Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Медичні науки / Фтизіатрія


Ільницька Лідія Іванівна. Особливості діагностики та перебігу туберкульозу легень первинного і вторинного генезу у підлітків : Дис... канд. мед. наук: 14.01.26 / Львівський національний медичний ун-т ім. Данила Галицького. — Л., 2006. — 154арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 129-154.Анотація до роботи:

Ільницька Л.І. Особливості діагностики та перебігу туберкульозу легень первинного і вторинного генезу у підлітків. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.26 – фтизіатрія. – Інститут фтизіатрії і пульмонології ім Ф.Г.Яновського АМН України, Київ, 2006.

На основі ретроспективної оцінки медичної документації, клінічних, рентгенологічних, загальних лабораторних, мікробіологічних, імунобіохімічних та математичних досліджень виявлені особливості перебігу і діагностики туберкульозу легень у підлітків залежно від генезу захворювання.

На основі клініко-рентгенологічних та загальних лабораторних критеріїв у осіб підліткового віку вдалося встановити первинний генез захворювання в 55,3 %, а вторинний - в 60,5 % випадків.

З врахуванням комплексного імунологічного та біохімічного обстеження підлітків, хворих на туберкульоз легень залежно від генезу захворювання, специфічне запалення первинного генезу супроводжувалося більш глибокими імунобіохімічними змінами в порівнянні з вторинним. При цьому імунологічні параметри дозволяли підвищити ефективність діагностики первинного туберкульозу до 81,5 %, а вторинного - до 79,6 %. При застосуванні комплексу біохімічних методів частота верифікації первинного туберкульозу збільшилась до 82,8 %, а вторинного - до 81,6 %.

Математичний метод верифікації генезу захворювання дозволив підвищити ефективність діагностики первинного туберкульозу до 90,7 %, а вторинного - до 85,2 %.

У дисертаційній роботі наведено теоретичне обгрунтування і нове вирішення актуальної задачі сучасної фтизіатрії – підвищення ефективності діагностики туберкульозу легень первинного і вторинного генезу у підлітків з урахуванням вибіркового використання клініко-рентгенологічних та лабораторних параметрів.

1. У підлітків, хворих на туберкульоз легень, переважає інфільтративна форма первинного генезу (65,8 %) і дисемінована форма вторинного генезу (34,6 %). У більшості хворих первинний специфічний процес перебігає гостро (60,5 %), а вторинний – торпідно (69,1 %). Позалегеневими ознаками первинного туберкульозу є специфічні (27,6 %), неспецифічні (31,6 %) та параспецифічні (10,5 %) прояви захворювання, частота яких при вторинному туберкульозі вірогідно рідша.

2. Бактеріовиділення констатовано у 68,4 % хворих на первинний та у 61,7 % - на вторинний туберкульоз легень. Інтенсивність бактеріовиділення залежить від клінічної форми, фази і поширеності процесу. При первинному туберкульозі частіше має місце мізерне (34,6 %) та помірне (15,4 %), а при вторинному – масивне (30,0 %) бактеріовиділення. Частота та інтенсивність резистентності МБТ спостерігається у 19,7 % хворих на первинний та у 14,8 % - на вторинний туберкульоз легень.

3. Застосування клініко-рентгенологічних і загальних лабораторних методів обстеження дозволяють встановити туберкульоз легень первинного генезу у 55,3 % і вторинного – у 60,5 % хворих.

4. При туберкульозі легень у підлітків спостерігається недостатність імунологічної реактивності, яка проявляється пригніченням клітинного (Е-РУК, Еа-РУК, РБТЛ з ФГА) та порушенням гуморального (ЕАС-РУК, IgA, IgM, IgG, ЦІК) імунітету і не залежить від генезу процесу. В той же час, інтенсивність імуноспецифічних реакцій (І-РУК, РБТЛ з ППД, РІМЛ з ППД, проба Манту з 2 ТО ППД-Л) є вірогідно вищою при первинному туберкульозі в порівнянні з вторинним. Застосування імунологічних досліджень дозволяє підтвердити туберкульоз легень первинного генезу у 81,5 %, а вторинного генезу – у 79,6 % хворих.

5. Динаміка параметрів біохімічних досліджень системи протеїназ-інгібіторів протеїназ у вигляді підвищення протеолітичної активності (ПА) та рівня альфа-1-протеїназного інгібітора (1- ПІ), зростання показників “гострофазних” білків (рівня гаптоглобіну – Нр, трансферину - Тф, церулоплазміну – ЦП), а також продуктів окислення ліпідів (вмісту дієнових кон’югат – ДК, малонового діальдегіду – МДА) сироватки крові при туберкульозі легень сприяє діагностиці первинного генезу процесу в 82,8 % і вторинного – в 81,6 % спостережень. При цьому інтенсивність змін показників Нр, Тф, ЦП залежить від генезу захворювання і є вірогідно вищою при первинному туберкульозі по відношенню до вторинного.

6. Математичний метод бальної оцінки специфічного процесу у підлітків дозволяє вибрати найінформативніші ознаки захворювання та дає можливість обгрунтувати діагноз у 90,7 % хворих на первинний і у 85,2 % - на вторинний туберкульоз легень.

Публікації автора:

1.Ільницька Л.І. Шляхи оптимізації доклінічного виявлення туберкульозу у підлітків // Практична медицина. - 2002. - № 3. - С. 135 - 137.

2.Особливості протеолітичної активності сироватки крові генетично зумовленого генезу при туберкульозі органів дихання у підлітків / Ільницький І.Г., Костик О.П., Сахелашвілі М.І., Заверуха О.Я., Ільницька Л.І., Луцишин Т.В., Вербінець А.В. // Укр.пульмонологічний журнал. - 2002.- № 4. - С. 36 - 38. (Дослідження протеолітичної активності, статистична обробка і аналіз одержаних результатів).

3. Імунобіохімічні механізми зрушення при туберкульозі легень первинного генезу / Сахелашвілі М.І., Платонова І.Л., Костик О.П., Ільницька Л.І. // Укр.пульмонологічний журнал. - 2003.- № 2. - С. 343 - 344. (Дослідження імунологічної реактивності та біохімічних показників, статистична обробка матеріалу).

4.Ільницька Л.І. Стан протеолітичної активності сироватки крові при хіміотерапії туберкульозу органів дихання у підлітків // Укр.пульмонологічний журнал. - 2004.- № 4. - С. 29 - 30.

5.Особливості епідеміології та перебігу туберкульозу в західному регіоні України / Ільницький І.Г., Костик О.П., Сахелашвілі М.І., Павленко М.Л., Чуловська У.Б., Мельничук Я.В., Городенчук Г.Я., Ткач О.А., Ільницька Л.І., Луцишин Т.В., Вівчар І.С., Пурська М.Б. // Укр.пульмонологічний журнал. - 2005. - № 1. - С. 8 - 11. (Дослідження епідеміологічних та клінічних показників, статистична обробка і аналіз результатів).

6.Туберкульоз різних вікових груп населення в умовах епідемії за даними організаційно-методичних та клініко-лабораторних досліджень / Ільницький І.Г., Костик О.П., Сахелашвілі М.І., Тарасюк О.О., Павленко М.Л., Кашкадамова С.М., Ільницька Л.І., Луцишин Т.В., Вівчар І.С., Пурська М.Б. // Інфекційні хвороби. - 2005. - № 2. - С. 61 - 64. (Вивчення основних епідеміологічних показників клініки та лабораторних параметрів).

7.Метаболічні та імунологічні зрушення при туберкульозі органів дихання первинного та вторинного генезу у підлітків / Костик О.П., Мажак К.Д., Ільницька Л.І., Сахелашвілі М.І., Голубченко Л.К., Платонова І.Л., Кашкадамова С.М., Скалат Л.В., Вівчар І.С., Пурська М.Б. // Практична медицина. - 2005. - № 1. - С. 58 - 61. (Дослідження імунологічних і біохімічних параметрів, статистична обробка матеріалу).

8.Проблеми туберкульозу дитячого та підліткового віку в умовах сьогодення / Костик О.П., Ткач О.А., Новосад М.К., Мацех Г.С., Дідик Й.Й., Луцишин Т.В., Ільницька Л.І., Рудницька І.В., Заверуха О.І. // Матеріали 1У з’їзду Всеукраїнського лікарського товариства. - Чернівці, 2001. - С. 54 - 55. (Дослідження клініки та особливостей перебігу, обробка матеріалу, формулювання висновків).

9.Ільницька Л.І. Оптимізація лікувально-профілактичних заходів при туберкульозі первинного та вторинного генезу у підлітків // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “Вчені майбутнього”. - Одеса, 2004. - С. 70.

10.Особливості епідеміології туберкульозу легеневої та позалегеневої локалізації різних вікових груп / Ільницький І.Г., Костик О.П., Сахелашвілі М.І., Луцишин Т.В., Ільницька Л.І., Вівчар І.С., Заверуха О.І., Хомчик І.А. // Матеріали Х1У з’їзду мікробіологів, епідеміологів та паразитологів України. - Полтава, 2004. - С. 124. (Епідеміологічні дослідження, формулювання висновків).

11. Ільницька Л.І. Вивчення неспецифічної реактивності організму хворих на туберкульоз підлітків за даними протеолітичної активності сироватки крові // Матеріали УІІІ з’їзду Всеукраїнського лікарського товариства. - Івано-Франківськ, 2005. - С. 389.

12.Імунологічна реактивність та особливості метаболічних процесів у дітей та підлітків при первинних формах туберкульозу / Костик О.П., Ільницький І.Г., Сахелашвілі М.І., Платонова І.Л., Павленко М.Л., Чуловська У.Б., Ільницька Л.І., Вівчар І.С. // Матеріали науково-методичної конференції з міжнародною участю “Імунологічні аспекти туберкульозу і неспецифічних захворювань органів дихання”. - Київ, 2005. - С. 79 - 83. (Участь в імунологічних і біохімічних дослідженнях, статистична обробка матеріалу, формулювання висновків).

13.Застосування імунологічних обстежень для раннього виявлення туберкульозу у дітей та підлітків / Платонова І.Л., Вівчар І.С., Ільницька Л.І., Пурська М.Б. // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Від фундаментальних досліджень – до прогресу в медицині”. - Харків, 2005. - С. 11 - 12. (Участь в імунологічних дослідженнях, статистична обробка матеріалу).