Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Фтизіатрія


Пухальська Наталія Станіславівна. Особливості лікування порушень функції зовнішнього дихання у хворих з рецидивами туберкульозу легень із урахуванням стану вегетативної регуляції серцевої діяльності : дис... канд. мед. наук: 14.01.26 / Запорізький держ. медичний ун-т. — Запоріжжя, 2007. — 190арк. — Бібліогр.: арк. 165-190.Анотація до роботи:

Пухальська Н.С. Особливості лікування порушень функції зовнішнього дихання у хворих з рецидивами туберкульозу легень із урахуванням стану вегетативної регуляції серцевої діяльності. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.26 – фтизіатрія. – Державна установа “Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України”, Київ, 2007.

Дисертацію присвячено актуальній задачі фтизіатрії – підвищенню ефективності лікування хворих з рецидивами туберкульозу легень. Вивчені частота і характер порушень функції зовнішнього дихання та їх вплив на клінічний перебіг захворювання, стан центральної геодинаміки, вегетативної регуляції серцевої діяльності. Вивчений вплив бронхолітичної терапії на тлі хіміотерапії на ефективність лікування, функціональні показники системи дихання і кровообігу у хворих на рецидиви туберкульозу з вентиляційними порушеннями. Доведено, що використання антихолинергічного препарату тривалої дії тіотропіум броміду сприяє більш визначеному позитивному впливу на динаміку клінічної симптоматики, функціональний стан дихальної системи, показники центральної гемодинаміки і нейрогуморальної регуляції серцевої діяльності.

У дисертації наведено нове вирішення актуальної задачі сучасної фтизіатрії щодо корекції порушень функції зовнішнього дихання у хворих з рецидивами туберкульозу легень завдяки диференційованому підходу до застосування бронхолітичних препаратів із урахуванням стану вегетативної регуляції серцевої діяльності.

1. Перебіг рецидиву туберкульозу легень у більшості хворих (69,3 %) супроводжується порушенням функції зовнішнього дихання переважно по змішаному типу (53,2 %) з розвитком генералізованої обструкції бронхіального дерева.

2. У хворих з рецидивом туберкульозу легень при наявності вентиляційних розладів перебіг захворювання супроводжується частими деструктивними змінами (75,9 %), наявністю бактеріовиділення (78,5 %), розвитком резистентності МБТ до протитуберкульозних препаратів (61,3 %), наявністю гіпокінетичного типу кровообігу (75,3 %), виснаженням регуляторних і адаптаційних механізмів серцевої діяльності (77,2 %).

3. Дисфункції вегетативної регуляції серцевої діяльності спостерігаються у всіх хворих з рецидивами туберкульозу легень, що проявляється напруженням і виснаженням регуляторних і адаптаційних механізмів ВНС. Найбільш виражені зміни визначаються у хворих з порушеннями ФЗД, особливо при змішаному типі із генералізованою обструкцією помірного і тяжкого ступенів за рахунок збільшення асимпатикотонічної реактивності. При виконанні кліноортостатичної проби гіпердіастолічний тип реакції реєструється у 34,1 % хворих з вентиляційними порушеннями.

4. Застосування бронхолітичних препаратів спільно з хіміотерапією у хворих на рецидиви туберкульозу з дихальними порушеннями покращує функцію зовнішнього дихання, переважно швидкісні показники проходження повітря на рівні великих та середньокаліберних бронхів, зменшує порушення центральної гемодинаміки та покращує стан вегетативної регуляції і варіабельність серцевого ритму. Більш позитивний вплив на клінічну динаміку, функціональні показники зовнішнього дихання, центральної гемодинаміки та вегетативної регуляції серцевої діяльності надає використання антихолінергічного препарату тривалої дії тіотропіум броміду.

5. Застосування в комплексі з хіміотерапією бронхолітичних засобів підвищує частоту припинення бактеріовиділення на 8 %, скоротивши терміни його досягнення на (1,1 ± 0,3) міс, також збільшує частоту загоєння деструкцій в легеневій тканині на 11 %, скорочуючи терміни на (1,0 ± 0,2) міс. Зазначена комплексна терапія призводить до зменшення на (0,3 ± 0,02) міс тривалості стаціонарного лікування хворих.

Публікації автора:

1. Рецидивы туберкулеза легких в промышленном городе / Шальмин А. С., Шевченко Р.Н., Герман А.К., Бондаренко В.П., Солодовник Ю.С. // Запорожский медицинский журнал.-2004.-№6.- С.54-57.

Здобувачу належить участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів. Співавторам належить консультативна допомога.

2. Пухальська Н.С. Особливості варіабельності серцевого ритму у хворих з рецидивами туберкульозу легень, ускладнених бронхіальною обструкцією // Запорожский медицинский журнал - 2005. - №1.- С.36-39.

3. Пухальська Н.С. Клініко-функціональні особливості порушення функції зовнішнього дихання у хворих з рецидивами туберкульозу легень // Запорожский медицинский журнал. - 2005. - №2. - С.74-79.

4. Шальмин А.С., Пухальская Н.С. Неиммунологические механизмы бронхообструктивного синдрома у больных с рецидивами туберкулеза легких // Імунологічні аспекти туберкульозу і неспецифічних захворювань органів дихання: матеріали науково-методичної конференції з міжнародною участю – Київ, 2005. - С.247-253.

Здобувачу належить ідея і планування досліджень, участь у проведенні досліджень та лікуванні хворих, збирання матеріалу, аналіз та математична обробка результатів, висновки, написання роботи. Співавтору належить консультативна допомога.

5. Частота й особливості рецидивів туберкульозу легенів в умовах екологічного забруднення / О.С.Шальмін, О.І.Ахтирський, О.А.Растворов, Р.М.Шевченко, О.К.Герман, Н.М.Швець, А.І.Пиріг, Ю.С.Солодовник, Н.С.Пухальська // Запорожский медицинский журнал - 2006. - №3.- С.43-48.

Здобувачу належить участь у проведенні досліджень. Співавторам Ахтирському О.І., Герману О.К., Швець Н.М., Пиріг А.І. належить участь в зборі матеріалів, консультативна допомога. Співавторам Шальміну О.С., Растворову О.А. – ідея і планування дослідження, консультативна допомога. Солодовнику Ю.С. участь в статистичній обробці результатів.

6. Пат.7746 А Україна. МПК7 А61В5/00. Спосіб прогнозування перебігу туберкульозного процесу в легенях / Шальмін О.С., Солодовник Ю.С., Пухальська Н.С., Разнатовська О.М. (Україна). - № 20041008047; Заявлено 04.10.2004; Опубл.15.07.2005; Бюл. № 7. – С.5.18.

Здобувачу належить ідея і планування досліджень, участь у проведенні досліджень, написання роботи. Співавторам Шальміну О.С., Солодовнику Ю.С. належить консультативна допомога. Разнатовській О.М.участь в статистичній обробці результатів.

7. Пухальська Н.С., Шальмін О.С. Проблеми діагностики та лікування БОС у хворих на туберкульоз легенів // Актуальні проблеми сучасної медицини: тези 58 науково - практичної конференції студентів та молодих вчених Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця з міжнародною участю. – Київ, 2003.- С.143.

Здобувачу належить участь у обстеженні хворих, аналіз та математична обробка результатів. Співавтору належить консультативна допомога.

8. Динамическое наблюдение за больными деструктивным туберкулезом легких, осложненного бронхообструктивным синдромом / Шальмин А.С. , Герман А.К., Бондаренко В.П., Солодовник Ю.С., Пухальская Н.С. Матеріали наукових праць ІІІ з’їзду фтизіатрів і пульмонологів України // Укр. пульмонол. журн. – 2003. №2 (40). – С.405.

Здобувачу належить аналіз та математична обробка результатів, написання роботи. Співавторам належить ідея і планування дослідження, висновки, консультативна допомога.

9. Пухальская Н.С., Разнатовская Е.Н., Шальмин А.С. Особенности вариабельности сердечного ритма у больных туберкулезом в зависимости от типа специфического процесса // Использование природных и преформированных факторов в восстановленном лечении и реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями: Матеріали науково - практичної конференції з міжнародною участю. – Запоріжжя, 2004. – С.74-76.

Здобувачу належить ідея і планування досліджень, участь у проведенні досліджень, написання роботи. Шальміну О.С. консультативна допомога. Разнатовській О.М. – участь в статистичній обробці результатів.

10. Пухальська Н.С. Порівняльна характеристика стану ФЗД у хворих з вперше діагностованим туберкульозом та його рецидивами // Актуальні проблеми сучасної медицини: тези 59 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю. – Київ, 2005. - С.224

11. Пухальська Н.С. Особливості варіабельності серцевого ритму у хворих з рецидивами туберкульозу легень, ускладнених бронхіальною обструкцією // Актуальні проблеми сучасної медицини: тези 59 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю. – Київ, 2005. - С.224

12. Пухальська Н.С. Клініко – функціональні особливості порушення функції зовнішнього дихання у хворих з рецидивами туберкульозу легень // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених . – Ужгород, 2005. – С.147-148.

13. Пухальская Н.С. Особенности вариабельности сердечного ритма у больных с разным типом течения туберкулезного процесса // Щорічні терапевтичні читання: алгоритми сучасної діагностики та лікування внутрішніх хвороб: тези науково–практичної конференції. – Харків, 2005. – С.186.

14. Пухальська Н.С. Клініко – функціональні особливості порушення функції зовнішнього дихання у хворих з рецидивами туберкульозу легень та ефективність їх лікування // Актуальні проблеми фтизіатрії і пульмонології: тези наукового симпозіуму. – Тернопіль, 2005.- С.41-42.