Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Психологічні науки / Спеціальна психологія


Таран Оксана Петрівна. Особливості формування Я-концепції у слабозорих дошкільників : Дис... канд. наук: 19.00.08 - 2008.Анотація до роботи:

Таран О.П. Особливості формування Я-концепції у слабозорих дошкільників. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.08 – спеціальна психологія. – Інститут спеціальної педагогіки АПН України, Київ, 2008.

Дисертація присвячена дослідженню особливостей та причин труднощів формування Я-концепції у слабозорих дошкільників з метою удосконалення шляхів забезпечення гармонізації їхньої особистості.

У роботі систематизовано філософські та психолого-педагогічні наукові погляди щодо змісту та структури поняття «Я». В межах запропонованого системно-формувального Я-центрованого підходу до розгляду Я-концепції розроблено концептуально-теоретичні моделі простору-Я та Я-концепції. Теоретично визначено: стадії розвитку «Я» від народження до дошкільного віку, нормативні характеристики Я-концепції старших дошкільників, особливості особистості слабозорих дошкільників та чинники, що спричиняють дисгармонійність її розвитку. В дисертації висвітлено експериментальні результати, що вказують на недостатній рівень сформованості Я-концепції у слабозорих дошкільників, особливості процесу формування якої зумовлено як наявністю у них образних уявлень і понять стосовно сфери-Я, так і характером сімейної ситуації. Встановлено, що використання формуючої методичної системи (навчально-розвивальних і розвивально-корекційних занять з дітьми та консультативно-просвітницької роботи з педагогами і батьками) сприяє гармонізації Я-концепції у слабозорих дошкільників та забезпечує підвищення їхньої соціальної компетентності та здатності до самореалізації у подальшому житті.

1. Визначено, що актуальність дослідження Я-концепції у слабозорих дошкільників обумовлена: недостатнім реформуванням спеціальної освіти у напрямку формування гармонійної особистості, соціалізації та адаптації дітей до суспільного життя; відсутністю дослідження даного психічного утворення у слабозорих дошкільників; можливістю та необхідністю дослідження Я-концепції у дошкільному віці, коли закладаються базові основи формування гармонійної особистості, здатної до самореалізації у подальшому житті.

2. З’ясовано базові філософсько-психолого-педагогічні засади розгляду проблеми «Я», що ґрунтуються на системному, діяльнісному, гуманістичному і особистісно-орієнтованому підходах та утворюють системно-формувальний
Я-центрований підхід. На основі визначеного теоретичного підходу розроблено теоретико-концептуальну модель простору-Я з виділенням процесуального
(Я-усвідомлення), динамічного (Я-образ) та інтеграційного (Я-концепція) аспектів. Зміст інтеграційного та динамічного аспектів простору-Я розкривається через модель Я-концепції слабозорих дошкільників, яка складається з трьох змістових складових: описової (стійкі та ситуативні Я-образи); емоційно-оцінної (ставлення до себе: опосередковане ставлення інших, опосередковане ставлення до власного порушення зору; самооцінка); поведінкової (соціальний та діяльнісний аспекти поведінки) та реалізується у двох планах усвідомлення: активна Я-концепція (зовнішній усвідомлюваний план); пасивна Я-концепція (внутрішній неусвідомлюваний план). Процесуальний аспект простору-Я реалізується в процесі усвідомлення себе та представляє внутрішні чинники формування Я-концепції (функціонування психічних явищ і внутрішньої діяльності особистості).
З урахуванням зазначеного Я-концепцію визначено як інтеграційний, цілісний, відносно стійкий безпосередній прояв самосвідомості, що являє собою сукупність знань і уявлень людини про себе, обумовлених власним емоційно-ціннісним ставленням та детермінує активність суб’єкта стосовно себе, визначає його поведінку в соціумі.

3. У результаті теоретичного аналізу окреслено: основні закономірності розвитку Я-концепції від народження дитини до старшого дошкільного віку; нормативні характеристики рівня сформованості Я-концепції у старшому дошкільному віці; психологічні особливості слабозорих дітей, що можуть негативно впливати на формування їхньої Я-концепції (труднощі пізнання себе та інших, складнощі адаптації, особливості особистості та усвідомлення порушення зору); чинники формування особистості слабозорої дитини, що обумовлюють формування її Я-концепції (внутрішні, обумовлені порушенням зору, та зовнішні, зумовлені впливом на дитину соціуму).

4. Виділено основні проблеми психодіагностики та аспекти розробки методики і організації процедури дослідження стану сформованості Я-концепції у слабозорих дошкільників. Застосування спеціально розробленої нами методики діагностики стану сформованості Я-концепції дозволило встановити, що в 72 % слабозорих дошкільників – активна, пасивна та загальна Я-концепція мають недостатній рівень сформованості, що в загальному вигляді співпадає з рівнем сформованості Я-концепції у дошкільників з нормальним типовим розвитку та підкреслює той факт, що порушення зору не є основною причиною її недостатньої сформованості. Визначено особливості стану сформованості Я-концепції у слабозорих дошкільників, що виявлені у нижчій сформованості (порівняно з іншими складовими активної Я-концепції) емоційно-оцінної складової, обумовленої складністю самооцінної діяльності, та у сформованості соціального аспекту в описовій складовій активної Я-концепції, що вказує на його більшу доступність для усвідомлення (порівняно з усвідомленням особливостей зовнішності та психологічних особливостей). Встановлено, що (порівняно з дошкільниками з нормальним типовим розвитком) для слабозорих дошкільників характерні: наявність більшої здатності до опису своїх фізичних та психічних особливостей та меншої – до діяльності, спрямованої на оцінку себе та своєї поведінки; більш гармонійний взаємозв’язок між Я-реальним та Я-ідеальним; більша залежність
Я-реального від Я-відображеного (думки інших); адекватніша співвіднесеність
Я-теперішнього з Я-майбутнім; нижча сформованість соціального аспекту поведінки та вища діяльнісного, що вказує як на складнощі адаптації їх у соціумі, так і на здатність до самокерування у безпосередній діяльності з дорослим, що значною мірою зумовлюється більшою пристосованістю слабозорих дітей до індивідуальної роботи з дорослим. Виявлено специфічні особливості Я-концепції слабозорих дошкільників в усвідомленні ними власного порушення зору, обумовлене використанням допоміжних засобів корекції зору та негативним ставленням дитини до окулярів, а також у наявності негативного ставлення дитини до власного порушення зору.

5. Визначено аспекти та типи труднощів у слабозорих дошкільників, що ускладнюють процес формування їхньої Я-концепції: аспект інформації – труднощі актуалізації та відтворення інформації стосовно себе; труднощі усвідомлення та оперування інформацією про себе під час її безпосереднього усного відтворення; аспект дії та операції – труднощі здійснення формально-логічних операцій стосовно сфери-Я на образному та понятійному рівнях; особистісний аспект – труднощі в здійсненні самоконтролю при виконанні діагностичних завдань, що зумовлені несформованістю довільності поведінки; труднощі соціальної взаємодії, обумовлені особистісними особливостями; соціальний аспект – труднощі сприймання і усвідомлення дитиною ставлення до неї мікросоціуму.

6. Встановлено, що основними причинами труднощів формування
Я-концепції у слабозорих дошкільників є недорозвиток: внутрішніх факторів (недостатня сформованість образних уявлень та низька сформованість змістових концептів стосовно сфери-Я), зумовлених обмеженим чуттєвим досвідом дитини стосовно сфери-Я та відсутністю цілеспрямованого навчального впливу забезпеченого навчально-виховною програмою ДНЗ стосовно сфери-Я; зовнішніх факторів (недостатнє відчуття дитиною сприятливості сімейної ситуації, схильність до агресивності і перекладання відповідальності у ситуації на інших), які характеризуються неблагополуччям соціального середовища та несформованістю навичок соціальної взаємодії.

7. Доведено, що забезпечення гармонізації Я-концепції слабозорих дошкільників можливе за умови впровадження методичної системи шляхом: проведення навчально-розвивальних занять з дітьми, спрямованих на формування у них образних уявлень і змістовних концептів сфери-Я; здійснення розвивально-корекційних занять, спрямованих на корекцію особистісних і поведінкових проявів та формування навичок соціальної взаємодії; проведення просвітницько-консультативної роботи з педагогами з метою забезпечення сприятливої ситуації виховання слабозорої дитини в ДНЗ; здійснення консультаційної та тренінгової роботу з батьками, спрямованої на сприяння ефективнішій їх взаємодії з дітьми. Узагальнення результатів дослідження дало підставу для висновку про сформованість активної Я-концепції та підвищення рівня сформованості певних складових пасивної Я-концепції (статево-вікової ідентифікації, самооцінки, ставлення до порушення зору, поведінкової складової).

8. Встановлено, що процес формування Я-концепції у слабозорих дошкільників підпорядковується загальновіковим нормам розвиту та водночас характеризується своєрідністю (особливостями прояву компонентів Я-концепції та усвідомленням і ставленням до власного порушення зору), зумовленою дією внутрішніх (недостатньою сформованістю образів та понять стосовно сфери-Я) та зовнішніх (недостатньою комфортністю в умовах сімейного мікроклімату) чинників. Цілеспрямований своєчасний формувальний вплив з метою гармонізації Я-концепції слабозорих дошкільників забезпечує підвищення компетентності дитини в соціумі і формування передумов її адекватної самореалізації. Отже, для забезпечення формування гармонійної особистості у слабозорих дошкільників у подальшому є необхідним: здійснення ґрунтовних досліджень всіх представлених компонентів
Я-концепції окремо; удосконалення навчально-виховних програм для дошкільних навчальних закладів для дітей з вадами зору у напрямку вираховування сфери-Я, що сприятиме формуванню образних та понятійних уявлень стосовно даної сфери; розробка розвивально-корекційних програм, спрямованих на гармонізацію особистості дитини, які б входили до навчально-виховної програми дошкільного навчального закладу для дітей з вадами зору, починаючи з раннього дитячого віку.

Публікації автора:

 1. Таран О.П. Модель «простору-Я» як передумова діагностики та корекції
  Я-концепції слабозорих дошкільників // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі. Наук.-метод. зб. – Вип. 6. – К., 2005. – С. 416-420.

 2. Таран О.П. Актуальні питання формування «Я-концепції» у слабозорих дошкільників // Реабилитация детей с особенностями психофизического развития: современность и перспективы. Мат-лы І Крымской конференции. – Симферополь, 2005. – С. 212-218.

 3. Таран О.П. Я-концепція слабозорих дошкільників: постановка проблеми, теоретичні засади, модель // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки. Зб. наук. праць. Вип. 4.– К: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – С. 181-191.

 4. Таран О.П. Системний підхід у розробці теоретичних засад дослідження
  Я-концепції слабозорих дошкільників // Дефектологія. – 2006. – № 2. – С. 43-46.

 5. Таран О.П. Особливості дослідження стану сформованості Я-концепції слабозорих дошкільників // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі. Наук.-метод. зб. – Вип. 7. – К., 2006. – С. 197-201.

 6. Таран О.П. Філософські та психолого-педагогічні аспекти дослідження
  Я-концепції як інтегральної складової самосвідомості // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі. Наук.-метод. зб. –Вип. 8.: Том І. – К., 2006. – С. 177-182.

 7. Таран О.П. Формування гармонійної Я-концепції у слабозорих дошкільників: типи труднощів, причини труднощів, напрями та методи корекційно-розвивальної роботи // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія соціально-психологічна. Випуск IV. – Кам’янець-Подільський, 2006. – С. 291-295.

 8. Таран О.П. Формування Я-концепції у дошкільників з типовим розвитком та з порушеннями зору як предмет теоретичного аналізу // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія соціально-психологічна. Випуск VІІ. – Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 219-323.

 9. Таран О.П. Я-концепція слабозорих дошкільників: проблеми та перспективи дослідження // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень. Тези VІІ Всеукраїнської конференції молодих науковців (28 жовтня 2004 р.). – К., 2005. – С. 122-123.

 10. Таран О.П. Я-концепція як інтеграційна складова самосвідомості // Психологічні проблеми сучасності. Тези ІІ-ої міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих вчених (8-9 квітня 2005 р). – Львів, 2005. – С. 58-59.

 11. Таран О.П. Модель «Я-концепції» як умова здійснення діагностики та формування самосвідомості особистості // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. Тези VI Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 листопада 2005 р.). – К., 2005. – С. 255-257.