Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Філософські науки / Соціальна філософія та філософія історії


Мальцева Ольга Володимирівна. Осмислення смерті і безсмертя як ціннісних вимірів людського буття (соцiально-фiлософський аналiз) : Дис... канд. наук: 09.00.03 - 2008.Анотація до роботи:

Мальцева О.В. Осмислення смерті і безсмертя як ціннісних вимірів людського буття (соцiально-фiлософський аналiз). Рукопис. Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiлософських наук. Спецiальнiсть 09.00.03 – соцiальна фiлософiя та фiлософiя історії. – Донецький нацiональний унiверситет. – Донецьк, 2008 р.

У дослiдженнi проведено системний аналiз змiсту, структури, основних механiзмiв становлення, засобiв формування та дiалектики iндивiдуального, суспiльного, глобального рiвней усвiдомлення людської скiнченностi. Визначено особливостi цього процесу на кожному з означених рiвней свiдомостi, спiльнi риси й закономiрностi його протiкання. На цiй пiдставi еволюцiя поглядiв, уявлень, оцiнок смертi і безсмертя розглядається як цiлеспрямований процес пошуку універсальної цiннiсної iєрархії, яка має цiлком задовольняти загальнолюдськi очiкування, слугувати ядром задля розбудови полiварiантних цiннiсних структур, що вiдповiдали б iсторико-культурним обставинам, iнтересам конкретного суспiльства та конкретної особистості. Установлено, що невiд’ємною складовою процеса осмислення смертностi людини на всiх рiвнях свiдомостi є кризовi явища, якi розцiнюються як ,,перехiднi перiоди”, час перекодування смислiв, цiнностей, iдеалiв, а також виходу на духовнi параметри буття. Запропоновані шляхи i форми позитивного використання досвіду переживання кризових станів задля досягнення якiсно нового рiвня самоiдентичностi, самовизначеностi та самовiдповiдальностi людини та людства.