Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Мистецтвознавство / Музичне мистецтво


Щокіна Олена Петрівна. Особливості філософсько-культурологічних поглядів художників українського авангарду : Дис... канд. наук: 26.00.01 - 2009.Анотація до роботи:

Щокіна О.П. Особливості філософсько-культурологічних поглядів художників українського авангарду. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата культурології за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури. – Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2009.

У дисертації досліджено філософські погляди художників українського авангарду початку ХХ століття, що викладені в текстах найбільш яскравих його представників. Увага надається маловивченим поглядам художників-теоретиків українського авангарду, які проте відіграли провідну роль у формуванні авангардного мистецтва і його теорії в Україні. Розглядаються філософські категорії, наявні в теорії художників України початку ХХ століття. Особлива увага надається представникам одеського регіону.

Філософсько-культурологічні пошуки та художня критика митців українського авангарду позиціонуються в дисертаційному дослідженні як цілісна система мислення, що наділене власними характерними рисами та має значний вплив на розвиток сучасної художньої культури та філософії.

Наведений аналіз текстів художників-теоретиків українського авангарду дає можливість вперше систематизувати філософські погляди представників авангарду в Україні, встановити їх унікальність та безпосередній зв’язок між західним інтуїтивізмом і психологізмом та російським космізмом і езотеризмом із національним менталітетом митців українського авангарду, виявити соціально-філософське коріння деструктивізму та еклектизму в їх філософських концепціях, вперше чітко визначити традиційні та новаторські тенденції в художній критиці Одеси початку ХХ століття. Дослідження текстів художників-теоретиків дозволило сформулювати парадигму нової художньої критики в регіональному зрізі (Одеса).

Публікації автора:

1. Щекина Е.П. Авангардные направления в изобразительном искусстве Одессы начала ХХ века. Художественная теория и критика / Е.П. Щекина // Філософські пошуки. — 2004. — Вип. ХVII–XVIII. — С. 304–315.

2. Щекина Е.П. Авангард в Украине. Теория и практика кубофутуризма в культурном пространстве Одессы начала ХХ столетия / Е. П. Щекина // Перспективи. Філософія, історія, соціологія, політологія. — 2004. — № 2–3 (26–27). — С. 55–61.

3. Щокіна О.П. Одеський авангард і становлення нових духовних цінностей на початку ХХ століття / О.П. Щокіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Педагогіка. Соціальна робота. — 2004. — № 7. — С. 218–221.

4. Щокіна О.П. Протистояння традиціоналізму і новаторських ідей у діяльності товариства Незалежних в 1917–1920 / О.П. Щокіна // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : всеукр. науково-практичної конфер., 27–28 березня 2003 р. : тезиси допов. — К., 2003 — Т. 3. — С. 307 – 310.

5. Щекина Е.П. Авангард в Одессе. Противостояние традиционализма и новаторских идей в деятельности общества «Независимых» в 1917–1920 годах / Е.П. Щекина // Философия и будущее цивилизации : IV Российский философский конгресс, 24–28 мая 2005 г. : тезисы докладов и выступл. — М., 2005. — Т. 4. — С. 235– 236.

6. Щекина Е.П. Практика и теория авангарда в деятельности салонов Издебского / Е.П. Щекина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. — 2003. — Вип. 54–55. — С. 74–75.

7. Щекина Е.П. Проблемы интерпретации философских идей в концепциях художников авангарда начала ХХ столетия / Е.П. Щекина // Проблема текста в гуманитарных исследованиях : научная конференция, 16–17 июня 2006 г. : материалы конфер. — М., 2006. — С. 38–41.

8. Щекина Е.П. Эклектизм философии «классического» художественного авангарда – как вектор эклектики постмодернизма / Е.П. Щекина // Аркадія. — 2007. — № 2 (16). — С. 23–30.

9. Щекина Е.П. Понятие «человек» в теории украинского авангарда начала ХХ столетия / Е.П. Щекина // Аркадія. — 2007. — № 3 (17). — С. 2–9.

10. Щекина Е.П. Поиск абсолюта в концепциях художников украинского авангарда начала ХХ века /Е.П. Щекина // Аркадія. — 2007. — № 4 (18). — С. 27–31.