Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Фтизіатрія


Громова Катерина Володимирівна. Особливості формування деструктивного туберкульозу легень та методи корекції виникаючих порушень : Дис... канд. наук: 14.01.26 - 2009.Анотація до роботи:

Громова К.В. Особливості формування деструктивного туберкульозу легень та методи корекції виникаючих порушень. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.26 – фтизіатрія. – Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського Академії медичних наук України», Київ, 2009.

Робота присвячена питанням патогенезу та підвищенню ефективності лікування деструктивного туберкульозу легень.

Встановлено, що основними рисами патоморфозу туберкульозу в Донецькій області за період з 2000 р. до 2006 р. були збільшення деструктивних та поширених форм туберкульозу легень. Формування інфільтративного деструктивного туберкульозу легень проходило на фоні переважання ексудативного компоненту запалення та відкладення фібрину у зону специфічного ураження з подальшим лізисом переважно фібринних мас в результаті активації фібринолітичних процесів і виділення нейтрофілами протеолітичних ферментів, що є важливим механізмом розвитку деструкції.

Доведена ефективність застосування в інтенсивну фазу хіміотерапії хворих на деструктивний інфільтративний туберкульоз легень препарату з розторопші плямистої.

У дисертації наведено нове вирішення актуального питання фтизіатрії – виявлення особливостей формування деструктивного туберкульозу легень та корекція виявлених порушень при деструктивному процесі шляхом застосування препарату з розторопші плямистої, який на етапі інтенсивної фази поліхіміотерапії підвищує частоту загоєння деструкції легеневої тканини, поліпшує переносимість протитуберкульозних препаратів, чинить дезінтоксикаційну, протизапальну і адаптогенну дію та покращує стан імунної системи.

1. Основними тенденціями в динаміці епідемії туберкульозу в Донецькій області було поступове підвищення захворюваності на всі форми туберкульозу протягом 2000 р. – 2005 р., яка зросла з 69,8/100 тис у 2000 р. до 103,6/100 тис у 2005 р. (на 48 %), та зниження захворюваності до 99,4/100 тис (на 4,2 %) у 2006 році, що відображувало початок стабілізації епідемії. За вказаний період захворюваність на туберкульоз у Донецькій області була вищою на 16–26 % (в середньому – 19,4 %) ніж по Україні.

2. Протягом 2000 р. – 2006 р. провідними рисами патоморфозу туберкульозу в Донецькій області було зростання захворюваності на деструктивний туберкульоз легень з 25,9/100 тис у 2000 р. до 42,0/100 тис у 2004 р., із зниженням показників у 2005 р. і 2006 р відповідно до 37,6/100 тис і 33,9/100 тис, що супроводжувалося зростанням до 2005 р. у 2 рази кількості бацилярних форм туберкульозу легень із зниженням у 2006 р. на 3,4 %. В клінічному аспекті реєструвалося збільшення об’єму специфічного ураження легеневої тканини, підвищення серед стаціонарного контингенту хворих питомої ваги пацієнтів з дисемінованим (на 100 %), інфільтративним (на 50 %) і фіброзно–кавернозним (на 50 %) туберкульозом легень.

3. У хворих на деструктивний туберкульоз легень, як з високою так і помірною активністю запалення, порівняно із здоровими особами спостерігалося зниження в крові відповідно вмісту СD3+ клітин: на 56 % і 25 %; СD4+ клітин: на 60 % і 31 %; СD8+ клітин: на 50 % і 20 %, а також підвищення індексу активації нейтрофілів на 133 % і 144 % та вмісту імуноглобулінів класу E на 183 % і 487 %, що призводило до переважання ексудативного компоненту запалення із локальним відкладенням фібрину, виходом і концентрацією нейтрофілів в зоні специфічного ураження.

4. Розвиток деструктивного туберкульозу легень проходив на фоні погіршення реологічних властивостей крові внаслідок зменшення в сироватці вмісту складових білкового і ліпідного походження. Одночасно у хворих як з високою, так і помірною активністю запалення спостерігалося збільшення вмісту фібриногену відповідно у 2,3 і 1,5 рази, та вмісту сечовини – у 1,8 і 1,9 рази, що могло свідчити про активацію згортаючого потенціалу крові та переважання в організмі катаболічних процесів.

5. Важливим механізмом розвитку деструкції легеневої тканини при туберкульозі може бути лізис переважно відкладень фібрину в зоні специфічного ураження, які виникають внаслідок переважання ексудативного компоненту запалення. До лізису фібринних нашарувань може призводити виділення протеолітичних ферментів нейтрофілами, що концентруються в зоні туберкульозного процесу, та активація фібринолітичних процесів.

6. Включення препарату з розторопші плямистої в інтенсивну фазу поліхіміотерапії інфільтративного деструктивного туберкульозу легень на момент завершення інтенсивного лікування призводило до підвищення на 25 % частоти загоєння деструкцій легеневої тканини, покращувало переносимість протитуберкульозних препаратів, чинило дезінтоксикаційний, протизапальний та адаптогенний ефект, а також мало імуномодуюючу дію у вигляді збільшення абсолютної кількості CD3+, CD4+ та CD8+ клітин відповідно на 76,8 %, 60,4 % та 68,5 %, зниження на 34,9 % показників активації нейтрофілів крові в реакції НСТінд.

Публікації автора:

1. Влияние L–трансформации микобактерий на клинику туберкулеза, состояние иммунитета, результаты диагностики и лечения [Текст] / Е. В. Корж., В. В. Мухин, О. А. Трунова, Е. В. Дмитриенко // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2003. – Том 7, № 2. – С. 277–284. Автору належить написанні статті. Корж Е.В., Мухин В.В.,. Трунова О.А. - виділення тенденцій, визначення стану висвітлення залучених питань.

2. Корж, Е.В. Состояние иммунной системы у больных деструктивным туберкулезом легких в период эпидемии [Текст] / Е. В. Корж, О. А. Трунова, Е. В. Дмитриенко // Український пульмонологічний журнал. – 2004. – № 2. – С. 35–38. Автору належитьобстеження хворих, обчислювання та аналіз матеріалу, написаня статті. Корж О.В. і Трунова О.А. – консультативна допомога.

3. Імуностимулювальний ефект розторопші плямистої в лікуванні хворих на деструктивнй туберкульоз легень [Текст] / О. В. Корж, О. А. Трунова, К. В. Дмітрієнко, О. В. Цхакая // Одеський медичний журнал. – 2004. – № 5. – С. 52–54. Автору належить обстеження хворих,контроль за прийомом препарату, обчислювання та аналіз матеріалу. Корж О.В. і Трунова О.А. – консультативна допомога. Цхакая О.В. – робота з базами даних.

4. Эффективность расторопши пятнистой в лечении больных деструктивным туберкулезом легких [Текст] / О. В. Корж, О. А. Трунова, Е. В. Дмитриенко, И. В. Ивашин, С. Б. Лытко // Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2004. – № 3. – С. 541–545. Автору належить обстеження хворих, контроль за прийомом препарату, аналіз матеріалу, написання статті. Корж О.В. і Трунова О.А. – консультативна допомога, Івашин І.В – забезпечення препаратом, консультативна допомога, Литко С.Б. – робота з базами даних.

5. Діагностична значущість динамічної міжфазної тензіометрії у хворих на деструктивний туберкульоз легень [Текст] / О. В.Корж., Н. І. Мірошниченко К. Д. Дмітрієнко, С. Б. Литко // Одеський медичний журнал. – 2005. – № 2. – С. 66–69. Автору належить обстеження хворих, аналіз матеріалу, написання статті. Корж О.В. – консультативна допомога, Мірошниченко Н.І. – бронхологічне обстеження. Литко С.Б. – робота з базами даних.

6. Роль нейтрофилов в развитии деструкции при туберкулезе легких [Текст] / Е. В. Корж, Т. И. Шевченко, Е. В.Дмитриенко, Н. А. Трушина, О. К. Филиппова // Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2006. – № 1. – С.93-97 Автору належить обстеження хворих, статистична обробка та аналіз матеріалу, висновки, написання статті. Корж О.В. і ШевченкоТ.І. – консультативна допомога, Трушина Н.А, Филиппова О.К. – курація частини хворих..

7. Роль системы гемостаза в формировании деструкции при туберкулезе легких [Текст] / О. В. Корж., Л. Н. Родимова, Е. В. Дмитриенко Н. А. Трушина, О. К.Филиппова // Український пульмонологічний журнал. – 2006. – № 2.– С. 70–72. Автору належить обстеження хворих, аналіз матеріалу, написання статті. Корж О.В. і Родімова Л.М – консультативна допомога, Трушина Н.А і Филиппова О.К. – курація частини хворих.

8. Особенности эпидемии туберкулеза в Донецкой области [Текст] / Е. В. Корж, С. Г. Светличная, Е. Д. Громова, Н. В. Клепак // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2008. – Т. 11, № 2. – С. 259–261. Автору належить статистична обробка та аналіз даних, написання статті. Корж О.В. і Светлічна С.Г. – консультативна допомога, Клепак Н.В..– аналіз частини даних..

9. Дмитриенко, Е. В. Изучение содержания иммуноглобулинов в больных деструктивным туберкулезом легких [Текст] : тези доп. / Е. В. Дмитриенко // Матеріали 78-й підсумкової наукової конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю: ХИСТ Всеукраїнський студентський медичний журнал. – Чернівці, 2004. – вип. 5. – С. 5.

10. Эффективность стационарного лечения дестуктивного туберкулеза [Текст] : тези доп. / В. Н. Иванова, О. В. Мусиенко, Е. В. Дмитриенко, Е.В. Корж // Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини та стоматології: матеріали 66 ітогової конференції СНТ ім. М. Д. Довгялло. – Донецк, 2004. – С. 50. Автору належить статистична обробка та аналіз даних, написання тез..

11. Состояние сурфактанта легких и гемодинамики малого круга кровообращения у здоровых лиц [Текст] : тези доп. / А. С. Барковский, Ю. Н. Василенко, Е. В. Дмитриенко, Е.В. Корж // Актуальні проблеми клінічної, експериментальної, профілактичної медицини та стоматології: матеріали 66 ітогової конференції СНТ ім. М. Д. Довгялло. – Донецк, 2004. – С. 44–45. Автору належить статистична обробка та аналіз даних, написання тез.

12. Дмитрієнко, К. В. Застосування розторопші плямистої у лікуванні деструктивного туберкульозу легень [Текст] : тези доп. / К. В. Дмитрієнко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених [Вчені майбутнього], Одеса, 14–16 жовтня 2004. – С. 69.

13. Громова, Е. В. Эффективность препарата силимарола в лечении больных деструктивным туберкулезом легких [Текст] : тези доп. / Е. В. Громова // Матеріали міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених [Актуальні питання в сучасній медицині], Харків, 26–28 березня 2007. – С. 49–50.