Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури


Блінова Марія Юріївна. Особливості формування дизайну міського простору в зонах впливу станцій метрополітену (на прикладі м. Харкова) : Дис... канд. наук: 18.00.01 - 2008.Анотація до роботи:

Блінова М.Ю. Особливості формування дизайну міського простору в зонах впливу станцій метрополітену (на прикладі м. Харкова). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.01 – Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури. - Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, - Харків, 2008.

Дисертація присвячена питанням формування дизайну міського простору в зонах впливу станцій метрополітену. Дослідження проведено на прикладі м.Харкова. Показано світовий досвід та актуальність робіт зі створення сприятливого психологічного клімату, якісного удосконалення дизайну середовища та його об’єктів, одне слово – гуманізації середовища впливу станцій метрополітену. Проведено аналіз наявних досліджень у цьому напрямку, який дозволив створити інформаційну базу роботи. Розглянуто особливості взаємодії метрополітену та інших елементів міської структури, закономірності функціонування системи «місто - метрополітен» на прикладі міст світу, історичні передумови архітектурно-дизайнерського перетворення планувальної структури м. Харкова у взаємозв’язку з системою метрополітену.

Сформульовано понятійно-категорійний апарат дослідження, основним об’єктом якого обрано зону впливу станції метрополітену. Проведено аналіз архітектурно-планувальної структури цих зон на різних містобудівних рівнях. Визначено їхні основні метричні характеристики, форми архітектурно-просторової інтеграції з середовищем міста. Розроблено територіально-просторову, функціональну, архітектурно-дизайнерську моделі зон впливу станцій метрополітену.

На основі проведеного аналізу, типологізацію визначено як умову комплексного підходу до формування середовища зон впливу. Проведено дослідження різних структурних елементів цих зон щодо їх наповненості елементами міського дизайну. Розроблено типологічну матрицю рекомендованих номенклатур об’єктів міського дизайну за належністю їх до різних структурних елементів зон впливу станцій метрополітену. У дослідженні сформульовано ряд принципів формування дизайну зон впливу, на основі яких запропоновано рекомендовану номенклатуру елементів міського дизайну для різних типів зон впливу станцій метрополітену. Визначено методи та практичні засоби з формування гармонійного середовища зон впливу. Показано роль дизайну в організації комфортного середовища життєдіяльності населення в ціх зонах. Розроблено базову методику перетворення середовища зон впливу станцій метрополітена, яка об’єднує в єдиний процес розробку архітектурно-дизайнерської концепції та програму середовищної діяльності.

Мережа метрополітену, що є структуроформувальним каркасом міста, проявляє свою містоформувальну роль на всіх рівнях міського простору. При цьому сучасне місто характеризується різко збільшеною динамікою модернізації способу життя мешканців міста, що виливається в хаотичність і непостійність будь-яких форм міського середовища, особливо в зонах впливу станцій метрополітену. Офіційне місторегулювання не відображає дійсного стану взаємодії інфраструктури метрополітену, наявної мережі побутового обслуговування та середовищної діяльності людини. Як наслідок відбувається запізнення заходів щодо створення повноцінного міського середовища зон впливу станцій метрополітену. Це актуалізує пошук нових засобів та методів формування гармонійного середовища цих зон як композиційно цілісного архітектурного простору, що адекватно відбиває потреби сучасної культури. Особливої актуальності це набуває за умов високого ступеня доступності земель, прилеглих до станцій метрополітену, що значно збільшує їхню вартість та надає їм статус територій високої соціально-економічної значності й потребує раціонального планування та забудови.

1. Аналіз проектної практики та результати натурних обстежень дозволили встановити, що безпосередня взаємодія системи метрополітену та міста формує на базі станційних комплексів специфічне міське середовище. На підставі цього було введено й визначено базове поняття дослідження – зона впливу станцій метрополітену, що являє собою певну просторову одиницю міського середовища. Виявлено, що містоформувальна роль станцій метрополітену в зонах оптимальної пішохідної досяжності обумовлена історично. Показано, як розвивалася просторово-планувальна структура міста Харкова з уведенням метрополітену, навколо якого стала будуватися вся містобудівна політика із забезпечення високої якості міського життя та предметно-просторового середовища міста. Поява метрополітену призвела до значного перерозподілу фокусів активної життєдіяльності населення, до їх концентрації в зонах високої транспортної та пішохідної досяжності – біля станцій метро.

2. Визначено, що за рядом властивостей зони впливу станцій метрополітену належать до міського громадського відкритого простору, й являють собою штучно створене середовище, яке людина формує відповідно до процесів своєї життєдіяльності з урахуванням індивідуальних і соціально-групових інтересів. В естетичному плані – це простір із певними художніми та ергономічними якостями, що забезпечують комфорт людини та являють собою «обличчя» міста в цілому. Аналіз міського простору зон впливу станцій метрополітену м. Харкова дозволив підтвердити залежність процесів формування, організації та функціонування зон впливу станцій метрополітену на різних містобудівних рівнях: мега-, макро- та мікрорівні від їх розміщення в різних відносних планувальних зонах міста – центральній, серединній або периферійній. При цьому диференціація проявляється в різниці розмірних характеристик і конфігурацій: средній радіус коливається від 600 до 1100 м, а конфігурація змінюється від злиття в центральній зоні до поступового відокремлення і збільшення в діаметрі в напрямку до периферії.

3. Встановлено, що в основі територіально-просторової моделі зон впливу станцій метрополітену, описуючої її будову, лежить залежність між розміщенням у ній та інтенсивністю функціонування різних об’єктів громадського призначення. Відповідно до цієї моделі в рамках зони впливу станцій метрополітену виділено два основних структурних компоненти або дві підзони – ядро (до 250 м в радіусі) й периферія (250 – 1500 м в радіусі). При цьому характерною тенденцією є звуження ареалів ядра в напрямку від центру міста до периферії. Натурні та картографічні дослідження дозволили встановити ієрархічний характер містобудівних фокусів зон впливу станцій метрополітену. На цій основі було виявлено три типи зон за формою архітектурно-просторової інтеграції із міським середовищем на макрорівні – компактна, лінійна, дисперсна. Встановлено, що вони послідовно змінюють одне одного на кожному етапі еволюційного розвитку зон впливу станцій метрополітену.

Згідно з функціональною моделлю зон впливу станцій метрополітену встановлено, що переважний склад функціональних об’єктів змінюється залежно від перебування у визначеній зоні міста. При цьому послідовність розміщення основних функцій в структурі (ядро й периферія) залишається незмінним із характерною тенденцією до об’єднання просторів, схожих за режимом функціонування.

Наведена архітектурно-дизайнерська модель зони впливу станцій метрополітену, що підтверджує, що зона впливу станцій метрополітену як просторова система, являє собою поєднання містобудівних, архітектурних та дизайнерських елементів. При цьому змістовність середовища забезпечується саме елементами міського дизайну, різними за ступенем змінюваності в часі та відповідних до певних шарів предметно-просторового середовища міста – «каркас», «тканина» та «плазма».

4. Розроблено типологічну матрицю основних об’єктів та систем міського дизайну за належністю їх до різних структурних елементів зон впливу станцій метрополітену. Встановлено основні типи середовищної діяльності в структурі зон впливу та розроблено класифікацію різних типів зон та їх структурних елементів за присутністю в них тих чи інших процесів життєдіяльності й тим самим обумовлена потреба в насиченості відповідними до цих процесів елементами міського дизайну. Складено рекомендовану номенклатуру елементів міського дизайну для різних типів зон впливу станцій метрополітену, що являє собою практичну цінність.

5. Сформульовано основні принципи формування дизайну міського середовища у зонах впливу станцій метрополітену: фокусування, еволюційної адаптації, відповідності, багатофункціональності та уніфікації, естетичної гуманізації. На їх основі запропоновано комплексний підхід до перетворення міського середовища в зонах впливу станцій метрополітену. Визначено методи що забезпечують створення оптимально комфортного середовища життєдіяльності населення в зонах впливу станцій метрополітену: оптимізації світлоколірного клімату середовища, упорядкування системи інформаційного дизайну, вдосконалення комунікативності середовища. Було встановлено провідні архітектурно-дизайнерскі прийоми гармонізації композиційного ладу середовища та відповідної до неї функціональної організації, які є дійсним інструментом для створення максимально комфортного для населення простору.

6. Запропоновано методику перетворення дизайну міського середовища в зонах впливу станцій метрополітену, логічно пов’язану з основними стадіями, прийнятими в системі архітектурно-містобудівного та дизайнерського проектування, яка базується на типологізації середовищних утворень зон впливу станцій метрополітену та притаманних їм об’єктів міського дизайну. Методика об’єднує в єдиний процес розробку архітектурно-дизайнерскої концепції складного середовищного утворення та програму середовищної діяльності в її межах, поєднує в цілісну систему проектування об’єкти міського дизайну та середовище їх використання. Використання цієї методики дозволить науково обґрунтувати, розробити й практично реалізувати концепцію перетворення дизайну міського середовища в зонах впливу станцій метрополітену м. Харкова, забезпечивши при цьому максимальну ефективність прийнятих рішень, як з погляду економічної вигоди, так і з погляду естетичності й психофізіологічного комфорту для людини.

Публікації автора:

  1. Мироненко В.П., Блинова М.Ю. Дизайн как визуальная коммуникация. // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2005. - №32. – С. 19-22.

  2. Блінова М.Ю. Питання взаємодії метрополітену та просторово-планувальної структури міста Харкова на різних рівнях // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2006. - №35. – С. 18-21.

  3. Блинова М.Ю. Основные принципы дифференциации зон влияния станций метрополитена по форме архитектурно-пространственной интеграции с городской средой // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. – Харків: ХДАДМ, 2006. - №6. – С. 13-17.

  4. Блинова М.Ю. Оптимизация системы визуальной информации в зонах влияния станций метрополитена (на примере г. Харькова) // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. - Зб. наукових праць вузів художньо-будівельного профілю України і Росії. Вип. 1,2,3. - Харків: ХДАДМ, 2007. - С. 125-126.

  5. Блинова М.Ю. Проблемы дизайна визуальных коммуникаций города и пути их решения // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. - Зб. наукових праць вузів художньо-будівельного профілю України і Росії. Вип. 1,2,3. - Харків: ХДАДМ, 2008. - С. 325-327.