Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Геолого-мінералогічні науки / Геологія, пошук та розвідка нафтових і газових родовищ


Колос Володимир Ярославович. Особливості геологічної будови і перспективи нафтогазоносності Охтирського нафтогазопромислового району: дисертація канд. геол. наук: 04.00.17 / Івано- Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2003.Анотація до роботи:

Колос В.Я. Особливості геологічної будови і перспективи нафтогазоносності Охтирського нафтогазопромислового району. - Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.17 - геологія нафти і газу. - Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, 2003.

Дисертація присвячена дослідженню Охтирського нафтогазопромислового району Дніпровсько-Донецької нафтогазоносної області - головного нафтогазовидобувного району України. Він займає практично увесь Талалаївсько-Рибальський нафтогазоносний район і північно-західну частину нафтогазоносного району Північного борту Дніпровсько-Донецької нафтогазоносної області.

На карті нафтогазогеологічного районування нанесені нафтогазоносні і нафтогазоперспективні об'єкти: 38 родовищ вуглеводнів і 45 нафтогазоперспективних об'єктів, з них - 29 підготовлених до буріння і 16 виявлених (перспективних).

Проведена якісна оцінка перспектив нафтогазоносності і кількісна оцінка нерозвіданих ресурсів Охтирського нафтогазопромислового району. Видобувні нерозвідані ресурси району складають 246,4 млн.т у.п. і розподілені у верхньовізейському та докембрійському комплексах на Північному борту Дніпровсько-Донецької западини і докембрійському, девонському, турнейсько-нижньовізейському, верхньовізейському та серпуховському в Північній прибортовій зоні Дніпровського грабена.

Обгрунтовані основні напрямки геологорозвідувальних робіт на нафту і газ в Охтирському нафтогазопромисловому районі, пов'язані з нижньовізейсько-турнейським та верхньовізейським продуктивними комплексами і інтервалом глибин 4-5 км. Визначено 150 прогнозно-перспективних складнопобудованих об'єктів. Побудовані карти трендів нафтогазоносності (зон нафтогазонакопичення) і прогнозно-перспективних об'єктів. Проведена рейтингова оцінка нафтогазоперспективних та ранжування прогнозно-перспективних об'єктів, серед них визначені пріоритетні.

Розробки здобувача спрямовані на вирішення нагальної проблеми України - нарощування ресурсної бази вуглеводнів.

Останнім часом в ОНГПР, як і в цілому в Україні, гостро стоїть питання стабілізації і подальшого нарощування видобутку ВВ, поповнення ресурсної бази, відкриття нових родовищ нафти і газу, що вимагає розробки і наукового обгрунтування нових напрямків і рішень при визначенні першочергових об’єктів для проведення геологорозвідувальних робіт (ГРР).

У дисертації наведене наукове обгрунтування пріоритетних напрямків ГРР на нафту і газ в ОНГПР, що виявляється у визначенні перспектив його нафтогазоносності, пов’язаних з особливостями геологічної будови, першочергових нафтогазоперспективних об’єктів і розробці конкретних пропозицій щодо реалізації нафтогазового потенціалу і нарощування ресурсної бази.

Результати дисертаційних досліджень і реалізація практичних рекомендацій сприятимуть прогнозуванню нафтогазоносності надр, підвищенню ефективності ГРР на нафту та газ, вирішенню проблеми пошуків і розвідки нових родовищ і покладів ВВ в ОНГПР на найближчу перспективу і є вагомим внеском у виконання задачі стабілізації та збільшення нафтогазовидобутку в Україні.

Найважливіші наукові і практичні результати дисертаційної роботи наступні:

- встановлено, що особливості геологічної будови ОНГПР обумовлені древньою субмеридіональною і пізньопалеозойською субширотною зональністю ДДА і полягають у приуроченості її території до різнорідних поздовжніх (Північний борт і Північна прибортова зона ДДЗ) і поперечних (Роменська та Охтирська ділянки) тектонічних елементів, які відрізняються особливостями свого палеогеоморфологічного розвитку, завдяки чому в районі існує широкий спектр пасток ВВ різного типу і, в першу чергу, неантиклінальних (літологічно-, стратиграфічно-, тектонічно-екранованих і комбінованих) в осадовому чохлі і нетрадиційних у породах фундаменту;

- обгрунтована північна межа нафтогазоперспективності ОНГПР по глибині залягання поверхні фундаменту 1000 м, що дозволило уточнити структурно-тектонічне і нафтогазогеологічне районування території, а також на новому якісному рівні оцінити перспективи нафтогазоносності докембрійського, девонського, турнейсько-нижньовізейського, верхньовізейського та серпуховського комплексів і провести районування території ОНГПР за ступенем перспективності;

- визначені тренди нафтогазоносності (зони нафтогазонакопичення) по продуктивних горизонтах нижньокам'яновугільних відкладів: чотири регіональних (протяжністю 250 км і більше), приурочених до продуктивних горизонтів Т-1, В-20, В-17, і В-16 та шістнадцять зональних (протяжністю 40-120 км), приурочених до горизонтів Т-3, В-26 та всіх продуктивних горизонтів верхньовізейських відкладів, які пропонується використовувати при плануванні ГРР. Саме в зонах виділених трендів можуть бути відкриті нові поклади ВВ у зазначених продуктивних горизонтах, і вони є першочерговими для постановки сейсморозвідувальних робіт з метою виявлення і підготовки об'єктів до глибокого буріння;

- проведена нова оцінка нерозвіданих видобувних ресурсів ВВ ОНГПР (з розподілом за продуктивними комплексами і глибинами залягання) на основі якісної оцінки перспектив нафтогазоносності і з урахуванням суттєвого збільшення перспективної території (по верхньовізейському та докембрійському комплексах на ПнБ до ізогіпси поверхні фундаменту –1,0 км; по докембрійському - в ПнПЗ на всій території ОНГПР, а не лише у вузькій прирозломній його частині), які станом на 01.01.2002 р. складають 246,4 млн.т умовного палива, що є резервом для подальших пошуково-розвідувальних робіт і нарощування ресурсної бази;

- обгрунтовані основні напрямки подальших геологорозвідувальних робіт і шляхи нарощування ресурсної бази ОНГПР, які пов’язані з турнейсько-нижньовізейським і верхньовізейським продуктивними комплексами та інтервалом глибин 4-5 км, де зосереджено відповідно 67,5% і 47,8% нерозвіданих ресурсів ВВ району. До інших напрямків віднесені докембрійський та девонський (міжсольовий підкомплекс) комплекси, в яких зосереджено відповідно 9,6% та 7,8% нерозвіданих ресурсів ОНГПР;

- визначені оптимальні значенння (20-27м/км) градієнтів товщин продуктивних комплексів нижнього карбону, за яких існують сприятливі умови для формування неантиклінальних пасток в умовах моноклінальних схилів, що запропоновано використовувати в якості критерія при пошуках неантиклінальних пасток;

- проведені аналіз 45 нафтогазоперспективних об’єктів (29 підготовлених до глибокого буріння та 16 виявлених сейсморозвідувальними дослідженнями) та їх рейтингова оцінка, за результатами якої визначені першочергові: серед підготовлених до буріння - Тунівська, Різниківська, Мліївська, Будівська, Цимбалівська, Юхтинська і Вербівська; серед виявлених сейсморозвідкою (перспективних) - Південно-Іванівська і Перехрестівська структури;

- визначені на основі результатів геолого-геофізичних досліджень, геолого-тематичних та науково-дослідних робіт 150 прогнозно-перспективних складнопобудованих об’єктів. За аналізом достовірності результатів, за якими вони виділені, першочерговими для подальшого вивчення і переведення у фонд виявлених і підготовлених є 12 об’єктів: Куп’євахівський, Південно-Хижняківський, Мурафинський, Північно-Козіївський, Сидорицький, Охтирський, Груньський, Східно-Прокопенківський, Північно-Голиківський, Коржівський "глибинний", Ярмолинцівський "глибинний" і Південно-Солодухинський;

- розроблені конкретні рекомендації щодо постановки сейсморозвідувальних досліджень та глибокого буріння на ряді ділянок ОНГПР з метою реалізації його нафтогазового потенціалу.

Публікації автора:

Фахові видання:

 1. Евграфов А.Е., Колос В.Я. О перспективах нефтегазоносности Западно-Козиевской площади // Нефт. и газ. пром-сть. – 1987. - №1. – С. 13-14. (Особистий внесок - проведення досліджень, висновки та рекомендації, участь автора - 90%.).

 2. Евграфов А.Е., Жихарев А.П., Колос В.Я. Методика разведки Хухрин-ского месторождения // Нефт. и газ. пром-сть. – 1988. - №3. – С. 10-12. (Особистий внесок - розробка методики розвідувального буріння для пошуків покладів ВВ в породах фундаменту, участь автора - 80%).

 3. Підвищення ефективності нафтогазопошукових робіт / В.М.Перерва, О.І. Архіпов, Г.Ф. Бусел, Р.М. Окрепкий, М.Г. Видиборець, В.Я. Колос // Нафт. і газ. пром-сть. – 1998. - №1. – С. 6-10. (Особистий внесок - проведення досліджень, висновки та рекомендації, участь автора - 35%).

 4. Музичко І.І., Колос В.Я., Омелянчук С.Г. Нарощування ресурсної бази як чинник стабілізації та збільшення видобутку вуглеводнів ВАТ “Укрнафта” // Нафт. і газ. пром-сть. – 2001. - №4. – С. 21-22. (Особистий внесок - аналіз результатів ГРР, розробка рекомендацій щодо нарощування ресурсної бази ВАТ "Укрнафта", участь автора - 70%).

 5. Нетрадиційним шляхом нафтогазорозвідки / М.І. Євдощук, І.І. Чебаненко, В.О. Краюшкін, В.П. Клочко, Т.М. Галко, В.В. Гладун, В.Я. Колос, О.Г. Цьоха // Мінеральні ресурси. – 2001. - №4. – С. 34-36. (Особистий внесок - систематизація та інтерпретація результатів ГРР з метою визначення перспектив нафтогазоносності, участь автора - 25%).

 6. К нефтеразведке докембрийского комплекса на востоке Украины / И.И. Чебаненко, В.А. Краюшкин, В.П. Клочко, Н.И. Евдощук, Б.Л. Крупский, В.В. Гладун, Т.Е. Довжок, О.Г. Цеха, В.Я. Колос // Геол. журн. – 2002. - №1. – С. 15-24. (Особистий внесок - обгрунтування нетрадиційних пасток в утвореннях кристалічного фундаменту, висновки та рекомендації, участь автора - 25%).

 7. Перспективы нефтегазоразведки на юго-западном склоне Воронежского кристаллического массива / И.И. Чебаненко, В.А. Краюшкин, В.П. Клочко, Н.И. Евдощук, Б.Л. Крупский, В.В. Гладун, Т.Е. Довжок, О.Г. Цеха, В.Я. Колос // Доповіді Національної академії наук України. – 2002. - №5. – С. 149-156. (Особистий внесок - систематизація та інтерпретація результатів ГРР з метою визначення перспектив нафтогазоносності, участь автора - 25%).

 8. Колос В.Я. Деякі аспекти стабілізації та збільшення видобутку вуглеводнів в Україні // Геологія і геохімія горючих копалин, 2002. - №1. – С. 32-35. (Одноосібне авторство).

Препринти:

 1. Структура и нефтегазоносность Ахтырского нефтегазопромыслового района Днепровско-Донецкой впадины (с позиций разломно-блоковой тектоники) / М.И. Видиборец, Е.С. Дворянин, Е.М. Довжок, Т.Е. Караваева, В.П. Клочко, В.Я. Колос, Р.Н. Окрепкий, М.И. Пономаренко, Б.И. Слышинский, В.С. Токовенко, В.Г. Трачук, И.И. Чебаненко. – К., 1993. – 62 с. – (Препр. / АН Украины, Ин-т геологич. наук; 93-8).

 1. Аналіз нафтогазоносного потенціалу фундаменту Охтирського нафтогазопромислового району Дніпровсько-Донецької западини / В.П. Клочко, Є.М. Довжок, Р.М. Окрепкий, Є.С. Дворянин, І.І. Чебаненко, М.Г. Видиборець, В.Я. Колос, Т.Є. Караваєва, М.І. Пономаренко, Б.Й. Слишинський, В.С. Токовенко, М.Й. Марухняк. – К., 1995. – 71 с. – (Препр. / Укр. нафтогаз. ін-т; 95-1).

 2. Прогнозування пасток неантиклінального типу в Охтирському нафтогазопромисловому районі Дніпровсько-Донецької западини / В.Г. Трачук, Ф.В. Дячук, І.Р. Окрепка, В.Я. Колос, М.М. Брегіда, В.П. Клочко. – К., 1996. – 75 с. – (Препр. / Укр. нафтогаз. ін-т; 96-2).

Збірники наукових праць:

 1. Евграфов А.Е., Колос В.Я. Подсолевые девонские отложения – новый объект поисково-разведочных работ на Бугреватовском нефтяном месторождении // Нефтепромысловая геология и геофизика: Сб. науч. тр. – К.: Укргипрониинефть, 1983. – С. 50-54.

 2. Колос В.Я. Перспективы открытия несводовых залежей углеводородов в Ахтырском нефтепромысловом районе ДДВ // Поиски и разведка неантиклинальных залежей нефти и газа на территории Украины и Белоруссии: Сб. научн. трудов. – К.: Укргипрониинефть, 1984. – С. 9-13.

 3. Евграфов А.Е., Жихарев А.П., Колос В.Я. О нефтегазоносности пород кристаллического фундамента // Совершенствование геологических основ прогноза нефтегазоносности недр Украины и Белоруссии: Сб. научн. трудов. – К.: Укргипрониинефть, 1987. – С. 20-26.

 4. Стовба С.Н., Марухняк А.Н., Колос В.Я. Результаты сейсмических исследований по опорно-параметрическому профилю МОГТ Гупаловка-Гуты и прогноз перспективных объектов с небольшими запасами углеводородов // Проблемы разведки и разработки месторождений с небольшими запасами углеводородов: Сб. науч. тр. – К.: Укргипрониинефть, 1990. – С. 10-15.

 5. Колос В.Я., Евграфов А.Е., Лисаченко В.Н. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности пород фундамента северного борта ДДВ в пределах Ахтырского нефтегазопромыслового района // Геология и бурение нетрадиционных залежей нефти и газа: Сб.науч.тр. – К.: Укргипрониинефть, 1991.–С.5-13.

 6. Результаты поисково-разведочных работ на Хухринском полигоне северного борта Днепровско-Донецкой впадины / Р.Н. Окрепкий, Б.И. Слышинский, Е.М. Довжок, М.И. Пономаренко, М.И. Видиборец, А.П. Жихарев, В.Я. Колос, В.П. Клочко // Проблемы нефтегазоносности кристаллических пород фундамента Днепровско-Донецкой впадины: Сб. науч. тр. – К.: Наук. думка, 1991. – C. 10-17.

 7. Структура і нафтогазоносність Охтирського нафтогазопромислового району / Є.М. Довжок, Р.М. Окрепкий, М.Г. Видиборець, М.І. Пономаренко, Т.Є. Караваєва, В.П. Клочко, В.С. Токовенко, Є.С. Дворянин, В.Я. Колос // Нафта і газ України – 94: Матер.наук.-практ.конф. ( Київ, 17-19.05.1994). – Львів: УНГА.– 1995.–т.1–С.106-109.

 8. Прогнозування пластових тисків на площах АТ “Укрнафта” в Дніпровсько-Донецькій западині і Передкарпатті / Р.М. Окрепкий, М.Г. Видиборець, М.Я. Алексеєва, В.Я. Колос, Є.В. Щербань // Нафта і газ України – 96: Матеріали наук.-практ. конф. ( Харків, 14-16.05.1996). – Харків: УНГА.– 1996 – т.1 – с. 215.

 9. Обгрунтування проведення пошуково-розвідувальних робіт на нових (нетрадиційних) об'єктах у межах території діяльності ВАТ «Укрнафта» / В.Я. Колос, Т.І. Шибецька, І.Р. Окрепка, А.Г. Демиденок, Т.Є. Довжок // Нафта і газ України-98: Матеріали наук.-практ. конф. ( Полтава, 15-17.09.1998). – Полтава: УНГА. – 1998. т.1. – с. 67.

 10. Комплексний підхід до вивчення перспектив нафтогазоносності Північного борту ДДЗ / В.Я. Колос, М.Я. Алексеєва, Ф.В. Дячук, Т.І. Шибецька // Нафтогазова геологія та геофізика України – погляд у нове тисячоліття: Зб. наук.праць Міжн.наук.конф. (Чернігів, 20-21.06.2000).–Чернігів, 2000. – С.39-41.

 11. Колос В.Я., Маєвський Б.Й. Перспективи нафтогазоносності північної прибортової зони ДДЗ // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2001. - №1. – С. 5-8.

 12. Колос В.Я., Пригаріна Т.М. Тренди нафтогазоносності північної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини та їх пошукове значення // Нафта і газ України. Зб. наук. праць: Матер. 7 Міжн. наук.-практ. конф. «Нафта і газ України–2002» (Київ, 31.10 – 01.11.2002). –К.: Нора-прінт, 2003.–Том 1.–С.152-153.

Депоновані статті:

 1. Евграфов А.Е., Жихарев А.П., Колос В.Я. Проблемные вопросы методики поисков и разведки скоплений нефти и газа в породах фундамента // Статья депонирована ВНИИОЭНГ, 1988. - №6(200). – С. 142 (в указателе ВИНИТИ).

Тези доповідей:

 1. Колос В.Я. О дальнейших перспективах поисково-разведочных работ в Ахтырском нефтегазопромысловом районе Днепровско-Донецкой впадины // Проблемы повышения эффективности геологоразведочных работ на нефть и газ в XII пятилетке: Тез. докл. респ. науч.-техн. конф. молодых ученых и специалистов. – Чернигов, 1986. – С. 61-63.

 2. Применение палеогеоморфологических методов исследований и прогноз нетрадиционных ловушек УВ на площадях объединения “Укрнефть” в северо-западной части ДДВ / В.Я. Колос, В.Г.Трачук, М.Я. Алексеева, Ф.В. Дячук // Актуальные вопросы нефтяной палеогеоморфологии: Тез. докл. межгосуд. науч. конф. (Чернигов, 12-16.09.94). – Чернигов, 1994. – С. 39-40.

 3. Перспективи нафтогазоносності глибокозанурених нафтогазопродуктивних комплексів Охтирського нафтопромислового району / М.Г. Видиборець, В.Я. Колос, Б.Й. Слишинський, І.Р. Окрепка // Геологические и палеогеоморфологические аспекты нефтегазоносности: Тез. докл. Междунар. конф. (Симферополь-Николаевка, 1996). – К.: Ин-т геол. наук НАНУ, 1996. – С. 29-30.

 4. Умови формування покладів Хухринського нафтогазоконденсатного родовища – основний критерій при плануванні подальших геологорозвідувальних робіт в межах Північного борту ДДЗ / В.Я. Колос, М.Я. Алексеєва, Є.О. Гречановський, Б.Й. Слишинський // Генезис нафти і газу та формування їх родовищ в Україні як наукова основа прогнозу та пошуків нових скупчень: Тез. доп. Міжн. наук.-практ. конф. (Чернігів, лютий 2001). – Чернігів: УкрДГРІ, 2001. – С. 113-114.

 5. Дячук Ф.В., Колос В.Я., Свіхнушин М.М. Комплексна кількісна переінтерпретація матеріалів ГДС з застосуванням програмного комплексу ІНГЕФ на родовищах ВАТ “Укрнафта” // Геологія горючих копалин України: Тез. доп. Міжн. наук.- конф. (Львів, 13-15.11.2001). – Львів, 2001. – С. 86-87.

 6. Філатов В.Ю., Колос В.Я. Прогнозування зон нафтогазонакопичення на основі комплексної інтерпретації геолого-геофізичних даних в пакеті програм GEOFRAME // Геодинамика и нефтегазоносные системы Черноморско-Каспийского региона: Тез. докл. Межд. науч. конф. (“Крым-2001”, 17-21.09.2001). – Симферополь: Ассоц. геол. Симферополя, 2001. – С. 169.

 7. Розломно-блокова тектоніка в зв’язку з закономірностями розміщення нафтових і газових родовищ України / В.Я.Колос, І.І.Чебаненко, В.О.Краюшкін, М.І.Євдощук, П.М.Мельничук, В.П.Клочко, В.В.Гладун, П.Я.Максимчук, О.Г.Цьоха // Геодинамика и нефтегазоносные структуры Черноморско-Каспийского региона. Матер. міжнар. наук.-практ. конф., Гурзуф (9.09-14.09.2002).-Симферополь: вид. Таврія-Плюс, 2002.-С.253-254.