Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Місцеве самоврядування


Кольцова Діана Вікторівна. Органи самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування : дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.04 / Донбаська національна академія будівництва і архітектури. — Макіївка, 2006. — 198арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 177-193.Анотація до роботи:

Кольцова Д.В. Органи самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування. – Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2007.

Дисертація присвячена теоретичному узагальненню комплексу актуальних питань створення і розвитку органів самоорганізації населення. Визначено ролі, місце, функції, особливості розвитку органів самоорганізації населення в системі сучасного місцевого самоврядування. Доведено, що об'єднання співвласників багатоквартирних будинків являють собою нову форму органів самоорганізації населення, спрямовану на сприяння подальшого реформування й розвитку житлово-комунального господарства. В роботі визначено основні шляхи вдосконалення нормативно-правового, економічного, організаційного і соціального механізмів діяльності органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування. Розроблені напрямки вдосконалення діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Розглянуто роль органів самоорганізації населення в залученні громадян до процесу прийняття управлінських рішень з розвитку територіального утворення і підвищення якості надання місцевих послуг населенню.

У результаті дисертаційного дослідження вирішено науково-практичне завдання підвищення ролі і розширення функцій діяльності органів самоорганізації населення на основі визначення відповідних принципів, які забезпечують їх ефективну роль в системі місцевого самоврядування. Основні висновки і результати досліджень зводяться до наступного.

1. Сучасний етап розвитку місцевого самоврядування характеризується підвищенням ролі органів самоорганізації населення. Органи самоорганізації населення мають велике значення в соціально-економічному розвитку територіального утворення, оскільки знаходяться найближче до населення. Вони допомагають вирішувати нагальні проблеми комунального характеру, впорядкування, належного утримання і збереження житла, охорони громадського порядку і навколишнього природного середовища, проведення культурно-виховних заходів. В результаті дослідження виявлено недостатній рівень теоретичної і практичної розробленості питання розвитку органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування.

2. Розвиток органів самоорганізації населення в сучасних умовах характеризується зміною ролей та функцій цих органів. Виявлено, що до основних нових ролей органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування відносяться наступні: постачальник місцевих послуг населенню; регулятор і посередник у взаємовідносинах між органами влади, місцевого самоврядування, бізнесовими структурами і населенням даної території; каталізатор активності населення і підприємницьких структур, які розташовані на його території, відносно покращення якості надання місцевих послуг населенню. В результаті класифікації функцій органів самоорганізації населення виділено традиційні, розширені та нові функції цих органів. При вивченні економічних, організаційних та соціальних факторів, пов’язаних зі створенням і функціонуванням органів самоорганізації населення, визначено основні принципи діяльності цих органів.

3. В результаті аналізу сучасних форм функціонування органів самоорганізації населення визначено, що об'єднання співвласників багатоквартирних будинків є формою функціонування органів самоорганізації населення, яка сприяє подальшому розвитку житлово-комунального господарства територіального утворення.

4. Оцінюючи участь органів самоорганізації населення у вирішенні основних проблем територіального утворення встановлено, що існує ціла низка проблем нормативно-правового, економічного, організаційного і соціального характеру, які перешкоджають ефективному функціонуванню цих органів.

5. В роботі визначено основні шляхи вдосконалення нормативно-правового, економічного, організаційного і соціального механізмів діяльності органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування; розроблено напрямки вдосконалення діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

6. Запропоновано наступну класифікацію напрямків діяльності органів самоорганізації населення: посередництво у взаєминах населення з органами державної влади і місцевого самоврядування; участь у прийнятті управлінських рішень з розвитку міста, територіальної громади (формування внутрішньої структури, економічний розвиток і будівництво); інформаційно-роз'яснювальна робота з населенням; контроль і підвищення якості надання місцевих послуг населенню, реформування й розвиток житлово-комунального господарства, створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, розвиток соціального капіталу, здійснення соціального захисту населення.

7. Розроблено пропозиції щодо підвищення ролі органів самоорганізації населення в процесі прийняття управлінських рішень з розвитку територіального утворення. Вони полягають в координації зв’язків між населенням і органами державної влади та місцевого самоврядування; створенні комітетів для обговорення нагальних місцевих проблем та визначенні пріоритетів розвитку територіального утворення; проведенні тренінгів для керівників та активістів органів самоорганізації населення, а також реалізації заходів, спрямованих на залучення громадськості.

Публікації автора:

Монографії

 1. Беззубко Л.В., Кольцова Д.В. Анализ, проблемы и перспективы развития современного города. - Донецк: ООО „Норд компьютер”, 2005. - 123 с.

Особистий внесок: визначено актуальні проблеми міського управління і самоуправління, перспективи і основні напрямки розвитку міста.

 1. Беззубко Л.В., Кольцова Д.В. Направления улучшения качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг. - Донецк: ООО „Норд компьютер”, 2006. - 83 с.

Особистий внесок: розглянуто розвиток нових форм організації населення, проблеми створення і функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

 1. Беззубко Л.В., Кольцова Д.В. Підвищення ролі органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування великого промислового міста (на прикладі м. Макіївка) . - Донецьк: ООО „Норд компьютер”, 2006.- 139 с.

Особистий внесок: характеристика розвитку діяльності органів самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування.

 1. Беззубко Л.В., Кольцова Д.В. Органи самоорганізації населення: проблеми і шляхи рішення. – Донецьк: – Донецьк: Норд-Прес, 2006. – 122 с.

Особистий внесок: проаналізовано роль органів самоорганізації населення у вирішенні основних проблем великого промислового міста.

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Мара (Кольцова) Д.В. Социальное партнерство - основа эффективного управления городом в рыночных условиях // Зб. наук. праць ДонДАУ: „Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія „Державне управління”, т. ІІІ, вип. 8. - Донецьк: ДонДАУ, 2002. – С. 79-83.

 2. Мара (Кольцова) Д.В., Ніколаєва О.М. Социально-экономический потенциал большого города: его роль в улучшении социального благосостояния // Менеджер: Вісник ДонДАУ. – № 5(21). – 2002. - С. 169-174.

Особистий внесок: проведено дослідження соціально-економічного потенціалу міста Макіївка, визначено основні задачі для підтримки розвитку міста.

 1. Мара (Кольцова) Д.В. Економічна основа місцевого самоврядування в ринкових умовах // Зб. наук. праць ДонДАУ: „Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія „Державне управління”, т. ІV, вип. 21. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – С. 68-73.

 2. Кольцова Д.В., Котлярова Г.І. Основні напрямки стратегічного розвитку міста (на прикладі м. Макіївки) // Зб. наук. праць ДонДАУ: „Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія „Державне управління”, т. ІV, вип. 24. – Донецьк: ДонДАУ, 2003. – С . 58-67.

Особистий внесок: визначено основні напрямки стратегічного розвитку м. Макіївка.

5. Кольцова Д.В. Кадрове забезпечення місцевого самоврядування: морально-етичні аспекти // Зб. наук. праць ДонДУУ: „Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія „Державне управління”, т. VІ, вип. 44. - Донецьк: ДонДУУ, 2005. – С. 39-47.

6. Кольцова Д.В. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків як нова форма органів самоорганізації населення // Зб. наук. праць ДонДУУ: „Соціальний менеджмент і управління інформаційними процесами”: серія „Державне управління”, т. VІІ, вип. 61. – Донецьк: ДонДУУ, 2006. – С. 35-45.

Друковані праці наукових конференцій, статті в інших виданнях

 1. Кольцова Д.В. Взаємодія органів центральної влади та місцевого самоврядування // Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції „Науковий потенціал світу 2004”. Том 5. Державне управління. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 44-45

 2. Кольцова Д.В. Кадрове забезпечення місцевого самоврядування // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Дні науки’2005”. Том 5. Державне управління. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 66-67.

 3. Кольцова Д.В., Нівінська Я.О. Роль соціального капіталу в стратегічному розвитку міста // Матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції „Україна конкурентоспроможна: інноваційні ідеї та рішення”. – Донецьк: „ВІК”, 2006. – С. 52-54.

Особистий внесок: визначено основні проблеми, пов’язані з інформуванням населення.

 1. Беззубко Л.В., Кольцова Д.В. Развитие органов самоорганизации населения в новых условиях // Матеріали ІІ міжнародної студентської науково-практичної конференції „Менеджмент ХХІ століття: еволюційне та революційне”, Том І, Секція „Державне управління”, 2006 р. – Донецьк. – С. 104-106.

Особистий внесок: розглянуто досвід м. Макіївка у створенні об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

 1. Кольцова Д.В. Пропозиції по вдосконаленню діяльності органів самоорганізації населення в сучасних умовах // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції „Роль менеджмент-освіти в контексті розвитку механізмів державного регулювання соціально-економічних процесів” (11-13 травня 2006 р. м. Святогірськ) / Під заг. ред. Дорофієнко В.В. - Донецьк: ДонДУУ, 2006. – C. 98-101.