Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Спеціальна психологія


Бистрова Юлія Олександрівна. Особливості конфліктної поведінки розумово відсталих підлітків : Дис... канд. наук: 19.00.08 - 2007.Анотація до роботи:

Бистрова Ю.О. Особливості конфліктної поведінки розумово відсталих підлітків. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.08 – спеціальна психологія. – Інститут спеціальної педагогіки АПН України. – Київ, 2007.

Дисертаційне дослідження присвячене розробці науково обґрунтованої та практично значущої системи роботи з вивчення, попередження та розв’язання конфліктів у поведінці розумово відсталих підлітків.

Були виявлені чинники сімейного та шкільного життя, що впливають на формування різних стратегій конфліктної поведінки в підлітків з інтелектуальною недостатністю. Указано на перевагу в конфлікті розумово відсталих підлітків деструктивних стратегій поведінки: активної (суперництво), пасивних (уникнення, пристосування). Для розумово відсталих підлітків характерний особливий тип поведінки в конфлікті – застрявання. При його вияві підліток не в змозі самостійно впоратися з ситуацією. Частіше застрявання виявляється в групі підлітків з психопатоподібними проявами, з недостатністю лобних долей, а також у підлітків з порушеннями нейродинаміки. Установлено вплив структури дефекту та нейродинаміки, рівня психічного розвитку, вікових особливостей і гендерних відмінностей підлітків на вибір стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях. Розроблена система корекційної роботи з попередження та розв’язання конфліктів у поведінці підлітків з інтелектуальною недостатністю. Робота велась у трьох напрямах з урахуванням компонентів розвитку особистості (когнітивного, емоційного та поведінкового) та включала в себе психокорекційну програму спеціальних занять-кроків з формування та розвитку навичок соціальної взаємодії та конструктивної поведінки в конфлікті.

 1. Розроблена комплексна процедура дослідження дозволяє ефективно вивчити особливості конфліктної поведінки, її причини та властиві розумово відсталим підліткам способи розв’язання конфліктів, що є основою конкретизації напрямів психолого-педагогічної роботи з цією категорією учнів.

 2. Причинами виникнення конфліктної поведінки в розумово відсталих підлітків є біологічні, пов’язані зі структурою дефекту та особливостями нейродинаміки; психологічні, пов’язані з особливостями особистісного розвитку та суб’єктивного сприйняття ситуації; соціальні, пов’язані з умовами розвитку підлітка в найближчому соціальному оточенні (родині, школі).

 3. У конфліктній ситуації підліток поводить себе залежно від належності до однієї з груп клінічних форм олігофренії, за класифікацією М.С.Певзнер. Від переважання процесів збудження чи гальмування залежить вибір активних (суперництво, співробітництво) або пасивних (пристосування, уникнення) форм поведінки в конфлікті. Наявність ускладненого дефекту значною мірою зумовлює наявність деструктивних форм поведінки.

 4. Переважаючими стратегіями конфліктної поведінки в розумово відсталих підлітків є деструктивні типи (суперництво, пристосування, уникнення). Найбільш схильними до суперництва є підлітки з переважанням процесів збудження, з психопатоподібним та лобним синдромами. Пристосування та уникнення частіше виявляється в торпідних підлітків і підлітків з різними порушеннями аналізаторів. Для розумово відсталих учнів з неускладненою формою олігофренії властивий досить високий, порівняно з іншими групами, відсоток виборів співробітництва та компромісу, отже, розвиток цих стратегій є «зоною найближчого розвитку» таких підлітків.

 5. Існують гендерні відмінності у виборі розумово відсталими підлітками стратегії поведінки в конфлікті. Хлопці частіше, ніж дівчата, використовують суперництво в конфлікті; для дівчат більш властиві пасивні форми поведінки (пристосування, уникнення), а також продуктивна стратегія – співробітництво.

 6. Для розумово відсталих підлітків характерний особливий тип поведінки в конфлікті – застрявання. При його прояві підліток не в змозі самостійно впоратися з ситуацією. Частіше застрявання виявляється в групі підлітків з психопатоподібними проявами, з недостатністю лобних долей, а також у підлітків з порушеннями нейродинаміки.

 7. Здобута психологічна інформація дозволяє визначити напрями та умови диференційованої, індивідуалізованої корекційної роботи, зокрема групової психокорекції з метою профілактики конфліктів і конфліктної поведінки серед розумово відсталих підлітків, та створює психологічні передумови соціалізації.

 8. Спеціально організована корекційна робота, відповідно до визначених соціально-психологічних умов, сприяє зменшенню та конструктивному розв’язанню конфліктів у поведінці розумово відсталих школярів. Експериментальна перевірка розробленої комплексної методики засвідчила, що психологічну допомогу розумово відсталим підліткам, насамперед, важливо спрямувати на попередження конфліктів, формування й корекцію конструктивних способів їх розв’язання, та проводити в системі за трьома напрямками-блоками (когнітивний, емоційно-вольовий, афіліативно-поведінковий).

 9. Результати корекційної роботи довели можливість створення умов у спеціальній допоміжній школі для профілактики та конструктивного розв’язання конфліктів у поведінці розумово відсталих підлітків, можливість корекції їх конфліктної поведінки з урахуванням особливостей нейродинаміки та структури дефекту, можливість послаблення значущості конфліктних ситуацій шляхом підтримки підлітків і зниження конфліктогенів.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Подальшого вивчення потребують питання конфліктів серед розумово відсталих учнів молодших класів, а також юнацького віку, особливостей їхньої поведінки, що детермінує конфліктні ситуації. Крім того, дослідження повинно бути спрямоване на поглиблене вивчення сімейних конфліктів учнів допоміжних шкіл.

Публікації автора:

 1. Быстрова Ю.А. Влияние психолого-педагогических факторов на эмоциональное состояние старших школьников // Наука і освіта – 2004: Матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Наука і освіта, 2004. – Т.29. Психологія. – С.11–13.

 2. Бистрова Ю.О. Аналіз афективно-особистісних компонентів діяльності підлітків із порушеннями інтелектуального розвитку // Наука. Здоров’я. Безпека. Реабілітація: Збірник праць ІІ Міжнар. наук.-метод. конф. – Луганськ: Знання, 2004. – С. 90–94.

 3. Быстрова Ю.А. Эмоциональные расстройства у детей и подростков в современной школе // Вісник Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2004. – № 1(69). – С. 53–58.

 4. Быстрова Ю.А. Исследование особенностей эмоциональной сферы и поведения подростков с нарушениями интеллектуального развития // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія: Зб. наукових праць. – К.,2005. – № 3 – С. 171–177.

 5. Бистрова Ю.О. Психологічні аспекти проблеми конфліктної поведінки дітей з вадами розумового розвитку // Дефектологія. – 2005. – № 2. – С. 20–22.

 6. Быстрова Ю.А. Психологический аспект эмоциональных состояний умственно отсталых подростков при конфликтном взаимодействии // Актуальні проблеми спеціальної психології та педагогіки. – Херсон, 2005. – С. 18–21.

 7. Быстрова Ю.А. К вопросу о проблемах конфликтного поведения детей с нарушениями интеллектуального развития // Безпека. Здоров'я. Реабілітація: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-метод. конф. – Луганськ: Знання, 2005. – С. 38– 45.

 8. Быстрова Ю.А. Конфликт как фактор возникновения эмоциональных расстройств у умственно отсталых детей и подростков // Актуальні проблеми практичної психології: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2005. – С. 60–63.

 9. Бистрова Ю.О. До питання про емоційні розлади у розумово відсталих дітей та підлітків // Реабілітація дітей з особливостями психофізичного розвитку: Матеріали І Кримської наук.-практ. конф. – Сімферополь, 2005. – С. 26–30.

 10. Быстрова Ю.А. Особенности эмоциональных состояний подростков вспомогательной школы при конфликтном взаимодействии // Вісник Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2005. – № 13(69). – С. 53–58.

 11. Быстрова Ю.А. Психологический аспект процессуальной модели конфликта // Перспективы науки и техники – 2005: Материалы II Междунар. научн.-практ. конф. – Д., 2005. – С. 22–26.

 12. Бистрова Ю.О. Психологічні особливості конфліктної поведінки підлітків з інтелектуальною недостатністю // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія: Зб. наукових праць – К., 2006. – № 5. – С. 105–111.

 13. Бистрова Ю.О. Вибір стратегії поведінки в конфлікті підлітками з порушенням інтелектуального розвитку та в нормі // Дефектологія. – 2006. – № 4. – С. 46–50.

 14. Бистрова Ю.О. Суб’єктивні психологічні передумови виникнення конфліктів у підлітків допоміжних шкіл // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб.: Вип. 5. / За ред. В.І.Бондаря, В.В.Засенка. – К.: Наук. світ, 2006. – С. 223–226.

 15. Быстрова Ю.А. Анализ исследования конфликтов в поведении подростков вспомогательной школы // Науковий вісник Південноукраїнського держ. пед. ун-ту м.. К.Д.Ушинського: зб. наукових праць. – Одеса, 2006. – № 5–6. – С. 96– 102.

 16. Быстрова Ю.А. Коррекционная работа по предупреждению и разрешению конфликтов в поведении учащихся вспомогательной школы // Наука і освіта. –2006. – № 3–4. – С. 8–10.

 17. Быстрова Ю.А. Психологическая помощь педагогам по предупреждению и разрешению конфликтов в поведении умственно отсталых подростков // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. – 2006. – Випуск 6. – С. 243–247.