Библиотека диссертаций Украины Полная информационная поддержка
по диссертациям Украины
  Подробная информация Каталог диссертаций Авторам Отзывы
Служба поддержки
Я ищу:
Головна / Державне управління / Механізми державного управління


Терещенко Діна Акрамівна. Організаційно-правове забезпечення комунікативної діяльності місцевих органів влади : Дис... канд. наук: 25.00.02 - 2009.Анотація до роботи:

Терещенко Д. А. Організаційно-правове забезпечення комунікативної діяльності місцевих органів влади. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Харків, 2009.

У дисертації на основі аналізу наукових надбань в галузі знань з державного управління, законодавчої та нормативно-правової бази, інформаційної діяльності владних структур на місцевому рівні розроблено і обґрунтовано теоретичні підходи до вдосконалення організаційно-правового механізму комунікативної діяльності місцевих органів влади на засадах маркетингу.

Доведено, що основою вдосконалення механізмів комунікативної діяльності місцевих органів влади є сучасна парадигма державного управління “служіння влади людям”, яка передбачає задоволення потреб громадян і розвиток соціального партнерства з використанням сучасної соціально-комунікативної технології “маркетинговий PR”. Детально розглянуто такі інструменти маркетингового PR, як зв’язки з громадськістю, реклама, просування публічних послуг, прямий маркетинг. Особливу увагу в дисертації надано вдосконаленню організаційної складової механізму комунікативної діяльності місцевих органів влади шляхом перегляду повноважень інформаційних служб. Зазначено, що впровадження запропонованого організаційно-правового механізму потребує наявності фахівців нової генерації, які володіють сучасними комунікативними технологіями, навичками вивчення потреб споживачів, проведення маркетингових досліджень тощо. Запропоновано блок-схему формування та реалізації стратегії й тактики комунікативної діяльності місцевих органів влади з докладним розкриттям основних її етапів.

Отримані в ході дослідження результати дозволяють сформулювати наступні положення, висновки й рекомендації:

1. Комунікація як один із механізмів державного управління є важливим чинником демократизації суспільного життя. Поєднуючи в одне ціле органи державної виконавчої влади різних рівнів, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства, вона відіграє важливу регулятивну і координаційну роль, виступає каналом зворотного зв’язку між адміністративним апаратом, управлінськими структурами та громадськістю.

2. Комунікативну діяльність місцевих органів влади слід розуміти як функціонально та структурно виокремлену, спеціально організовану діяльність, спрямовану на формування й реалізацію управлінських цілей щодо задоволення комунікативних потреб громадськості й місцевих органів влади на основі запровадження соціально-комунікативних технологій. Основними напрямами цього процесу є налагодження гармонійних внутрішніх комунікацій, формування громадянського суспільства, створення позитивної репутації органів влади, залучення населення до соціальних перетворень на засадах партнерства. Важливими складовими механізму комунікативної діяльності місцевих органів влади є її правове, організаційне, ресурсне та інформаційне забезпечення.

3. В умовах упровадження сучасної парадигми державного управління “служіння влади людям”, що передбачає задоволення потреб громадян і розвиток соціального партнерства, особливого значення набуває комунікативна технологія “маркетинговий PR” як ефективний засіб управління цим процесом на основі інтегрованих маркетингових комунікацій з метою формування партнерських відносин між владою і цільовими групами громадськості.

4. На сучасному етапі партнерські відносини між органами влади і громадськістю в Україні формуються надто повільно з причин недосконалості правової бази, відносної організаційної слабкості управлінських структур на місцях та відсутності чітко визначених їх повноважень, недостатнього використання маркетингових підходів в управлінні інформаційними процесами, неповного врахування міжнародного досвіду взаємодії органів влади і споживачів публічних послуг. Практика місцевих органів влади свідчить про певну хаотичність у комунікативних процесах, що є джерелом посилення недовіри громадськості до офіційних повідомлень про дії влади.

5. Покращення організаційного забезпечення комунікативної діяльності місцевих органів влади шляхом застосування клієнт-орієнтованих підходів і технологій маркетингу потребує: реформування організаційних структур управління; перегляду повноважень і підвищення відповідальності інформаційних служб, приведення їх у відповідність з маркетинговими принципами; впровадження у діяльність місцевих органів влади інноваційних комунікативних технологій; комплексного застосування комунікативних інструментів маркетингу; внесення змін до організаційної культури та ін. Однією з важливих умов удосконалення організаційно-правового механізму комунікативної діяльності місцевих органів влади є формування системи професійних кадрів – спеціалістів у галузі комунікацій із широкими міждисциплінарними знаннями та навичками прийняття управлінських рішень на основі маркетингових досліджень.

6. Удосконалення правового регулювання комунікативної діяльності місцевих органів влади в Україні можливе за умови закріплення чіткої ієрархічної єдності законів, нормативних актів щодо задоволення комунікативних потреб громадськості та органів влади; узгодження понятійного апарату і нових правових актів у сфері суспільних комунікативних відносин із раніше прийнятими; нормативно-правового забезпечення імплементації маркетингових підходів і технологій у діяльність владних структур.

7. Основні напрями удосконалення чинного законодавства України з питань регулювання розвитку комунікативної сфери мають передбачати: внесення відповідних змін та доповнень до законів “Про місцеве самоврядування в Україні”; “Про місцеві державні адміністрації”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації” та ін.; нормативне закріплення створення при місцевих держадміністраціях громадських рад з питань комунікації; опрацювання законопроекту “Про службу комунікації в органах публічної влади України” з визначенням її статусу, структури, функцій і компетенції.

8. Застосування маркетингового PR місцевими органами влади передбачає створення єдиної системи стратегічного планування їх діяльності за такими етапами: аналіз внутрішнього і зовнішнього середовищ; визначення місії та загальних цілей місцевих органів влади; вивчення комунікативних потреб споживачів публічних послуг, державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, формування узгоджених цілей комунікації; сегментація та позиціювання об’єктів комунікації; розроблення стратегії, програми інтегрованих комунікацій, інструментів зворотного зв’язку та ін.

9. Комунікативна діяльність місцевих органів влади на сучасному етапі державотворення набуває загальнодержавного значення у формуванні ефективних зв’язків між потребами громадськості та діяльністю інститутів публічної влади. Запропонований у дисертаційному дослідженні організаційно-правовий механізм комунікативної діяльності МОВ здатний перевести розвиток комунікації у науково керований процес побудови тривалих партнерських взаємин ринкових суб’єктів і більш повно реалізувати завдання державного управління щодо надання якісних публічних послуг.

Публікації автора:

1. Терещенко Д. А. Технології інтегрованих маркетингових комунікацій як фактор підвищення професійного рівня державних службовців / Д. А. Терещенко // Підвищення кваліфікації державних службовців на регіональному рівні: [моногр.] / В. Ф. Золотарьов, О. Ф. Мельников, Б. Г. Савченко та ін. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2007. – С. 151 – 161.

2. Терещенко Д. А. Розвиток інформаційно-комунікативного середовища в місцевих органах влади як чинник підвищення продуктивності кадрів / О. С. Мельников, Д. А. Терещенко // Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць. – Вип. 2 (14). – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – С. 309 – 314 (особистий внесок здобувача полягає в розробленні рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення внутрішніх комунікативних процесів у місцевих органах влади шляхом об’єднання комунікативних інструментів маркетингу і PR).

3. Терещенко Д. А. Комунікації як засіб регуляції інформаційного обміну в системі надання управлінських послуг / Д. А. Терещенко // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. Одеського регіонального інституту державного управління. – Вип. 1 (29). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. – С. 78 – 86.

4. Терещенко Д. А. Роль інформаційно-комунікативного забезпечення потреб споживачів у процесі надання управлінських послуг на рівні місцевих органів влади / Д. А. Терещенко // Державне будівництво (електронне наукове фахове видання ХарРІ НАДУ при Президентові України). – 2007. – № 1, ч. 2. – Режим доступу: http: // .

5. Терещенко Д. А. Маркетингові підходи до моделювання комунікацій системи надання управлінських послуг / Д. А. Терещенко // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ / за заг. ред. П. І. Шевчука. – Вип. 12. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. – С. 400 – 406.

6. Терещенко Д. А. Удосконалення механізму комунікативного забезпечення потреб споживачів управлінських послуг на рівні місцевих органів влади / Д. А. Терещенко // Держава та регіони. – 2007. – № 4. – С. 201 – 209. – (Серія “Державне управління”).

7. Терещенко Д. А. Нормативно-правове забезпечення формування механізму комунікації між органами влади та споживачами управлінських послуг / Д. А. Терещенко // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – Вип. 3 (22). – С. 98 – 104.

8. Терещенко Д. А. Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері маркетингу як складова їх професійного зростання / Д. А. Терещенко // Державне управління та місцеве самоврядування: тези VІ міжн. наук. конгресу (23 лютого 2006 р.). – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – С. 31 – 32.

9. Терещенко Д. А. Комунікативна компетентність публічних службовців як фактор розвитку демократизації суспільних відносин / Д. А. Терещенко // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія, практика: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (22 березня 2007 р.): у 2 ч. / за наук. ред. канд. фіз.-мат. наук., доц. Шевчука П. І. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007. – Ч. 1. – С. 304 –308.

10. Терещенко Д. А. Місце і роль комунікації в системі соціальної взаємодії “влада – суспільство” / Д. А. Терещенко // Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування: матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2007 р.: у 4 т. / за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В.Сьоміна. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – Т. 4. – С.129 – 131.

11. Терещенко Д. А. Удосконалення механізму реалізації функції зв’язків місцевих органів влади з громадськістю / Д. А. Терещенко // Тенденції та перспективи розвитку державно-управлінських відносин: матер. наук.-практ. конф., 6 грудня 2007 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – С. 71 – 74.

12. Терещенко Д. А. Маркетинг як механізм забезпечення якості надання управлінських послуг / Д. А. Терещенко // Державне управління та місцеве самоврядування: тези ІІІ міжн. наук. конгресу, 27–28 березня 2008 р. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – С. 53 – 54.