних учених і державних діячів досліджуваного періоду у розробку теоретичних засад національної школи.

На основі аналізу історико-педагогічної літератури, нормативних документів та широкого кола архівних і публіцистичних матеріалів досліджуваного періоду обґрунтовано етапи перебігу педагогічних змін у діяльності загальноосвітніх шкіл України: (1917-1919 рр. – етап відродження і становлення національної школи; 1920-1930 рр. – етап інтенсивних педагогічних змін; 1931-1941 рр. – етап трансформацій уніфікаційного характеру). Розкрито роль системи післядипломної освіти у реформаторському та інноваційному розвитку національної школи України досліджуваного періоду.

Визначено можливості творчого використання теоретичних ідей та новаторського педагогічного досвіду загальноосвітніх шкіл України (1917 –1941 рр.) у сучасних навчально-виховних закладах.

Публікації автора:

 1. Статті в наукових фахових виданнях:

 2. Швидун В.М. Роль освіти у формуванні громадянина демократичної держави / В. М. Швидун // Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. – 2002. – № 2. – С. 110–115.

 3. Швидун В.М. Внесок українських педагогів у становлення та розвиток національної системи освіти протягом 1917-1920 рр. / В. М. Швидун // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. – 2004. – № 2 (12). – С. 53–59.

 4. Швидун В.М. Модернізація управлінської діяльності керівника на сучасному етапі розвитку освіти / В. М. Швидун // Імідж сучасного педагога. – 2004. – № 10 (49). – С. 25–28.

 5. Швидун В.М. Проблема підготовки управлінських кадрів в історичному аспекті / В. М. Швидун // Освіта на Луганщині. – 2005. – № 2 (23). – С. 32–35.

 6. Швидун В.М. Теоретико-методологічні засади підготовки керівників шкіл до управлінської діяльності / В. М. Швидун // Імідж сучасного педагога. – 2006. – № 13–14 (62–63). – С. 84–87.

 7. Швидун В.М. Соціально-педагогічний характер змін у діяльності загальноосвітніх шкіл України протягом 1917-1941 рр. / В. М. Швидун // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – 2007. – № 6 (16). – С. 91–95.

 8. Публікації в інших виданнях:

 9. Швидун В.М. Перспектива ролі особистості у формуванні та функціонуванні громадянського суспільства / В. М. Швидун // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: зб. наук. пр. Інституту народознавства Національної академії наук України, Інституту українознавства імені І. Крип’якевича Національної академії наук України. – 2002. – Вип. 12. – С. 203–208.

 1. Швидун В.М. Від педагогіки авторитарної до педагогіки особистості / В. М. Швидун // Науково-методичний альманах „Нива знань”. – 2001. – № 4. – С. 7–12.

 2. Швидун В.М. Форми та зміст підвищення кваліфікації педагогів загальноосвітніх навчальних закладів України у контексті політичних, економічних та соціальних трансформацій / В. М. Швидун // Науково-методичний альманах “Нива знань”. – 2006. – № 1. – С. 12–16.

 3. Швидун В.М. Професійна підготовка вчителів / В. М. Швидун : зб. наук. пр. „Трудова та професійна підготовка молоді: проблеми та шляхи їх розв’язання”. – 2004. – С. 17–22.

 4. Матеріали конференцій, тези доповідей:

 5. Швидун В.М. Управління розвитком особистості в системі трудового навчання 1920-1930 рр. / В. М. Швидун // Розвиток особистості в системах трудової та професійної підготовки молоді: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [“Розвиток особистості в системах трудової та професійної підготовки молоді”], (Кривий Ріг, 10-11 жовт.) / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т / за заг. ред. В.К. Буряка. – Кривий Ріг: “І.В.І.”, 2002. – С. 82–85.

 6. Швидун В.М. Актуальні проблеми розвитку післядипломної освіти педагогічних кадрів у процесі реформування освіти / В. М. Швидун // Неперервна освіта: проблеми, рішення, перспективи: матеріали регіон. наук.-практ. конф. [“Неперервна освіта: проблеми, рішення, перспективи”], (Дніпропетровськ, 15-16 квіт. 2005) / М-во освіти і науки України, Дніпропетровський нац. ун-т, Ін-т довуз. підгот. та післядипломної освіти; в 2 т. – Т. 1 / За заг. ред. С.В. Глазунова. – Дніпропетровськ: Вид. Дніпропетровського ун-ту, 2005. – С. 113–115.

 7. Швидун В.М. Історико-педагогічні аспекти демократичних перетворень в українській системі освіти / В. М. Швидун // Філософія освіти і педагогіка особистості ХХІ століття: матеріали других Всеукр. пед. читань [Філософія освіти і педагогіка особистості ХХІ століття], (Дніпропетровськ, 14 бер. 2006) / М-во освіти і науки України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка / За заг. ред. О.В. Лозенко. – Дніпропетровськ: нац. гірн. ун-т, 2006. – C. 67–70.

 8. Швидун В.М. Історія та перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в контексті реформування системи освіти / В. М. Швидун // Розвиток післядипломної педагогічної освіти України в умовах інтеграції: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [“Розвиток післядипломної педагогічної освіти України в умовах інтеграції”], (Донецьк, 12-12 квіт. 2007) / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України / За заг. ред. А. П. Загнітка, В. М. Алфімова. – Донецьк: ТОВ “Каштан”. – С. 146–153.

 9. Швидун В.М. Особистісно-орієнтоване навчання – досвід ХХ століття та реалії ХХІ століття / В. М. Швидун // Ціннісні орієнтації навчальної діяльності учнів загально навчальних закладів в контексті сучасних вимог до освіти: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [“Проблеми формування ціннісних орієнтацій навчальної діяльності учнів загальнонавчальних закладів в контексті сучасних вимог до освіти”], (Житомир, 16-17 жовт. 2008) / М-во освіти і науки України, Центр. Ін-т післядипломної пед. освіти / За заг. ред. О. А. Дубасенюк, В. І. Cлінчук. – Житомир: Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка, 2008. – С. 198-215.

Анотації