Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Загальна психологія, психологія особистості, історія психології


Матейко Наталія Михайлівна. Особливості функціонування пізнавальної та емоційної сфери осіб, які мешкають в зоні посиленого радіоекологічного контролю : дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - К., 2005.Анотація до роботи:

Матейко Н.М. Особливості функціонування пізнавальної та емоційної сфери осіб, які мешкають в зоні посиленого радіоекологічного контролю. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія; історія психології. – Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, Київ, 2005.

Дисертацію присвячено дослідженню особливостей функціонування пізнавальної та емоційної сфер осіб, які мешкають в зоні посиленого радіоекологічного контролю. Виявлено, що внаслідок проживання на екологічно несприятливій території, число осіб, які мають високий рівень невротизації значно збільшилося протягом чотирьох років. Емоційна сфера характеризується такими симптомокомплексами, як тривожність, недовіра до себе, незахищеність, відчуття власної меншовартості, ворожість, високий рівень емоційного напруження. Спостерігається зниження рівня функціонування пізнавальної сфери, пам’яті та уваги. Особливо це стосується дітей, оскільки екологічно несприятливе середовище здійснює гальмівний вплив на їх інтелектуальний розвиток та викривляє особистісний.

Доведено, що навіть у віддалений від аварії на ЧАЕС період особи, які мешкають на радіаційно забрудненій території, потребують психологічної допомоги. З метою здійснення диференційованої психологічної допомоги, розроблено методику експрес-діагностики встановлення рівня відхилень.

Встановлено, що психологічну корекцію функціонування пізнавальної та емоційної сфери слід розпочинати із зниження емоційної напруги завдяки використанню методів арт-терапії.

У висновках підбиваються підсумки здійсненого теоретичного та емпіричного дослідження. Отримані результати підтверджують висунуту гіпотезу. Узагальнення результатів дозволило констатувати наступне:

1. Проживання на території з підвищеним рівнем радіаційного опромінення виявляється тривало діючим подразником, що має патогенну дію на психіку і є джерелом психічного напруження. Це спричиняє такі негативні емоційні переживання як відчуття незахищеності, тривоги, що можуть призводити до передневротичних станів. Наслідком цього є зниження ефективності когнітивних процесів.

2. У віддаленому від аварії періоді спостерігається підвищення рівня невротизації дітей. Внаслідок проживання на екологічно несприятливій території, число осіб, які мають високий рівень невротизації протягом чотирьох років значно збільшився. Емоційна сфера у школярів зони радіаційного забруднення характеризується такими симптомокомплексами, як тривожність, недовіра до себе, незахищеність, відчуття власної меншовартості, ворожість, високий рівень емоційного напруження.

3. Емоційні порушення здійснюють гальмівний вплив на розвиток пізнавальної сфери, найбільш чутливим елементом якої є поняттєве мислення. У школярів знижується здатність до виконання вербальних субтестів, а це надалі негативно позначається на якості засвоєння навчального матеріалу та навчальній успішності.

4. Психологічний аспект вивчення впливу довготривалого перебування дітей молодшого шкільного віку в умовах забрудненого довкілля, дає підстави твердити про порушення в їх емоційній та пізнавальній сферах, що статистично достовірно. Тому навіть у віддалений від аварії на ЧАЕС період актуальною залишається необхідність надання їм психологічної допомоги.

5. Психологічну корекцію відхилень у функціонуванні пізнавальної та емоційної сфери слід здійснювати диференційовано. Зокрема, для осіб з високим рівнем відхилень доцільно застосовувати методи арт-терапії з метою забезпечення емоційного благополуччя, що є підґрунтям подальшого розвитку пізнавальної сфери.

Перспективи дослідження полягають у розкритті механізмів психологічного захисту в осіб, які добровільно проживають в зоні обов’язкового відселення.

Публікації автора:

1. Миколайський М.В., Матейко Н.М., Коваль С.Б. Психічне здоров’я дітей та підлітків в зоні посиленого радіоекологічного контролю Прикарпаття // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / За ред. Орбан-Лембрик Л.Е. – Івано-Франківськ, 1999. – Вип. 3. – Ч. 1. – С. 35-40.

2. Матейко Н.М. Особливості функціонування емоційної сфери у дітей, що мешкають в зоні посиленого радіоекологічного контролю Прикарпаття // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К., 1999. – Т. 1. – Ч. 1. – С. 78-81.

3. Матейко Н.М. Особливості психічного розвитку дітей та підлітків, що мешкають в зоні посиленого радіоекологічного контролю Прикарпаття // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К., 2000. – Т. 2. – Ч. 5. – С. 275-283.

4. Матейко Н.М. Особливості психоемоційних станів школярів-мешканців зони посиленого радіоекологічного контролю // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / За ред. Орбан-Лембрик Л.Е. – Івано-Франківськ, 2001. – Вип. 6. – Ч. 1. – С. 211-219.

5. Матейко Н.М. Інноваційні підходи до надання психолого-педагогічної допомоги учням в зоні РЕК Прикарпаття // Економіка освіти: Збірник наукових праць НДЦ “Економіка вищої освіти” НДІ Вищої освіти АПН України / За ред. Фурмана А.А. – Тернопіль, 2001. – Т. 1. – С. 267-272.

6. Матейко Н.М. Моніторинг психічного здоров’я дітей, які зазнали впливу радіаційного опромінення // Вісник Харківського університету. – Харків, 2002. – № 550. – Ч. 2. – С. 201-204.

7. Матейко Н.М. Психологічна корекція негативних емоційних станів у дітей та підлітків, що мешкають в зоні РЕК, засобами художньої творчості //Актуальні проблеми виховання та навчання людей з особливими потребами: Збірник наукових праць № 2 / За заг. ред. П.М.Таланчука, Г.В.Онкович. – К.: Університет “Україна”, 2002. – С. 61-63.

8. Матейко Н.М. Вплив радіаційного опромінення на виникнення девіацій у поведінці дітей зони РЕК / Проблеми девіантної поведінки: історія, теорія, практика. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції – Київ, 25-27 листопада 2002. – С. 240-245.

9. Матейко Н.М. Психічні стани дітей та підлітків, які проживають в зоні посиленого радіоекологічного контролю // Вісник Київського лінгвістичного міжнародного університету. Серія: педагогічні науки, психологічні науки. – К., 2002. – Вип. 1. – С. 220-228.

10. Матейко Н.М. Визначення емоційного стану школярів як детермінанти виникнення конфліктів // Конфліктологічна експертиза: теорія і методика / За ред. Гірника А.М. – К., 2002. – Вип. 3. – С. 55-60.

11. Матейко Н.М. Корекція відхилень емоційного розвитку дітей, що постраждали від екологічних катастроф // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Валеологія: сучасний стан, напрямки і перспективи розвитку”. – Харків, 2004. – С. 138-144.