Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Фізико-математичні науки / Магнетизм


Дергачов Костянтин Георгійович. Особливості магніторезонансних властивостей низьковимірних сполук з магнітними іонами Co2+, Mn2+, Fe3+, Tb3+ : Дис... канд. наук: 01.04.11 - 2007.Анотація до роботи:

Дергачов К.Г. Особливості магніторезонансних властивостей низьковимірних сполук з магнітними іонами Co2+, Mn2+, Fe3+, Tb3+. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.11 магнетизм. Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, Харків, 2007.

Дисертаційна робота присвячена вивченню магнітних і резонансних властивостей низки нових низьковимірних магнітних сполук, що представляють групи метало-органічних комплексів і подвійних вольфраматів. Основною метою дисертації був пошук ефектів, які обумовлені низькою вимірністю магнітних структур цих систем, а також оцінка головних магнітних параметрів кристалів. Об’єктами дослідження були кристали з магнітними іономи Co2+, у якого орбітальний момент в основному стані відмінний від нуля, магнітні системи, які знаходяться в S-стані (сполуки з іонами Mn2+ і Fe3+) і кристали з некрамерсовим іоном Tb3+ в матриці подвійного вольфрамата.

В дисертаційній роботі за допомогою використання резонансної, магнітної вібраційної та SQUID методики було виявлено ряд ефектів, що обумовлені низькою вимірністю магнітної структури наступних матеріалів [(CH3)3NH]CoCl32H2O, (NH3)2(CH2)3CoCl4 і Mn[C10H6(OH)(COO)]22H2O NaFe(WO4)2 та KTb(WO4)2.

В результаті комплексних досліджень зроблені оцінки головних параметрів магнітних систем і показано, що низька симетрія кристалічної ґратки і низька розмірність магнітної системи приводять до магнітних і резонансних властивостей суттєво відмінних від властивостей тривимірних магнетиків.

У дисертації вирішено проблему виявлення нових ефектів, пов’язаних з впливом низької вимірності та симетрії магнітних взаємодій на резонансні і магнітні властивості групи нових та маловивчених кристалів – метало-органічних комплексів і подвійних вольфраматів. Основні результати роботи можно сформулювати таким чином:

1. В квазіодновимірному магнетику [(CH3)3NH]CoCl32H2O в обмінно-зв’язаних ізінгівських феромагнітних ланцюжках, слабо пов’язаних між собою, вперше експериментально виявлено спін-кластерний резонанс при температурах суттєво вищих температури Неєля в області ближнього магнітного порядку. При вивченні частотно-польових залежностей спектра ФМР двохпідграткового антиферомагнетика [(CH3)3NH]CoCl32H2O в метамагнітній фазі виявлена обмінна мода.

2. Експериментально встановлено, що монокристал (NH3)2(CH2)3CoCl4 можно віднести до класу антиферомагнетиків із взаємодією Дзялошинського. При цьому магнітне впорядкування системи здійснюється як фазовий перехід першого роду. На основі отриманих експериментальних результатів запропоновано модель магнітної структури сполуки (NH3)2(CH2)3CoCl4.

3. В результаті дослідження резонансного спектру монокристала Mn[C10H6(OH)(COO)]22H2O експериментально виявлені лінії магнітодипольного двомагнонного допорогового поглинання. При орієнтації зовнішнього магнітного поля вздовж «проміжної» осі кристала також виявлено додаткове поглинання, яке пов’язане з тримагнонними процесами взаємодії. Проведені експерименти дозволили визначити величину міжшарової обмінної взаємодії =6.210-3 К.

В сполуці Mn[C10H6(OH)(COO)]22H2O виявлено логарифмічну залежність ширини лінії ЕПР від частоти при відповідному «магічному куті» напрямку магнітного поля, що доводить квазідвовимірний характер магнітної взаємодії в цій сполуці.

Встановлено слабкоферомагнітний характер температурної залежності магнітної сприйнятливості в магнітовпорядкованому стані вздовж «легкої» осі кристала.

4. При вивченні резонансних властивостей у сполуці NaFe(WO4)2 виявлено додадкове поглинання, яке пов’язане з локальними модами, що зумовлені порушенням трансляційного порядку шаруватої магнітної структури. Експериментально встановлено стрибок напрямку осі антиферомагнетизму при магнітному впорядкуванні.

5. В сполуці KTb(WO4)2 експериментально досліджено триплетну структуру спектра ЕПР і показано, що вона обумовлена ланцюжковою магнітною структурою з ізінгівським характером взаємодії між магнітними іонами Tb3+. Виявлено структурний фазовий перехід I-го роду, індукований зовнішнім магнітним полем.

Публікації автора:

1. Кобец М.И., Хацько Е.Н., Пащенко В.А., Черный А.С., Дергачев К.Г., Борисенко В.Г. Резонансные свойства квазиодномерного изинговского магнетика [(CH3)3NH]CoCl32H2O в парамагнитной и магнитоупорядоченной фазах // ФНТ. - 2002. - Т. 28, №12. - С. 1251 - 1259.

2. Дергачев К.Г., Кобец М.И., Хацько Е.Н. Магниторезонансные исследования низкоразмерного магнетика NaFe(WO4)2 // ФНТ. - 2005. - Т. 31, №5. - С. 530 - 535.

3. Дергачев К.Г., Кобец М.И., Логинов А.А., Хацько Е.Н. Исследование электронного парамагнитного резонанса в синглетном магнетике KTb(WO4)2 // ФНТ. - 2005. - Т. 31, №10. - С. 1130 - 1142.

4. Дергачов К.Г., Кобець М.І., Хацько Е.М. Локальні моди в низько вимірному магнетику NaFe(WO4)2 // УФЖ. - 2006. - Т. 51, №3. - С. 284 - 289.

5. Дергачев К.Г., Кобец М.И., Хацько Е.Н., Ланг М., Пащенко В.А. Магниторезонансные свойства низкоразмерного антиферомагнетика Mn[C10H6(OH)(COO)]22H2O // ФНТ. - 2006. - Т. 32, №3. - С. 306 - 316.

6. Черный А.С., Дергачев К.Г., Кобец М.И., Хацько Е.Н. Магнитные и резонансные свойства (NH3)2(CH2)3CoCl4 – антиферромагнетика с взаимодействием Дзялошинского // ФНТ. - 2006. - Т. 32, №10. - С. 1233 - 1240.

7. Дергачев К.Г., Кобец М.И., Хацько Е.Н., Хрусталев В.М., Пащенко В.А. Спиновая динамика и магнитные фазовые переходы в квазидвумерном антиферромагнетике Mn[C10H6(OH)(COO)]22H2O // ФНТ. - 2007. - Т. 33, №5. - С. 570 - 577.

8. Dergachev K.G., Khatsko E.N., Kobets M.I. Incommensurate phase in KTb(WO4)2 induced by magnetic field // Proc. 7th International Symposium on ferroic domains and mesoscopic structure. Giensc (France) - 2002. - P. 77.

9. Dergachev K.G. Resonance properties of monoclinic magnet KYb(MoO4)2 // Proc. Open Ukrainian conference of young scientists «Modern questions of material science». - Kharkov (Ukraine) - 2003. - P. 6.

10. Дергачев К.Г., Кобец М.И., Хацько Е.Н. Магнитные и резонансные исследования NaFe(WO4)2 // Труды Конференции молодых ученых Физика низких темпрератур. - Харьков (Украина) - 2004. - C. 18.

11. Dergachev K.G., Khatsko E.N., Cherny A.S., Rykova A.I. Low temperature magnetization and relaxation in chain compound [(CH3)3NH]CoCl32H2O // Proc. SCM-2004. - Darmstadt (Germany) - 2004. - P. 93.

12. Dergachev K.G., Kobets M.I., Rykova A.I., Khatsko E.N. ESR investigation of monoclinic singlet KTb(WO4)2 // Proc. 20th General Conference Condensed Matter Division EPR. - Prague (Czech Republic) - 2004. - P. 175.

13. Dergachev K.G., Khatsko E.N., Kobets M.I. Spin resonsnce in strongly coupled Ising chains in [(CH3)3NH]CoCl32H2O // Proc. The International Conference on strongly Correlated Electron Systems. cKarlsruhe (Deutschland) - 2004. - P. 38.

14. Dergachev K.G., Khatsko E.N., Loginov A.A, Kobets M.I., Cherny A.S., Rykova A.I.. Magnetoresonance properties of the singlet antiferromagnet KTb(WO4)2 // Proc. RAMIS. - Pozna (Bdlewo) - 2005. - P. 63.

15. Дергачев К.Г., Кобец М.И., Хацько Е.Н. Локальные моды в низкоразмерном магнетике NaFe(WO4)2 // Труды ІЕФ-2005. - Ужгород (Украина) - 2005. - С. 59.

16. Dergachev K.G., Kobets M.I., Khatsko E.N. Resonance investigation and sub-threshold two magnon absorption in low-dimensional magnet C22H18MnO8 // Proc. Euromag 2005/EENC 2005. - Veldhoven (The Netherlands) - 2005. - P. 41.

17. Dergachev K., Khatsko E., Loginov A., Sulpice A., Cherny A., Kobets M., Rykova A. Low temperature magnetic properties of the singlet antiferromagnet KTb(WO4)2 // Proc. 24th International Conference on Low Temperature Physics LT 24. - Orlando, Florida (USA) - 2005. - P. 107.

18. Дергачев К.Г., Хацько Е.Н., Кобец М.И. Влияние низкой симметрии и размерности на магнитные свойства NaFe(WO4)2 // Труды Международной научной конференции «Актуальные проблемы физики твердого тела» ФТТ-2005. - Минск (Беларусь) - 2005. - C. 42.

19. Дергачев К.Г., Кобец М.И., Хацько Е.Н. Резонансные исследования и допороговое двухмагнонное поглощение в низкоразмерном соединении Mn[C10H6(OH)(COO-)]22H2O // Матеріали 7-ої Міжнародної конференції «Фізичні явища в твердих тілах». - Харків (Україна) - 2005. - C. 121.