Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Архітектура / Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури


Ковальчук Христина Ігорівна. Особливості архітектури Львова наприкінці XVIII - першої половини XIX ст. (стильові тенденції та типологія споруд) : Дис... канд. архітектури: 18.00.01 / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2004. — 289арк. : іл. — Бібліогр.: арк. 182-200.Анотація до роботи:

Ковальчук Христина Ігорівна “Особливості архітектури Львова наприкінці ХVIII – першої половини ХІХ ст. (стильові тенденції та типологія споруд)”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальністю 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури – Національний університет “Львівська політехніка” – Львів, 2004.

Дисертацію присвячено виявленню особливостей архітектури Львова наприкінці XVIII - пер. пол. XIX ст., визначенню стильових тенденцій та типології споруд. У дисертації вперше створено цілісну картину формування архітектури Львова цього періоду, проаналізовано архітектурно-містобудівні та історико-культурні чинники, що вплинули на формування архітектури Львова. На основі архівних матеріалів та натурних обстежень визначено та проаналізовано характерні риси громадських та житлових споруд; виявлені стилістичні особливості архітектурного декору та скульптури. Залучення нових матеріалів дало змогу визначити етапи розвитку архітектури Львова наприкінці XVIII – пер. пол. XIX ст. Висновки роботи можуть бути використані для створення цілісної картини розвитку архітектури класицизму в Україні та вивчення архітектури історичних міст в інших регіонах, у формуванні охоронних заходів щодо збереженої історичної забудови та для опрацювання напрямків сучасного використання архітектурно-історичної спадщини, а також можуть бути використані у проектуванні за аналоговим методом.

1. Аналіз літературних джерел показав, що в Україні наукові дослідження архітектури класицизму не розглядали архітектуру Львова кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. як самостійний об’єкт дослідження і не пов’язували її з європейською архітектурою класицизму. Незважаючи на наявність певної кількості опрацювань, присвячених цій проблемі, цілісної картини розвитку класицизму у Львові до даного дослідження створено не було.

2. Архітектурно-планувальна структура Львова кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. сформувалась під впливом комплексу функціональних вимог і естетичних категорій, до яких належать: історико-культурний, суспільно-економічний, демографічний, адміністративний, комунікаційний, естетичний, архітектурно-містобудівний чинники.

3. Перехід Львова під владу австрійської монархії та надання йому статусу столиці провінції обумовив для міста приоритетний розвиток таких функцій: – оборонної, торгівельної, промислово-ремісничої, адміністративної, репрезентативної, духовно-релігійної, культурно-освітньої, обслуговуючої та житлової, що вплинуло на виникнення і розвиток нових типів споруд.

4. Громадська забудова у Львові наприкінці XVIII – першої половини ХІХ ст. типологічно розділяється на: адміністративні споруди, адміністративні споруди військового призначення, резиденції, пенітенціарні заклади, бібліотеки, заклади освіти, музейні споруди, видовищно-розважальні заклади, лікарні та заклади милосердя, сакральні споруди; житлова забудова Львова в цей період розділяється на: садиби, вілли та палаци, житлові кам’яниці, прибуткові будинки та готелі.

5. Встановлено такі особливості архітектури громадських споруд Львова наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст.: регулярна симетрична планувальна схема; пропорційність та симетричність фасадів, осьове підпорядкування різних елементів композиції планів і фасадів; гармонійне розташування просторових акцентів; прямокутна або квадратна конфігурація споруд, де приміщення групуються навколо внутрішніх дворів; широке застосування ризалітів та розкріповок. Характерним для громадських споруд в цей період є тричастинність тектонічної схеми (цоколь; основна частина; завершення) та стримане ордерне декорування.

6. Найсильніший вплив на архітектуру Львова в цей період мала німецька та австрійська архітектура. Це пояснюється, в першу чергу, адміністративним підпорядкуванням Львова Відню, а також безпосереднім впливом особистостей архітекторів і будівничих.

7. Визначено основні етапи еволюції житлової архітектури цього періоду, яка розвивається у кількох напрямках: кам’яниці, збудовані в межах середмістя з кінця ХVІІІ до 1830-х рр.; будинки, збудовані за межами середмістя у 1820 – 1860-х рр.

8. Визначальною стилістичною рисою житлових споруд Львова кінця ХVІІІ - першої половини ХІХ ст. є декор фасадів. Багатство та вишуканість декору, характер розміщення орнаментальних панно та рельєфів на міфологічну тематику наближає ці будинки до ренесансної забудови Львова і дозволяє стверджувати, що у житловому будівництві Львова в цей період склався тип забудови, пов’язаний як з ідеями класицизму, так і з ідеалами Ренесансу.

9. Визначено етапи розвитку львівської архітектури кінця XVIII – першої половини ХІХ ст.:

- перший етап – 1760 – 1800 рр. – період раннього класицизму. Для нього характерне барочне декорування на фоні тектонічних прийомів класицизму;

- другий етап – 1800 – 1840 рр. – період зрілого класицизму, характерний високою будівельною активністю, широким застосуванням ордерних форм та скульптурного декору для громадських і житлових споруд; а також розквітом меморіальної пластики;

- третій етап – 1840 – 1860 рр. – пізній класицизм – час затухання стильових форм та появи рис наступного періоду – історизму. Споруди мають ознаки стилю бідермеєр – плоскі фасади, помірне ордерне декорування, як правило, за допомогою пілястр.

10. Проведену структуризацію львівських споруд кінця XVIII – першої половини ХІХ ст., рекомендується використовувати для паспортизації та як підоснову при проведенні будь-яких реставраційних робіт; при реконструкції класицистичних споруд рекомендується розглядати їх архітектурно-планувальну структуру, об’ємно-просторову композицію, декорування як єдиний комплекс, що має історичну, архітектурну і містобудівну цінність.

Публікації автора за основними результатами та положеннями дисертації:

Статті у наукових виданнях

1. Клименюк Т. М., Ковальчук Х. І. Меморіальна пластика Личаківського цвинтаря періоду класицизму //Вісник ДУ “Львівська політехніка” “Архітектура”.- Львів, 1999. – № 375. – С. 179 – 183. (Внеском автора є проведення натурних обстежень, формування графічного матеріалу).

2. Клименюк Т.М., Ковальчук Х.І. Роль і місце Європейської культури у формуванні класичних традицій Львівської архітектурної школи // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Архітектура”.- Львів, 2000. - № 410. – С. 70 – 82. (Внеском автора є збір, опрацювання літературних та архівних джерел).

3. Клименюк Т. М., Ковальчук Х. І. Вплив австрійського класицизму на архітектуру Львова першої половини XIX ст. // Проблеми теорії історії архітектури України. – Одеса, 2001.-№ 2 – С. 58 – 61. (Внеском автора є збір, опрацювання літературних та архівних джерел, участь у постановці завдань та формулюванні висновків, формування графічного матеріалу).

4. Ковальчук Х.І. Архітектори та будівничі Львова початку XIX ст. //Технічні вісті. Орган Українського інженерного товариства у Львові, 2000 /1(10), 2(11). – С. 91 – 92.

5. Ковальчук Х. І. Львівські палацові споруди першої половини XIX ст.// Вісник НУ “Львівська політехніка” “Архітектура”, - Львів, 2000. № 410. – С. 104 – 107.

6. Ковальчук Х.І. Міфологічна тематика в оздобленні фасадів житлових споруд Львова першої половини XIX ст. // Вісник НУ “Львівська політехніка” „Архітектура”, - Львів, 2000. № 439. – С. 238 – 242.

7. Ковальчук Х. І. Житлові споруди доби класицизму у Львові // Проблеми теорії і історії архітектури України. – Одеса, 2002. № 3. – С. 45-48.

8. Ковальчук Х. І. Стилістичні особливості архітектури Львова кінця XVIII – пер. пол. ХІХ ст // Проблеми теорії і історії архітектури України. – Одеса, 2003. № 4 – С. 26-30.

Науково-методичні видання

9. Клименюк Т.М., Ковальчук Х.І. Архітектура класицизму у Львові: – Збірник завдань для курсів: архітектурне проектування, об’ємно-просторова композиція, історія архітектури і містобудування для студентів базового напрямку 6.12.01 – “Архітектура». Львів. ДУ “Львіська політехніка”, 2000. – 39 с. (Внеском автора є проведення натурних обстежень, збір, опрацювання літературних та архівних джерел, складання описів та висновків, формування графічного матеріалу).

Матеріали конференцій

10. Клименюк Т. М., Ковальчук Х. І. Сакральні споруди в творчості І. Багенського (В:) Збірник матеріалів конференції „Сакральне мистецтво Бойківщини. Треті наукові читання пам’яті Михайла Драгана. – Дрогобич, 1998. – С. 109 -118 (Внеском автора є збір, опрацювання літературних джерел, формування графічного матеріалу).

11. Ковальчук Х. І. Проблеми збереження архітектурної спадщини Львова першої половини XIX ст. (В:) Збірник матеріалів науково-краєзавчої конференції “Історичні пам’ятки Галичини”. – Львів, 2001. – С. 39 – 44.

12. Клименюк Т. М., Ковальчук Х. І. Використання архітектурно – містобудівної спадщини доби класицизму в архітектурній освіті. (В:) Збірник матеріалів науково-краєзнавчої конференції “Історичні пам’ятки Галичини”. – Львів, 2001. – С. 287-291. (Внеском автора є збір та опрацювання літературних джерел, участь у постановці завдань та формулюванні висновків).

Газетні публікації

13. Ковальчук Х.І. Класицизм у Львові. Маршрут по місту // Галицька брама – Львів, 2001. – № 4 – 6.